Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 310

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  viscosity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Korozja jest przyczyną niszczenia wielu metali pod wpływem oddziaływania czynników środowiskowych. Zachodzące na powierzchni metalu procesy chemiczne lub elektrochemiczne powodują nieodwracalne zmiany w strukturze metalu. Aby temu zapobiec, powierzchnie elementów metalowych muszą być zabezpieczane w czasie przechowywania lub transportu przed czynnikami środowiskowymi, do których zalicza się: dużą wilgotność powietrza, kwaśne opady i zmienną temperaturę. Te czynniki przyspieszają proces korozji, którego nie można wyeliminować, ale można go ograniczyć poprzez zabezpieczanie elementów metalowych, np. olejami ochronnymi. Niektóre metale mają zdolność pasywacji, będącej naturalnym środkiem ochronnym zapobiegającym korozji. Polega ona na wytworzeniu na powierzchni metalu tlenku tego metalu. Tam, gdzie nie ma naturalnej ochrony przed korozją, trzeba stosować środki ochronne. W artykule przedstawiono technologię produkcji oleju ochronnego do czasowej ochrony elementów metalowych przed korozją. Innowacją jest to, że olej na powierzchni metalu tworzy cienką, dobrze przylegającą warstwę ochronną, którą można łatwo usunąć. Charakteryzuje się niską lepkością i krótkim czasem ociekania. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu właściwego oleju podstawowego i odpowiednio dobranych dodatków antykorozyjnych. Na podstawie normy PN-75/C-04154 Przetwory naftowe. Badanie własności przeciwkorozyjnych ciekłych środków ochrony czasowej metali w wilgotnej atmosferze wykonano badania korozyjne. Przedstawiono wyniki badań w komorze wilgotnościowej dla mieszanki olejowej opartej na oleju bazowym głęboko rafinowanym oraz odpowiednio dobranych dodatkach uszlachetniających. Wyniki badań potwierdziły bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne opracowanego oleju, uzyskane dzięki zastosowaniu inhibitora korozji oraz inhibitora utleniania. Na podstawie wzoru matematycznego obliczono grubość warstwy ochronnej wytworzonej na powierzchni metalu. Warstwa ta tworzy cienki film olejowy, łatwy do usunięcia i zabezpieczający powierzchnię metalu przed korozją.
EN
Corrosion of metals is the gradual destruction of metal under the impact of environmental factors. Chemical or electrochemical processes on the surface of the metal cause irreversible changes in the structure of the metal. To prevent this, during storage or transport, the surfaces of metal elements must be protected against environmental factors, which include: high air humidity, acid rain and variable temperature. These factors accelerate the corrosion process, which cannot be eliminated, but can be reduced by protecting metal elements with e.g. protective oils. Some metals have the ability to passivate, which is a natural protective agent that prevents corrosion. It consists in the formation of an oxide of this metal on the metal surface. Where there is no natural protection against corrosion, protective measures must be used. This paper presents the technology for the production of protective oil for temporary protection against corrosion. The innovation of this project is that the oil will form a thin, well adhering protective layer on the metal surface, which can be easily removed. It is characterised by very low viscosity and low dripping time. It is possible to achieve by using proper base oil with carefully selected anti-corrosion additives. Based on the standard PN-75/C-04154 Petroleum products. Rust protection by metal preservatives the humidity cabinet test method, corrosion tests were carried out. The paper presents the results of a humidity cabinet test for an oil mixture based on deeply refined base oil and properly selected refining additives. The test results confirmed very good anti-corrosive properties of the developed oil due to the use of a corrosion inhibitor and an oxidation inhibitor. The thickness of the protective layer formed on the metal surface was calculated based on a mathematical formula. The resulting layer forms a thin oil film, easy to remove and protecting the metal surface from corrosion.
EN
A Stokes viscometer made and launched by the authors in the Physical Laboratory of the State Higher Vocational School in Tarnów was presented. The construction of the viscometer is discussed and the theoretical description of the physical phenomena occurring there is given. The results of measurements on the device, statistical analysis of the measurement uncertainties and confrontation with the literature value are presented - the obtained results correspond very well to the literature values. A possible further development in the accuracy of theoretical description and experimental measurements related to the ellipsoid analysis of the shape of water droplets was suggested. The didactic aspects of the new experiment in the context of the understanding of molecular physics, especially by students of material engineering, were discussed.
