Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  viscoelastic properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Viscoelastic properties of polybutadiene are closely connected with the content and distribution of butadiene cis-1,4, trans-1,4 and 1,2 (vinyl) isomeric repeating units constituting the polymer chain, hence, there is a strong need to control them in order to obtain polybutadiene with desired properties. In this study we have examined influence of well-known polar modifiers, with respect to the complex type they form with the living center: Lewis bases (σ complex), Lewis acids (µ complex), mixture of Lewis base and Lewis acid (σ+µ complex) and acid-bases (σ–µ complex), on the kinetics of anionic polymerization of 1,3-butadiene and microstructure of the polymer formed.
PL
Lepkosprężyste właściwości polibutadienu są ściśle związane z zawartością i rozmieszczeniem izomerycznych, powtarzających się jednostek cis-1,4, trans-1,4 i 1,2 (winylowych) tworzących łańcuch polimerowy, stąd istnieje silna potrzeba ich kontrolowania, w celu uzyskania polibutadienu o pożądanych właściwościach. W pracy przebadano dobrze znane modyfikatory polarne, w odniesieniu do typu kompleksu jaki tworzą z centrum aktywnym: zasady Lewisa (kompleks σ), kwasy Lewisa (kompleks µ), mieszanina zasady i kwasu Lewisa (kompleks σ+µ) i kwasowo-zasadowe (kompleks σ–µ), na kinetykę polimeryzacji anionowej 1,3-butadienu i mikrostrukturę tworzonego polimeru.
PL
Badano właściwości lepkosprężyste napełnionych kompozytów epoksydowych na bazie żywicy dian ED-20, w temperaturze 60–140°C, w zależności od zawartości napełniacza, węglika krzemu. Przedstawiono różnice we właściwościach kompozytów w zależności od zmiany stosunku energii odkształcenia sprężystego i plastycznego. Te energie odkształcenia kompozytów są z kolei określane przez morfologię wzmacniającego napełniacza o małej plastyczności.
EN
Viscoelastic properties of the filled epoxy composites on the basis of diane resin ED-20 are studied at 60–140°C depending on concentration of a filler, silicon carbide. Different properties of composites caused by change of an energy ratio of elastic and viscous deformation are shown. These energies of deformation of composites, in turn, are defined by morphology of the strengtheninged low-ductile filler.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań lepiszczy wyekstrahowanych z próbek nawierzchni drogowej, pobranych po 12 latach jej eksploatacji. Pochodziły z dwóch odcinków dróg, w nawierzchniach, w których zastosowano asfalt modyfikowany polimerem SBS, a jako dodatek adhezyjny stosowano wapno hydratyzowane oraz asfalt referencyjny z dodatkiem aminy tłuszczowej. Wpływ wapna hydratyzowanego na właściwości asfaltu w porównaniu z asfaltem z dodatkiem aminy badano z wykorzystaniem modelu 2S2P1D dla asfaltów lepkosprężystych. Model umożliwia określenie właściwości lepkosprężystych asfaltu w szerokim zakresie temperatur oraz czasu obciążenia. W tym celu zostały wykonane badania dynamiczne dla oznaczenia następujących wielkości reologicznych wyekstrahowanych asfaltów: moduł zespolony G*, jego część rzeczywista G', część urojona G", kąt przesunięcia fazowego δ, oraz lepkość dynamiczna η'. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że dodatek wapna hydratyzowanego spowalnia w większym stopniu proces starzenia się lepiszcza niż aminy tłuszczowe oraz korzystnie wpływa na właściwości lepkosprężyste próbki asfaltu odniesienia. Ponadto asfalt modyfikowany dodatkiem wapna hydratyzowanego odznaczał się większą odpornością na czas obciążenia oraz większą lepkością zerowego ścinania w porównaniu z asfaltem modyfikowanym dodatkiem aminy tłuszczowej.
EN
In the paper the results of the study of bituminous binders extracted from the pavements after 12 years of exploitation. The binders were recovered from two road sections made with SBS polymer modified bitumen with hydrated lime and fatty amine (reference) as anti-stripping agents. The effect of hydrated lime with respect to the liquid anti-stripping agents on the properties of bitumen was evaluated with the 2S2P1D model. The model is developed especially for assessing the viscoelastic behaviour of bituminous binder over a large range of temperature and loading times. Dynamic tests were performed to determine the following rheological parameters of the extracted bituminous binder: complex modulus G*, its real part G', its imaginary part G", phase angle δ, and dynamic viscosity η'. The results indicated that compared with fatty amine, hydrated lime made the binder ageing process much slower and that it had a positive effect on the viscoelastic nature of the base bitumen. The modified bitumen with hydrated lime showed lower susceptibility to loading time and higher zero shear viscosity compared with the one made with the addition of fatty amine.
