Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vitamins
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań było poznanie przyczyny, rodzaju i wielkości spożycia suplementów diety przez 212 osób dorosłych z regionu kujawsko-pomorskiego. Jak wykazały badania własne wśród osób dorosłych między 20. a 60. Rokiem życia, suplementację stosowało 73,5% ankietowanych. Spośród wszystkich osób ankietowanych ponad 51% zdobywało informację na temat suplementów diety z mediów (internetu, telewizji, radia, prasy). Główną przyczyną spożywania suplementów diety u ponad 46% ankietowanych było łagodzenie objawów chorób i wspomaganie ich leczenia, a także zwiększenie odporności organizmu. Przy czym 18,8% osób stosowało suplementy w celu uzupełnienia niedoborów witamin i składników mineralnych, 15,6% ankietowanych – w celu poprawy samopoczucia, w mniejszym stopniu we wspomaganiu odchudzania. Natomiast na zalecenie lekarza suplementy stosowano m.in. w celu poprawy wyglądu skóry, włosów i paznokci, opóźnienia procesu starzenia, usprawnienia stawów, poprawy sprawności umysłowej. Najczęściej stosowanymi suplementami przez ankietowane osoby były preparaty: witaminowe, mineralne i witaminowo-mineralne spożywane 1-2 razy w tygodniu lub rzadziej. Ponad 72% ankietowanych wydało na suplementy diety około 20 zł miesięcznie, pozostali około 30 zł i więcej. Większość osób ankietowanych (ponad 64%) deklarowała pozytywne skutki, choć w niewielkim stopniu, stosowanych suplementów, 24% nie zauważało pozytywnych skutków, a 12% odczuwało znaczącą poprawę stanu zdrowia.
EN
The main of the study was to identify the cause, type and size of dietary supplements used by 212 adults from the Kuyavian-Pomeranian region. According to self-reported studies, among adults at the age between 20-60 years, 73.5% of respondents used supplementation. From all of the respondents, over 51% were informed about dietary supplements from the media (internet, television, radio, newspapers). The main cause of dietary supplements in more than 46% of respondents was to alleviate the symptoms of illness and support their treatment, as well as to increase the resistance of the body, 18.8% of people used supplements to replenish vitamins and minerals, 15.6% feeling less at slimming support, at the doctor’s recommendation, to improve the appearance of the hair and nails’ skin, delaying the aging process, improving joints, improving mental efficiency and more. The most commonly used supplements by the people surveyed included vitamin, mineral and vitamin-mineral preparations consumed 1-2 times a week or less frequently. More than 72% of the respondents spent about 20 PLN per month on dietary supplements, the remaining – about 30 PLN and more. The majority of the respondents (over 64%) reported positive effects, although little used supplements, 24% did not see any positive effects, and 12% felt a significant improvement in their health.
PL
Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na właściwości prozdrowotne żywności, w tym produktów mlecznych. Szczególna wartość tych wyrobów wynika zwłaszcza z zawartości swoistych składników mleka, takich jak białka serwatkowe, nienasycone kwasy tłuszczowe, wapń czy witamina B2. Wykazują one wielokierunkowe oddziaływanie na organizm człowieka, ograniczając ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych. Związki te naturalnie występują w mleku w niewielkich ilościach, dlatego – z uwagi na ich korzystne właściwości – coraz częściej stosuje się je do wzbogacania innowacyjnych produktów mlecznych oraz innych kategorii artykułów spożywczych. Wobec tak licznych właściwości prozdrowotnych składników mleka, zgodnie z oczekiwaniami współczesnych konsumentów, którzy poszukują produktów mających korzystny wpływ na ich zdrowie, należy promować mleko i produkty mleczne jako elementy właściwego stylu życia, zapewniającego dobre zdrowie i samopoczucie.
EN
Consumers increasingly pay attention to the health-promoting properties of food, including dairy products. The particular value of these products especially results from the content of specific milk components such as whey proteins, unsaturated fatty acids, calcium or vitamin B2. These components show multi-directional effects on the human body, reducing the risk of many civilization diseases. They naturally occur in milk in small amounts, and therefore, due to their beneficial properties, are increasingly used for the enrichment of innovative dairy products as well as other categories of foodstuffs. In view of the numerous health benefits of milk components, milk and dairy products should be promoted as a part of a healthy lifestyle, ensuring health and well-being. This is the way to meet the demands of contemporary consumers who are looking for products that have a positive effect on their health.
