Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wózek widłowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Pracujący na wózkach widłowych różnych typów i obsługujący je na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę mogą wkrótce stracić swoje uprawnienia. Mogą, ale nie muszą. Z nieoficjalnych informacji wynika, że trwają prace nad wydłużeniem terminów ważności zaświadczeń.
2
Content available remote Stan bezpieczeństwa pracy operatorów wózków widłowych w Polsce
PL
Wzrost liczby wózków widłowych wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem występowania wypadków i sytuacji niebezpiecznych, które systematycznie powinny być analizowane. Przy ocenie tej warto zastosować wskaźniki wypadków dotyczące danych urządzeń i sytuacji niebezpiecznych. W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn i skutków wypadków przy pracy operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych w latach 2011-2017. Do najcięższych w skutkach wypadków doszło na skutek utraty stateczności wózka na zakręcie, przygniecenia wózkiem, uderzenia ładunkiem, uderzenia wózkiem Najwięcej obrażeń powstało w wyniku najechania podczas cofania, najechania na nogę, przygniecenia wózkiem bądź ładunkiem, uderzenia wózkiem. Stwierdzono, że poprawia się bezpieczeństwo pracy operatorów wózków pod dozorem pełnym. Nasilają się biedy w eksploatacji wózków, co wymaga częstszej weryfikacji umiejętności operatorów i zwiększania ich świadomości zagrożeń.
EN
The increase of the number of forklifts is associated with the elevated threat of accidents and dangerous situations that should be systematically analyzed. On the occasion of the assessment, it is worth using accident ratios for given devices and dangerous situations. The article presents the results of research into the causes and effects of accidents at work of forklift trucks' operators in 2011-2017. The most serious accident occurred in the case of: loss of stability of the forklift truck at the bend, crush caused by the truck, impact by the truck's load, impact by the truck itself. Most injuries arose in the case of: overturning when reversing the truck, overrunning employees' leg, crush by the truck or its load, impact by the truck. The safety of work of the forklift trucks operators under full supervision has improved. Errors in the operation of trucks increased, which requires more frequent verification of operators' skills and the increase of their awareness of hazards.
PL
Podstawę analizy artykułu stanowią wyniki badania typu case study, przeprowadzonego wśród operatorów wózków widłowych, logistyków oraz koordynatorów ds. logistyki, w magazynie wybranego przedsiębiorstwa. Przedmiotem badania był wózek widłowy typu TFG 430S. Celem badania było wyeliminowanie czynników, wydłużających czas rozładunku dostaw w procesie przyjęcia towaru analizowanego magazynu. Przedstawiono szczegółowo cały proces przyjęcia dostawy uwzględniając, cykl pracy wózka widłowego, począwszy od zarejestrowania dostawy, dostarczenia niezbędnych dokumentów, po rozładunek, skanowanie, kontrolę ilościową i jakościową oraz składowanie. Wyniki badania pokazały, na którym etapie rozładunku, dochodzi do jego przerwania lub zatrzymania, dostarczyły istotnych informacji sygnalizujących, obszary wymagające ścisłej kontroli Koordynatora ds. Logistyki, skorygowania przyzwyczajeń operatorów z długoletnim stażem, czy poprawy stanowisk roboczych.
EN
The basis for the analysis of the article are the results of the case study, carried out among forklift trucks operators, logistics, and coordinator logistics in the warehouse of a described company. The subject of the research it the forklift truck type 430S. The objective of the research to was eliminate the factors that extended the time of unloading deliveries in the process of receipt of goods of the analyzed warehouse. The article present in detail in the process of receipt of goods including the work cycle of the forklift truck, starting with the registering of the delivery, necessary documents, through unloading, scanning, quantity and quality control and storage of goods. The results of the study show at which stage unloading is interrupted or stopped. The research provided the important information about the areas requiring strict control of the Logistics Coordinator and the need of correcting the habits of operators with long-standing experience or improving work stations.
