Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage distortion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań odkształcenia prądów pobieranych przez wybrane urządzenia gospodarstwa domowego oraz możliwe skutki zaobserwowanych odkształceń.
EN
The article contains the reserach results of distortion of currents received by selected household devices and present possible effects observed deformation.
2
Content available remote Analiza wyższych harmonicznych generowanych przez lampy LED
PL
W artykule ukazano, jaki wpływ na parametry jakości energii w instalacjach zasilających mają elektroluminescencyjne źródła światła. Zamieszczono wyniki badań lamp LED wykonanych na trzonkach z gwintami E14 oraz E27. Przedstawiono uzyskane przebiegi napięć i prądów oraz charakterystyki widmowe wyższych harmonicznych prądu i porównano je z wytycznymi obowiązujących norm.
EN
In the paper shows how the electroluminescent light sources have an impact on energy quality parameters in power supply installations. The results of tests on LED lamps made on E14 and E27 bases are included. The obtained voltage and current waveforms as well as the spectral characteristics of higher harmonics of current were presented and compared with the guidelines of applicable standards.
PL
Silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) są wysoko sprawną alternatywą dla silników indukcyjnych. Wobec tego muszą one być projektowane z uwzględnieniem podobnych narażeń jak maszyny asynchroniczne. Jednym z takich narażeń jest praca przy zasilaniu napięciem odkształconym zawierającym wyższe harmoniczne. Dotychczasowe prace dotyczące wpływu odkształceń napięcia zasilającego na silniki indukcyjne pokazują, że prowadzą one do wzrostu strat i temperatur w maszynie. Ze względu na podobną konstrukcję, analogiczne zjawiska występują także w silnikach synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. Na podstawie normy IEC 61000-2-2:2002 i IEC 61000-2-4:2002 zaprezentowano wpływ wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym na temperaturę pracy silnika LSPMSM o mocy 1900 W oraz napięciu 400 V. Rozpatrywano przy tym pracę ustaloną silnika poddanego stałemu obciążeniu i wykorzystano model numeryczny sprzęgający dwukierunkowo pole elektromagnetyczne i cieplne.
EN
Line-Start Permanent Magnet Synchronous Motors (LSPMSM) are high-efficient substitute for induction motors. Therefore they have to designed regarding the same exposures like asynchronous motors. One of such exposal is operation with distorted power supply voltage. Foregoing papers concerning influence of the voltage distortion on induction motors show that higher harmonics lead to increased temperature of the machine. Because of similar construction such phenomenon occurs also in LSPMSM. According to standards IEC 61000-2-2:2002 and IEC 61000-2-4:2002 presented influence of harmonics in power supply voltage during steady state operation with constant load equal to 1900 W and fed with voltage 400 V. Two-way coupled electromagnetic and thermal model was used in numerical analysis.
PL
Silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim są coraz częściej stosowane w miejsce silników indukcyjnych. Wobec tego muszą być odporne na podobne narażenia jak maszyny asynchroniczne. Jednym z takich narażeń jest praca przy zasilaniu napięciem odkształconym. Dotychczasowe prace dotyczące wpływu odkształceń napięcia zasilającego na silniki indukcyjne pokazują, że wyższe harmoniczne powodują wzrost temperatur w maszynie. Ze względu na zbliżoną konstrukcję, podobne zjawiska występują także w silnikach synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. Na podstawie normy IEC 61000-2-2:2002 i IEC 61000-2-4:2002 zaprezentowano wpływ wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym na temperaturę pracy silnika tego typu o mocy 1900 W oraz napięciu 400 V. Rozpatrywano przy tym pracę ustaloną silnika ze stałym obciążeniem i do obliczeń wykorzystano model numeryczny sprzęgający dwukierunkowo pole elektromagnetyczne i cieplne.
EN
Line-Start Permanent Magnet Synchronous Motors (LSPMSM) are increasingly used in preference to induction motors. Therefore they have to be resistant to the same exposures like asynchronous motors. One of such exposal is operation with distorted power supply voltage. Foregoing papers concerning influence of the voltage distortion on induction motors show that higher harmonics lead to increased temperature of the machine. By virtue of similarity in construction such phenomenon occurs also in LSPMSM. According to standards IEC 61000-2-2:2002 and IEC 61000-2-4:2002 presented influence of harmonics in power supply voltage during steady state operation with constant load. Two-way coupled electromagnetic and thermal model was utilized in numerical analysis.
EN
The article presents selected results of measurements of the impact on the supply line for the equipment used in the laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science, University of Rzeszow. There are presented parameters of measuring instrument used to record voltage and current waveforms of input individual systems. Definitions of individual harmonic factor HD and total harmonic factor THD have been shown.
