Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje ewolucję rozwiązań w sieci dystrybucyjnej SN w aspekcie jej rozbudowy i modernizacji. Uwzględniono podstawowe bariery ograniczające możliwości realizacji inwestycji. Ewolucja sieci z modelu tradycyjnego w kierunku sieci typu „smart" stanowi zasadniczy wątek artykułu. Kluczowy problem stanowi zapewnienie sterowalności i obserwowalności sieci. Przedstawiono metody regulacji napięcia transformatorów dystrybucyjnych. Pomiar prądu i napięcia w sieci napowietrznej i kablowej może być realizowany w nowych technologiach, opartych na sensorach prądu i napięcia. Skutkuje to rozwojem zabezpieczeń nowej generacji. Autorzy przedstawili różne rozwiązania aparatury łączeniowej, stosowanej w sieci dystrybucyjnej SN, w różnych środowiskach izolacyjnych. Wprowadzanie telemechaniki i telemetrii do sieci dystrybucyjnej skutkuje również koniecznością zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
EN
The paper presents the evolution of the solutions in the MV distribution grid in the aspect of its expansion and modernization. The basic barriers, limiting the possibilities of investment realization, have been taken into account. The evolution of the grid, from the traditional model towards the smart grid, is the main topic of the article. The key problem is to ensure controllability and observability of the grid. The methods of the voltage regulation in the grid are presented. The new technologies of current and voltage measurement, based on sensors, are implemented in cable and overhead grid. That caused the development of the new generation of protection and control system. The various solutions of the primary circuits apparatus in the MV grid are presented, different insulation media has been taken into consideration. The appearance of telemechanics and telemetry in MV grid causes the necessity of the assurance of the cyber security.
EN
This paper presents an improved method for the reconstruction of busbar voltage waveforms from signals acquired by a system of electric field (EF) sensors located in an indoor medium voltage substation. In the previous work [8], the authors proposed the use of black-box models in the form of artificial neural networks (ANNs) for this task. In this paper it is shown that a parametric model of the system of EF sensors can reconstruct voltages with much lower errors, provided that it is accurately identified. The model identification is done by minimization of a nonlinear goal function, i.e. mean squared error (MSE) of voltage reconstruction. As a result of examining several optimization techniques, the method based on simulated annealing extended with a simplex search, is proposed. The performance of the model identified with this method is at least 8 times better in terms of MSE and at least 12 times better in terms of frequency domain errors than the best one of concurrent ANNs.
PL
Wskaźniki napięcia systemu VDS przeznaczone są do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach prądowych rozdzielnic średniego napięcia (SN). Połączenie wskaźnika z szynami prądowymi realizowane jest za pośrednictwem izolatorów reaktancyjnych. W artykule przedstawiono sposób doboru pojemności dopasowującej wskaźników napięcia systemu VDS zgodnych z układem LRM. Omówiono wymagane badania funkcjonalne potwierdzające zgodność wykonania wskaźników z normą PN-EN 61243-5:2004 oraz przedstawiono przykładowe wykonanie sygnalizatora napięcia systemu VDS dla układu LRM.
EN
Voltage indicators of the VDS system are designed to continuously signal of voltage on the current rails of the medium voltage switchgears. The indicator connects to the current rails via the reactor insulators. The article presents a selection of capacity value of the VDS voltage detecting, compatible with LRM system. The required tests and confirming the conformity of the voltage detecting system with standard PN-EN 61243-5:2004 have been discussed. Examples of realization the indicator voltage system VDS for LRM system have been presents.
PL
W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.
EN
This article presents the principles of double integration voltmeters, describes measurement accuracy and noise immunity.
PL
W artykule przedstawione zostało rozwiązanie iskrobezpiecznego multimetru dla górnictwa. Opisywane rozwiązanie umożliwia pracę diagnostyczną (może służyć do wczesnej diagnostyki przedusterkowej) w warunkach zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego, służy zatem do pomiaru dopuszczalnych w tym środowisku wielkości elektrycznych. Urządzenie charakteryzuje się niewielkimi gabarytami, uchwytem magnetycznym, jest sterowane jednym przyciskiem, co znacząco zwiększa ergonomię obsługi przyrządu. Dzięki zastosowanemu wyświetlaczowi LED może być w wygodny sposób użytkowane w nieoświetlonych miejscach pracy. W fazę projektowania urządzenia zaangażowane są osoby wykorzystujące tego rodzaju przyrządy na co dzień.