PL
Celem opracowania była analiza wymagań przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń transportowych oraz wskazanie rozwiązań zapobiegających występowaniu wypadków przy pracy. Analizie poddano przepisy prawa polskiego, dyrektywy Unii Europejskiej oraz rozwiązania prezentowane w literaturze fachowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektem przeprowadzonej kwerendy jest syntetyczna, autorska prezentacja rozwiązań usprawniających pracę z wykorzystaniem urządzeń transportowych, zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy.
EN
The aim of the following article was to analyse the regulation relating to the safety usage of transport equipment and to indicate preventing solutions for any accidents at work. The author analysed Polish Regulations, EU directives as well as literature solutions concerning occupational health and safety. The result of the study was a concise presentation of solutions how to improve the work with the use of transport equipment, both from the employee point of view as well as from the employer perspective.
PL
W artykule przedstawiono ocenę ergonomiczną środowiska drganiowego operatora wózka widłowego oraz pracownika fizycznego pracującego wiertarką. Zakres badań obejmował pomiar drgań ogólnych na płaszczyźnie nośnej siedziska oraz drgań miejscowych występujących na rękojeści wiertarki operującej w różnym materiale i zróżnicowanej grubością wiertła. Badania zostały przeprowadzone w warsztacie naprawczym, stanowiącym bazę szkoleniowa dla studentów. Pomiary wykonano w 10 powtórzeniach dla każdego urządzenia, tak aby odzwierciedlały tygodniowy cykl pracy pracownika z uwzględnieniem widmowej charakterystyki rozkładu poziomu drgań w wybranych pasmach częstotliwości. Na podstawie pomiarów określono wartość średnią drgań, skuteczną przyspieszenia drgań oraz wartość szczytową przyspieszenia drgań jak również wartość ważoną przyspieszenia drgań. Otrzymane wyniki zostały skonfrontowane z obowiązującymi normatywami. Odnotowano, że dzienna ekspozycja na drgania o działaniu ogólnym oscylowała miedzy wartościami 1,043 m∙s-2 a 1,193 m∙s-2 przekraczając wartości dopuszczalne dla mężczyzn i kobiet w wieku produkcyjnym, zatem czas efektywny pracy operatora wózka widłowego nie powinien przekraczać 5,3 h w ciągu zmiany roboczej.
EN
The thesis has been attempted ergonomic assessment of environmental vibration for a forklift operator and employee working with drill which was equipped with a different diameter drill. The scope of work included the measurement of whole-body vibration and vibration on the seat of local hilt drill working in different materials and with various diameter drill. The measurements were performed in 10 repletions for each device, so as to reflect the employees weekly cycle, taking into account the spectral! distribution characteristics of vibration level in the selected frequency bands. Based on the measurements specified the average value of vibration, rot mean square of vibration and the peak value of vibration and the value of the weighted vibration acceleration. The results were confronted with the applicable European standard. It was noted that daily exposure to vibration having general values oscillated between 1,043 m∙s-2 and 1,193 m∙s-2 exceeding the limit values for men and women of working age. It was noted that effective working time forklift operator should not exceed 5,3 h during the shift, Exceeding causes forklift operators health hazards.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3110--3117, CD 1
PL
W artykule omówiono rodzaje wózków jezdnych z napędem elektrycznym. Przedstawiono nowoczesne silniki elektryczne z magnesami trwałymi. Omówiono ich budowę oraz wskazano zalety. Porównano charakterystyki obciążenia silnika indukcyjnego i z magnesami trwałymi.Opisano charakterystykę elektromechaniczną silnika PM z dwustrefową regulacją prędkości obrotowej. Przedstawiono sposoby regulacji silników elektrycznych typu PMSM oraz BLDC. W oparciu o przyjęte założenia i obliczone opory ruchu dobrano wstępnie moc silnika jezdnego wózka. Oceniono krytycznie wstępnie dobrany silnik w aspekcie jego mocy. Omówiono zagadnienie odzysku energii. Określono ilość energii odzyskiwanej podczas hamowania pojazdu.