PL
Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych sosów serowych otrzymanych na bazie kazeiny kwasowej i rafinowanego oleju rzepakowego z dodatkiem koncentratu białek serwatkowych (WPC80) w ilości 2-8%. Zastosowanie różnej ilości dodatku koncentratu białek serwatkowych (WPC80) miało wpływ na właściwości fizykochemiczne otrzymanych sosów serowych. Wraz ze zwiększaniem zawartości białka serwatkowego WPC80 obserwowano wzrost twardości i przylegalności badanych sosów. Najwyższą spójność zauważono w sosie z dodatkiem 6% WPC80, sprężystości zaś w sosie z dodatkiem 4% WPC80. Wraz ze wzrostem ilości dodatku białka serwatkowego do produktu zwiększeniu ulegała lepkość sosów serowych. Ponadto wszystkie sosy charakteryzowały się wysoką sprężystością. Intensywność kolorów ocenianych produktów była istotnie różna (p<0,05), natomiast barwę określono jako kremową. Gęstość otrzymanych sosów nie charakteryzowała się równomiernym wzrostem względem ilości dodawanego białka serwatkowego. Aktywność wody utrzymywała się na podobnym poziomie.
EN
The purpose of this study was to evaluate the physico-chemical properties cheese sauces obtained on basis of acid casein and rapeseed oil with addition of whey protein concentrate (WPC80) in an amount between 2-8%. The use of various concentrations of whey protein concentrate (WPC80) had an impact on the physicochemical properties of obtained cheese sauces. As the WPC80 whey protein content was increased, there was also observed an increase in hardness and adhesiveness of tested sauces. The highest increase in cohesiveness was noticed in the sauce with the addition of 6% WPC80, and the springiness in sauce with the addition of 4% WPC80. With the increasing amount of whey protein added to the product, apparent viscosity of cheese sauces increased. In addition, all cheese sauces were characterized by high springiness. The color intensity of the evaluated sauces was significantly different (p<0.05) and it could be described as creamy. The density of the tested product was not characterized by even increase in the amount of added whey protein, while the water activity remained at a similar level.
EN
The article has presented comparative tests of the rheological characteristics of lowdensity polyethylene (LDPE) with an addition of calcium carbonate (CaCO3), containing 7, 14, 21 and 28 wt % of filler, respectively. The measurements were carried out by an off -line measuring technique (using a modified dead-weight plastometer), an on-line measuring technique (with a gear pump capillary rheometer) and an in-line measuring technique (with an extruder rheometer). The rheological parameters of the polymeric materials were determined based on the Ostwald de Waele powerlaw model at a temperature of 170 °C. The effect of calcium carbonate addition on the characteristic of operation of each of the employed instruments, the flow curves, the viscosity curves, and the values of power-law index (n) and consistency factor (K) have been determined.
PL
Przedstawiono badania porównawcze charakterystyk reologicznych kompozytów polietylenu małej gęstości (LDPE) z dodatkiem 7, 14, 21 i 28 % mas. węglanu wapnia (CaCO3). Zastosowano techniki pomiarowe typu off-line (zmodyfikowany plastometr obciążnikowy), on-line (reometr kapilarny z pompą zębatą) oraz in-line (reometr wytłaczarkowy). Parametry reologiczne materiałów polimerowych wyznaczano w temperaturze170 °C na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele. Określano wpływ dodatku węglanu wapnia na charakterystykę pracy każdego z zastosowanych urządzeń, przebieg krzywych płynięcia, przebieg krzywych lepkości oraz wartości wykładnika płynięcia (n) i współczynnika konsystencji (K).
PL
Fotoutwardzalne polimery na bazie żywic akrylowych stanowią szeroką grupę materiałów o złożonej budowie chemicznej. Z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (IR) schara­kteryzowano żywice pochodzące od trzech czołowych producentów materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle drzewnym: AkzoNobel, Klumpp oraz Kneho-Lacke. W otrzymanych widmach stwierdzono obecność pasm charakterystycznych zarówno dla struktury akrylanów, jak i epoksydów. Analiza mikrostruktury pozwoliła na stwierdzenie obecności w strukturze badanych żywic znacznej ilości napełniaczy. Wykazano, że żywica firmy AkzoNobel, charakteryzująca się najmniejszą lepkością, stabilnością termiczną oraz najsłabszymi właściwościami adhezyjnymi i twardością, zawiera najwięcej cząstek napełniaczy. Natomiast żywica firmy Klumpp wykazywała najmniejszą podatność na zmienne warunki sieciowania, co przejawiało się jej najlepszymi właściwościami adhezyjnymi. Stwierdzono też, że na właściwości termiczne i mechaniczne żywic w większym stopniu wpływa budowa chemiczna niż ilość zastosowanych napełniaczy.
