Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 511

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibrations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
Flender w monitorowaniu stanu skupia się przede wszystkim na bezpośrednim pomiarze drgań oraz analizie jego spektrum. Bardzo ważnym elementem badań jest także pomiar i analiza obciążenia momentem obrotowym bezpośrednio na wale przekładni lub sprzęgłach. Wraz z dodatkowymi informacjami na temat parametrów pracy przekładni, takich jak: ruch wału pływającego, temperatury czy ciśnienie, pomiary te pozwalają zdiagnozować stan przekładni w powiązaniu z czynnikami wpływającymi na jej pracę.
EN
Using of laser vibrometers in vibration measurement systems brings additional benefits due to the lack of impact of the sensor on the tested measuring system. Recently, leading rolling bearing manufacturers are equipping their diagnostic measuring systems with non-contact sensors. Doppler laser vibrometers are used interchangeably for electrodynamic sensors. This paper attempts to assess the vibrometer in use for measuring vibration of rolling bearings in industrial conditions.
EN
Over recent years, cycling has emerged as a particularly desirable mode of transport in Europe. Many local authorities, together with cycling lobbyist and advocating groups strive to get cycling to an accepted level of urban mobility. Certain movements have already introduced the citizens’ science approach aimed at improving the local conditions for cyclists with crowd-sourced data collection. With this in mind, this paper presents an entry-level analysis of vibration from various surfaces which might affect the comfort of cyclists in the city of Žilina. The emphasis is placed on the analysis of the road surface with a smartphone application and a so-called instrumental or a probe bicycle. The results of testing are presented in the context of the problematic issues that occur in the infrastructure. The results are aimed at drawing attention to the fact that not all infrastructure is properly built, designed or maintained. There is a relationship between properly planned and built cycling infrastructure and the cycling traffic. An Android smartphone with the Phyphox application was used in the analysis as an example of citizen’s science.
EN
This work presents the results of the numerical analyses pertaining to the influence of resonance vibration amplitude on the fatigue life of a compressor blade with a defect made by a collision with a hard object (FOD). The research object was the first stage compressor blade of the PZL-10W engine. The numerical simulation of the notch formation was performed for the tested blade. The material fatigue models (for e-N analysis), three cyclic hardening models, and two mean stress correction models were used in the numerical analyses. As a result of the numerical analysis, the information on the distribution of principal stress was obtained. The values of the principal stresses were used for numerical e-N fatigue analysis using the aforementioned models of fatigue, hardening, and mean stress correction. Obtained results were compared to previously published experimental research, where a notch was created at the leading edge in 8 blades. The blades damaged under laboratory conditions were subjected to experimental fatigue tests during which the effect of resonance amplitude on the number of damage cycles was determined. As a result of the comparison work carried out, the impact of the vibration amplitude on the durability of the element with plastic deformation was determined.
EN
This paper presents the impact of selecting the fatigue material model on the numerically determined fatigue life of a compressor blade. In the work, the first stage compressor blade of the PZL‑10W turbine engine was used. The research object contained a geometric notch with a known location and shape. In numerical studies, 8 fatigue estimation methods were used in the ε ‑N analysis (based on the Manson‑Coffin‑Basquin model). At the same time, three methods for estimating material constants associated with the cyclic hardening were employed. On the basis of the selected models, 24 sets of fatigue parameters were obtained, which were used in numerical studies. The numerical tests were carried out under resonant conditions with amplitudes of 1.5 and 1.8 mm. The numerical tests were confirmed by the experimental fatigue tests. As a result of the above‑mentioned tests, the impact of selecting the material fatigue model and hardening model on the obtained results was determined and they were referred to the initiation of the crack with the length a = 0.2 mm (achieved during experimental studies). The obtained results will constitute the basis for further fatigue tests.