EN
The article discussed the types of trolleys with electric drive. Modern electric motors with permanent magnets has been presented. Discussed their structure and pointed the advantages. Was compared the characteristics of an induction and permanent magnets electric motors. The characteristics of the PM electric motor with dual-zone speed control has been describes. Method of adjusting electric motors PMSM and BLDC type has been showed. Based on the assumptions and calculated rolling resistance initially the power of trolleys electric motor was selected. Preselected electric motor in terms of its power has been critical assessed. The issue of energy recovery has been discussed. Quantity of energy recovered during braking of the vehicle has been fixed.
PL
W artykule podjęto próbę analizy skutków wyboru źródeł zasilania w transporcie wewnątrzmagazynowym w aspekcie ponoszonych kosztów. Opracowanie zakłada wielowariantowość sytuacji, począwszy od firm mało korzystających z tych urządzeń, skończywszy na dużych przedsiębiorstwach pracujących w systemie wielozmianowym.
EN
The process of economic globalisation and the constant growth in competitivness creates a big challenge for corporations worldwide. This new situation recquires a quick and efficient adjustment of a company structure as well as undertaking adequate activities to prevent the outflow of clients and the loss of market shares. To meet these requirements, it becomes necessary to minimize the company operating costs. The article attempts to analyse the results of the choice of power sources within the instore transportation with regards to incurred costs. The study assumes all aspects of the matter, from small firms hardly using the power devices in question to big companies.
PL
Opisano problematykę kosztów utrzymania wózka widłowego w logistycznym systemie w przypadku przedsiębiorstwa o ruchu ciągłym. W referacie uwzględnia się koszty wynikające z jego eksploatacji (pominięto np. koszty amortyzacji), które podzielono na poszczególne części: paliwo, części zamienne, awarie etc. Wielkości kosztów zostały określone na podstawie przeprowadzonych badań na obiektach rzeczywistych – chodzi tu o przedsiębiorstwa pracujące w ruchu ciągłym np. huty. W analizie kosztów wyodrębniono unikalny składnik kosztów, do których należą koszty energochłonności pracy wózka widłowego. Możliwe to było dzięki zastosowaniu metodologii modelowania energochłonności z wykorzystaniem równania ruchu wózka oraz stosowania modeli minimalno-czasowych. Referat kończy podsumowanie wyników badań na obiekcie rzeczywistym.
EN
Described problems forklift maintenance costs in the logistics system in the case of companies with a continuous motion. The paper takes into account the costs of its operation (eg omission of depreciation costs), divided into several parts: fuel, spare parts, breakdowns, etc.. Amount of the costs have been determined on the basis of the research on real objects - this is a company operating in a continuous movement such as steel mills. The cost analysis was isolated unique ingredient costs, which include costs of energy consumption forklift truck work. This was possible thanks to the modeling methodology of energy consumption using the equation of motion of the trolley and the use of minimally-time models. The paper ends with a summary of the results of research on the real object.
PL
Opisano problematykę doboru wózka widłowego dla przedsiębiorstwa o ruchu ciągłym na przykładzie huty. Najczęściej dobór wózka widłowego wykonuje się w oparciu o doświadczenie zamawiających lub/i sprzedających je. W hucie, gdzie wózki pracują w trybie ciągłym istotne jest aby były zakupione w sposób przemyślany – najlepiej wsparty o metodologię. W referacie opisano przypadek huty aby naświetlić problem nie tylko z punktu widzenia tego zakładu pracy ale wielu innych obszarów stosowalności wózków widłowych. Nie trafiony zakup wózka widłowego zazwyczaj skutkuje problemami organizacyjnymi w przedsiębiorstw, ponieważ często albo czeka na naprawę albo czeka na części – rzadko pracuje. Najczęściej kierownicy w takich przypadkach starają się taki wózek po prostu sprzedać i kupić nowy już innej firmy bądź innego typu. Taka metodologia doboru zatem jest dość długotrwała i kosztowna. Dlatego powstał ten referat.
