Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibroacoustic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In this article, the author described methods of visualizing the acoustic flow and showed how these methods can help scientists understand the complex flow of acoustic energy in a real field. A graphical method for determining the distribution of acoustic waves in a real 3D flow field will be presented. Vector imaging of acoustic events is not possible with the use of traditional metrology applied in pressure acoustics. Based on research using measurements of sound intensity and distribution of vector acoustic field by acoustic orthogonal decomposition method (SI-AOD), the article will present examples of practical applications of these analyses. The described measurement technique, including the method of graphical presentation of results, enriches the knowledge about the mechanism of the flow of acoustic energy stream in real working conditions of the source. The SI-AOD analysis system sets a milestone in the monitoring of sound landscapes and the precise finds noise sources.
2
Content available remote Układ wyzwalania oraz zespół kondycjonowania sygnałów systemu oceny strzelań
PL
W referacie opisano przykład wykorzystania zespołu kondycjonowania sygnałów w zaprojektowanym lokatorze akustycznym wykorzystanym do oceny przeciwlotniczych strzelań bojowych. Ponadto opisano możliwe sposoby rozwiązań sprzętowych i programowych układu wyzwalania oraz możliwości realizacji algorytmu pozwalającego zorientować wykryte pociski względem globalnego układu współrzędnych, opierając się na danych o położeniu lokatora pochodzących z innych źródeł informacji.
EN
In the paper the describes an example use of signal conditioning unit designed to acoustic location system used to assess the antiaircraft shooting. Furthermore, it describes possible ways of use hardware and software trigger system which allows realize detected projectiles respect to the global coordinate system based on the tenant location data from other sources of information.
3
Content available Wibroakustyczne zagrożenia środowiska
PL
W artykule omówiono podstawowe pojęcia z dziedziny nauki, którą jest wibroakustyka, między innymi charakteryzując hałas, infradźwięki i ultradźwięki Odniesiono się do teorii zrównoważonego rozwoju w kontekście zagrożeń wibroakustycznych dla środowiska w tym środowiska pracy człowieka), a następnie zdefiniowano, w jaki sposób należy pojmować systemowe podejście do tych zagrożeń, jak również jak prawidłowo dokonywać oceny ryzyka z nimi związanego i w jaki sposób je ograniczać.
EN
The article presents the basic definitions used in vibroacoustics, such as noise, infrasound and ultrasound. The theory of the sustainable development has also been acknowledged, especially in the context of vibroacoustic hazards towards environment (including the human work environment) followed by the proper understanding of the so-called "system" approach to such threats, as well as an accurate way of performing a risk evaluation in relation to vibroacoustics and diminishing them.
PL
Odnawialne źródła energii są coraz powszechniej stosowane we współczesnej technice do zasilania urządzeń elektronicznych. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii pozwala na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń, wpływa pozytywnie na środowisko naturalne, a ponadto zapewnia konstruowanym urządzeniom większą autonomię. W artykule przedstawiono koncepcje systemu umożliwiającego monitoring parametrów wibroakustycznych środowiska pracy, w skład którego wchodzą urządzenia pomiarowe zasilane przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii Przedstawiono i omówiono różne rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich zastosowania w zaproponowanym systemie pomiarowym.
EN
Renewable energy is increasingly used m technology to power electronic devices. Renewable energy reduces maintenance costs, has a positive impact on the natural environment and provides more autonomy to devices. This article presents the concept of a system for monitoring vibroacoustic parameters of the working environment, with noise and vibration measuring devices powered with renewable energy. It discusses different kinds of sources of renewable energy and their possible use in the proposed monitoring system.
PL
Coraz większy stopień skomplikowania konstrukcji pojazdów samochodowych wymaga coraz szerszego zastosowania łożysk tocznych w pojazdach samochodowych. Łożyska te występują w wielu podzespołach i często mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Analiza stosowanych metod diagnozowania łożysk tocznych w warunkach warsztatowych wskazuje na ich subiektywny, a co za tym idzie zawodny charakter Autor artykułu wskazuje na konieczność stosowania bardziej niezawodnych metod związanych z diagnostyką wibroakustyczną.
