Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage dip
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The necessity of preliminary estimation of the value of voltage dip arising at starting-up of asynchronous motor commensurate in power with operating diesel-generator sets as part of the ship electric power system is justified. The model of ship electric power system with a modified in real-time mode configuration is developed. The process of direct starting-up of asynchronous motor is simulated, and the values of voltage dips for various values of voltage and time of excitation boost of the synchronous generator are determined. It is established that there are optimum values of the magnitude and time of boosting of excitation voltage of the synchronous generator, where voltage dip in the network is minimal. The obtained results enable assessing in the process of monitoring and management of ship electric power system of the possible consequences of direct starting-up of asynchronous motor on the network voltage under current conditions, and based on them deciding on whether to connect the additional diesel generator to the network or disconnect the least essential consumers of electricity from the network to provide generated capacity reserve.
PL
Zbadano możliwości zapadu napięcia w systemie okrętowtm generatora współpracującego z silnikiem diesla. Symulowano generator asynchroniczny podłączony do sieci dla różnych warunków startu. Określono optymalna wartość napięcia wspomagającego zapewniającą minimalne zapady napięcia.
PL
Trakcja kolejowa należy do jednych z większych odbiorców energii elektrycznej. Zasilana z systemu elektroenergetycznego ma wpływ na jakość energii w liniach zasilających podstację. Do sieci generowane są głównie zakłócenia związane z prądami odkształconymi pobieranymi przez podstacje. Obok zagadnienia powstawania wyższych harmonicznych istotne stają się również wahania i zapady napięcia powodowane zmiennym obciążeniem podstacji trakcyjnych. W artykule przedstawiono wpływ podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną pod kątem powstających w niej wahań i zapadów napięcia. Dokonano analizy wskaźników charakteryzujących jakość energii elektrycznej zarejestrowanych w sieci elektroenergetycznej zasilającej podstację trakcyjną. Przeanalizowano również zmiany parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej w obwodach potrzeb własnych podstacji oraz obwodach potrzeb nietrakcyjnych.
EN
In this paper, results of the measurement of electric power quality parameters measured both in substation and nontraction supplying systems have been presented. On the basis of obtained measurements, it is possible to say that following factors had a major influence on the basis parameters of electric power quality: circuit of traction substation, the load of traction substation, character and variability of the load of traction substation, character and power of receivers connected to the nontraction network. According to requirements contained in the norm concerning the electric power quality, the control of electric power quality provided by the nontraction network should be carried out. Therefore nontraction receivers should satisfy requirements concerning the character and the power of installed receivers.
3
EN
Often, in the case of a significant level of electromagnetic disturbance in electrical power system, at the customer's supply terminals, there is a need for locating the source of this disturbance, e.g. harmonics, voltage fluctuations, voltage dips, occasionally also asymmetry. Utilities and power consumers have become increasingly interested in quantifying the responsibilities for power quality problems. This issue gains particular meaning when formulating contracts for electric power supply and enforcing, by means of tariff rates, extra charges for worsening the power quality. This paper concerns as an example an application of one method (from the collection of many existing) used to locate sources of electromagnetic disturbances (harmonics, dips, voltage fluctuations and asymmetry), based on the study of the power flow at the point of common coupling (PCC).
PL
Często w przypadku wystąpienia znaczącego poziomu zaburzenia elektromagnetycznego na zaciskach odbiorcy powstaje potrzeba lokalizacji jego źródła, przykładowo harmonicznych, wahań napięcia, zapadów napięcia, niekiedy także asymetrii. Dostawcy i odbiorcy energii w coraz większym stopniu są zainteresowani jednoznaczną oceną odpowiedzialności za złą jakość dostawy energii. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie formułowania kontraktów na dostawę energii i egzekwowania, poprzez taryfy, opłat za pogarszanie jej jakości. W artykule przedstawiono, jako przykład, aplikację jednej metody (ze zbioru wielu istniejących) stosowanej do lokalizacji źródeł zaburzeń elektromagnetycznych (harmonicznych, zapadów, wahań i asymetrii napięcia) opartej na badaniu kierunku przepływu mocy w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP).
