Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 283

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węglowodory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ środków gaśniczych stosowanych po awariach przemysłowych na środowisko
PL
Przedstawiono wyniki badań pionowej migracji w glebie zanieczyszczeń olejem napędowym wspomaganej środkami stosowanymi do gaszenia pożarów lub likwidacji rozlewów ropopochodnych. Określono współczynniki chłonności roztworów, filtracji oraz wymycia zanieczyszczenia z gleb. Porównano także stężenia wybranych węglowodorów w glebach, w których obecne były badane środki gaśnicze. Wyniki doświadczeń porównano z wynikami symulacji numerycznej procesu przesiąkania.
EN
Samples of 3 (sandy, mountain and peat) soils (100 g) were contaminated with diesel oil and then placed sep. in pipes (diam. 50 mm) with a perforated bottom. Soil samples without impurities were similarly prepd. Then all samples were treated with H2O or an aq. soln. of a com. extinguishing agents (250 mL) to det. changes in their water retention capacity. The contents of selected polycyclic arom. hydrocarbons in soil samples were det. by mass chromatog. coupled to a mass spectrometer. Water retention in the soils significantly depended on the type of soil and the extinguishing agent used.
PL
W tej pracy przedstawiono możliwości zastosowania geofizycznych sond otworowych, tj. kawernomierza wielkośrednicowego i echosondy ultradźwiękowej, które zostały skonstruowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o. do badania kształtu i rozmiarów kawern powstałych w wysadach oraz pokładach solnych. Zbadano zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i rzeczywistych wpływ temperatury, ciśnienia i zasolenia cieczy na prędkość rozchodzenia fali ultradźwiękowej. Podano również sposoby określenia granicy między szyją a stropem kawern, granicy rozdziału faz między gazem a solanką zawartych w kawernach. Badania te realizowane są na etapie eksploatacji pokładu soli złożowej oraz podczas magazynowania w kawernach węglowodorów ciekłych lub gazowych.
EN
This paper presents the application possibilities of the large-scale cavernometer and echo probe produced by CHEMKOP Company in the study of the shape and geometrical parameters of the underground caverns formed in consequence of salt deposits exploitation. The influence of temperature, pressure and mineralization of the brine on the propagation velocity of the acoustic wave was tested in both laboratory and real conditions. The methods for localization of the boundary between borehole and cavern body as well as the boundary between gas and brine were proposed. The measurements of the geometrical parameter using the mentioned probes could be made during salt exploitation as well as during accumulation of the hydrocarbon liquid fuel in the studied caverns.
3
Content available remote Wybrane elementy badań petrologicznych w obrębie złoża BMB
EN
Based on the assumption that diversifiedfluids can be trapped in inclusions present in the rock cements of sedimentary basins, fluid inclusion studies were undertaken in the wells of the Barnówko-Mostno-Buszewo oil and gas field (western Poland). Sampling was conducted in six wells, and most samples studied lie at a depth interval of 3100 to 3150 m. Methods applied in the present study stage comprised: standard petrography, microscopic analysis of fluid inclusions, fluorescence studies and some introductory microthermometric measurements. Three types of fluid inclusions were observed and studied: two-phase aqueous (brine) inclusions (non-fluorescent); two-phase oil inclusions (fluorescent); one-phase methane inclusions (non-fluorescent). These inclusions display either a primary or a secondary character. Their abundance and detailed characteristics differ depending on the type of mineral, well and depth position.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie szybkiej metody oceny typu wolnych węglowodorów, występujących w profilu otworu, wykorzystującej jako narzędzie pirolizę połączoną z chromatografią gazową (Py-GC). Metoda ta, jako alternatywa dla dotychczas stosowanych – pirolizy Rock-Eval i ekstrakcji rozpuszczalnikowej, mogłaby służyć do typowania poziomów do bardziej szczegółowych badań. W tym celu wykonano badania porównawcze rdzeni pochodzących ze strefy akumulacji ropy naftowej w utworach dolomitu głównego na Niżu Polskim. Wyniki eksperymentów Py-GC prowadzonych w 350°C z detekcją desorbowanych związków na detektorze płomieniowo-jonizacyjnym (Py-GC/FID) dowiodły pozytywnej korelacji z ilością wolnych węglowodorów (S1) uwalnianych w 300°C podczas pirolizy Rock-Eval oraz zawartością ekstrahowalnej substancji organicznej (ESO). Metoda Py-GC/FID ma jednak tę przewagę nad pozostałymi dwiema metodami, że otrzymany chromatogram pokazuje dystrybucję desorbowanych węglowodorów i