PL
Ze względów ekonomicznych i ekologicznych w celu poprawy parametrów materiałów budowlanych coraz częściej stosuje się różnego rodzaju dodatki, domieszki oraz modyfikatory pochodzenia odpadowego. W artykule omówiono wpływ dodatku imidazoliny technicznej na wybrane właściwości asfaltów. Zaprezentowane w pracy wyniki badań wykazały, że niewielka ilość imidazoliny w zakresie niskiej temperatury znacznie poprawia właściwości lepkosprężyste asfaltów. Ponadto dodatek imidazoliny zwiększa wartość penetracji asfaltu. Należy też zwrócić uwagę, że imidazoliny mają negatywny wpływ na temperaturę mięknienia asfaltów, przez co nie mogą one być wykorzystywane jako samodzielny modyfikator asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych.
EN
Various additives, admixtures and modifiers are used to improve technical properties and strength characteristics of building materials. For economic and ecological reasons waste materials are more frequently used. This paper discusses the impact of adding technical imidazoline on selected bitumen properties. The results showed that a small amount of imidazoline improved bitumen viscoelastic properties at low temperatures. Furthermore imidazolines causes significant increase penetration. However imidazolines have a negative impact on bitumen softening point, which makes them impossible to use as an independent modifier.
EN
Our work involved experimental study of the influence of actomyosin complexes and the main structural components of the myocardial tissue – connective tissue collagen framework and cardiomyocytes – on the characteristics of viscoelastic hysteresis at different frequencies. In this paper a new method was introduced for the analysis of the viscoelastic characteristics of the force hysteresis in the isolated myocardial preparation for the assessment of mechanical energy expenditure in the tension-compression cycle. We established that basic myocardial structures have an impact on the to the characteristics of the viscoelastic hysteresis in many ways. It was shown that in rat’s myocardium cardiomyocytes one main factor that define the stiffness and viscosity of the myocardium in the physiological range of deformations, while binding of calcium ions with EGTA and calcium removal of sarcoplasmic reticulum with caffeine reduces viscoelasticity by ~30% and collagen framework is responsible for about 10% of viscoelasticity. It was revealed that in the physiological range of the hysteresis frequencies (3 to 7 Hz) expenditure of mechanical energy per unit of time increases linearly with increasing frequency. We proposed the structural and functional model that adequately describes the characteristics of the viscoelastic hysteresis in myocardial preparation in the range of strains and frequencies being under study.
EN
Purpose: The purpose of the paper is to examine and compare the viscoelastic mechanical properties of human transversalis and umbilical fasciae according to chosen strain levels. Methods: A sequence of relaxation tests of finite deformation ranging from 4 to 6% strain with increment 0.3% was performed at strain rate 1.26 mm/s. Initial and equilibrium stresses T0, Teq, initial modulus E and equilibrium modulus Eeq, reduction of the stress during relaxation process ΔT, as well as the ratio (1 – Eeq /E) were calculated. Results: The range in which parameters change their values are (0.184–1.74 MPa) for initial stress, (0.098–0.95 MPa) for equilibrium stress, (43.5–4.6 MPa) for initial modulus E. For Eeq this interval is (23.75–2.45 MPa). There are no statistically significant differences between the values of these parameters according to localization. The differences in viscoelastic properties of both fasciae are demonstrated by reduction of the stress during relaxation process and ratio (1 – Eeq /E). The values of ΔT and (1 – Eeq /E) ratio for umbilical fascia are significantly greater than that of fascia transversalis. An increase of 2% in strain leads to change of the normalized relaxation ratio of fasciae between 28%–66%. There is a weak contribution of viscous elements in fascia transversalis samples during relaxation, while in umbilical fascia the contribution of viscous component increases with strain level to 0.66 at 5.3% strain. Conclusions: This study adds new data for the material properties of human abdominal fascia. The results demonstrate that in chosen range of strain there is an influence of localization on visco-elastic tissue properties.
