Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibroacoustics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article discusses a preliminary concept of a method enabling the identification of chosen rail running surface defects, such as squats, spalling, and running surface defects, by analysing the parameters of vibration signals. It features a description of the methodology of the conducted tests, the scope thereof, and the selection of the measurement points with specific defect types. The article covers selected results of vibration tests, the results of analyses of recorded signals for defective track sections and those for control track sections. The presented measurement results have been obtained for the technical–operating conditions occurring on railway line no. 213 Reda – Hel and line no. 131 Chorzów Batory – Tczew. The preliminary test results and conclusions included in the article show that it is reasonable to pursue further research into the phenomena involving the utilisation of vibroacoustics in rail performance diagnostics.
EN
The subject of the paper is an experimental study on girder-borne sound pressure emission. The sources of excitation are hammer and modal shaker. The structure researched is simply supported steel plate girder of the size: 7.95 m x 1.5 m. The study covers acceleration and sound pressure level measurements (SPL), and SPL estimation based on the accelerations measured. The correlation factor for higher estimation accuracy in lower frequency bands is proposed.
PL
Przedmiotem artykułu jest eksperymentalne badanie emisji ciśnienia akustycznego generowanego przez dźwigar blachownicowy. W badaniach jako źródło wymuszenia zastosowano młotek i wzbudnik modalny. Badana konstrukcja jest swobodnie podpartym stalowym dźwigarem blachownicowym o wymiarach: 7,95 m x 1,5 m. Badania obejmują pomiary przyspieszeń i poziomu ciśnienia akustycznego. Następnie oszacowano poziom ciśnienia akustycznego na podstawie zmierzonych przyspieszeń. Dokładność oszacowania zwiększono przyjmując współczynnik korelacji w pasmach niskich częstotliwości.
EN
Acoustic signal is more and more frequently used to diagnose machines operated in industrial conditions where installation of sensors is hindered. Impact of background noise seems to be the major problem as part of analysis of such signal. In most cases of industrial environments, background level is high; thus, it prevents against concluding as per standard methods that have been used in diagnostic testing. This study specifies the problem related to diagnosing machines operated under variable loads. Synchronous methods are used for diagnosing these types of machines, those include synchronisation of diagnostic signal with revolutions of the diagnosed machine. For the purpose of this study an acoustic signal was used as the diagnostic signal. Application of the synchronous method (order analysis) enables eliminating an impact of background noise derived from other sources. This study specifies application of acoustic signal to diagnose planetary gear in laboratory testing rig in order to discover damages at early stage of degradation. This method was compared with the method basing on measurement of vibrations.
EN
Implementation of European directives is closely related to the quality of production and the associated operational safety, maintenance of machines and mechanical systems, both mobile or stationary, in order to reduce the dynamic load (vibration and noise) on the working environment, not only during their operating state but also during their design, production, and setting of the vibration isolation components. Reducing the dynamic load of mechanical systems and their components is reflected in the working environment by reduced emissions and immissions of noise and vibration. The presented paper investigates the methods and conditions for noise and vibration control, focusing mainly on increasing the quality of rotating machine components, such as bearings by means of effective vibration isolation of the machines. The solution of this problem requires theoretical analysis and methodology for the measurement of the mechanical systems involved. The results of the vibroacoustic measurements were analysed in terms of the low frequency vibration and noise level (quality) of bearings and conditions for effective vibration isolation of the machines using vibroacoustic diagnostic method. Furthermore, the impact on the working environment was also analysed. Finally, the paper suggests some actions to be taken to effectively reduce the unwanted vibrosound energy in working places, also using recycled material as a vibration isolation element.
5
EN
The vibroacoustic impacts in the urban agglomeration constitute an important element worsening the comfort of working and resting conditions for the residents. The industrialized zones can be identified as the main surface sources of these impacts, but outside these areas there is a significant number of linear sources such as communication routes. In described areas the point industrial sources and the point moving sources with random or periodic repeatability, which are single journeys of means of transport, can be identified. Dynamic interactions occurring between the superstructure and the exploited transport infrastructure are an important phenomenon and are subject to continuous analysis, due to the multitude of applied solutions of vibroisolation systems. Statistics show that the exposure of urban residents accounts for about 60% of the total population exposed to vibroacoustic impacts. In the paper the attention was paid to the impacts emitted to the environment for selected types of vibroisolation solutions for a selected tramway track and with the same enforcement. A detailed analysis of the impact occurring in the area of the tram line was made. The research used software prepared by the authors in the Matlab environment.