6
Content available Multimodalne pomiary drgań struny
PL
W artykule zostały przedstawione badania drgań struny zrealizowane przy użyciu szybkich kamer wizyjnych, mikrofonu oraz akcelerometru. Obiektem badań były instrumenty muzyczne. Opisano zjawiska zachodzące w instrumencie podczas tworzenia się i wydobywania z niego dźwięku. Celem pracy było zbadanie różnic w wynikach otrzymanych poprzez pomiary wykonane z użyciem zróżnicowanych reprezentacji obrazowych i sygnałowych. Zaproponowano sposób pobudzania instrumentu, który pozwolił na wykonywane badań w sposób powtarzalny. Opisano metodologię wykonanych pomiarów oraz algorytm do analizy pomiarów wykonanych metodą optyczną, który umożliwił przetworzenie zarejestrowanego obrazu na sygnał foniczny. Na koniec zaprezentowano otrzymane wyniki z wszystkich modalności oraz wnioski z analiz.
EN
The article presents string vibration measurements carried out using fast vision cameras, a microphone and an accelerometer. Various types of acoustic guitars were selected for testing. The phenomena occurring in the instrument during the creation and extraction of sound from it were described. The aim of the study was to examine the differences in the results obtained through measurements made with different modalities and to determine which method gives the most accurate results. The measurements were carried out in an anechoic chamber, due to the need to maintain the closest possible ambient conditions during all measurements. A method of stimulating the instrument was proposed, which allowed for repeated tests. High-speed industrial cameras have enabled the recording of vibrations of selected points of the measured object. The work describes the methodology of measurements taken and the algorithm for analyzing measurements made using the optical method, which enabled the recorded image to be converted into an audio signal. The process of developing measurement data was discussed. Finally, the results obtained from all modalities and conclusions from the analyses were presented, and the possibilities of further experiments were proposed.
PL
W artykule poddano weryfikacji proponowaną w metodykę drganiowego badania degradacji konstrukcji budowlanych w zastosowaniu do oceny miar rozpływu energii drganiowej w segmentach murowych (ceglanych). Analizy teoretyczne i weryfikacja praktyczna badania wrażliwości informacyjnej proponowanych miar procesów drganiowych wskazują na szerokie możliwości ich zastosowań, w szczególności możliwe jest zastosowanie przedstawionej metodyki w zarządzaniu kontrolą jakości.
EN
The presented study subjected to the verification of dictated vibration methodology study of building structures degradation in the application to the assessment of vibration energy flow measurements in masonry (brick) segments. Theoretical analysis and practical verification of the information sensitivity testing of proposed measures of vibration processes indicate the wide possibilities of their applications, it is possible to apply the presented methodology in the quality control management.
EN
The paper presents the results of laboratory simulation tests of a suspension system for a car seat. The first part of the paper contains a description of the experiment, paying particular attention to the conditions in which the tests were conducted and the properties of the electrically controlled damper, which was mounted in the tested car seat’s suspension. Graphs of the damper’s operation were determined for different values of current intensity and the signal controlling the damper’s damping ratio and then the damping characteristics were determined on this basis. Simulated tests of the car seat’s suspension were carried out on a car component test station. During the tests, the values measured were the acceleration recorded at selected points on the dummy, which was placed on a seat equipped with suspension using a magnetorheological (MR) damper during the experiment. The second part of the paper presents an analysis of the results of the experimental tests with particular emphasis on the influence of the current that controls the operation of the damper on the values of the RMS index of the acceleration at selected points of the dummy.
PL
Przedstawiono wnioski wynikające z badań wibracyjnych i cieplnych hydrogeneratora-silnika umożliwiające ocenę jego stanu technicznego. Podano podstawowe przyczyny jego rekonstrukcji po ok. 40-letniej eksploatacji. Omówiono zakres proponowanej rekonstrukcji.
EN
The conclusions resulting from vibration and thermal tests of reverse hydro generator permitting the evaluation of its technical state are presented. Basic causes of its reconstruction after about 40 years of exploitation are presented. The scope of proposed reconstruction are discussed.
EN
This article specifies application of machine learning for the purpose of classifying wear level of multi-piston displacement pump. A diagnostic experiment that was carried out in order to acquire vibration signal matrices from selected locations within the pump body is described herein. Measured signals were subject to time and frequency analysis. Signal attributes related to time and frequency were grouped in a table in accordance with pump wear level. Subsequently, classification models for the pump wear level were developed through application of Matlab package. Assessment of their accuracy was carried out. A selected model was subject to confirmation. The article includes its summary.