umożliwia obliczenie niektórych wskaźników geochemicznych, co pozwala na wstępną charakterystykę akumulacji. Ocenę przydatności metody w aspekcie charakterystyki uwalnianych produktów przeprowadzono, wykonując dla kilku badanych rdzeni analizy chromatograficzne GC-FID frakcji nasyconej ekstraktu bitumicznego i obliczając na ich podstawie wskaźniki geochemiczne. Wyniki porównania wykazały generalnie podobieństwo dystrybucji węglowodorów, a dla niektórych próbek również zgodność obliczonych wskaźników. Na tej podstawie należy uznać, że dystrybucja produktów desorpcji Py-GC/FID skał w 350°C pozwala na uzyskanie części informacji dostarczanych przez analizę chromatograficzną GC-FID frakcji nasyconej ekstraktu bitumicznego bez konieczności wstępnej preparatyki chemicznej materiału rdzeniowego, co znacznie skraca czas i obniża koszty analizy. Dystrybucja desorbowanych węglowodorów w korelacji z wynikami pirolizy Rock-Eval może stanowić narzędzie typowania poziomów do szczegółowej charakterystyki geochemicznej. Procedura poszerza zakres badań geochemicznych o kolejną metodę wnoszącą wkład do rozpoznania basenów naftowych.
EN
The purpose of this work was to present a quick method for assessing the type of free hydrocarbons occurring in the borehole profile, using pyrolysis combined with gas chromatography (Py-GC) as a tool. This method, as an alternative for the previously used – Rock Eval pyrolysis and solvent extraction – could be used to select levels for more detailed research. For this purpose, comparative tests were carried out of cores originating from the oil accumulation zone in the Main Dolomite formations in the Polish Lowlands. The results of Py-GC experiments carried out at 350ºC with the detection of desorbed compounds on the flame ionization detector (Py-GC/FID) showed a positive correlation with the amount of free hydrocarbons (S1) released at 300ºC during Rock-Eval pyrolysis and the content of extractable organic substance (ESO). However, the Py-GC/FID method has the advantage over the other two methods in that the resulting chromatogram shows the distribution of desorbed hydrocarbons and makes it possible to calculate some geochemical indicators, allowing the preliminary characterization of accumulation. The assessment of the method’s usefulness in terms of the characteristics of released products was carried out by performing GC-FID chromatographic analyses of the saturated fraction of bituminous extract for several tested cores and calculating the geochemical indices on their basis. The results of the comparison generally demonstrated a similarity of hydrocarbon distribution, and for some samples also compliance with the calculated indices. On this basis, it should be considered that the distribution of Py-GC/FID desorption products of rocks at 350ºC allows obtaining part of the information provided by GC-FID chromatographic analysis of the saturated fraction of the bituminous extract without the need for chemical pre-treatment of the core material, which significantly reduces the time and costs of analysis. The distribution of desorbed hydrocarbons in correlation with the results of Rock Eval pyrolysis can be a tool for selecting levels for detailed geochemical recognition. The procedure extends the scope of geochemical research with another method contributing to the recognition of oil basins.
EN
The non-discrimination principle of the European Union has become a core basis of the Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994, which introduced the non-discriminatory access to prospection, exploration and production of hydrocarbons. According to this directive, the EU members were obliged to choose between the non-discriminating methods of granting authorizations of hydrocarbons: either an open door system or a licensing round system. Directive 94/22/WE caused changes in Polish geological and mining law related to introduction of the obligatory tender procedure for licenses (concessions) for prospection, exploration and production of hydrocarbons. As a result of case C-569/10, the Court of Justice of the European Union ordered the next changes in Polish law involving, e.g., the possibility to apply for Polish concessions by entrepreneurs with no legal seat or industrial plant in Poland. This article comments changes in Polish geological and mining law in 1994-2017, caused by Directive 94/22/WE and jurisdiction of the Court of Justice of the EU. It shows that, due to European legislation, the two-sided proceedings have been introduced depending on the type of mineral resources constituting the mining usufruct in Poland. These different procedures for granting authorizations of hydrocarbons and other resources may justify creation of new, distinct hydrocarbons law in Poland or introduction of non-discriminative procedures, irrespective of the type of deposit.