PL
Odpowiednio zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia i profilaktyki większości chorób, szczególnie tych o podłożu metabolicznym. Celem pracy była ocena wielkości podaży witamin w diecie oraz stopnia realizacji zapotrzebowania w grupie 40 młodych respondentów w wieku 19–30 lat z regionu województwa pomorskiego. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety zamieszczonej w Internecie. Spośród 10 analizowanych witamin niedostateczne spożycie dotyczyło najczęściej kwasu foliowego, witaminy B1 oraz witaminy D. W przypadku każdej z witamin co najmniej 12% badanych wykazywało spożycie zbyt małe w stosunku do zaleceń. Najmniejszy odsetek respondentów manifestował braki w zakresie witamin B2 i B12.
EN
The assessment of vitamins intake in daily food rations of young, healthy individuals using the online questionnaire method – pilot study. The balanced diet is the basis of health and prevention of most diseases, especially those metabolic. The aim of this study was to assess the dietary intake of vitamins, and the fulfillment of requirements in the group of 40 young respondents aged 19–30 years from the region of Pomerania. The study was conducted using an online questionnaire. Among 10 analyzed vitamins the most insufficient intake was observed for folic acid, vitamin B1 and vitamin D. For each of the vitamins, at least 12% of respondents showed its inadequate intake. The least frequently observed deficiencies were in vitamins B2 and B12.
PL
Rola współczesnej żywności nie sprowadza się jedynie do dostarczania składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Konsumenci poszukują żywności, która w pełni pokrywałaby zapotrzebowanie organizmu na substancje, których niedobory w społeczeństwie są powszechne, lub w substancje bioaktywne pomocne w prewencji chorób dietozależnych. Fortyfikacja żywności ma, obok wymiaru żywieniowego, także znaczenie marketingowe, gdyż, jak wykazano, po produkty tej kategorii chętniej sięgają konsumenci. W artykule scharakteryzowano istotę procesu fortyfikacji żywności oraz omówiono przykłady wzbogacania produktów spożywczych.
EN
The role of modern food does not amount only to supply nutrients necessary for the proper body functioning. Consumers are looking for food that fully covers their body’s need for substances which shortages are common in the society or bioactive substances useful in the prevention of diet-related diseases. Food fortification, besides its nutritional importance, is also significant in the marketing terms, since, as it has been demonstrated, consumers seek such products more willingly. The article describes the essence of the food fortification process and discusses the examples of fortified foods.
EN
This study aimed to optimize and validate methods for the analysis of thiamin and folic acid in fortified rice, pure and mixed to the milled rice (raw and cooked). The analysis was performed by high-performance liquid chromatography coupled to a diode array detector (HPLC—DAD). Different mobile phases were tested. Different ratios of organic modifier, pH ranges, triethylamine concentrations, and flow rates were used. For the validation, tests of recovery, repeatability, linearity, limit of detection (LOD), and limit of quantification (LOQ) were performed. The optimized methods showed good resolution of vitamins’ peaks, excellent recovery (82.6 to 104%), repeatability with relative standard deviation of peak areas, and retention times less than 10% and high coefficients of determination (0.9998 for thiamin and 0.9997 for folic acid). The LOD and LOQ were 0.00193 μg and 0.0193 μg for thiamin and 0.000934 μg and 0.00934 μg for folic acid. The optimized methods demonstrated reliability and sensitivity in the detection and quantification of these vitamins in fortified rice, pure and mixed to milled rice (raw and cooked). Furthermore, the methods were performed in isocratic mode, with short run time (<13 min), reflecting positively on the economy of reagents and analysis times.