EN
In this paper, the authors present an engineering method to identify the transmission paths of structure-borne sounds. The method is based on the use of a standardised impact sound source with an insulation case. The advantage of this approach is the possibility of obtaining repeatable results because the method allows the separation of structure-borne and airborne sounds; the latter do not interrupt the measurement even in the case of loose connections or elements of low acoustic insulation. The research on the verification of the method was performed on the façade of the Cracow Philharmonic building; the main structure-borne sound transmission paths were determined successfully. Knowledge of the sound transmission paths allows the subsequent design of efficient vibroacoustic protection.
PL
W artykule zaproponowano inżynierską metodę identyfikacji dróg transmisji dźwięków przenoszonych drogą materiałową przy użyciu wzorcowego źródła dźwięków uderzeniowych z odpowiednią obudową dźwiękoizolacyjną. Zaletą tego podejścia jest możliwość uzyskania powtarzalnych wyników dzięki odizolowaniu dźwięków uderzeniowych od powietrznych, które nie zakłócają pomiaru w razie występowania nieszczelności lub elementów o niskiej izolacyjności akustycznej. W celu weryfikacji metody przeprowadzono badania budynku Filharmonii Krakowskiej – wyznaczono główne drogi transmisji dźwięków przenoszonych drogą materiałową. Ich znajomość jest niezbędna do projektowania skutecznej ochrony dźwiękoizolacyjnej.
EN
The paper presents the results of a noise and vibration analysis of a steel railway plate girder bridge with an orthotropic deck and ballast. This kind of bridges may pose a threat to environment. In order to precisely determine the reasons for the increase in noise, in this article the acoustic phenomena surrounding the bridge were analyzed in detail. Sound characteristics were determined in three points – next to the railway line outside the bridge, next to, and under the bridge. The sound characteristics are presented in one-third octave bands and narrow frequency bands. The analysis was based on comparing the levels of acoustic pressure and determining the summary levels. The narrow frequency bands analysis included an identification of the frequency composition of the generated sounds. A significant increase in noise under the bridge was found. The sound pressure level next to the track, beyond the bridge in comparison to the background level increases in the entire analyzed range of the frequencies. The sound pressure level next to the bridge was only 0.6 dB higher than the noise next to the track, beyond the bridge. The sound pressure level under the bridge is much larger in the low frequency range (up to approx. 400 Hz) than the level next to the track, beyond the bridge. It can be noticed that in analysed case the total noise under the bridge was 7.2 dB higher than the noise next to the track, beyond the bridge. The highest sound level values are in the range of 50-125 Hz. This phenomenon was caused by vibrations of bridge structural elements. The passage of a train excited vibrations in large-surface elements - in this case orthotropic deck. The analysis in narrow frequency bands allowed to confirm the high compatibility of platform vibrations (deck) and sounds under the bridge. A small agreement or no agreement exists between vibrations of the girder and acoustic pressure under and next to the bridge. The analysed type of structure can be a nuisance to the environment if it is located on high supports in urbanized areas.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty analizy hałasu i drgań mostu stalowego blachownicowego, z pomostem ortotropowym i torem ułożonym na podsypce. Tego rodzaju obiekty mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. W pierwszej kolejności szczegółowo przeanalizowano zjawiska akustyczne w otoczeniu mostu. Ciśnienie akustyczne mierzono w trzech punktach – obok linii kolejowej poza mostem, obok mostu i pod mostem. Charakterystyki dźwięku porównano w wąskich pasmach częstotliwości i w pasmach tercjowych. Określono również poziomy sumaryczne i stwierdzono znaczny wzrost hałasu pod obiektem. Poziom ciśnienia akustycznego obok toru poza mostem, w porównaniu do poziomu tła, wzrasta w całym analizowanym zakresie częstotliwości. Poziom ciśnienia akustycznego obok mostu jest porównywalny do poziomu obok toru poza mostem – różnica wynosi jedynie 0.6 dB. Sumaryczny hałas pod mostem był o 7,2 dB wyższy niż hałas przy torze, poza mostem. Poziom ciśnienia akustycznego był wyższy w zakresie niskich częstotliwości – do ok. 400 Hz. Najwyższe wartości poziomu dźwięku mieściły się w zakresie 50-125 Hz. Do identyfikacji źródeł dźwięku zastosowano metodę funkcji koherencji. Wykazano, że wzrost hałasu pod obiektem jest spowodowany wibracjami elementów konstrukcji. Przejazd pociągu wzbudzał drgania elementów wielkopowierzchniowych (w tym przypadku pomostu ortotropowego), które przyczyniły się do emisji hałasu. Analiza w wąskich pasmach częstotliwości pozwoliła na potwierdzenie koherencji drgań pomostu i dźwięków pod mostem. Nie stwierdzono występowania zgodności między charakterystyką drgań dźwigara blachownicowego i ciśnieniem akustycznym obok mostu. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że analizowany typ konstrukcji może być uciążliwy dla środowiska, szczególnie wtedy, gdy będzie zlokalizowany na obszarze zurbanizowanym, np. na wysokich podporach.