EN
The increasing complexity of the design of motor vehicles entails the increase in the use of rolling bearings in motor vehicles. These bearings are found in many components, and often have a fundamental impact on driving safety The relevant analysis methods of diagnosis of rolling bearings in the workshop indicate their subjective and hence unreliable nature. The author of the article implies the need to use more reliable methods of vibroacoustic diagnosis.
PL
W referacie opisano przykład wykorzystania modułów pomiarowych LAN-XI do rejestracji i akwizycji parametrów wibroakustycznych lotu bezzałogowego statku powietrznego. Podano parametry i konfigurację toru pomiarowego. Zaprezentowano przykładowe wyniki.
EN
In the paper the example of using LAN-XI measurement modules for registration and acquisition of vibroacoustic parameters of unmanned aerial vehicle flight is described. Parameters and configuration of measurement channel are given. Examples of results are presented.
PL
W pracy omówiono ważniejsze właściwości eksploatacyjne skraplaczy stosowanych w układzie klimatyzacji samochodowej. Porównano metody badań połączeń nierozłącznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym helowy test szczelności, badanie wytrzymałości na rozrywanie, badanie mikrograficzne oraz ocena wizualna. Szczególną uwagę zwrócono na nieniszczącą metodę badania trwałości połączeń nierozłącznych, polegającą na analizie sygnałów wibroakustycznych oraz zaproponowano rozwiązania poprawiające wykrywanie ewentualnych wad połączeń.
EN
Dissertation contains the most important exploitation properties of condensers used in air conditioning system. There is presented comparison of research methods used in automotive industry to quality assessment of inseparable joints, such as helium leak test, breaking strength test, micrographic and visual assessment. Particular attention was paid to the nondestructive method for testing the durability of inseparable joints, involving the vibroacoustic signals analysis and proposed solutions to improve possible defect joints detection.
EN
System diagnostics based on vibroacoustics signals, carried out by means of stochastic subspace methods was undertaken in the hereby paper. Subspace methods are the ones based on numerical linear algebra tools. The considered solutions belong to diag¬nostic methods according to data, leading to the generation of residuals allowing failure recognition of elements and assemblies in machines and devices. The algorithm of diagnostics according to the subspace observation method was applied – in the paper – for the estimation of the valve system of the spark ignition engine.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań drgań mechanicznych działających na kierowców wybranych pojazdów jednośladowych. Wyznaczone dzienne ekspozycje na drgania działające przez kończyny górne oraz w sposób ogólny pozwalają na wstępne rozpoznanie narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących tego typu pojazdy. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że użytkowanie zawodowe pojazdów jednośladowych może wywoływać duże narażenie kierowców zarówno na drgania działające przez kończyny górne, jak i na drgania działające w sposób ogólny. Narażenie na drgania kierowców jednośladów bardzo zależy m. in. od rodzaju i konstrukcji użytkowanego pojazdu, rodzaju nawierzchni jezdni i prędkości jazdy.
EN
This paper presents results of tests of mechanical vibration acting on riders of selected single-track vehicles The obtained daily exposure values of hand-arm and whole- body vibration allow preliminary recognition of the mechanical vibration hazard experienced by workers who use such vehicles. The results of tests indicate that occupational use of single-track vehicles may cause high exposure of the riders to hand-arm and whole-body vibration. The exposure of a rider of a single-track vehicle strongly depends on the type and design of the vehicle, type of road surface and speed.
PL
Właściwości akustyczne pomieszczeń do komunikacji werbalnej charakteryzuje się parametrami czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy. Z punktu widzenia nauczyciela istotne jest także, jakie musi być jego natężenie głosu, aby zapewnić akceptowalny poziom komunikacji. W pomieszczeniach o krótszym czasie pogłosu zmniejsza się hałas tła akustycznego, co pozwala nauczycielowi zmniejszyć natężenie głosu, bez pogorszenia jakości komunikacji werbalnej. Wynika to z faktu, że mówiący podświadomie i bezwiednie, reguluje natężenie głosu w taki sposób, aby było ono wyższe o kilkanaście decybeli od poziomu dźwięku i tła akustycznego (tzw. efekt Lombarda).W artykule przedstawiono wyniki badań, które umożliwiają określenie gęstości rozkładów poziomu dźwięku A podczas lekcji, z których wyznaczono poziom mowy głosu nauczycieli oraz poziom tła akustycznego.