PL
Oddziaływania wibroakustyczne w aglomeracji miejskiej stanowią ważny element pogarszający komfort warunków pracy i odpoczynku dla mieszkańców. Jako główne powierzchniowe źródła tych oddziaływań wskazać można strefy uprzemysłowione, ale poza tymi obszarami występuje znacząca liczba źródeł liniowych w postaci szlaków komunikacyjnych. We wskazanych miejscach zidentyfikować można punktowe źródła przemysłowe oraz punktowe źródła ruchome o losowej lub okresowej powtarzalności, które stanowią pojedyncze przejazdy środków transportu. Interakcje dynamiczne zachodzące pomiędzy suprastrukturą oraz eksploatowaną infrastrukturą transportową są zjawiskiem ważnym i podlegają ciągłym analizom, ze względu na mnogość stosowanych rozwiązań systemów wibroizolacji. Statystyki wykazują, iż narażenie mieszkańców miast stanowi około 60% całkowitej populacji społeczeństwa łącznego narażenia na oddziaływania wibroakustyczne. W pracy poddano uwadze oddziaływania emitowane do środowiska dla wybranych typów rozwiązań wibroizolacji wybranego torowiska tramwajowego z zachowaniem tego samego wymuszenia. Poddano szczegółowej analizie oddziaływania występujące w otoczeniu torowiska. W badaniach wykorzystano autorskie oprogramowanie w środowisku Matlab.
EN
The article proposed an original way to assess the acoustic effects of road vehicles in the environment, with the use of selected methods of sound modeling and simulation. The taken solution presents a way of estimating the acoustic emission to the environment, from the exploited road vehicles, using subjective sound features. In ongoing studies, it is assumed to analyze and evaluate the sound features in the following order: source - propagation way - receiver. The distribution of these features in the time and frequency domains depends on generation, propagation and immission of acoustic energy, by the partial sources of the vehicle. The obtained information in the form of an acoustic signal can be represented by physical and subjective features of the sound. The undertaken research include the use of subjective features of sound in the assessment of acoustic effects of road vehicles exploited in the environment. The developed method was verified using modeling and simulation methods based on recorded acoustic signals in an urbanized environment.
PL
W artykule zaproponowano oryginalny sposób oceny efektów akustycznych pojazdów drogowych w środowisku, z zastosowaniem wybranych metod modelowania i symulacji dźwięku. Podejmowane rozwiązanie przedstawia sposób oszacowania emisji akustycznej do środowiska od eksploatowanych pojazdów drogowych przy wykorzystaniu subiektywnych cech dźwięku. W realizowanych badaniach zakłada się analizę i ocenę cech dźwięku w układzie: źródło-droga propagacji-odbiornik. Rozkład tych cech w dziedzinie czasu i częstotliwości uzależniony jest od generowania, propagacji i immisji energii akustycznej przez źródła cząstkowe pojazdu. Otrzymana informacja w postaci sygnału akustycznego reprezentowana może być cechami fizycznymi i cechami subiektywnymi dźwięku. Podejmowane badania obejmują sposób wykorzystania subiektywnych cech dźwięku w ocenie efektów akustycznych eksploatowanych pojazdów drogowych w środowisku. Opracowany sposób zweryfikowany został za pomocą metod modelowania i symulacji na podstawie zarejestrowanych sygnałów akustycznych w środowisku zurbanizowanym.
EN
Diagnosing machines operating under variable load requires the use of special signal analysis methods. In literature there are many methods based on synchronic analysis where vibration signal is synchronized with shaft rotation of the diagnosed machine. Varying load, however, also affects the amplitude of diagnostic parameters values. The paper deals with the problem of diagnosing machines operating under variable load. The impact of load on the diagnostics parameters values has been tested on a laboratory station. Due to varying rotational speed, the diagnostic parameters were amplitudes of orders determined by means of order analysis synchronized with the shaft rotation in the diagnosed drive unit. Examined was the impact of varying load on the diagnostics effectiveness of damage, such as incorrect motor mount (soft foot) and misalignment of shafts. Single-number statistical parameters were proposed to determine the technical condition of machines operating under variable load.