PL
Zarówno w przypadku przebudowy (modernizacji) istniejących linii kolejowych, jak i budowy nowych - należy uwzględnić wpływ tych inwestycji na środowisko. Jednym z takich wpływów są wibracje spowodowane przechodzeniem pociągu. Drgania przenoszone na budynek przez grunt mają wpływ na: budynki, ludzi przebywających w nich i urządzenia wrażliwe na wibracje. Wpływy te nie zawsze są wystarczająco uwzględnione w dokumentach środowiskowych. Ta kwestia często budzi wiele wątpliwości. W pracy przedstawiono podstawy oceny wyżej wymienionych efektów drgań. Następnie przedstawiono: algorytm uwzględniający te wpływy na etapie przygotowania i projektowania i realizacji inwestycji kolejowych, problem określenia zasięgu stref dynamicznego oddziaływania z eksploatacji linii kolejowej, wskazania dotyczące typowania budynków reprezentatywnych, zasady wykonywania testów przedwdrożeniowych wpływu drgań na reprezentatywne budynki i na ludzi w tych budynkach (dynamiczne pomiary tła) oraz zasady pomiarów powdrożeniowych, problem prognozowania wpływu drgań na reprezentatywne budynki i na ludziach w tych budynkach. Przedstawiono również uwagi dotyczące problemów ochrony sąsiednich budynków przed wibracjami w związku z robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji.
EN
Both in the case of reconstruction (modernization) of existing railway lines and construction of new ones - it is necessary to take into account the impact of these investments on the environment. One of such influences are vibrations caused by train passing. Vibrations transmitted to the building through the ground have an impact on: the construction of the buildings, the people staying in them and the vibration-sensitive devices if they are in the building. These receipts are not always sufficiently included in environmental documents. This issue often raises a number of doubts. The paper presents the basis for the assessment of the vibration effects mentioned above. Then the following is presented: an algorithm to take into account these influences at the stage of preparation and design and implementation of railway investments, the problem of determining the extent of zones of dynamic impact from the operation of the railway line, indications regarding the typing of representative buildings, rules for performing pre-realization tests of the impact of vibrations on representative buildings and on people in these buildings (dynamic background measurements) and the principles of post-implementation measurements, the problem of forecasting the impact of vibrations on representative buildings and on people in these buildings. It also presents some remarks about problems of protection of neighboring buildings against vibrations from construction works related to the implementation of investments.
14
PL
W artykule przedstawiono analizę drgań dławików gładzących pracujących w układach prostownikowych jednofazowych (jednokierunkowych i mostkowych) oraz trójfazowych (mostkowych i jednokierunkowych trój i sześciopulsowych). Tego rodzaju dławiki są powszechnie stosowane w układach przekształtnikowych, w których przez dławik płynie prąd o składowej stałej i przemiennej. Analizy wykonano dla różnych wartości prądu obciążenia i różnych kątów opóźnienia wyzwolenia tyrystorów (w przypadku układów sterowanych). Wykonano analizę harmoniczną drgań dla poszczególnych stanów pracy i przeanalizowano ich korelację z warunkami obciążenia.
EN
The article presents the analysis of vibration of smoothing reactors working in single-phase rectifier systems (unidirectional and bridge) and three-phase (bridge and one way, three and six pulse). These types of reactors are commonly used in converter systems, in which a constant and alternating current flows through the choke. The analyzes were performed for different values of the load current and different angles of the thyristor trigger delay (in the case of controlled systems). The harmonic analysis of vibrations for individual operating conditions was performed and their correlation with loading conditions was analyzed.