EN
The acoustic properties of classrooms for verbal communication are characterized by reverberation time and the speech transmission index. From the teachers' point of view, it is also important what voice intensity is necessary to ensure an acceptable level of communication. In rooms with shorter reverberation time, background noise is reduced, which enables a reduction in the teacher's voice intensity, without a decrease in the quality of verbal communication. This is due to the fact that speakers unconsciously and without thinking adjust the volume of their voice, so that is several decibels higher than the level of background noise (the so-called Lombard's effect). This article presents the results of research on determining the density distribution of sound pressure level in the classroom, from which the level of the teacher's voice and background noise are determined.
PL
W artykule podano powszechnie stosowane kryteria oceny pomieszczeń pod względem zrozumiałości mowy. Do oceny zrozumiałości mowy wybrano najpowszechniej stosowany parametr wskaźnik transmisji mowy STI. Przyjęto, że jego wartość w rozpatrywanym pomieszczeniu powinna być większa od 0. 70. Ta ostatnia zapewnia tzw. zrozumiałość dobrą w rozpatrywanych pomieszczeniach edukacyjnych. Dalej podano propozycję postępowania zmierzającego do uzyskania zrozumiałości dobrej. Propozycja ta określa wykonanie adaptacji akustycznej pomieszczenia, obejmującego wykonanie dźwiękochłonnego sufitu podwieszanego oraz zastosowanie na ścianach pomieszczenia materiałów dźwiękochłonnych. W artykule w celu weryfikacji skuteczności tych propozycji, podano przykłady zastosowania tych wytycznych w praktyce tj. w trzech pomieszczeniach edukacyjnych.
EN
The article presents common criteria for assessing rooms in terms of The article presents common criteria for assessing rooms in terms of speech intelligibility. The most commonly used parameter of the speech transmission index STI was selected to assess speech intelligibility. It was assumed that its value in room should not exceed 0.70, which ensures so-called good intelligibility in classrooms. Further on, the article presents a procedure for obtaining good intelligibility. That proposal determines the acoustic treatment of a room, including installing a sound absorbing suspended ceiling and using sound absorbing materials on the walls. This article presents sample practical applications of these guidelines in three classrooms, which verified the effectiveness of the proposal.
PL
Eksploatacja odkrywkowych kopalni surowców skalnych niesie ze sobą zagrożenia natury wibroakustycznej zarówno dla pracowników kopalń, jak i mieszkańców okolicznych zabudowań. Hałas, będący jednym z najczęściej występujących czynników ryzyka w środowisku pracy, jest zagrożeniem dla środowiska zewnętrznego-zwłaszcza w sytuacji, kiedy prace wydobywcze są prowadzone w pobliżu .infrastruktury mieszkalnej. Branża wydobywcza jest związana z wieloma hałaśliwymi czynnościami. M.in. są to: odwierty, prace strzałowe, zgniatanie skał oraz transport surowców wydobytych z kopalni. Operatorzy maszyn górniczych (w tym transportowych), a także serwisujący je specjaliści oraz pracownicy dozoru technicznego są również narażeni na hałas Jego poziomy przekraczające dopuszczalne normy są często przyczyną chorób zawodowych, zaburzeń mowy oraz wypadków przy pracy.
EN
Exploitation of open-pit mines of minerals constitutes vibroacoustic hazards for their workers and inhabitants living near such establishments. Noise, one of the main harmful factors in the working environment, is a threat to the external environment, particularly when mining works are carried out near residential areas or reserves. The quarry industry is connected with many noisy activities: drilling, blasting, crushing rocks, aggregate screening transporting mineral materials. Operators of mining and transport machines, service personnel and technical inspectors are exposed to noise Occupational diseases, distorted speech intelligibility among workers and accidents at work result from exceeded noise levels.
PL
Z analizy danych GUS z 2011 roku prawie 53% wszystkich osobo zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy związanych było z hałasem, a ponad 199 tys. osób pracowało w obecności hałasu przekraczającego dopuszczalne wartości NDN. Także prowadzone badania wykazały, ze z powodu niedostatecznej wiedzy o sposobie użytkowania ochronników słuchu ich rzeczywista skuteczność w warunkach użytkowania może być nawet o kilkanaście decybeli niższa, niż tłumienie dźwięku deklarowane przez producenta tych ochronników. Wzrastająca świadomość społeczna związana ze skutkami oddziaływania hałasu na organizm człowieka oraz jego powszechne występowanie spowodowało zwiększone za potrzebo wanie na łatwo dostępną wiedzę dotyczącą metod ograniczania hałasu. Mając na uwadze to zapotrzebowanie, w CIOP-PIB opracowano projekt systemu szkoleniowego do efektywnej nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu. Zawiera on między innymi multimedialny poradnik na temat środków ochrony indywidualnej słuchu uzupełniony filmami instruktażowymi, szkoleniowe ochronniki słuchu, materiały do ćwiczeń z zakresu prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu, a także oprogramowanie umożliwiające na bieżąco ocenę działań osoby szkolonej.