EN
The article presents the solution of intrinsically safe multimeter for mining. The described solution enables diagnostic work (which can be used for early prefault diagnostics) in potentially explosive atmospheres of methane or coal dust, and therefore serves to measure permissible in this environment electrical values. The device is characterized by its small dimensions, magnetic catcher, one-button control, which significantly increases the ergonomics of the instrument. Use of LED display, enables comfortable use of instrument in low-light locations. People using such devices on a daily basis are engaged in design phase of the device.
PL
W artykule przedstawiono sposób doboru pojemności dopasowującej wskaźników napięcia systemu VDS (Voltage Detecting System) zgodnych z układem LRM (Low Resistance Modified). Omówiono wymagane badania funkcjonalne potwierdzające zgodność wykonania wskaźników z normą PN-EN 61243-5:2004 oraz przedstawiono przykładowe wykonanie sygnalizatora napięcia systemu VDS dla układu LRM.
EN
The article presents a method of selection of capacity value of the VDS voltage detecting system, compatible with LRM system. The required tests confirming the conformity of the voltage detecting system with standard PN-EN 61243-5:2004 have been discussed. Examples of realization of the indicator voltage system VDS for LRM system have been presented.
PL
W artykule omówiono metodę pomiaru mocy czynnej i biernej według Budeanu dla prądu przemiennego przy wykorzystaniu algorytmów elektronicznych. Zaproponowany sposób pomiaru mocy może być zastosowany w urządzeniach energetycznych w układach bezpieczeństwa w transporcie.
EN
The article discusses the method for measuring active and reactive power by Budeanu for alternating current using electronic algorithms. The proposed method of measuring the power may be used in power equipment systems for transport security.
PL
W artykule prezentuje się efekty symulacji metody korekty składowej stałej w sygnale przetwarzanym przez tor pomiarowy z częstotliwościowym nośnikiem informacji zawierającym przetwornik „napięcie-częstotliwość”. Program symulatora opracowano w środowisku programistycznym LabVIEW firmy National Instruments. Przedstawiono przykładowe efekty symulacji przetwarzania składowych sygnału testowego: sinusoidalnego i prostokątnego. Zaprezentowano wyniki pracy symulatora po zastosowaniu korekty składowej stałej.
EN
The article presents the results of simulation of constant component correction method for the signal converted by slotted line with a frequency data carrier containing a “voltage-to-frequency” converter. Simulator program developed in the development environment of LabVIEW from National Instruments. Examples of simulation results of processing components of testing signal: sine wave and rectangular are showed. The results from the simulator after a correction constant component are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące diagnostyki łożysk z wykorzystaniem metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o proponowaną metodę oraz przeprowadzono ich analizę. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania proponowanej metody do diagnostyki łożysk.
EN
The paper deals with the issue of bearing diagnostics using the method based on measurements and analysis of a product of instantaneous values of the stator current and supply voltage of induction machines. The introduction of the paper contains general assumptions of the used method and description of the research methodology. The second and third sections present the laboratory stand used for investigations as well as the methodology of the research. The fourth section contains some examples of the measurement results obtained with use of the proposed method and the analysis of these results. The measurements were taken on induction motors. The investigation results for an undamaged machine are shown in Fig. 1, while those for motors with a damaged bearing outer and inner ring are presented in Figs. 2 and 4. The investigation results for a machine with damage of a bearing outer ring for different load torque values are shown in Fig. 6, whereas Figs. 3 and 5 present the vibration measurements of damaged machines. The summary contains the main conclusions concerning the possibility of using the proposed method for bearing diagnostics of induction motors.
PL
Przedstawiono szczegółowy opis rezystancyjnego, pomiarowego dzielnika napięcia. Dzielnik został zaprojektowany i zbudowany przez firmę Transformex przy współpracy z PSE Operator i jest przeznaczony do pracy w sieciach 400 kV. Zadaniem dzielnika jest obniżenie badanego napięcia do wartości akceptowalnej przez elektroniczne urządzenia pomiarowe. Dzięki charakterystyce niezależnej od częstotliwości, dzielnik może służyć do precyzyjnych pomiarów odkształceń napięcia. Przedstawiono charakterystyki pomiarowe dzielnika.