PL
Nowelizacja Ustawy Prawo geologiczne i górnicze wprowadza wiele postulowanych przez przedsiębiorców zmian w przepisach prawa. Najistotniejsze z nich to: modyfikacja prawa pierwszeństwa i postępowania kwalifikacyjnego, wprowadzenie procedury open door dla węglowodorów i wydłużenie terminu na przekształcenie tych zmian w tzw. koncesje łączne, a także umożliwienie przedłużenia ważności tzw. Koncesji 2020 w uproszczonym trybie. Dodatkowe zmiany w Prawie geologicznym i górniczym wprowadza także Ustawa Prawo przedsiębiorców.
EN
The amendment to the Geological and Mining Law introduces a number of changes to the legal provisions postulated by entrepreneurs. The most important of them are: the modification of the right of priority and the qualifying procedure, the introduction of the „open door” procedure for hydrocarbons and postponing the deadline to convert these amendments into so-called joint concessions, as well as allowing for the extension of the validity of the so-called Concession 2020 in a simplified mode. Additional amendments to the Geological and Mining Law are also introduced by the Entrepreneurs Law.
EN
Ore and non-ore mineralization in cracks filled with hydrocarbons in the dark grey Upper-Devonian limestone has been found in the Józefka quarry of Upper Devonian limestone and dolomite near the Górno village near Kielce at Holy Cross Mts. Poland. Hydrocarbons in the liquid form and iron and copper sulphides appears hear in the fault zone as joints filling. The wall rocks are impregnated by hydrocarbons giving them black color. Hydrocarbon impregnations appears also following the bedding planes The coexistence of ore mineralization and hydrocarbon suggests their common origin and migration from deep-seated sources, that may be the Silurian Ordovician or Lower to Middle Devonian black shales. The metallic-hydrocarbon compounds were suggested as metals carrier. Ore and non-ore mineralization in cracks filled with hydrocarbons in the dark grey Upper-Devonian limestone has been found in the Józefka quarry of Upper Devonian limestone and dolomite near the Górno village near Kielce at Holy Cross Mts. Poland. Hydrocarbons in the liquid form and iron and copper sulphides appears hear in the fault zone as joints filling. The wall rocks are spotty impregnated by hydrocarbons giving them black color. Hydrocarbon impregnations appears also following the bedding planes The coexistence of ore mineralization and hydrocarbon suggests their common origin and migration from deep-seated sources, that may be the Silurian Ordovician or Lower to Middle Devonian black shales. The metallic-hydrocarbon compounds were suggested as metals carrier.
PL
W kamieniołomie wapieni górno dewońskich w Józefce koło miejscowości Górno koło Kielc w Górach Świętokrzyskich stwierdzono współwystępowanie węglowodorów i siarczków żelaza i miedzi w spękaniach w strefie uskokowej. Węglowodory występują także w formie rozproszonej, plamiście w otaczających wapieniach nadając im czarną barwę oraz wzdłuż płaszczyzn ich warstwowania. Współwystępowanie węglowodorów i siarczków metali sugeruje ich wspólną genezę i migrację z głęboko położonego źródła. Skałami macierzystymi, mogły być czarne łupki występujące w utworach syluru i ordowiku oraz na pograniczu dewonu dolnego i środkowego wyróżniane jako wzbogacony w metale „poziom rudonośny”. Zwrócono uwagę, że nośnikiem metali mogły być związki metaloorganiczne. [...]
EN
The influence of Yarrowia lipolytica inoculum on biodegradation of hydrocarbons, and changes in microbiota composition in the soil contaminated with petroleum have been investigated. The material under study was contaminated clay soil, containing petroleum-derived substances at approximately 17 000 [mg/kg d. m.]. Microbiological analysis was carried out by the cultivation method and the content of individual hydrocarbons (n-aliphatic, BTEX and PAHs) was determined by the GC/MS method. The largest decrease of oil-derived substances, versus the control sample, was recorded at the beginning of the process. During the first 30 days, the yeast inoculation caused most effectively removal of n-aliphatic hydrocarbons and PAHs (approximately 80% reduction), however, the content of BTEX increased nearly three times. After 60 days of the process, PAHs concentration further decreased (by 40%), concentration of n-aliphatic hydrocarbons decreased a little, however the content of BTEX increased by 10%, compared to the initial concentration. Stimulating the biodegradation process with the yeast inoculum influenced the increase of the bacteria count, mainly Gram-positive, with simultaneous decrease of fungi number.