PL
Diagnozowanie maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu wymaga zastosowania specjalnych metod analizy sygnału. W literaturze znaleźć można wiele metod bazujących na analizie synchronicznej, gdzie sygnał drgań zsynchronizowany jest z obrotami diagnozowanej maszyny. Jednak zmienne obciążenie ma wpływ również na zmianę wartości amplitud parametrów diagnostycznych. Praca podejmuje problem diagnozowania maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu. Przeprowadzono badania na stanowisku laboratoryjnym wpływu obciążenia na wartości parametrów diagnostycznych. Ze względu na zmienną prędkość obrotową jako parametry diagnostyczne przyjęto wartości amplitud rzędów, wyznaczonych za pomocą analizy rzędów zsynchronizowanej z obrotami wału diagnozowanego układu napędowego. Zbadano wpływ zmiennego obciążenia na skuteczność diagnozowania uszkodzeń takich jak nieprawidłowe posadowienie silnika (soft foot) oraz niewspółosiowość wałów. Zaproponowano jednoliczbowe parametry statystyczne do określania stanu technicznego maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu.
EN
This article shows the results of the study of the characteristic frequencies of pneumatic drive equipment and its suspension bearing. The analysis approaches one of the most important requirements of the industrial sector, which seeks to be recognised by the efficiency and performance of its equipment when compared to its coming economic competitors. For data collection and we have followed the ISO 10816 standards, thus using the values of speed in RMS, aiming to reduce the masking of these signals that occurs depending on whether they are high or low frequencies. The study will respond to one of the most important requirements found in the predictive and preventive control of industrial sites. The problem of the predictive systems of maintenance of equipment with bearings lies in the number of monitoring and analysis points that generate a high cost in time and human resources. The aim will be to determine which of all the study frequencies is the most significant and in which position and measurement axis has the biggest impact. To do this, we will analyse the rotation frequency of the blowing machine, the resulting frequency of all the frequencies, the frequency of the impulsion blades and finally the frequency of the bearing. The study would be able to predict when our equipment is going to suffer a failure, reducing the control points and the cost.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań częstotliwości charakterystycznych napędu pneumatycznego i wchodzącego w jego skład łożyska zawieszenia. Analiza przybliża jedno z najważniejszych wymagań sektora przemysłowego, w którym dąży się do tego by wyróżniać się na tle konkurencji sprawnością i wydajnością urządzeń. Przy zbieraniu danych postępowaliśmy zgodnie ze normą ISO 10816, wykorzystując średnie prędkości kwadratowe, co pozwoliło zmniejszyć maskowanie sygnałów, które występuje w zależności od tego, czy mamy do czynienia z wysokimi czy niskimi częstotliwościami. Badanie stanowi odpowiedź na jeden z najważniejszych wymogów w zakresie kontroli predykcyjnej i prewencyjnej obiektów przemysłowych. Problemem systemów konserwacji predykcyjnej sprzętu, w którego skład wchodzą łożyska jest duża ilość punktów kontrolnych, które generują wysokie koszty jeśli chodzi o czas i zasoby ludzkie. Celem pracy było określenie, które ze wszystkich badanych częstotliwości są najistotniejsze oraz dla których częstotliwości pozycja i oś pomiaru mają największe znaczenie. W tym celu przeanalizowano częstotliwość obrotową analizowanej dmuchawy, częstotliwość wynikową wszystkich częstotliwości, częstotliwość łopatek oraz częstotliwość łożyska.
PL
Drgania mechaniczne niekorzystnie wpływają na organizm człowieka, a w niektórych sytuacjach mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian chorobowych. Praca operatora koparki Caterpillar 214B, o zwiększonym poziomie hałasu, powodująca coraz większe zmęczenie stała się podstawą do przeprowadzenia pomiarów i analiz, wskazujących przyczynę tego zjawiska.
EN
Mechanical vibrations influence on the human body, and in some situations can lead to irreversible disease. The opinion of the operator of the Caterpillar 214B excavator, with increased noise level at the workplace and increasing tiredness, became the basis for measurements and analyzes, indicating the main sources of vibrations and noise.
PL
Ważnym, z punktu widzenia diagnostyki wibroakustycznej, jest możliwość zastosowania metod redukcji w procesie identyfikacji uszkodzeń. Powszechnie stosowana metoda redukcji statycznej Guyana daje wyniki poprawne tylko dla częstotliwości bliskiej zeru, stąd w pracy sprawdzono możliwość zastosowania innych metod redukcji (m.in. statycznej i dynamicznej metody IRS, metod iteracyjnych, ekwiwalentnych) w identyfikacji uszkodzeń wielokrotnych konstrukcji na podstawie własności dynamicznych obiektu. Obiektem badań, dla którego zweryfikowano model matematyczny identyfikacji poprzez eksperyment cyfrowy, jest uproszczony model konstrukcji wsporczej napowietrznej linii elektroenergetycznej, charakteryzujący się złożoną geometrią i dużą liczbą nieznanych parametrów, szczególnie w stosunku do liczby wirtualnych punktów pomiarowych.