EN
Describes the issues of selecting a forklift truck for the company with a continuous movement for example steelworks. Most forklift selection is performed based on the experience of contracting and / or selling them. In the mill, where the carriages run in continuous mode, it is important to be purchased in a thoughtful manner -preferably supported on the methodology. The paper describes the case of steel mills to highlight the problem, not only from the point of view of the employer but many other areas of applicability of forklifts. Do not hit the purchase of a forklift truck usually results in organizational problems in the enterprise, as often or waiting for repair or waiting for parts - rarely works. Most managers in such cases, so try to just sell the truck and buy a new one already another company or another type. This methodology, therefore, the selection is quite lengthy and costly. Therefore, this paper established.
PL
Wózki widłowe w systemach logistycznych pełnią szczególną rolę – kluczową dla płynnej realizacji zadań przemieszania jednostek ładunkowych. Szczególnie przy planowaniu okien załadunku lub wyładunku pojazdów transportu dalekiego. Niezdatność wózka widłowego może prowadzić do poważnych komplikacji w realizacji wyżej wymienionych procesów transportowych w systemach logistycznych. Opisano problem eksploatacji wózków widłowych w systemach logistycznych w kontekście utrzymania ciągłości ich pracy. Przedstawiono podstawowe przepisy regulujące procedury obsług wózków widłowych: Urzędu Dozoru Technicznego oraz dokumentów UE. Na tej podstawie sformułowano zakresy ich obsług oraz odniesiono je do wybranej firmy realizującej serwisowanie w zakresie. Referat kończą wnioski oraz przewidywany kierunek rozwoju obsług wózków widłowych w logistycznych systemach magazynowych.
EN
Forklifts in logistic systems play a special role - crucial for the smooth implementation of the tasks of mixing unit loads. Especially when planning the windows loading or unloading transport vehicles long. Unfit forklift can lead to serious complications in the implementation of the above-mentioned transport processes in logistic systems. Describes the problem of operating forklifts in logistic systems in the context of maintaining the continuity of their work. The basic rules governing the procedures for forklifts Supported: Office of Technical Inspection and EU documents. On this basis formulated their ranges Supported and referenced them to the selected firm conducting the service in the field. The paper ends proposals and the expected development direction Supported forklift trucks in logistics warehouse systems.
PL
W artykule przedstawiono problematykę odzysku energii kinetycznej w wózkach widłowych pracujących w magazynach towarów sztukowych, paletowych. W tym celu wykonano bilans energetyczny pracy wózka widłowego. Obliczono jaka część energii elektrycznej może być odzyskana. Na tej podstawie przeprowadzono analizę możliwości zmagazynowania energii na bardzo krótko w akumulatorze zbudowanym z superkondensatorów. Pozostaje sprawą dalszą problem konstrukcji zasilacza pozwalającego bez usterek skuteczne ładowanie superkondensatorów oraz problem zmieszczenia baterii superkondensatorowej w wózku widłowym.
EN
In the article the problem of the recovery of kinetic energy in forklifts working in the warehouses of goods piece, pallet. For this purpose, the energy balance of the work performed forklift. Calculated how much of the energy can be recovered. On this basis, an analysis of the possibility of storing energy in the very short battery composed of supercapacitors. Remains a continuing problem of power supply design allows trouble-free and efficient charging supercapacitor battery issue supercapacitors fit in a forklift.
PL
Problem optymalnego doboru wózka widłowego w logistycznym systemie transportu bliskiego dla magazynu sztukowych jednostek paletowych, występuje zarówno na etapie jego projektowania jak i rewitalizacji. Dotychczas zagadnienie to rozwiązuje się w oparciu o deterministycznie określone normy czasowe (dawne normy branżowe PN lub metodykę MTM), praca zawiera teoretyczne podstawy komputerowego modelowania tych zagadnień w systemie ReSolver oraz przykładowe obliczenia dla zadań przemysłowych, z wynikami
EN
The problem of optimal selection of a forklift truck in logistics handling system for a magazine piece cargo pallet units, occurs both at the stage of design and revitalization. Until this issue is resolved based on a deterministic time-specific standards (former industry standards BS or methodology MTM), the work includes theoretical foundations of computer modeling of these issues in the system resolver, and sample calculations for industrial tasks, the results.