EN
In 2011, over 520,000 persons worked in hazardous conditions (according to the Central Statistical Office, GUS). Noise was found to be the most common threat, with over 199,000 persons exposed to it. Due to the lack of knowledge on the proper use of hearing protectors, effective noise exposure in the real world may be higher by over 10 dB than the protection declared by the manufacturer. The prevalence of workplace noise and increased awareness of the effects of its impact on the human body has resulted m an increase in the demand for knowledge on methods of noise reduction. That is why CIOP-PIB developed an interactive system for learning the correct use of hearing protectors. The system includes a multimedia guide on hearing protectors with video tutorials, training materials with training hearing protectors, and software for evaluating the trainee's activities.
EN
Personal cars are the largest group of vehicles on the road. Every year a significant increase in this group of vehicles enforces the need to shorten the time of the study of the technical condition on vehicle inspection stations. One of the major components checked during the inspection is vehicle suspension that has a decisive influence on the comfort and safety. Currently, vehicle inspection stations to assess the condition of the suspension mainly use EUSAMA method, which allows obtaining approximate results. The paper presents the verification of the effectiveness and operation of the developed method called Procedure of Matrix Decimation (PMD), which allows for useful application of research results using FFT spectral analysis of nonstationary, transient signals recorded on the vehicle during the EUSAMA test method. Verification of this method of signal processing was done with the use of vibration signals recorded on the vehicle during the EUSAMA test method on vehicle inspection stations. It consists of a comparison of the FFT spectra obtained for the secondary signal (after processing method based on PMD) with STFT analyzes made for the original signal.
PL
Poprawa warunków akustycznych na stanowiskach pracy jest możliwa dzięki stosowaniu zintegrowanych obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych lub zwiększeniu izolacyjności akustycznej oryginalnych korpusów maszyn. W tego typu zabezpieczeniach przeciwhałasowych mają zastosowanie cienkie przegrody warstwowe. W artykule scharakteryzowano te zabezpieczenia na tle stosowanych rozwiązań technicznych redukcji hałasu maszyn i urządzeń oraz przegród warstwowych. Zaprezentowano również prototypowe rozwiązania tych zabezpieczeń oraz możliwości wykorzystania w nich nowych przegród warstwowych na przykładzie wyników badań własności akustycznych wybranych przegród warstwowych.
EN
Workplace acoustics can be improved either via integrated sound-absorbing covers or increased acoustic isolation of the original machinery body. Such anti-noise techniques include thin layered baf fies.The article characterizes such techniques in the light of recent technical solutions in reducing noise of machinery and tools and in layered baffles, it also presents some prototype solutions of anti-noise techniques as well as possibilities of including new layered baffles in them, using the example of own research on the acoustic properties of selected layered baffles.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości akustycznych pomieszczeń przeprowadzonych w 89 salach lekcyjnych w czterech szkołach podstawowych. Właściwości akustyczne sal lekcyjnych określano w oparciu o czas pogłosu (T30), oraz obiektywne parametry zrozumiałości mowy - wskaźnik klarowności (C50) i wskaźnik transmisji mowy (STI). Stwierdzono występowanie dużego zróżnicowania tych parametrów akustycznych w salach lekcyjnych. Przeprowadzona analiza wyników badań wykazała niekorzystne warunki akustyczne w pomieszczeniach pracy nauczycieli.
EN
This article presents research on the acoustic properties of 89 classrooms in four typical primary schools. Those properties was characterized with reverberation time (T), speech transmission index (STI) and clarity index (C50). The results showed a large diversity in the acoustic properties of classrooms in each school and between schools. An analysis of the results showed poor acoustic conditions at teachers' workplaces.