PL
Rozpoznano mineralizacje występująca w ciemnych dewońskich wapieniach w kamieniołomie Józefka w miejscowości Górno, koło Kielc. Stwierdzono, że mineralizacja zarówno kruszcowa jak i niekruszcową obecna jest m.in. w systemach spękań wypełnionych węglowodorami. Węglowodory występują w dolomitach także jako substancje rozproszone nadając wapieniom ciemny kolor. W tych wapieniach występują w formie rozproszonej podwyższone ilości m.in. ziem rzadkich. Sposób występowania węglowodorów (forma rozproszona i żyłkowa) oraz wstępne analizy ich składu może sugerować, że mogą to być zarówno węglowodory (pierwotne, rozproszone) jak i wtórne (występujące w formach żyłkowych).
EN
Ore and non – ore mineralization in cracks filled with hydrocarbons in the dark grey Upper-Devonian limestone has been conformed in the Jozefka quarry of Devonian limestones and dolomite in the town Góra near Kielce. Hydrocarbons in dolomite are scattered , giving the limestone a dark colour. The coexistence of ore and hydrocarbon mineralization suggest their common origin.
10
Content available remote An unified formula for deriving the molecular composition of hydrocarbons
EN
An unified method of designing molecular formulae for all types hydrocarbons is proposed in this paper. The developed formula provides the molecular composition of hydrocarbons regardless of the number of chemical bonds and bond types or the number of rings they contain. Moreover, a small modification to that formula makes it suitable for deriving the molecular composition of hydrocarbons with oxygen atoms bound to carbon atoms with single and double bonds.
PL
W artykule przedstawiono ujednolicony sposób ustalania wzorów sumarycznych dla wszystkich węglowodorów. Zaproponowano stosowanie jednego ogólnego wzoru słusznego dla wszystkich węglowodorów w miejsce oddzielnie stosowanych obecnie wzorów właściwych tylko dla jednej grupy związków. Opracowany wzór pozwala podać wzory cząsteczkowe bez względu na ilość i typ wiązań chemicznych, jak również ilość pierścieni. Ponadto niewielka modyfikacja tego wzoru pozwala podać wzory cząsteczkowe węglowodorów zawierających zarówno wiązania pojedyncze, jak i podwójne pomiędzy atomami węgla i tlenu.
11
Content available remote Zanieczyszczenia gruntów węglowodorami na terenach "starych gazowni"
PL
W Polsce gaz miejski, produkowany w procesie suchej destylacji węgla, był wykorzystywany do celów komunalnych jeszcze w latach 80. XX w. Jego produkcja należała do przedsięwzięć wyjątkowo uciążliwych dla środowiska gruntowo-wodnego. Zanieczyszczenia z pracujących instalacji przedostawały się do środowiska głównie w wyniku awarii i nieszczelności urządzeń oraz nieprawidłowego magazynowania ścieków i odpadów. Istotnymi źródłami zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego były również nieprawidłowo prowadzone prace budowlane związane z demontażem instalacji i likwidacją zbiorników do magazynowania ścieków i odpadów. Głównymi zanieczyszczeniami występującymi w rejonie takich instalacji są związki organiczne, w tym węglowodory aromatyczne, zwłaszcza wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i węglowodory BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny) oraz fenol.
EN
Contents of polycyclic arom. hydrocarbons, PhH, PhMe, PhEt, xylenes, aliph. hydrocarbons and PhOH in 27 samples of soil from northern Poland were detd. by chromatog. Most of analyzed samples of soil showed the level of hydrocarbon pollutants above max. values specified by state regulation.