PL
Podstawowym zagadnieniem bezpiecznej eksploatacji wózków napędzanych podnośnikowych jest stateczność przy różnych stanach eksploatacyjnych. Zagadnienie stateczności zostało ujęte w normach - i jest jednolite na terenie Unii Europejskiej. Badania dotyczą symulacji określonych stanów dynamicznych w warunkach pomiaru statycznego na płycie wychylnej. Szereg badań przeprowadzonych w IMBiGS wykazał, że istotny wpływ na stateczność mają elementy podatne maszyn, w tym głównie ogumienie, aczkolwiek niebagatelny jest również wpływ rodzaju masztu oraz osprzętu dodatkowego.
EN
The issue of forklifts' stability has been included in biding standards on the territory of the European Union. The standards treat the forklift as a whole rather than imposing the need of defining the impact of particular components on the stability. The object of the study was the impact of various superelastic tires on the stability. The test method involved using a diagnostic swing board and bringing the forklift to the border of stability (standard setting towards the board). The tests involved one base machine with exchanged tires. The results obtained for different types of superelastic tires showed that the issue of stability of the forklifts should be approached with extreme caution. The exchange of tires by the user may change the limits of stability thresholds.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania metody ELECTRE do optymalizacji doboru środków transportu w magazynie wyrobów i materiałów budowlanych. Przedstawiono także podstawowe założenia metody ELECTRE, jej wady i zalety.
EN
The paper presents the use of ELECTRE methods to select from forklifts used in construction products warehouses. The article describes the theoretical base of ELECTRE methods and their application. Evaluation of selected forklifts was made using ELECTRE III / IV software. ELECTRE III method is used to solve problems of ranking. In case of common engineering problems ELECTRE I method is more favourable. The method is simple to use even for inexperienced managers. ELECTRE I method can be used to solve the task of optimal choice of decision-making option.
PL
Napędy hybrydowe wymagają stosowania różnego rodzaju rozwiązań dotyczących przeniesienia i sumowania mocy mechanicznej. Niejednokrotnie istnieje potrzeba połączenia wielu źródeł oraz systemów transmisji mocy, takich jak silniki spalinowe, elektryczne oraz układy hydrauliczne czy też pneumatyczne. Połączenie to wymaga zazwyczaj konstruowania wysoko sprawnościowych przekładni mechanicznych zapewniających możliwość rekuperacji energii. W przypadku maszyn i pojazdów o dużym zapotrzebowaniu energii, takich jak wózki widłowe o udźwigu 20 ton, niezbędne jest także zapewnienie przeniesienia znacznych mocy.
EN
The rising fossil fuel prices and environmental standards cause that more and more frequently are used new solutions to drive utility vehicles. The most often solutions in nowadays are focus on hybrid technology which coupling electric, mechanical and hydraulic systems. The benefits of the new solutions are apparent the most in the case of transport vehicles which consume large amounts of energy and has differentiated operating cycles. Undoubtedly, this type of vehicle may include heavy lift forklift trucks. The article presents the transmission system of forklift truck with energy recuperation from drive and lift mechanisms. The dynamic model was created of forklift truck in MATLAB SIMULINK environmental in order to check the possible benefits of applied drive. This model includes both the mechanical system as well as electric and hydraulic systems. The applied control algorithms allow the implementation of regenerative lowering loads and braking the vehicle. The dynamic simulations of this model have been carried out for a typical forklift truck cycle. The obtain results illustrate the advantages of hybrid drive technology, compared to standard solutions.