PL
W artykule zostały zaprezentowane wybrane wyniki pomiarów oddziaływania na linię zasilającą urządzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentowano parametry przyrządu pomiarowego, który posłużył do rejestracji przebiegów napięć i prądów wejściowych poszczególnych układów. Przedstawiono definicje indywidualnego współczynnika zawartości harmonicznych HD oraz współczynnika zawartości wszystkich harmonicznych THD.
PL
W artykule zwrócono uwagę na problem wpływu odbiorników nieliniowych małej mocy na odkształcenie napięcia zasilającego. Zamieszczone w artykule przykłady analizy statystycznej, pokazują wpływ tego rodzaju odbiorników na odkształcenie napięcia zasilającego.
EN
The paper concerns the influence of the low-power non-linear loads on the deformation of the supply voltage. A few examples of the statistical analysis present the influence of this type loads on the supply voltage deformation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych równoległych, energetycznych filtrów aktywnych w różnych warunkach pracy. Porównano typowy układ równoległego filtra aktywnego, pracujący w oparciu o pomiar odkształcenia prądu odbiornika z układem pracującym na bazie identyfikacji odkształceń napięcia sieci.
EN
The articles presents the results of a simulation research on the Parallel Active Power Filters (PAPF) in various working conditions. A typical, most often used device of an APF working on the basis of the current distortion has been compared with the device working on the basis of the identification of the network's voltage distortion.
PL
W artykule przedstawiono metody analizy oraz wymagania norm dotyczących odkształcenia prądów w układach elektroenergetycznych. Zamieszczono ponadto analizę wyników badań pomiarowych odkształceń prądów i napięć przeprowadzonych w wybranym obiekcie widowiskowym.
EN
The article presents the methods of analysis and the standards about the deformation of currents in electric power systems. The article additionally contains the analysis of measuring results of currents and voltages distortion carried out in the selected spectacular object.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania i symulacji pracy podstacji trakcyjnej. Analizowany obwód zawiera Główny Punkt Zasilający, linię napowietrzną 15 kV przekształtnik 6-cio pulsowy oraz obciążenie. Zaproponowany model bardzo dobrze opisuje zjawiska wywołane pracą podstacji trakcyjnej na jakość energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper presents the results of modeling & simulation of the influence of the rectifier network on the supply sources in the traction systems. The analyzed system includes Point of Common Coupling,15 kV overhead line, 6-pulse converter and load. The simulated models describe well most important phenomena occurring in the traction systems and its influence on the quality on energy of the power supplying system.
EN
The paper presents results of computer simulations and experimental measurements for several topologies of AC adjustable speed drives fitted with selected devices for harmonics mitigation. Simulation models of the drive topologies have been developed using the program EMTP-ATP and tested under adjusted levels of supply voltage distortion. Both experimental measurements and simulations demonstrate high harmonic mitigation effectiveness of broad-band harmonic filter and active front end rectifier.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych oraz pomiarów doświadczalnych przeprowadzonych dla kilku układów napędowych prądu przemiennego o regulowanej prędkości, wyposażonych w wybrane urządzenia do łagodzenia wpływu harmonicznych. Modele symulacyjne badanych topologii układów napędowych zostały opracowane z wykorzystaniem oprogramowania EMTP-ATP i przetestowane w warunkach umożliwiających regulowanie stopnia odkształcenia napięcia zasilającego. Pomiary laboratoryjne jak również symulacje wykazały wysoką efektywność łagodzenia wpływu harmonicznych poprzez stosowanie szerokopasmowych filtrów harmonicznych oraz aktywnych prostowników. (Wpływ jakości napięcia zasilającego na wyższe harmoniczne generowane przez układu napędowe prądu przemiennego o regulowanej prędkości).
PL
W artykule przedstawiono badania przeprowadzone w stacji uzdatniania wody, których celem była analiza przebiegów prądów i napięć zawierających wyższe harmoniczne, które powstają w wyniku pracy urządzeń nieliniowych. Pomiary były przeprowadzane w stacji transformatorów, po stronie wyższego napięcia. Na kształt napięcia miały wpływ wszystkie odbiorniki nieliniowe zainstalowane w zakładzie, zasilane przez tę stację transformatorów. Skutkami występowania wyższych harmonicznych jest zniekształcenie sinusoidy napięcia zasilającego. Obecność wyższych harmonicznych w sieci zasilającej może być przyczyną zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych. W artykule wyznaczono wartości współczynników THD i odniesiono je do wartości określonych stosownymi normami.