EN
The article presents the results of the research, calculations and analyses conducted within the scope of the vibrations appearing in the fixtures of a single N10 group track vehicle (classification as per NO-06 A103:2005). The aim of the research was to examine the vibrations appearing in a stabilised turret weapon system (armament system), as well as the device supplying power to it. The analyses were conducted in conformity with the requirements of the Polish NO-06-A103:2005 defence standard, as well as those of MIL-STD-810F.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych badań, obliczeń i analiz w zakresie drgań występujących na elementach wyposażenia jednego pojazdu gąsienicowego z grupy N10 (klasyfikacja wg NO-06-A103:2005). Przeprowadzone badania miały na celu zapoznanie się z drganiami występującym na stabilizowanym systemie wieżowym (systemie uzbrojenia) oraz urządzeniu zasilającym system wieżowy. Analizy przeprowadzono w aspekcie wymagań polskiej normy obronnej NO-06-A103:2005 oraz MIL-STD-810F.
EN
A special case of rail vehicle failures, often related to maintenance levels with partial disassembly of components, include damage to the drive system components, which is only manifested during driving. These cases are difficult to detect with standard stationary methods. The use of selection methods or diagnostic advanced for the location and identification of these failures can contribute to a significant increase in the service cost, which measurably affect the overall cost of vehicle operation. In such a case, it becomes necessary to minimize them, by determining only the degree of disruption to the functioning of individual elements of the vehicle’s propulsion system. This will allow for locating the area of damage and take further service decisions. This article presents the results of the test implementation of a simplified control diagnostics of drive systems in the operation of a selected type of rail vehicle. The results of experimental studies based on vibration measurements of drive system components are presented. Based on them, it is possible to develop standard indicators of disturbance of the vehicle’s propulsion system components for use in rolling stock control diagnostics.
17
Content available remote Pasywna redukcja drgań wózków kolejki górskiej
PL
Artykuł dotyczy projektowania, testów dynamicznych i badań weryfikacyjnych prototypowej rolki z systemem pasywnej redukcji drgań, przeznaczonej do wózków kolejki górskiej. Projekt rolki został wykonany na podstawie opisu zgłoszenia patentowego nr P.420895 do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego wynalazku, jakim jest rolka redukująca drgania do urządzeń obiegowych typu kolejka górska. Dzięki zastosowaniu systemu podatnych łączników obręczy rolki z piastą oraz wkładki z materiału elastycznego uzyskano tłumienie drgań, a tym samym obniżenie poziomu ogólnego drgań, a także wyeliminowano zjawisko drgań samowzbudnych. Przeprowadzono badania weryfikacyjne w rzeczywistych warunkach podczas ruchu kolejki górskiej na torze, których wyniki wykazały redukcję drgań oraz spełnienie warunków wytrzymałościowych wykonanych rolek.
EN
The article concerns the design, dynamic tests and verification tests of a prototype running wheel with a passive vibration reduction system designed for roller coaster cars. The wheel was designed according to Patent Application ref. P.420895 (filed with the Polish Patent Office) concerning the invention of a vibration reducing wheel intended for operation in recirculating motion machines categorized as roller coasters. Thanks to the use of a system of flexible roller rim connectors with a hub and inserts from the elastic material, vibration damping was obtained, and thus the level of general vibration was reduced and the phenomenon of self-excited vibrations was eliminated. Verification tests were performed in real conditions during the roller coaster movement on the track, the results of which showed the reduction of vibrations and the fulfilment of the strength conditions of the wheels.
18
Content available remote Wybrane aspekty wykonywania, eksploatacji i konserwacji fundamentów pod maszyny
PL
W artykule omówiono najważniejsze problemy związane z wykonywaniem, eksploatacją i konserwacją fundamentów pod maszyny. Przedstawiono najnowsze rozwiązania dotyczące technologii realizacji tych konstrukcji i materiałów wykorzystywanych do ich budowy. Fundamenty pod maszyny to specjalne konstrukcje w budownictwie przemysłowym, służące do przekazywania obciążeń z działającej maszyny na podłoże gruntowe. Ich celem jest nie tylko przenoszenie obciążeń, ale także zmniejszenie drgań występujących podczas pracy maszyny, tj. ich wytłumienie i przeciwdziałanie redystrybucji na inne elementy budynku. Należy zauważyć, że fundamenty pod maszyny (szczególnie pod młoty) są najbardziej dynamicznie obciążanymi konstrukcjami budowlanymi. Z tych powodów wymagają dokładnych obliczeń statycznych oraz dynamicznych, poprawności wykonania i dbałości o nie podczas eksploatacji.