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję hybrydowego napędu wózka widłowego o dwudziestotonowym udźwigu. Model dynamiczny rozpatrywanego napędu wózka widłowego wykonano w środowisku MATLAB SIMULINK. Uwzględniono w nim odzysk energii pochodzący zarówno z mechanizmu jazdy jak i mechanizmu podnoszenia. W modelu podnoszenia zastosowano sprzężenie silnika spalinowego z elektrycznym poprzez przekładnie dwudrożną, natomiast w modelu jazdy wózka widłowego wykorzystano sprzęgło do połączenia silnika spalinowego z elektrycznym. Podczas jazdy silnik elektryczny wspomaga pracę silnika spalinowego, a z kolei podczas hamowania silnik elektryczny pracuje w trybie prądnicowym ładując akumulator. Symulacje dla omawianego modelu zostały przeprowadzone dla typowego cyklu pracy wózka widłowego, a ich wyniki obrazują zalety rozwiązania hybrydowego, w stosunku do rozwiązań bazujących na tradycyjnych napędach spalinowych.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję hybrydowego napędu wózka widłowego o dwudziestotonowym udźwigu. Model dynamiczny rozpatrywanego napędu wózka widłowego wykonano w środowisku MATLABSIMULINK. Uwzględniono w nim odzysk energii pochodzący zarówno z mechanizmu jazdy, jak i mechanizmu podnoszenia. W modelu podnoszenia zastosowano sprzężenie silnika spalinowego z elektrycznym poprzez przekładnię dwudrożną, natomiast w modelu jazdy wózka widłowego wykorzystano sprzęgło do połączenia silnika spalinowego z elektrycznym. Podczas jazdy silnik elektryczny wspomaga pracę silnika spalinowego, a z kolei podczas hamowania silnik elektryczny pracuje w trybie prądnicowym, ładując akumulator. Symulacje dla omawianego modelu zostały przeprowadzone dla typowego cyklu pracy wózka widłowego, a ich wyniki obrazują zalety rozwiązania hybrydowego, w stosunku do rozwiązań bazujących na tradycyjnych napędach spalinowych.
EN
The paper presents a concept of a 20-tonnes forklift truck hybrid drive. The dynamic model of the forklift truck drive was set up in a MATLAB SIMULINK environment. The model takes into account energy recovery from both the running mechanism and the lifting mechanism. In the lifting mechanism an internal combustion engine is coupled with an electric motor by means of a two-way gearing, whereas in the running mechanism a friction clutch is used for coupling the internal combustion engine with the electric motor. When the forklift truck is driven at a constant speed or accelerated, the electric motor assists the engine. During braking the electric motor acts as a power generator and charges batteries. The model utilizes a control system based on conditional instructions. The controlled parameters are the running speed of the truck and load lifting speed. The control algorithm is responsible for clutch engagement/disengagement when running, clutch engagement/disengagement when braking and service brake engagement/disengagement. In addition to parameters of the mechanical system, the control algorithm also determines the torque to be generated by the electric motor in order to increase, decrease or maintain set running or load lifting speed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie kształtowania jakości eksploatacyjnej wózków widłowych czołowych powszechnie stosowanych do transportu materiałów i wyrobów gotowych w zakładach przemysłowych, hipermarketach, składach budowlanych itp. Omawiane urządzenia eksploatowane są w różnych warunkach zewnętrznych, przy oddziaływaniu czynników atmosferycznych i stanie dróg, wpływających negatywnie zwłaszcza na układy kierowniczy i zawieszenia. Jest to powodem zwiększonej awaryjności i przestojów związanych z naprawami, co pociąga za sobą znaczne straty ekonomiczne. Jako podstawową miarę jakości eksploatacyjnej przyjęto wskaźnik gotowości operacyjnej. Zaproponowany sposób wyznaczania wskaźnika gotowości w oparciu o sprawnie funkcjonujący system informacyjny umożliwia weryfikację i usprawnienie procesu obsługiwania wózków widłowych.
EN
The paper presents the problem of modelling process of fork-lift trucks operation systems. Fork-lift trucks are commonly used to transport materials and finished products in industrial plants, hipermarkets and building store houses. The operation processes take place in different surface states of local roads and atmospheric conditions. These factors are frequently the reasons of damages of steering and suspension systems. Standstills for damages repair contributed economic losses. In this situation availability should be the main index of quality operation system. Effective information system used to determine the values of availability index let to verify and modernize the operating systems of fork-lift trucks.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.