EN
The UV light cured polymeric materials, based on acrylic monomers, constitute a wide group of products with a complex chemical structure. The resins obtained from three leading manufacturers of polymeric materials used in wood industry: AkzoNobel, Klumpp and Kneho-Lacke were investigated. The chemical structure of the resins was characterized by infrared spectroscopy (IR). The obtained spectra revealed the presence of absorption bands which are characteristic for the structure of acrylates as well as epoxides. The analysis of microstructure indicated the presence of significant amounts of fillers in the structure of tested resins. Our study showed that the AkzoNobel resin, characterized by the lowest viscosity, thermal stability, adhesion properties and hardness, contained the most amount of filler particles. The Klumpp resin was least susceptible to changes in the crosslinking conditions and showed the best adhesive properties. It was found, that the chemical structure influences the thermal and mechanical properties of the resins to a larger extent than the filler content.
EN
The rheological properties of the composites of polypropylene (PP) with a new natural powder hybrid filler – carbonate-silicate rock called opoka – were investigated. Opoka rock is industrial waste originating (as a subsieve fraction) from the production of sorbents used in water treatment processes. The effect of opoka addition (1, 5 and 10 wt %) on the processability of PP was determined during the extrusion process using an in-line measuring stand. The testing instrument was an extruder rheometer equipped with a rheological measuring head with exchangeable dies. Cylindrical measuring dies with a radius of 1.5 mm and a length of L = 20, 30, 40 and 50 mm, respectively, were used in the measurements. The rheological parameters of the composites were determined based on the Ostwald-de-Waele power--law model at a temperature of 230 °C. The effect of the addition of opoka on the extruder operating characteristic, flow curves, viscosity curves, and the values of power law index (n), consistency factor (K), mass flow rate (MFR) and volume flow rate (MVR) have been determined.
PL
Badano właściwości reologicznych kompozytów polipropylenu (PP) z nowym, naturalnym, proszkowym napełniaczem hybrydowym – skałą węglanowo-krzemionkową zwaną opoką, stanowiącą odpad przemysłowy powstający podczas produkcji sorbentów (frakcja podsitowa), stosowanych w procesach oczyszczania wody. Wpływ dodatku opoki (1, 5 i 10 % mas.) na przetwarzalność PP określano na stanowisku pomiarowym typu in-line w procesie wytłaczania. Urządzenie badawcze stanowił reometr wytłaczarkowy z reologiczną głowicą pomiarową z wymiennymi dyszami. W pomiarach zastosowano cylindryczne dysze pomiarowe o promieniu R = 1,5 mm i długości L = 20, 30, 40 i 50 mm. Parametry reologiczne kompozytów wyznaczano na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele w temp. 230 °C. Określano wpływ dodatku opoki na charakterystykę pracy wytłaczarki, przebieg krzywej płynięcia oraz krzywej lepkości, a także wartości wykładnika płynięcia (n), współczynnika konsystencji (K), masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR).
EN
In this study, the instability of Walters’ (model B’) viscoelastic fluid in a Darcy-Brinkman-Boussinesq system heated from below saturating a porous medium in electrohydrodynamics is considered. By applying the linear stability analysis and normal modes, the dispersion relations accounting for the effect of Prandtl number, electric Rayleigh number, Darcy number, Brinkman-Darcy number, Taylor number and kinematic viscoelasticity parameter is derived. The effects of electric Rayleigh number, Darcy number, Brinkman-Darcy number and Taylor number on the onset of stationary convection have been investigated both analytically and graphically.