EN
In the paper the results of measurement of the most popular aromatic hydrocarbons (benzene, toluene and xylenes) in the exhaust of spark ignition engine before and after three-way catalytic reactor were presented. The investigations have been conducted at fixed rotational speed, 2500 rpm and at a few different values of torque in range 0 – 80 Nm, every 10 Nm. Based on obtained results, the calculations of catalytic reactor efficiency in removing analysed components have been made. The measurements showed high efficiency of the catalytic converter in reduction of that pollutants in exhaust gases.
13
Content available Solutions to pollution problems of oil
EN
The purpose of the research is to improve the processes of conservation indicators of quality petroleum products (POL). As a hypothesis, it was assumed that the quality of fuel depends on its main quality parameters that most strongly vary during storage and transportation. The methods were applied which are used at the theoretical level of research, such as abstraction, deduction, analysis and synthesis, etc. We presented the main problems of pollution of oil. Moreover, we provided indicators of physical and chemical properties of diesel fuel and motor oil, which characterize their performance and the list of used additives. We analysed the scientific and patent work. We provided solutions to the problem. Correct storage and use of fuel will help maintain its quality parameters and ensure safety and durability of machinery.
PL
Celem badań jest poprawa wskaźników procesów ochrony jakości produktów naftowych (paliw i smarów). Sformułowano następującą hipotezę, że jakość paliw i smarów zależy od jego głównych parametrów jakościowych, które najsilniej zmieniają się podczas przechowywania i trans-portu. Użyto metody stosowanej na poziomie badań teoretycznych, takich jak abstrakcja, dedukcja, analiza i synteza, etc. Głównym problemem zanieczyszczenia ropą naftową, są wskaźniki właściwości fizycznych i chemicznych oleju napędowego i olejów silnikowych, charakteryzujące ich wydajność oraz listę zastosowanych dodatków. Zatem właściwe przechowywanie i wykorzystanie paliw i smarów pomoże utrzymać ich parametry jakościowe i zapewnić bezpieczeństwo oraz trwałość urządzeń pracujących przy ich użyciu.
PL
Praca przedstawia wykorzystanie metodyki szacowania zasobów złóż niekonwencjonalnych zaproponowaną przez United States Geological Survey na przykładzie wybranych obszarów basenu pomorskiego i lubelskiego. Metoda ta pokazuje podejście probabilistyczne do oszacowania zasobów i bazując na analizie Monte Carlo, pozwala na oszacowanie zasobów technicznie wydobywalnych. Jako dane wejściowe wykorzystane zostały rozkłady takich parametrów, jak miąższość netto, powierzchnia obszaru produktywnego, całkowita zawartość węgla organicznego, refleksyjność witrynitu, typ kerogenu, rodzaj węglowodorów. Zasoby oszacowane dla basenu pomorskiego to 4 036 t ropy/km2 oraz 31 mln m3 gazu/km2, dla basenu lubelskiego przy założeniu TOC > 1,5% – 20 000 t ropy/km2 oraz 17,4 mln m3 gazu/km2.
EN
The paper presents the application of USGS methodology for assessing unconventional continuous resources on the example of the Paleozoic strata in Pomerania and Lublin Basin. The aim of this methodology is to estimate the volumes of technically recoverable oil and gas resources from a continuous accumulation using probabilistic methods such as Monte Carlo simulation. Key assumption of this methodology is that the resource assessment is fundamentally based on geology and combines geological hypothesis and uncertainties. Assessed resources for Baltic Basin amounted 4 036 tonnes of oil /km2 and 31 mln m3 of natural gas/km2. For Lublin Basin with TOC > 1,5% – 20 000 tonnes of oil/km2 and 17,4 mln m3 of natural gas/km2.
15
Content available remote Zastosowanie analizy minerałów ciężkich w geologii naftowej
PL
W niniejszej pracy przedstawiono sposoby wykorzystania minerałów ciężkich w geologii naftowej oraz zaprezentowano metody wydzielania minerałów ciężkich, kluczowe dla wykonania końcowej analizy. Zaprezentowano również wewnętrzną procedurę wydzielania minerałów ciężkich opracowaną w Zakładzie Geofizyki Wiertniczej INiG – PIB, która jest dostosowana do niewielkich próbek (< 1 kg, < 0,5 kg) rdzeni wiertniczych. Opracowana metodyka została z powodzeniem wykorzystana do uzyskania frakcji ciężkiej z próbek piaskowców i będzie wykorzystana do analizy proweniencji materiału detrytycznego tych skał.