PL
W artykule przedstawiono ocenę narażenia na hałas na wybranych stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych, korzystających ze słuchawek nagłownych na jednym uchu. Do badań zastosowano metodę pomiarów stanowiskowych wg PN-EN ISO 9612 oraz technikę MIRE wg. PN-EN ISO 11904-1. Ocenę przeprowadzono wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002r (ze względu na możliwość uszkodzenia narządu słuchu) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-N-01307 (ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań w procesie pracy) .
EN
This article presents the assessing noise exposure at telephone consultants workplaces using headpset. The study is based on a method compliant with PN-EN ISO 9612 and PN-EN IS011904-1 standards.The evaluation of exposure was conducted in accordance with the regulation of the minister of labor and social policy dated November 29,2002 regarding the highest permissible concentrations and intensities of health damaging factors in the work environment (due to the hearing protection) and the PN-N-01307 standard (the ability to perform basic tasks in the work process).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań inteligentnego materiału piezoelektrycznego – DT4-052 K/L o grubości warstwy PVDF 52 žm. Wyznaczono charakterystyki częstotliwościowe w zakresie 2 Hz - 1600 Hz przy obciążających piezolaminat siłach nacisku z zakresu 10 N - 150 N. Wykonano po dwie serie pomiarów dla każdego z dwóch operatorów. Podczas badań testowany element uzyskiwał największą czułość na działanie siły nacisku w zakresie częstotliwości, który zawiera główne składowe drgań działających przez kończyny górne na stanowiskach pracy. Właściwości piezolaminatu mogą zostać wykorzystane przy opracowywaniu adaptera do badania narażenia pracowników na drgania miejscowe.
EN
This paper presents the results of tests of a smart piezoelectric material. DT4-052K/L laminated polyester film with the thickness of PVDF of 52 microns was selected. Frequency characteristics were determined in the 2 Hz -1600 Hz range with feed forces of 10 -150 N loading a piezo film. There were two series of measurements for each of the two operators. The results showed that the element most sensitive to feed forces in the frequency range included the main frequency component of hand-arm vibration at the workplace. Properties of a piezo film can be used in developing an adapter for assessing workers' exposure to hand-arm vibration.
PL
W artykule przedstawiono problematykę badań radiofalowego promieniowania elektromagnetycznego z wykorzystaniem ekspozymetrów osobistych. Zaprezentowano parametry użytkowe i techniczne selektywnych i szerokopasmowych ekspozymetrów, stosowanych najczęściej przy badaniach i ocenach narażenia ludzi na promieniowanie radiofalowe. Przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów metrologicznych ekspozymetrów, takich jak czułość w predefiniowanych pasmach pomiarowych promieniowania i izotropowość, które mogą istotnie wpływać na wyniki badań narażenia ludzi na promieniowane elektromagnetyczne.
EN
This article presents the problems of investigating electromagnetic radiofrequency radiation with individual exposimeters. It discusses the functional and technical parameters of selective and broadband exposimeters most often used in investigating and assessing human exposure to electromagnetic radiofrequency radiation. The article also discusses the results of investigations of selected metrological parameters of exposimeters such as sensitivity in predefined frequency bands and isotropy, which may significantly influence the results of investigations on exposure to radiofrequency radiation.
PL
W artykule przedstawiono metodę i wyniki badań wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka w warunkach laboratoryjnych. Podstawą metody była zmiana sprawności człowieka eksponowanego na hałas ultradźwiękowy w zakresie takich funkcji, jak refleks, spostrzegawczość, uwaga i wydajność pracy umysłowej oraz zmiana subiektywnych odczuć osób badanych. Funkcje te oceniano wskaźnikami testów psychologicznych oraz na podstawie ankiet. Sformułowano propozycję wstępnego kryterium uciążliwości hałasu ultradźwiękowego (dla pasma częstotliwości 31,5 kHz).
EN
This paper presents the method and results of laboratory tests conducted to determine the influence of ultrasonic noise on cognitive skills and the psychomotor capability of the human body. The method was based on the change in mental capacity of subjects exposed to ultrasonic noise in such function as reflexes, observation skills, attention and work output, subjective estimation of mood and tiredness of the subjects.Those functions were assessed with indicators from psychological tests and the basis of questionnaires. A preliminary criterion of annoyance of ultrasonic noise was developed (in the third band 31.5 kHz).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.