8
Content available remote Wyznaczanie krzywej lepkości szkła na podstawie pomiarów dylatometrycznych
PL
Lepkość szkła jest głównym parametrem technologicznym, który decyduje o możliwości przechłodzenia stopu i otrzymania materiału w postaci amorficznej. Wpływa również na sam proces produkcji wyrobów szklanych, który musi być dostosowany do krzywej lepkości. Zmiana lepkości odbywa się w szerokim zakresie, dla szkła krzemianowego od ok. 1020 dPa•s w temperaturze pokojowej do ok. 102 dPa•s w temperaturze topienia i klarowania, tj. ok. 1550 °C. Dla każdego zakresu temperatur stosuje się inną metodę pomiaru lepkości. Szczególnie trudno wyznaczyć lepkość w zakresie odprężania, transformacji i mięknięcia, gdyż stosuje się w tym przypadku metody izotermiczne wymagające osiągnięcia stanu równowagi. W niniejszej pracy zaproponowano nieizotermiczną (dynamiczną) metodę szacowania lepkości z pomiaru dylatometrycznego, opartą o analizę przebiegu zmian krzywej pomiarowej w zakresie powyżej punktu dylatometrycznego mięknięcia. Dokonano porównania wyników uzyskanych tą metodą, przy użyciu analizatora termomechanicznego (TMA), z wyznaczonymi krzywymi lepkości za pomocą wiskozymetru VIS 402 firmy Bahr.
EN
The viscosity of glass is the main technological parameter that determines the possibility of undercooling the melt and obtaining the material in amorphous form. It has also the significant effect on the glass production process, which must be adapted to the viscosity curve. The viscosity change takes place in a wide range for silicate glass from about 1020 dPa•s at room temperature to about 102 dPa•s at melting and clarifying temperature, i.e. about 1550 °C. A different method of measuring viscosity have to be involved for each temperature range. It is particularly difficult to determine the viscosity in the range of annealing, transformation and softening, because in this case isothermal methods requiring equilibrium are used. In this paper, a non-isothermal (dynamic) method of estimating viscosity from dilatometric measurement is proposed, based on the analysis of the course of changes in measuring curve in the range above the dilatometric softening point. The results obtained by this method, using a thermomechanical analyzer (TMA), were compared with the viscosity curves determined using a Bahr VIS 402 viscometer.
EN
CaO-BaO-Al2O3-B2O3-SiO2 (CBABS) glasses are the promising commercialized sealing materials for intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs). Nevertheless, during the high-temperature operation, the behaviour of hexagonal BaAl2Si2O8 phase easily transformed into the monoclinic BaAl2Si2O8 phase would obviously decrease the thermal expansion coefficient of CBABS glasses, and then to form the serious cracks along the interface of bonded materials. Herein, in terms of the viscosity of CBABS glasses at the operating temperature, we studied the effect of Al2O3 on the transformation of BaAl2Si2O8 crystal form. The results showed that the CBABS glass with higher Al2O3 content presented the higher viscosity and crystallization activation energy, which could effectively prevent the excessive silica precipitation to inhibit the transformation of the BaAl2Si2O8 crystal from hexagonal phase to monocline phase. The inhibition effect of BaAl2Si2O8 crystal transformation effectively suppressed the decrease of the expansion coefficient of the glasses during the heat treatment at 973 K for 100 h, and thus to remarkably enhance the thermal stability of CBABS glasses, which would be very beneficial for IT-SOFCs in the future practical applications.
PL
Szkła CaO-BaO-Al2O3-B2O3-SiO2 (CBABS) to obiecujące, komercyjnie dostępne materiały uszczelniające do średniotemperaturowych stałotlenkowych ogniw paliwowych (IT-SOFC). Niemniej jednak podczas działania w wysokiej temperaturze zachowanie heksagonalnej fazy BaAl2Si2O8, łatwo przemieniającej się w jednoskośną fazę BaAl2Si2O8, spowodowałoby oczywiście zmniejszenie współczynnika rozszerzalności cieplnej szkieł CBABS i w efekcie utworzenie poważnych pęknięć na granicy międzyfazowej łączonych materiałów. Tutaj, w kategoriach lepkości szkieł CBABS w temperaturze roboczej, badaliśmy wpływ Al2O3 na przemianę krystalicznej postaci BaAl2Si2O8. Wyniki pokazały, że szkło CBABS o wyższej zawartości Al2O3 wykazywało wyższą lepkość i energię aktywacji krystalizacji, co mogło skutecznie zapobiegać nadmiernemu wytrącaniu krzemionki, hamując przemianę kryształu BaAl2Si2O8 z fazy heksagonalnej do fazy jednoskośnej. Efekt hamowania przemiany kryształów BaAl2Si2O8 skutecznie tłumił spadek współczynnika rozszerzalności szkieł podczas obróbki cieplnej w temperaturze 973 K przez 100 godzin, a tym samym znacznie poprawiał stabilność termiczną szkieł CBABS, co byłoby bardzo korzystne dla IT-SOFC w przyszłych praktycznych zastosowaniach.