EN
This paper presents application of heavy minerals analysis in petroleum geology and methods of separation of heavy minerals that are crucial for the final analysis. An in-house procedure for separation of heavy minerals developed at the Well Logging Department of Oil and Gas Institute – NRI was presented. The procedure was adapted to small samples (< 1 kg, < 0.5 kg) of drill cores. The developed methodology was successfully used to obtain a heavy fraction of the sandstones samples. Separated minerals will be used to analyse the provenance of detrital material of these rocks.
PL
W centralnej części basenu lubelskiego opracowano trójwymiarowy model utworów syluru, ordowiku i kambru. Model strukturalny obejmuje kompleksy pridolu – ludlowu, wenloku, landoweru, aszgilu, karadoku, lanwirnu, arenigu, tremadoku oraz kambru. Model strukturalny dowiązano do 76 odwiertów, a do jego opracowania wykorzystano archiwalne mapy miąższości i strukturalne oraz interpretację sejsmiki. W przestrzeni 3D wymodelowano zmienność refleksyjności witrynitu, co pozwoliło określić zasięg strefy okna gazowego, kondensatowego i ropnego. Modele zawartości węgla organicznego – współczesnej i pierwotnej, gęstości RHOB, oraz potencjału generacyjnego wyrażonego jako indeks wodorowy HI, pozwoliły oszacować bazowy model zasobów perspektywicznych z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Schmokera.
EN
In the presented study of central part of Lublin Basin 2D seismic, well data, laboratory measurements, well logs and results of 1D modelling in BasinMod were used as quantitative input for further Petrel based 3D modeling and resources assessment. Structural framework of the model comprises 9 surfaces (from the top of Silurian to the top of Cambrian), adjusted to stratigraphy of 76 wells. Modeled parameters involve vitrinite reflectance (Ro), present and original TOC, shale and brittle minerals volumes, RockEval S1 + S2 and HI parameters, bulk density (RHOB), porosity (PHI) and water saturation model. Models are based on laboratory data and well logs interpretation in 15 wells. Using reflectivity model oil, liquid and gas windows were established, and applying modified Schmoker method equations preliminary resources assessment for each window was completed.
17
Content available remote Współczesne rozwiązania techniczne w jądrowych metodach geofizyki otworowej
PL
Przedstawiono współczesny stan rozwoju jądrowych metod geofizyki otworowej w zastosowaniach dla poszukiwań węglowodorów. Pokazano ciągłość tego rozwoju od lat 70. XX wieku, kiedy to prawie wszystkie przydatne zjawiska jądrowe były już w pełni rozpoznane dla praktyki pomiarów otworowych. Zwrócono uwagę, że współczesne sondy pomiarowe oprócz wyznaczania parametrów kompleksowych, zależnych od całego składu skały (np. Pe, porowatość neutronowa czy gęstość objętościowa), mierzą także bezpośrednio koncentracje wielu ważnych pierwiastków (np.: Si, Ca, Fe, Al., S, C, O, K, U, Th). Stało się to możliwe dzięki rozwojowi metod pomiarów spektrometrycznych promieniowania gamma zarówno naturalnego, jak i wzbudzanego neutronami. Zwiększenie dokładności i precyzji tego typu pomiarów stanowi ważne wyzwanie dla technik pomiarowych teraz i w przyszłości. Zwrócono też uwagę na kluczową rolę symulacji Monte Carlo w rozwoju zastosowań technik jądrowych w skomplikowanym środowisku przewiercanych skał.
EN
The contemporary state of development of the nuclear methods in the well logging applications for the hydrocarbon exploration has been presented. Shows the continuity of this development since the 70s of the twentieth century, when almost all the useful nuclear phenomena were already fully recognized for the practice of borehole measurements. It was pointed out that modern tools in addition to determining the complex parameters (eg. Pe, neutron porosity, and bulk density), which depend on the entire composition of the rock, directly measure also the concentrations of many important single elements (eg.: Si, Ca, Fe, Al., S, C, O, K, U, Th). This has become possible due to the development of the spectral measurements of gamma rays, the origin of both the natural as induced by the neutrons. Increasing the accuracy and precision of this type of measurement is an important challenge for measuring techniques now and in the future. Attention was also paid to the key role of Monte Carlo simulation in the development of applications of nuclear techniques in a complex environment drilled rocks.