EN
It is important from the point of view of vibroacoustic diagnostics to be able to apply reduction methods in the damage identification process. The commonly used Guyan static reduction method gives correct results only for near-zero frequencies, hence in this paper the possibility of using other reduction methods (e.g. static and dynamic IRS method, iterative methods, equivalent method) in the multiple damage identification, based on dynamic properties of an object were tested. The research object, for which the mathematical model of identification process was verified by numerical experiment, is a simplified model of the supporting structure of the overhead power line, characterized by complex geometry and a large number of unknown parameters, especially in relation to the number of virtual measurement points.
EN
A small-size stand for vibroacoustic and durability testing of rolling bearings is presented in this paper. Main purposes and motivations for building this stand were not only to assist research and development works but also to familiarize students with techniques and methods of rolling bearings diagnosing as well as to improve their skills of assessment of rolling bearings technical condition. The project assumptions of the stand, mechanical construction and architecture of data acquisition and analysis system (hardware and software) are described in this paper. Finally there are conclusions about stand’s capabilities included.
12
Content available remote Komfort wibracyjny ludzi przebywających w budynkach
PL
W artykule przedstawiono problem szkodliwości drgań i ich wpływ na ludzki organizm. Wymieniono wymagania prawne w zakresie ochrony człowieka przed drganiami, a także metody zabezpieczenia budynków przed drganiami.
EN
The article presents the issue of harmfulness of vibrations and their effect on the human body. Legal requirements are enumerated for protecting humans against vibrations and securing buildings accordingly.
13
EN
Toothed gears constitute the necessary elements of power transmission systems. They are applied as stationary devices in drive systems of road vehicles, ships and crafts as well as airplanes and helicopters. One of the problems related to the toothed gears usage is the determination of their technical state or its evolutions. Assuming that the gear slippage velocity is attributed to vibrations and noises generated by cooperating toothed wheels, the application of a simple cooperation model of rolled wheels of skew teeth is proposed for the analysis of the mesh evolution influence on the gear dynamics. In addition, an example of utilising an ordinary coherence function for investigating evolutionary mesh changes related to the effects impossible to be described by means of the simple kinematic model is presented.
EN
The paper discusses the research areas which are placed in the modern science on the borderline between ecology and acoustics. It is explained what ideas are included in the concepts of bioacoustics, acoustic ecology, ecoacoustics, and soundscape ecology. The results obtained in these domains are compared with those received in vibroacoustic research presented at the Polish WIBROTECH conference cycle. The paper suggests an inventory of research topics connected with acoustics and ecology. In the second part of the paper the author presents the possibilities of ambisonic technology of recording and listening to sounds for the analysis in bioacoustic research.
EN
This paper aims at determining the technical state of combustion engines with the use of vibroacoustic diagnostics methods. In order to do so, two defects of engines were simulated that in the relationship with vibroacoustic information defined for the same engines in a good technical condition, allowed to indicate symptoms caused by the occurrence of defects and specifying the methods for signal processing which are sensitive on detection of changes of the technical state of the studied objects. Due to the fact that the registered vibration signals of the engine block and cylinder head can be non-stationary, mainly signal processing methods in the time and frequency domains, as well in time and scale domains – the Wigner-Ville transform and continuous wavelet analysis, were applied.
EN
The article presents the results of a laboratory gear stage with regard to deepening its consumption. In addition, the study looked at the construction of the transmission gearbox of a military helicopter, according to the basic kinematic results of the analysis of vibroacoustic signals, in order to determine the diagnostic criteria for the assessment of the technical condition of a military helicopter’s transmission gearbox.
EN
The paper presents the test procedure for determining dynamic parameters of mechanical structures, by using the method of wavelet analysis of vibration signals as a response of the construction to impulse excitation. Basic mathematical foundations have been shown for a mechanical system with one degree of freedom and its generalization for mechanical systems with many degrees of freedom. The correct functioning of the programme, which is the implementation of procedure for the MATLAB platform, has been tested with the help of programmable simulation of vibration signals and sinusoidal mechanical signals. The author has presented the results of the identification of dynamic parameters of two, selected mechanical structures: a free hanging steel plate and an acoustic screen. The results have been verified by comparing them with those obtained by modal analysis.