EN
The article presents the studies carried out in water treatment plants, which aim was to analyze the current and voltage waveforms contain higher harmonics, they result from the work of non-linear devices. Measurements were carried out in the transformer station on the side of higher voltage. The shape of power to affect all the non-linear loads installed in the Department, powered by the transformer stations. The effects of harmonic distortion is a sine wave voltage. The presence of higher harmonics in the power supply can cause interference in electronic instruments. In this paper the values of the coefficients of THD and explicitly set them to values of the relevant standards.
PL
W pracy przedstawiono propozycję nowej metody pomiaru impedancji rozległych uziemień urządzeń elektroenergetycznych. Metoda ta pozwala ograniczyć wpływ odkształcenia napięcia sieci na błędy pomiaru impedancji. Badania i obliczenia błędów przeprowadzone zostały dla wybranych typów odkształceń krzywej napięcia i różnych parametrów obwodu badanego.
EN
This paper presents a new method of measurement of the substation ground grid impedance. The new method minimizes influence of voltage distortion on measurement accuracy. Test and calculation of measurement errors are done for given types of distorted waveform and different parameters of tested network
13
Content available remote Analiza odkształcenia napięcia przy pomocy programu Statistica
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie programu Statistica w analizie odkształceń napięć. Przy pomocy programu Statistica przeprowadzono przykładową analizę zmian zarejestrowanych wartości THD napięcia oraz do utworzonego w wyniku analizy rozkładu empirycznego dopasowano model rozkładu teoretycznego.
EN
The article presents using Statistica program for voltage distortion analysis. The illustrative analysis of THD voltage values, in the aspect their variations, which were recorded in the memory of microprocessor analyser, was carried out by means of Statistica program. Then theoretical distribution was matched to the analysis results, i.e. empirical distribution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej pomierzone w sieciach zasilających podstacje oraz obwodach potrzeb nietrakcyjnych. Pokazano wpływ dynamicznych zmian obciążenia trakcji prądu stałego na zmiany tych parametrów. Przyczynami występowania zjawisk, które decydują o jakości energii elektrycznej w sieci prądu przemiennego są: specyficzna budowa podstacji trakcyjnych prądu stałego (transformacja energii prądu przemiennego na prąd stały) oraz charakter ich obciążenia (dynamiczne zmiany obciążenia związane z prowadzeniem ruch pociągów). Do negatywnych skutków energetycznych związanych ze specyfiką systemu zasilania trakcji prądu stałego zaliczyć można m.in.: odkształcenie napięcia oraz prądu pobieranego z systemu energetyki zawodowej wywołane nieliniowym charakterem podstacji trakcyjnych, wahania napięcia w systemie zasilającym podstacje spowodowane zmianą obciążeń trakcyjnych, przekroczenia mocy wynikające z procesu rozruchu jednostek kolejowych.
EN
In this paper, results of the measurement of electric power quality parameters measured both in substation and nontraction supplying systems have been presented. The influence of dynamic change of the load of DC traction supplying system on the change of power quality parameters has been shown. On the basis of obtained measurements, it is possible to say that following factors had a major influence on the basis parameters of electric power quality: circuit of traction substation, the load of traction substation, character and variability of the load of traction substation, character and power of receivers connected to the nontraction network. Deformation of the voltage curve at the connecting point of nontraction transformer depends mainly on the current fed by traction vehicles. It is necessary to point out that nontraction receivers have a major impact on electric power quality at the low short-circuit power. According to requirements contained in the norm concerning the electric power quality, the control of electric power quality provided by the nontraction network should be carried out. Therefore nontraction receivers should satisfy requirements concerning the character and the power of installed receivers (limitation in installing unquiet receivers).
16
Content available remote Pomiar impedancji pętli zwarciowej w sieciach o odkształconej krzywej napięcia
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach o napięciu odkształconym. Przeprowadzono analizę wpływu odkształcenia napięcia sieci na błędy pomiaru przy stosowaniu klasycznych metod i mierników impedancji pętli. Badania i obliczenia błędów przeprowadzone zostały dla wybranych typów odkształceń krzywej napięcia i różnych parametrów obwodu badanego.
EN
This paper presents the problem of measurement the short-circuit loop impedance in presence of distortion network voltage waveform. The analysis of the effects of voltage distortion on impedance measurement error were conducted for classical methods. Test and calculation of measurement errors were done for given types of distorted waveform and different parameters of tested circuit.
EN
A voltage waveform distortion provides unambiguously information on the voltage distortion. It is given by difference between a measured voltage waveform and its fundamental harmonic component waveform. The voltage waveform distortion is unambiguously defined by means of the rms value or by meansof the total harmonic distortion THD over the period T. In this paper the evaluation of the 400 kV three-phase voltage system distortion is presented and the new method of determination of the three-phase voltage distortion based on the evaluation of the value of the sum of the squared instantaneous phase votages values is described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.