PL
W artykule przedstawiono procedurę określania lepkosprężystych cech materiałowych uzależnionych od temperatury oraz warunków obciążenia. Analizie poddano statyczne badanie pełzania oraz badanie dynamiczne (o częstotliwości 10 Hz) oparte na schemacie belki czteropunktowej (4BP). Na podstawie tych badań określono parametry lepkosprężyste modelu Burgersa. W obu przypadkach uzyskano podobną ich zmienność od temperatury, jednak różne wartości bezwzględne. Wykazano, że parametry lepkosprężyste są uzależnione istotnie od czasu trwania obciążenia i temperatury. Stwierdzono, że w przypadku badań statycznych o długotrwałym obciążeniu parametry te należy określać z krzywych pełzania, natomiast badań dynamicznych z histerezy. Badania pełzania pod obciążeniem statycznym oraz dynamiczne 4BP stanowią skuteczną metodę określania parametrów reologicznych materiałów stosowanych w nawierzchniach drogowych.
EN
In the manuscript, a procedure of identification of viscoelastic material features in dependence on temperature and load conditions was described. The subject of the study were static creep and dynamic tests (with the frequency of 10 Hz) based on four point bending beam (4BP). As a result of these studies, viscoelastic parameters for the Brugers” model were determined. Similar variation of parameters in dependence on temperature was found for two test but different absolute values were obtained. It was shown that these parameters depend significantly on the load time and temperature. We also found that the parameters should be determined using a creep curve for static analyses with persistent load, whereas in the case of dynamic studies – using a hysteresis. Procedures for these studies were described in details. The 4BP static creep and dynamic tests are sufficient methods determining rheological parameters for materials devoted to flexible pavements.
PL
Celem przeprowadzonych badań i analiz była ocena przydatności zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego do elastomeroasfaltów oraz ich wpływ na poprawę właściwości lepkosprężystych elastomeroasfaltów. Na podstawie wykonanych oznaczeń właściwości lepkosprężystych lepiszczy asfaltowych dokonano wyboru optymalnego rozwiązania lepiszcza asfaltowego pod względem rodzaju asfaltu bazowego, zawartości kopolimeru SBS i ilości dodatku upłynniacza roślinnego. Dodatek upłynniacza roślinnego pozwala obniżyć lepkość w zakresie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz emisję substancji szkodliwych będących produktem ubocznym podczas wytwarzania i wbudowywania, zwiększa penetrację asfaltów, powoduje obniżenie temperatury łamliwości, wpływając korzystnie na jego odporność na spękania niskotemperaturowe.
EN
The aim of the research was to evaluate the use of fluidizers of vegetable origin to polymer modified bitumen and their impact on improving the viscoelastic properties polymer modified bitumen. On the basis of determinations viscoelastic properties of asphalt binders were selected optimal solution of asphalt binder in terms of the type of asphalt base, content SBS copolymer and the amount of fluidizers of vegetable origin. The analysis showed that the addition of fluidizers of vegetable origin reduces viscosity in the range of temperatures the production of asphalt mixtures – economic benefits. Protects the environment by reducing harmful emissions that are a by-product during the production and incorporation of asphalt mixtures. The addition of flow of plant significantly increases the penetration bitumen, resulting in lower temperature fragility. It has a beneficial effect for resistance cracking bitumens at low exploitation temperatures.
PL
Przedstawiono analizę stanu mechanicznego struktury żeli skrobiowych otrzymanych ze skrobi o różnym pochodzeniu botanicznym. Oceny struktury żeli skrobiowych dokonano na podstawie zaproponowanego, własnego, ułamkowego modelu reologicznego. Stanowi on uogólnienie propozycji Maxwella-Wiecherta, która dotyczyła sposobu łączenia elementów mechanicznych. Wyznaczono parametry reologiczne tego modelu i oceniono ich zależność od zawartości amylozy w żelach skrobiowym.
EN
Analysis of mechanical structure of starch gels obtained from starches of different botanical sources is presented in the paper. The assessment of starch gel structure was made using the own fractional rheological model being the generalization of Maxwell-Wiechert approach dealing with mechanical components combination. The rheological parameters of this model were determined and their dependence on the content in starch gel was estimated.
