Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  volume flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano aktualny stan wiedzy w zakresie bezpiecznego wymiarowania hydraulicznego kanałów, zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą techniczną. Omówiono trzy metody obliczeń przepływów cieczy w kanałach: metodę opartą na uniwersalnym wzorze Colebrooka-White’a z zastępczą chropowatością (k) – zalecaną przez normę PN-EN 752; metodę opartą na wzorze Manninga ze współczynnikiem szorstkości (n) – dla przepływów turbulentnych w strefie kwadratowego prawa oporów oraz metodę opartą na zmienionej postaci wzoru Manninga – z zastępczą chropowatością (k), zalecaną przez normę PN-EN 752 dla tej strefy. Sformułowano także zalecenia do doboru parametrów hydraulicznych kanałów ściekowych i deszczowych.
EN
The paper presents the current state of knowledge in the field of safe hydraulic dimensioning of channels, in accordance with the best available technical knowledge. Three methods of calculating liquid flows in channels are discussed: a method based on the universal Colebrook-White formula with substitute roughness (k) – recommended by the PN-EN 752 standard; the method based on the Manning formula with the coefficient of roughness (n) – for turbulent flows in the square zone of the resistance law; and a method based on the changed form of the Manning formula – with substitute roughness (k), recommended by the PN-EN 752 standard for this zone. Recommendations for the selection of hydraulic parameters for sewage and rain channels were also formulated.
PL
Pomiar strumienia płynu w przewodach zamkniętych o różnych przekrojach jest jednym z najważniejszych pomiarów występujących w przemyśle. i instytucjach badawczych. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania pomiaru strumienia jest prawidłowy montaż przepływomierzy w rurociągu.
EN
Measurement of the fluid stream in closed ducts with different cross-sections is one of the most important measurements occurring in industry and research institutions. A prerequisite for a proper flow measurement is the use of flow meters that are appropriate.
PL
Tematyka artykułu dotyczy stanowiska przeznaczonego do badań przepływu za elementami armatury hydraulicznej zaburzającymi przepływ. Badania wykonywane są na specjalnym stanowisku, przystosowanym do wykonania przepływu przy pomocy różnego rodzaju przepływomierzy. Wszystkie zastosowane na stanowisku rodzaje przepływomierzy mają zastosowanie w przemyśle, ale do tej pory nie określono błędu jakim są obarczone przy niezastosowaniu zaleceń montażowych. Celem aktualnych badań jest określenie błędu pomiarowego przepływomierzy ultradźwiękowych z głowicami nakładanymi na rurociąg, kiedy pomiar wykonywany w różnych płaszczyznach rurociągu jest za łukiem hamburskim o promieniu równym dwóm średnicom nominalnym rurociągu. Wykonano pomiar w różnych odległościach od łuku hamburskiego oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane na rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 i 330 stopni.
EN
This Article applies stand for flow tests after hydraulic fittings, that disturb flow. The tests are carried out on special stand, adapted to use various types of flowmeter. All types of flowmeters used to on these stand are generaly use in industry, but to this time the measurement error is not specify when the mounting recommendations were not use. The aim of actually research is determine of measurement error of ultrasonic flowmeters with clamp-on sensor on pipeline, when measure in different after short radius bend 90° with radius is two nominal dimension. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic sensors around the circumference on the pipe. The heads are arranged on pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 and 330 degrees.
4
Content available remote Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego
PL
Artykuł przedstawia wyniki eksperymentalnych pomiarów metanowości wentylacyjnej w chodniku nadścianowym. Wykorzystano nowo opracowane w IMG PAN stacjonarne urządzenie pomiarowe o nazwie metanoanemometr. Metanoanemometr jest układem hybrydowym umożliwiającym jednoczesne pomiary prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu. Na ich podstawie wyliczany jest strumień objętości metanu. Weryfikację działania urządzenia przeprowadzono przy wykorzystaniu metanoanemometru ręcznego typu SOM 2303 stosując technikę trawersu. Wyniki poddano analizie, uwzględniając dane pomiarowe uzyskane z systemu telemetrii kopalnianej.
EN
This paper presents experimental results of volume flow of methane measurements in tailgate of a longwall. Methaneanemometer – a new in-home designed stationary device was tested in-situ. Methaneanemometer is a hybrid set, which enables simultaneous measurements of air velocity and methane concentration. Based on this measurement the device calculates volume flow of methane. Verification of device was performed using hand held derivative of the methaneanemometer named SOM 2303. The reference flow rate was measured with a continuous traverse method. Results were analyzed using mine telemetry data.
5
Content available remote Wpływ gęstości medium na ciśnienie wyjściowe reduktora średniego ciśnienia
PL
W artykule przedstawiono sposób przeliczania strumienia objętości gazów oraz korelację między gęstością medium a charakterystykami przepływu reduktora średniego ciśnienia.
EN
The article demonstrates how to convert a stream of gas volume and the correlation between gas density and the characteristics of the flow of a medium pressure reducing regulator.
PL
Tematyka artykułu dotyczy ultradźwiękowych pomiarów strumienia objętości w badaniach bilansowych instalacji hydraulicznych. Rozpatrywanym problemem jest wykonanie pomiaru za dyfuzorem w różnych płaszczyznach rurociągu poziomego. Wykonano pomiar w różnych odległościach od dyfuzora oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane w pierwszej ćwiartce rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60 i 90 stopni. Wykonano obliczenia odchylenia standardowego oraz współczynnika poprawkowego eliminującego błędy wskazania przepływomierza, związane z występującymi zaburzeniami.
EN
This Article applies ultrasonic measurement of the flow rate in the study of balance sheet hydraulic system. Considered problem is to measure the diffuser in different planes of horizontal pipeline. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic probes around the circumference on the pipe. The heads are arranged in the first quadrant of the pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60 and 90 degrees. Taken calculate the standard deviation and coefficient of correction to eliminate errors indicate flowmeter related from occurring disorders.
PL
W artykule przedstawiono badania prototypu przepływomierza do pomiaru strumienia objętości cieczy, pomiaru opartego na metodzie stosowanej w anemometrii laserowej. Budowę prototypu poprzedziły prezentowane tutaj badania symulacyjne części przepływowej przepływomierza. Wyniki badań symulacyjnych posłużyły do zaplanowania pomiarów w taki sposób, aby przy minimalnej liczbie pomiarów obliczyć prędkość średnią cieczy. Wykonano zaprojektowany prototyp przepływomierza oraz przeprowadzono serię pomiarów sprawdzających. Z obliczeń numerycznych i pomiarów wynika, że bez wzorcowania można uzyskać niepewność pomiaru strumienia na poziomie (0,5 - 3)% wartości zmierzonej dla zakresu pomiarowego 100:1. Dla wariantu przepływomierza, w którym wykorzystano opracowany przetwornik o najlepszych właściwościach, uzyskano błąd pomiaru strumienia na poziomie 0,5% po wzorcowaniu przy odcinku prostoliniowym (40÷ 50)D.
EN
The paper presents research on a prototype flow meter for liquid volume measurements using a method applied by laser anemometry. The prototype construction was preceded by simulation studies of a hydraulic part of the flow meter. The results of simulation enabled to plan measurements in such a way that an average liquid velocity could be computed at a minimal number of measurements. The designed prototype flow meter has been constructed and a series of verifying measurements have been carried out. From the calculation results and measurement it appears that without calibration we can obtain an uncertainty of the flow measurements (0.5+3)% for the range 100:1. For a flow meter using the designed transducer with the best properties measuring errors 0.5% with (40-=-50)D straight section (after calibration) have been obtained.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.