EN
Very often, simple signal metrics, such as Root Mean Square, Kurtosis or Crest Factor are used to characterize the operating condition of industrial machinery. Variations in the values of these metrics are often thought to be indicative of the presence of a developing fault. However, it may also be observed that often these parameters are also dependent on the operating conditions of the machine. This paper proposes a method for the assessment of the technical condition of powertrain components taking into consideration changes to system loading and rotational speed. The method allows diagnostic parameters to be determined which are independent of the speed or the loading of the power train. This decoupling allows robust condition indicators, independent of operating state, to be determined. The method proposed is based on the order analysis of vibroacoustic signals, properly scaled in terms of amplitude for the loading and rotational speed. A diagnostics experiment was carried out using a laboratory test facility comprised of a motor, a parallel shaft gearbox and a worm gear. Shaft misalignment was simulated for various components at various rotational speeds of the input shaft and different system load conditions.
PL
Do określenia stanu technicznego maszyn przemysłowych bardzo często używane są podstawowe parametry sygnału, takie jak wartość skuteczna (RMS), kurtoza czy współczynnik szczytu. Zmiana tych parametrów w większości przypadków traktowana jest jako zmiana stanu technicznego maszyn. Jednak w niektórych przypadkach może być ona związana również ze zmianą warunków pracy maszyny. W artykule zaproponowano metodę oceny stanu technicznego elementów napędu uwzględniającą zmianę obciążenia układu oraz zmianę prędkości obrotowej. Metoda ta umożliwia wyznaczenie parametrów diagnostycznych, które są niezależne od zmiany prędkości oraz obciążenia układu napędowego. Pozwala to na wyznaczenie wartości krytycznych tych parametrów niezależnych od warunków pracy maszyny. Zaproponowana metoda oparta jest na analizie rzędów sygnału wibroakustycznego odpowiednio przeskalowanej amplitudowo ze względu na obciążenie oraz prędkość obrotową.W celu weryfikacji metody przeprowadzono eksperyment diagnostyczny na stanowisku laboratoryjnym, składającym się z silnika, przekładni walcowej oraz przekładni ślimakowej. Zasymulowana została niewspółosiowość wałów dla różnych podzespołów dla różnych prędkości obrotowych wału wejściowego i różnych obciążeń układu.
EN
Most numerous elements in construction of belt conveyors are rollers. From theirs technical state depend the losses of energy among other things on overcome turn resistances of rollers rotation. With point of view of exploitation significant is correct technical state of rollers, which guarantee minimal costs of conveyor work. In the article are present results of preliminary studies, which have on aim non-invasive qualification of technical state of belt conveyor rollers after specified time of exploitation. The measurements of jacket’s vibrations of roller installed on laboratory stand were conducted. Next, registered vibration signals were processed. Authors make an assumption, that the comparison of analyses’ results for new and wear rollers, allow in next stages of studies determining of limit levels of vibroacoustics phenomena, which exceeding qualify roller to replacement.
PL
Najbardziej licznym elementami w konstrukcji przenośników taśmowych są krążniki. Od ich stanu technicznego zależy wielkość strat energii potrzebnej m.in. na pokonywanie oporów obracania krążników. Z punktu widzenia eksploatacji ważny jest więc poprawny stan techniczny krążników, który gwarantuje minimalne koszty pracy przenośnika. W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań, które mają na celu bezinwazyjne sprawdzenie stanu technicznego krążników przenośnika taśmowego po określonym czasie eksploatacji. W tym celu przeprowadzono pomiary drgań płaszcza krążników montowanych na stanowisku laboratoryjnym. Zarejestrowane sygnały drganiowe poddano następnie przetwarzaniu. Autorzy przyjęli założenie, że porównanie wyników analiz dla krążników nowego i używanych przez różny czas, pozwoli w kolejnych etapach badań określić graniczne poziomy zjawisk wibroakustycznych, których przekroczenie będzie kwalifikowało krążnik do wymiany.
PL
Nieciągłość w nawierzchni, jaką jest dylatacja mostowa, i zmieniająca się gwałtownie sztywność podłoża, potęguje dynamiczne oddziaływanie kół pojazdu w czasie przejazdu przez dylatację.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.