PL
Jednym z wielu ciekawych zagadnień związanych z prawem żywnościowym jest kwestia stosowania w produkcji środków spożywczych pewnych substancji, które mogą pełnić w nich dwie całkiem odmienne funkcje, tj. substancji dodatkowych lub wzbogacających (jak witaminy i składniki mineralne). Przykładem może być ryboflawina, wykorzystywana np. do wzbogacenia produktu w witaminę B2, bądź też do wywołania efektu technologicznego - nadania barwy. Konsekwencją jest m.in. odmienne znakowanie środka spożywczego, jak też jego postrzeganie przez konsumentów, o czym mowa w poniższym artykule.
EN
One of the interesting issues concerning food law is a question of using certain substances that can play two completely different roles in food production e.g. food additives or vitamins/minerals. For instance, riboflavin is used to enrich the product with vitamin B2 but also for technological reasons – to render a colour. As a result of dissimilar use, there is a different labeling requirement and product perception by consumers. All about it you may read in the article as given below.
PL
Podczas obróbki termicznej mięsa zachodzą różne procesy (fizyczne, chemiczne, biochemiczne) w wyniku których otrzymujemy produkt o znacznie zmienionej wartości odżywczej, jakości sensorycznej, barwie, konsystencji oraz zapachu. Wysoka temperatura powoduje obniżenie wartości odżywczej mięsa poprzez zmniejszenie zawartości witamin i składników mineralnych oraz prowadzi do rozkładu tłuszczów. Wielkość tych zmian jest uwarunkowana rodzajem stosowanego procesu cieplnego oraz czasem jego trwania. Poza negatywnymi skutkami obróbki termicznej w mięsie zachodzi szereg korzystnych przemian, zwiększających strawność produktu poprzez zmiany w strukturze białek i węglowodanów. Ponadto procesy cieplne powodują powstawanie pożądanego smaku i zapachu mięsa oraz likwidują zagrożenia związane ze szkodliwą mikroflorą surowców. W zależności od rodzaju elementu kulinarnego stosowane są takie metody obróbki cieplnej jak: gotowanie, pieczenie, smażenie, grillowanie, duszenie pozwalające uzyskać wyrób o odpowiedniej jakości sensorycznej i zróżnicowanej wartości odżywczej.
EN
During thermal processing of meat undergo various processes (physical, chemical, biochemical), leading to the product of a much modified nutritional value, sensory quality, color, texture and smell. Application of heat reduces the nutritional value by reducing the content of vitamins, minerals and leads to a breakdown of fats. The magnitude of these changes is determined by the nature of the process of heat and its duration. Besides the negative effects of the thermal treatment takes place in the meat of a number of advantageous changes, increasing the digestibility of the product through changes in the structure of proteins and carbohydrates. In addition, thermal processes generate the desired taste and smell of meat and eliminate the risks associated with harmful microflora of raw materials. Depending on the object type culinary uses the heat treatment such as boiling, baking, frying, grilling, stewing in order to obtain a product of suitable quality sensory and varied nutritional value.
PL
W artykule podano przyczyny wzbogacania żywności w składniki odżywcze. Przedstawiono ogólną charakterystykę witamin stosowanych do wzbogacania, funkcję, jaką pełnią w organizmie człowieka oraz dzienne zapotrzebowanie na nie. Przedstawiono wykaz produktów spożywczych, do wzbogacania których stosuje się preparaty zawierające witaminy. Omówiono straty poszczególnych witamin ponoszone podczas procesów przetwórczych, zwłaszcza pod wpływem światła i temperatury. Zwrócono również uwagę na zalety wzbogacania produktów spożywczych w witaminy oraz ewentualne wynikające z tego zagrożenia.
EN
In this paper, the reasons for the enriching of food in nutritional ingredients are introduced. The general characteristics of vitamins, which can be used as an enrichment product, their role for human organism and daily requirements are presented. The list of food products, which are enriched in vitamins is also presented. The loss of vitamins during technological processes, especially under the influence of light and temperature are discussed. A special attention is paid to discuss the advantages of vitamin enriched food products, and possibility of risks in respect to those modifications.