18
Content available remote Unconventional hydrocarbons deposits of Ukraine
EN
The results of analysis of the state of exploration, prospecting and extraction of hydrocarbons of unconventional type are quoted: shale gas, tight gas, coalbed methane, slate oil, gas hydrates and hydrocarbons of impact structures in Ukraine. Based on analysis of numerous dates and personal analytical research, regional prognostic assessment of Ukraine for unconventional hydrocarbon deposits was made. Prospective rock complexes and areas for shale gas and oil, and tight gas search were selected. The following parameters and indicators of potentially gas-bearing strata of perspective areas were determined: quantity, thickness and depth of productive horizons, Сорг content, ТОС, Ro. The potential of unconventional hydrocarbon resources are estimated.
PL
Praca zawiera analizę rozpoznania i udostępniania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, takich typów jak złoża gazu i ropy z łupków, złoża gazu zamkniętego, jak również zasoby metanu w hydratach. Regionalna prognoza dla niekonwencjonalnych złóż Ukrainy została wykonana na podstawie numerycznej analizy posiadanych danych. Wydzielono perspektywne kompleksy dla gazu i ropy ze skał łupkowych, jak również dla gazu zamkniętego. Określono takie parametry i wskaźniki dla potencjalnych wydzieleń, jak: miąższość, głębokości zalegania horyzontów produkcyjnych, zawartość węgla organicznego TOCoraz Ro. Oszacowano potencjał analizowanych złóż.
PL
W procesie eksploatacji węglowodorów zachodzi potrzeba aktualizowania zasobów geologicznych. Największą i najbardziej wiarygodną pulą danych, jaką dysponuje przedsiębiorca są dane eksploatacyjne, tj.: ciśnienia ruchowe, ilość wydobywanych węglowodorów, ilość wydobywanej wody złożowej, skład wydobywanego medium. W PGNiG używamy programu IHS Harmony, który jest przeznaczony do analizy danych produkcyjnych i służy do określenia zarówno pierwotnych zasobów geologicznych, jak i wydobywalnych. Ponadto rozpoznaje skin, przepuszczalność i wielkość strefy drenażu. Program IHS Harmony posiada kilka modułów matematycznych. W szczególności najbardziej przydatny to moduł Flowing Material Balance (bilans materiałowy dynamiczny) oraz Type Curve Analysis (porównanie wyników z krzywymi wzorcowymi).
EN
In progress of hydrocarbon exploitation we have to update geological resources of reservoir. The biggest and the most credible amount of data which company has are production data such as: dynamic pressure, quantity of hydrocarbons and water, composition of exploitated medium. In PGNiG we use software titled IHS Harmony, which is designed for analysis of production data and it’s useful for determination of primary geological resources as well as expected ultimate recovery. Moreover it can recognise skin effect, permeability and radius of drainage area. IHS Harmony software has several mathematical modules. Especially the most useful is module called Flowing Material Balance and Type Curve Analysis.
20
Content available remote Specyfika udostępniania złóż niekonwencjonalnych w Polsce
PL
Zasoby węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych zaczynają odgrywać coraz większą rolę w globalnym bilansie energetycznym. Ich pozyskanie staje się wiodącym celem wielu firm naftowych z całego świata. Polski przemysł ma już pewne doświadczenia w tym obszarze poszukiwań. W minionych latach toczyły się prace nad uzyskaniem komercyjnej produkcji węglowodorów z łupków gazonośnych. Jednocześnie krajowe firmy wykazują coraz większe zainteresowanie również innymi, niekonwencjonalnymi akumulacjami gazu (np. tight gas). Działania te mają doprowadzić do wypracowania efektywnej metody udostępniania tych formacji, a w konsekwencji do osiągnięcia sukcesu komercyjnego.
EN
The hydrocarbon resources in unconventional reservoirs are beginning to play an increasingly important role in the global energy balance. Their completion is becoming a leading target for many oil companies all over the world. Polish industry has already had some experience in this area of exploration. In recent years a lot of projects has been done to obtain commercial production of hydrocarbons from shale. Meanwhile, national companies are more and more interested in other unconventional gas accumulations. These activities will lead to the development of effective completion methods in terms of these formations and consequently to the commercial success.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.