EN
In the present study, functionally substituted bonding agents (triglycidyl isocyanurate and diglycidyl dimethylhydantoin) were incorporated into a composite propellant formulation based on carboxyl-terminated poly(butadiene-co-acrylonitrilе) and ammonium perchlorate. Bonding agents are an important component of a composite propellant, making up to 0.5 wt.% of the formulation. They affect processing, mechanical properties, ballistics, ageing and the characteristics of insensitive munition (IM) propellants. All of the testing has been done using an unmetallized propellant formulation (80 wt.% bimodal ammonium perchlorate and 20 wt.% binder). The focus has been on the mechanical properties of the propellant, as influenced by the presence of these bonding agents. Mechanical uniaxial tensile tests were accompanied by a dynamic mechanical analysis (DMA) over a wide range of temperatures. The storage modulus, loss modulus, loss factor and glass transition temperature for each propellant sample have been evaluated. The network characteristics, such as sol-gel content and crosslink density have been calculated and successfully correlated with the mechanical properties. The dynamic mechanical studies showed that the content of the bonding agent did not influence the glass transition temperature; however, the loss factor was shown to be a function of the crosslink density.
EN
The mechanical properties of Hot Mix Asphalt (HMA) mixes are often characterized by its viscoelastic behavior. Viscoelasticity coupled with the thermo-mechanical nature of asphalt offers time-temperature dependence to the mechanical properties of HMA mixes. Also, the wide range of distribution of particles, and several orders of magnitude of differences in the mechanical properties between constituents cause a wide range of stress and strain distribution within the microstructure. In this paper, micromechanical modeling has been performed to study the relationship between individual material properties, their interaction within the microstructure, and the macroscopic properties of HMA mix. The analytical model based on N phase self-consistent scheme allows calculating the complex modulus and phase angle of HMA mixes from the mechanical properties of its constituents and designed mix data. In the mix microstructure, aggregates and sand are classified using simple sieve analysis test. Asphalt and sand mastic film thicknesses around the aggregates are calculated for each class and introduced into the model.
EN
The complex kinematic structure and the method of support of the spinal motion segments significantly influence mechanical properties of the intervertebral disc (IVD). Because of this, the aim of this study was to analyse the effect of support of the spinal motion segment on selected mechanical properties of the intervertebral disc. The research involved two groups of study: with intact segments (IS) and with acutely injured segments (AIS). In a long-term cyclic compression test, the spinal segments were loaded with a force of 150-650N. The study has shown that in the case of damage to articular processes, intervertebral disc height decreases by 0.09mm, and this decrease is 50% greater than in the case of intact segments. The most significant increase in the stiffness coefficient, greater by 63% in the case of injured segments, occurs after 50 000 cycles, which leads to pathological changes taking place in the structure of annulus fibrosus. In assessing the mechanical properties presented in this study, we should bear in mind that this is not a description of the properties of the intervertebral disc alone but also of the elements working with it.
PL
Podejmowanie i realizacja prac badawczych nad właściwościami materiałów, jak również nad metodami kształtowania ich właściwości fizycznych i użytkowych to sprawa szczególnie istotna. W dziedzinie tworzenia nowych materiałów dąży się do przewidywania ich właściwości mechanicznych. W oparciu o określoną i trafnie dobraną teorię, można zająć się teoretycznym przewidywaniem właściwości materiałów lepkosprężystych na podstawie znanych cech ich składników. Publikacja dotyczy modelowania matematycznego materiału lepkosprężystego.
EN
Implementation of research on the materials properties, as well as the methods to determine their physical and performance properties is particularly important. In the development of new materials, the aim is to predict their mechanical properties. Based on the theory, we can predict the properties of viscoelastic materials based on characteristics their ingredients. Publication concerns mathematical modeling of viscoelastic material.