EN
This paper presents the most important issues on the implementation, operation and maintenance of foundation for machines. The newest solutions focus on terms of technology implementation and materials used in construction of such structures have been presented. Foundations for machines are special structures in industrial construction, used to transfer loads from an operating machine to the subsoil. However, the purpose of these foundations is not just to transfer loads, but also to reduce vibrations occurring during operation of the machine, i.e. their damping and preventing redistribution to other elements of the building. It should be noted that foundations for machines (particularly for hammers) are the most dynamically loaded building structures. For these reasons, they require: precise static and dynamic calculations, accuracy in their implementation and care for them after they have been made.
19
Content available remote Ocena wpływu drgań przekazywanych na budynek przez agregat prądotwórczy
PL
W artykule opisano zakres badań polowych niezbędnych do określenia poziomu drgań w budynku biurowo-usługowym podczas pracy agregatu prądotwórczego zlokalizowanego na dachu tego budynku. Dokonano oceny szkodliwości pomierzonych drgań na budynek i ludzi, którzy się w nim znajdują. Przedstawiono także krótki przegląd literatury dotyczącej oceny szkodliwości oddziaływań dynamicznych na budynki lub ludzi.
EN
All necessary tests carried out to measure a level of dynamic vibrations in office-service building during working of power generator on building roof are described. The evaluation of the harmfulness of buildings vibrations and influence on humans in buildings is performed. In addition, a short literature review of dynamic vibrations assessment on building and people is presented.
PL
Kombajny chodnikowe podczas urabiania, zwłaszcza skał trudno urabialnych, podlegają działaniu silnych obciążeń dynamicznych i wymuszeń drgań. Zjawiska te są skutkiem dużej zmienności obciążenia głowic urabiających, wynikającej z przebiegu procesu skrawania skały. W efekcie, drgania generowane podczas urabiania przenoszone są z głowic urabiających na ich ustrój nośny – wysięgnik, obrotnicę oraz kadłub kombajnu. Duża intensywność drgań towarzyszących realizacji procesu roboczego może być przyczyną spadku trwałości i niezawodności kombajnu prowadząc do wzrostu jego awaryjności. Silne drgania tego rodzaju maszyn górniczych mają przy tym negatywny wpływ na środowisko (przenoszone są one za pośrednictwem podpór na spąg) oraz ergonomię i bezpieczeństwo ich użytkowania. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów stanowiskowych przyspieszenia drgań w węzłach konstrukcyjnych wysięgnikowego kombajnu chodnikowego R–130 podczas urabiania powierzchni bloku wykonanego z materiałów ekwiwalentnych. Określona została intensywność drgań w różnych warunkach realizacji procesu urabiania. Zbadano wpływ technologii urabiania powierzchni czoła przodku oraz parametrów procesu urabiania na drgania kombajnu wysięgnikowego w trakcie jego pracy.
EN
Boom–type roadheaders during cutting, especially hard rocks, are subjected to strong dynamic loads and vibration excitations. These phenomena result from the high variability of the load of cutting heads, resulting from the course of the process of cutting the rocks with picks in which these heads are equipped. As a result, the vibrations generated during cutting are transferred from the cutting heads to their load-carrying structure – the boom, the turntable and the body of the roadheader. High intensity of vibrations accompanying the working process may cause a decrease in durability and reliability of the roadheader, leading to an increase in its failure rate. Strong vibrations of this kind of mining machines have a negative impact on the environment (they are transferred via supports to the floor) as well as ergonomics and safety of their use. The article presents the results of stand measurements of vibration acceleration in selected construction nodes of the R–130 roadheader while cutting block surface made of equivalent materials. The intensity of vibrations in various conditions of the cutting process was determined. The influence of cutting technology on the heading face and cutting process parameters on the intensity of vibrations of the boom–type roadheader with transverse cutting heads was examined during its operation.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.