EN
Dispersion curves employed for designing Love wave based liquid sensing devices may provide more accurate information if due consideration is given to parameters describing microstructural behavior of the substrate. The present study involves mathematical modelling of Love waves propagating in a hybrid structure consisting of an elastic layer in the middle overlying a size dependent substrate, loaded with a viscous liquid (Newtonian) half space. Numerical computations are carried out to graphically demonstrate the effects of various parameters: characteristic length of the substrate, thickness of the elastic layer, viscosity and density of the overlying viscous liquid (Newtonian) on dispersion characteristics.
11
Content available remote On one simulation method of turbulent flows
EN
The article deals with the method of turbulent flows modeling with the help of turbulence models, which have the form of algebraic expressions. In well-known numerical simulation systems such models were not used to simulate the flowing of viscous liquid. The proposed models of turbulence make it possible to simplify the software implementation of the equations describing the turbulent behavior of fluid flowing and increase the speed of computation. The developed system of the computer modelling using the specified models, has the simple and clear interface, takes a little space on a disk, is undemanding to system resources, can be supplemented with new problems at plug-in level. The obtained results of computer simulation of liquid flowing around solids of different shapes confirm the adequacy of the turbulence models used. It allows to apply them for modeling turbulent flows at the solution of practical problems.
EN
The bio-oils are considered to sustainable, alternative and environmentally friendly source of lubricants compared to commercial engine oils, on the base a mineral, synthetic or semi-synthetic. They are obtained from natural raw material (vegetable or animal oils), which are renewable and non-toxic to humans, living organisms and environment. The vegetable oils called green oils, natural oils, bio-oils or natural esters. They can be obtained from plant seeds, that may be consumed – edible oils (for instance: rapeseed oil) or which cannot be consumed – inedible (for example: linseed oil). The conducted research into linseed oil and its different quantity additives (25% and 50%) to commercial marine mineral oil intended for a medium-speed 4-stroke, trunk marine engine (i.e. Marinol RG 1240). The flash point and dependence of viscosity and temperature were compared and assess. It has been proven that vegetable oils have a high ignition temperature and very small viscosity change in the range of temperatures presented, i.e. high viscosity index. According to the results, it can be recommended the addition of 25% linseed oil in the base lubricant is the relevant for lubricating a medium speed 4-stroke marine engine. The vegetable additives can improve a viscosity index a lube oil, and they will be positively affected environmental protection
EN
The aim of this work is to investigate, how in the adopted model of hydrodynamic lubrication of a conical slide bearing, the change of the heat flux value at the bearing shaft, affects bearing operating parameters. In this research, the authors use, the known from the literature, Reynolds type equation, describing the stationary hydrodynamic lubrication process of a conical slide bearing. The analytical, solutions, that determine the components of the lubricating oil velocity vector and the equation (analytical solution of energy equation) determining the threedimensional temperature distribution in the lubrication gap, was also adopted from previous works. In order to obtain numerical solutions, the Newton’s method was used, and the derivatives in the Reynolds type equation were approximated by the finite differences. An application of the method of subsequent approximations allowed considering the influence of temperature, pressure and shearing rate on the viscosity of lubricating oil. The considerations were performed by adopting the Reynolds condition of the hydrodynamic oil film. It was tested, how the assumed value of the heat flux on the bearing shaft surface affects the values of the obtained operating parameters, i.e. the transverse and longitudinal component of the load carrying capacity, friction force and coefficient of friction.
EN
This work aims to find the influence of the liquid viscosity on the shape of an air Taylor bubble, rising up in a pipe column which contains the liquid under conditions that the liquid is stagnant and the Froude number is approximately equal to 0.35. Five liquid viscosities (from 0.001 to 0.01 Pa · s) were selected for being computationally investigated. An appropriate shape of a Taylor bubble, corresponding to each selected viscosity, was obtained by considering a pressure distribution of the air inside the bubble. Simulation results showed that the Taylor bubble shape would be thicker if the liquid viscosity was decreased. This could be explained by using the theory of the log-law velocity profile.