EN
The paper presents a detailed description of a resistive divider that was designed by Transformex Sp z o.o. with collaboration of PSE Operator S.A. The measurements at 400 kV require linear voltage reduction to the value acceptable by electronic equipment. The divider will be used for upmarket accurate measurements of higher harmonics and other voltage distortions. It can be also used for evaluation and correction of frequency characteristics in traditional measure transformers.
EN
The principle of the three voltmeter method designed for precise impedance comparison is presented. Generalization of the classical approach is proposed and analysed. Formulas for impedance parameters determination are derived and measurement uncertainty analysed for various kinds of comparisons, and next optimal measurement conditions specified. Important voltmeter parameters, such as random error and non-linearity error, are experimentally investigated. The presented results show that by using the method and commercially available apparatus it is possible to compare two impedances with a relative uncertainty of (1-5)x10&sup-6; in the low frequency range.
PL
Przedstawiono podstawy metody trzech woltomierzy przeznaczonej do precyzyjnych komparacji impedancji. Opracowano uogólnienie klasycznego układu i przeanalizowano jego własności. Wyprowadzono wyrażenia pozwalające na wyznaczanie parametrów impedancji i analizowano niepewność pomiarów dla różnych rodzajów komparacji. Określono stąd optymalne warunki pomiarów. Ważne parametry woltomierzy, takie jak błąd losowy i błąd nieliniowości były eksperymentalnie badane. Przedstawione wyniki wskazują, że przy użyciu metody trzech woltomierzy z wykorzystaniem dostępnej w handlu aparatury pomiarowej, jest możliwe dokonywanie komparacji impedancji, w zakresie niskich częstotliwości, ze względną niepewnością na poziomie (1-5)x 10&sup-6;.
12
Content available remote Tablicowy rejestrator typu KD1 - część I
PL
Prezentowany rejestrator KD1 przeznaczony jest do pomiaru napięcia, prądu, temperatury i zmian rezystancji. Zapisuje przetworzone wyniki pomiarów na dyskietce i prezentuje je na ekranie graficznym LCD w formie dogodnej dla użytkownika i stosownej do rodzaju danych. Eliminuje praktycznie konieczność bieżącej obsługi, jak wymiana okresowa papieru, pisaków czy uzupełnianie atramentu oraz realizuje cały szereg dodatkowych funkcji, stając się praktycznie programowalną stacją pomiarową. Przystosowany jest do współpracy z komputerem za pośrednictwem interfejsów komunikacyjnych.
13
Content available remote Dynamic voltage/current characteristics of high-current vacuum arcs
EN
Measurements of arc voltage were carried out for sinusoidal current wave with frequency from 50 Hz to 6.0 kHz and peak currents up to 13 kA. The plain CuCr butt contacts at fixed gap lengths of 2 and 10 mm were used. Based on the characteristics obtained it can be concluded that: a) the shape and value of the arc voltage during the half cycle sinusoidal current flow depend on the current amplitude and frequency as well as on electrode spacing, b) the instantaneous current value of high-amplitude fluctuations (HAF) onset in arc voltage increases with current amplitude and frequency increase, c) the arc voltage beyond the range of HAF occurrence is greater, at the same instantaneous value of the current, for higher current frequency; it is also greater during the current increase than during its decrease. The qualitative correlations between the measured vacuum arc voltage and an expected discharge mode have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów napięcia łuku próżniowego podczas przepływu prądu sinusoidalnego o częstotliwości od 50 Hz do 6 kHz i wartości szczytowej od 0.6 kA do 13 kA. Zastosowano elektrody walcowe z płaską powierzchnią czołową wykonane ze spieku CuCr, przy odległości międzystykowej 2 i 10 mm. Na podstawie otrzymanych charakterystyk napięciowo-czasowych i napięciowo-prądowych łuku wywnioskowano, że: (a) Kształt i wartość napięcia łuku podczas przepływu półfali prądu zależą od amplitudy i częstotliwości prądu oraz od odległości międzystykowej, (b) Wartość chwilowa prądu przy której następuje zapoczątkowanie fluktuacji wysokoamplitudowych (HAF) w napięciu łuku wzrasta ze wzrostem amplitudy i częstotliwości prądu, (c) Napięcie łuku poza obszarem występowania HAF jest większe, przy tej samej wartości chwilowej prądu, dla większej częstortliwości prądu; jest ono także większe w czasie narastania prądu niż podczas jego malenia. Przedstawiono jakościową korelację między zmierzonym napięciem łuku a spodziewanymi formami wyładowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.