EN
A single spring and a single dashpot in series was utilized to simulate the stress-strain curve for different classes of solid rocket propellants, namely extruded double base propellants (EDBP) and composite propellants (CP), in the uniaxial tensile mode in a constant rate of travel machine. The propellant behaves as a viscoelastic material and invariably exhibits stress relaxation, which cannot be simulated by elastic mechanical property parameters. In order to generate a complete stress-strain curve of a solid rocket propellant under tensile testing, different classes of solid rocket propellants were evaluated and the stress-strain curve generated was modelled using the single spring-single dashpot Maxwell fluid model. Using two constants, called the spring constant (K) and the damping factor (D), it was possible to generate a complete stress-strain curve. Mathematical formulation gives the stress (σ) - strain (ε) relation as….[wzór]. Additionally the physical nature of the spring constant resembles that of the elastic constant and the damping coefficient gives the contribution of the viscous part of the load bearing capacity of solid rocket propellants. The development of a general mathematical formulation, the calculation of constants for different classes of propellants and insight into the viscoelastic nature of propellants are the main themes of this article. For all classes of propellants, two ratios are defined. The first is a dimensionless parameter 'H', which is the ratio of the spring constant to the initial elastic modulus. The second is the ratio of the damping coefficient to the spring constant depicted by parameter 'S'. The spring constant is higher than the initial elastic modulus and the value of 'H' is always higher than 1. For brittle propellants (extruded double base propellants, EDBPs, with a high elastic modulus), the spring constant is numerically very close to the spring constant (H is around 1.75). As the ductility (percentage elongation) of the solid rocket propellants increases (from cartridge loaded composite propellants, CLCPs, to case-bonded composite propellants, CBCPs), the value of parameter 'H' also increases (H ~ 10 for CP). For EDBPs the parameter 'S' is smaller (~ 1.24), but for CLCPs and CBCPs, it is high (S ~ 5 to 8). Both of these ratios are basic properties of the polymeric matrix. The first ratio depicts the departure of the actual stress-strain curve from linearity, while the second ratio is another way of expressing the relaxation time. A higher 'H' indicates a softer and more ductile propellant, while a higher 'S' indicates a shorter relaxation time for the propellant. A lower 'S' indicates that the propellant recovers faster on removal of strain.
18
EN
It is well known that the structure of biological tissue is closely related to tissue functions and defines its viscoelastic properties. It is necessary to create a model combining structural organization of myocardium and its viscoelastic properties to develop a model of cardiac wall of intact or deceased heart. This paper is devoted to experimental and theoretical study of viscoelastic behavior of isolated myocardial samples. A three-dimensional structural-functional model of papillary muscle is presented. The model adequately describes nonlinear viscoelastic behavior of isolated papillary muscles under uniaxial strain both in static condition and under dynamic loading.
19
Content available remote Sposób oceny właściwości lepkosprężystych asfaltobetonu
PL
W artykule przedstawiono procedurę określania modułu sztywności pełzania pod obciążeniem statycznym próbek asfaltobetonowych. Jest to główny parametr charakteryzujący właściwości lepko-sprężyste asfaltobetonu. Zaprezentowano aparaturę badawczą oraz wyniki przykładowych badań eksperymentalnych.
EN
In the article the calculating procedure of the stiffness creep module of the asphalt-concrete was described. This is the basic parameter characterizing viscoelasticity properties of asphalt-concrete. In the paper searching apparatus and the results of the exemplary-research were described.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu starzenia na właściwości lepkosprężyste ABS o nazwie handlowej TERLURAN GP 35 NATUR firmy BASF. Próbki do badań wytworzono metodą wtryskiwania na wtryskarce Krauss-Maffei o symbolu KM65 - 160 C4. Do tworzywa pierwotnego ABS dodano "master batch" na nośniku ABS w ilości 2%. Część wyprasek z ABS z 2% dodatkiem "master batch'a" na nośniku ABS poddano procesowi starzenia w 9% roztworze soli fizjologicznej NaCl. Badania właściwości lepkosprężystych przeprowadzono metodą dynamicznej analizy mechanicznej. Badane próbki zginano trójpunktowo z częstotliwością 10 Hz w zakresie temperatur od 123 K do 423 K, przy szybkości grzania 2K/min. Wyznaczono przebiegi zmian wartości modułu zachowawczego E' oraz tangensa kąta stratności mechanicznej tgδ w zależności od temperatury dla ABS i ABS z dodatkiem środka barwiącego przed i po procesie starzenia. Dokonano porównań przebiegów E', tgδ i sformułowano wnioski.
EN
The paper presents the results of the influence of ageing on the viscoelastic properties of ABS with a trade name Terluran GP 35 NATUR from BASF. Injection moulded parts were prepared on the injection moulding machine Krauss-Maffei KM65 - 160 C4. For the virgin ABS were added master batch on the media ABS in the amount of 2%. Some of injection moulded parts of ABS with master batch were supported on ageing in 9% saline physiological solution. The study was performed by viscoelastic properties of dynamic mechanical analysis. The specimens were bended with a frequency 10 Hz in a temperature range from 123 K to 423 K and a heating rate 2 K/min. Courses of changes in value determined modulus E' and mechanical loss angle tangent tgδ depends on the temperature for ABS and ABS with the addition of colourant agent before and after ageing. There have been comparisons of courses E', tgδ and formulated conclusions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.