EN
Purpose: of this paper is to prepare a nano magnetic fluids with nano additives to have the combined characteristics of high yield stress and better magnetic properties for smart vehicles. This study focuses on increasing the sedimentation time of the fluid using suitable nano additive nickel along with graphene as fillers. Design/methodology/approach: Magnetic nano sized nickel particle based electromagneto-rheological fluid was prepared and graphene nanoparticle with thickness less than 10nm was introduced as an additive to reduce its sedimentation. This added plate like graphene acts as filler which seals the interfaces of nickel particles and thereby it improves the resistance to sedimentation. Triton X 100 was added as the surfactant for the fluid to reduce the agglomeration of the particles. Findings: Morphology of pure nickel and graphene were examined using scanning electron microscopy (SEM) images. Research limitations/implications: The important limitations is that freely dispersed micron sized iron particles could settle over a period of time, in the form of cakes at the bottommost, and it is tedious to recuperate as dispersed phase. In this investigation, nano sized nickel particles were used as additive to reduce the sedimentation of micron sized iron particles so that, the mixture is homogeneous for extended period of time. In future, addition of different types composite additives in the magnetorheological fluid could be made for the better sedimentation control. Practical implications: The sedimentation problem is one of the major drawback in the smart fluids, which can be eliminated by adding nano particles. For conventional fluid, the complete sedimentation will occur in 2 hours while the improved nano magnetic fluid with additive has good resistance to settle the micron sized iron particle up to 10 hours. Originality/value: To prepare a low cost magnetorheological fluid with nano additives like nickel particles along with fillers as graphene nano particles. With this addition of nickel and inclusion of graphene, the sedimentation problem in magnetorheological fluids is significantly reduced. This magnetorheological fluids can be used in brakes and dampers of automobiles.
EN
The role of slag in the process of continuous casting of steel (CCS) is reduced to the thermal and chemical insulation of the liquid steel surface, and additionally to refining. The ability to adsorb non-metallic inclusions flowing off from the crystallizer, mainly Al2O3, determines its physicochemical properties. As a result of adsorption and dissolution of inclusions tin he liquid layer the viscosity and thickness of mould flux change, which eventually affects the technological parameters and behavior of slag in the crystallizer. The influence of aluminum oxide on the viscosity of slag was empirically investigated with a structural viscosity model worked out by Nakamoto. The results of the simulation are presented in the form of plots. Authors observed a significant influence of Al2O3 on the slag viscosity, which suggests that this effect should be taken into account when selecting chemical composition of mould flux for definite types of steel. The results of calculations also show that the disturbances in casting caused by the use of the mould slag may be connected with the content of non-metallic inclusions in steel.
EN
This study presents the rheological properties of sewage sludge after conditioning with the application of biomass ash. The impact of sewage sludge pre-treatment on its viscosity, flow curves and thixotropy was investigated. The increase of shear stress and the decrease of viscosity were observed with the increase of shear rate. Obtained results were compared with raw sewage sludge and the sludge after modification by means of polyelectrolyte in the dosage of 1.5 g‧(kg d.m.)-1. The findings proved that samples of raw and conditioned sewage sludge had thixotropic characteristics. The correlation between moisture content and capillary suction time reduction as well as selected rheological parameters were also determined. On the basis of the obtained results it was stated that the Ostwald de Vaele model best fits the experimental data.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu kondycjonowania osadów ściekowych z użyciem popiołów ze spalania biomasy na ich charakterystykę reologiczną. Zbadano lepkość oraz właściwości tiksotropowe osadów po ich kondycjonowaniu. Odnotowano wzrost naprężeń stycznych wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami badań dla surowego osadu, jak i dla osadu kondycjonowanego z użyciem polielektrolitu w dawce 1,5 g(kg s.m.)-1. Stwierdzono również, że próbki kondycjonowanych osadów ściekowych wykazują właściwości tiksotropowe. Wyznaczono również zależności pomiędzy uwodnieniem, czasem ssania kapilarnego oraz wybranymi parametrami reologicznymi osadów. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że najlepsze dopasowanie wykazuje model Ostwalda de Vaele.