PL
W warunkach niskiej jakości energii elektrycznej, gdy występują zaniki i zapady napięcia zasilania – mogą wystąpić krótkotrwałe stany nieustalone, będące źródłem impulsowych zaburzeń przewodzonych w obwodzie pierwotnym przekładnika napięciowego. Zaburzenia te są przenoszone do obwodu wtórnego przekładnika. Wartości maksymalne tych impulsów mogą nawet kilkakrotnie przekraczać wartości napięć znamionowych pierwotnego i wtórnego. Może to doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzeń pomiarowych lub zabezpieczeniowych przyłączonych do strony wtórnej przekładnika napięciowego, a nawet doprowadzić do ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono opracowane metody obliczeniowe i pomiarowe umożliwiające określenie współczynnika transferu zaburzeń impulsowych z obwodu pierwotnego przekładnika napięciowego do obwodu wtórnego. Zaprezentowano wyniki analiz dotyczących wpływu parametrów konstrukcyjnych i warunków pracy tych przekładników na wartości współczynnika transferu.
EN
In conditions of low power quality, when there are voltage interruptions and dips – there may be short transients states, which are the source of impulsive conducted disturbances in the voltage transformer primary circuit. These events are transferred to secondary circuit of the transformer. The maximum values of these impulses can even several times exceed the nominal values of primary and secondary voltages. This can lead to malfunction of measuring or protection devices connected to the secondary side of the voltage transformer and even damage them. The article presents developed calculation and measurement methods for specifying the transfer rates of impulsive conducted disturbances from primary circuit to secondary circuit of voltage transformer. In the paper the results of ­analyzes of the impact of construction parameters and operating conditions of tested voltage transformers on the values of the impulsive conducted disturbances transfer factor are also presented.
5
EN
In this study, voltage dip analysis of the wind power plant that is connected to 6 MW Double Feed Induction Generator (DFIG) was performed. During the operation of Multi-machine wind farm that is connected to network adaptation between 10 MVAr STATCOM and system was provided. Purpose of this adaptation, 3-phase fault analysis is to be able and the elimination of problems that may occur with induction motor runstop.
PL
Zaprezentowano analizę spadku napięcia w elektrowni wiatrowej podłączonej do generatorów indukcyjnych 6 MW typu DFIG. Analizę przeprowadzono na przykładzie wielomaszynowej farmy wiatrowej podłączonej do sieci z systemem 10 MVAr STATCOM. (Analiza spadków napięcia w wielomaszynowej farmie wiatrowej z układem STATCOM)
EN
To study the influence of power system voltage drop on the doubly-fed induction generator (DIFG) shaft, this paper analyzes the electromagnetic torque change of the DFIG through approximated analytical expression of the stator fault current and rotor fault current obtained by the superposition between transient current based on vector method and steady-state current based on equivalent circuit method, and then the DFIG torque change situations under the following circumstances: the three-phase symmetrical voltage dip of stator terminal, the converter of the rotor side is cut off, and the crowbar circuit is put into the operation, will be analyzed through the method. Furthermore, on the basis of theoretical analysis, a 2MW DFIG model is established by PSCAD, and the simulation results validate that the torque changes of the DFIG shaft could be analyzed by the expression of the DFIG torque during the grid voltage drops through the superposition of the transient current and steadystate current. At last, the optimizing value of the crowbar resistance is given.
PL
W artykule analizuje się zmiany momentu elektromagnetycznego podwójnie zasilanego generator indukcyjnego DFIG poprzez ocenę prądów wirnika i stojana otrzymaną przez superpozycję prądów przejściowych (metoda wektorowa) i prądu stanu ustalonego (metoda obwodów zastępczych). Badania symulacyjne potwierdziły słuszność metody.
EN
In this paper, a review of Phase Locked Loop (PLL) algorithms and symmetrical component extraction methods intended for grid-connected power electronic converters are presented. Proposed classification is based on voltage representation in three coordinates: natural (abc), stationary (alfa beta) and rotating coordinates (dq). The three selected algorithms are described in details: Dual Second Order Generalized Integrator (DSOGI-PLL), Dual Virtual Flux – both in stationary coordinates. The third one, in rotating dq coordinates, is Dual Synchronous Reference Frame PLL (DSRF-PLL). A comparison of PLL algorithms is presented. Also, selected experimental results are given to verify practical application of discussed algorithms.
EN
The paper presents operation of a hybrid contactless short-circuit current limiter on the basis of computer simulation. Special attention was paid to the possibility of improving of the quality of the delivered electrical energy, throught limiting of the voltage dips duration in the power grid owing to the application of a hybrid circuit breaker. The calculations were performed usingthe PSPICE and MATLAB software.
PL
W artykule przedstawiono działanie bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych w oparciu o symulacje komputerową. SzczególnA uwagę zwrócono na możliwość poprawy jakości dostarczanej energii elektroenergetycznej, dzięki zastosowaniu wyłącznika hybrydowego. Modelowanie matematyczne wykonano w programie MATLAB i PSPICE.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.