EN
Lipophilicity indices for vitamins A and E, and for some precursors of vitamin A, have been determined for the first time by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RPHPLC) on C 18 and C 8 columns. For each column the mobile phases were methanol-water mixtures with methanol in volume proportions from 86 to 90% ( υ/υ ) in 1% steps. The regression correlation coefficients obtained for both stationary phases were excellent (usually >0.999). To compare the experimental lipophilicity estimated for the compounds by use of log k′ w , S , φ 0 , the means of k′ and log k′ , and the scores of k′ and log k′ corresponding to the first principal component, and log P values calculated by use of different computer software a correlation matrix was constructed. Better correlations were obtained in both cases between the mean of k′ and the mean of log k′ , and scores corresponding to the first principal component obtained by applying principal-components analysis to the matrix of retention factors and computed log P values. The best correlations were found between the mean of k′ and scores corresponding to the first principal component determined on C 8 and most of the computed log P values.
PL
W artykule omówiono dwa rodzaje wzbogacania: obligatoryjne i dobrowolne. Podkreślono, że odpowiednia i urozmaicona dieta powinna dostarczyć wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowia człowieka. Jednak zmniejszenie zapotrzebowania człowieka na energię oraz zmniejszenie gęstości pożywienia wskazują na potrzebę dodawania składników odżywczych do produktów spożywczych. Produkty wzbogacane muszą być odpowiednio oznakowane, w tym obowiązkowo informacją o wartości odżywczej. Podano przykłady pozytywnego oddziaływania produktów obligatoryjnie wzbogacanych na zdrowie populacji. Podkreślono, że dobrowolne wzbogacanie żywności jest jeszcze ciągle przedmiotem badań.
EN
In this paper two kinds of enrichment were discussed: obligatory and voluntary. It was emphasized that balanced and varied diet should provide all nutrients necessary for proper human development and good health. Decrease of human energy requirements and decrease of food nutritional density, however, are both factors which indicate a need for nutrient supplementation of food products. Nutrition labelling of products to which vitamins, minerals and other substances were added is compulsory. Examples of positive influence of obligatory enriched products on health of some population groups were given. It was emphasized that voluntary addition of nutrients is still a subject of ongoing research.
PL
Ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie do produkcji żywności substancji dodatkowych, w dyrektywach Unii Europejskiej zawarte jest zobowiązanie krajów członkowskich do monitorowania ich spożycia i użycia. Obecnie w Polsce, w celu podniesienia wartości odżywczej artykułów żywnościowych, wolno dodawać witaminy i składniki mineralne w ilości, której maksymalna zawartość w 100 g, 100 ml lub jednej porcji produktu nie przekracza 50% zalecanego dziennego spożycia, określonego w obowiązujących normach. Odrębne ustalenia dotyczą witaminy C ifo-liantów, których dopuszczalna maksymalna ilość w produkcie celowo wzbogaconym wynosić może nawet do 100% zalecanego dziennego spożycia. Regulacje szczegółowe: Rozporządzenie z 2002 roku w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania.
EN
Due to more common use of additives in food production, the European Union directives force the member states to monitor the application and consumption of such substances. At the moment in Poland it is allowed to add vitamins and minerals in order to increase nutritional value of products. A maximum content in 100 g, 100 ml or in one portion of product does not exceed 50% of the allowed daily intake defined in specific standards. There are separate regulations concerning vitamin C and folic acid derivatives allowing its maximum concentration in an enriched product even up to 100% of the advised daily intake. All regulations are considered in the Regulation from 2002 concerning foodstuff enriching additives and conditions of their application.
PL
Przedstawiono informacje dotyczące wzbogacania żywności w witaminy i składniki mineralne, opierając się na najnowszych, danych z piśmiennictwa światowego oraz na krajowych badaniach żywieniowych. Podkreślono znaczenie wzbogaconej żywności w realizacji prozdrowotnego modelu żywienia. Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia uregulowań prawnych, zarówno w zakresie dodawania substancji wzbogacających do żywności, jak również znakowania i kontroli produktów wzbogaconych.
EN
In formation concerning enrichment of food in vitamins and mineral components, based on the recent data from the world literature and national nutrition studies, have been presented. The role of fortified foods in the implementation of health-promoting system of nutrition has been stressed. The attention has been paid to the necessity of introducing legal regulations in the field of addition of fortifying substances to foods as well as in the range of labeling and control of fortified products.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.