EN
The paper presents the results of rheological research, conducted to examine how the properties and composition of cement affects the yield stress and plastic viscosity of Portland limestone cements. Portland limestone cements used in the research were obtained by mixing four Portland cements of various chemical and phase compositions with two limestones of different origin, in an amount of 6, 10, 20 and 30% of cement mass. The yield stress and plastic viscosity were determined using the Viskomat NT rheometer, after 5 and 60 minutes from combining the constituents. Obtained results indicate a significant effect of the C3A content in cement on the rheological properties of mortars, mainly yield stress. The specific surface area of the tested cements has a lesser effect on the rheological properties of mortars with Portland limestone cements.
EN
The classical theory of lubrication holds that the lubricant dynamic viscosity increments cause the increments of hydrodynamic pressure, as well as friction forces and wear. In the case of high values of hydrodynamic pressure, it very often has a significant impact on the friction coefficient. New achievements in the field of micro-and nano-tribology provide for new hypotheses on the decrements and increments of the friction coefficient in the case of the lubricant viscosity increments. Experimental investigations have shown that, even in the case of decrements of the friction coefficient with the lubricant viscosity increments, such decrements are very often lower than simultaneous hydrodynamic pressure increments which results in the friction force increments with the lubricant viscosity increments. In biological friction nods, we can observe a varied impact of the biological lubricant viscosity on the friction force and friction coefficient values. The abovementioned impact is caused by the adhesion and cohesion forces occurring between the biological fluid particles flowing around the phospholipid bilayer on the superficial layer of the cartilage with varied wettability and hydrogen ion concentration. The wettability (We) and power hydrogen ion concentration (pH) have a significant impact on the physiological fluid or biological lubricant viscosity variations and, as a result, on the friction forces and friction coefficient. This paper describes the abovementioned impact and the process of friction forces and friction coefficients variations in biological friction nods.
PL
Z klasycznej teorii hydrodynamicznego smarowania wynika, że wzrost lepkości dynamicznej czynnika smarującego powoduje wzrost ciśnienia hydrodynamicznego, a także wzrost sił tarcia i zużycia. W przypadku dużych wartości ciśnienia widoczny jest jego wpływ na wartość współczynnika tarcia. Intensywny rozwój mikro-i nanotribologii przyczynił się do powstania wielu hipotez odnośnie do wzrostu i malenia współczynnika tarcia wraz ze wzrostem lepkości czynnika smarującego. Badania eksperymentalne dowiodły, że nawet w przypadku malenia współczynnika tarcia ze wzrostem lepkości oleju to spadki te są na ogół na tyle mniejsze od równoczesnych wzrostów ciśnienia, co w rezultacie doprowadza do wzrostu siły tarcia ze wzrostem lepkości. W biologicznych węzłach tarcia rozmaity wpływ lepkości cieczy biologicznej na zmiany wartości sił tarcia oraz współczynnika tarcia uwidacznia się jeszcze bardziej. Wpływ ten jest powodowany dużym udziałem sił adhezji i kohezji pomiędzy cząsteczkami cieczy biologicznej opływającymi macierz komórkową dwuwarstwych fosfolipidów zalegających na chrząstce stawowej o zmiennej zwilżalności We i zmiennym stężeniu jonów wodorowych (pH). Zarówno We, jak i pH mają duży wpływ na zmiany lepkości cieczy fizjologicznej w szczególności cieczy synowialnej, które z kolei zmieniają wartości sił tarcia i współczynnik tarcia. Niniejsza praca opisuje i ilustruje mechanizm przedstawionych zmian i wpływów dla biologicznych węzłów tarcia.
EN
The research focuses on the issues concerning a process of multiphase liquids transport in granular porous media driven by the capillary pressure. The current publication is meant to introduce the results of experimental research conducted to evaluate the kinetics of the imbibition and emulsions behavior inside the porous structures. Moreover, the influence of the dispersed phase concentration and granular media structure on the mentioned process was considered. The medium imbibition with emulsifier-stabilized emulsions composed of oil as the dispersed phase in concentrations of 10 vol%, 30 vol%, and 50 vol%, was investigated. The porous media consisted of oleophilic/hydrophilic beads with a fraction of 200–300 and 600–800 μm. The experimental results provided that the emulsions imbibition in such media depended stronger on its structure compare to single-phase liquids. The increase of the dispersed phase concentration caused an insignificant mass decreasing of the imbibed emulsions and height of its penetration in a sorptive medium. The concentrations of the imbibed dispersions exceeded their initial values, but reduced with permeants front raise in the granular structures that can be defined as the influential factor for wicking process kinetics.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.