Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration reduction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Modern industry expectations in terms of milling operations often demand the milling of the flexible details by using slender ball-end tools. This is a difficult task because of possible vibration occurrence. Due to existence of certain conditions (small depths of cutting, regeneration phenomena), cutting process may become unstable and self-excited chatter vibration may appear. Frequency of the chatter vibration is close to dominant natural frequency of the workpiece or the tool. One of the methods of chatter vibration avoidance is matching the spindle speed to the optimum phase shift between subsequent cutting edges passes (i.e. the Liao-Young condition). However, the set of optimum spindle speeds from the point of view of vibration reduction may be not optimum one from other points of view. For example milling efficiency or machine tool capabilities cannot be assured. This article presents the idea of a workpiece holder with adjustable stiffness and discusses a new variant of its realization. In the holder, milling process is performed at constant spindle speed and feed speed. In order to avoid vibration the holder stiffness is modified. Stiffness changes modify natural frequencies of the workpiece and thus it is possible to modify dynamic properties of the workpiece in such a way that arbitrary chosen, constant spindle speed will be optimum, due to the Liao-Young condition performance. Calculation of the optimum stiffness is performed before milling, based on the workpieces modal identification results and the finite element model simulations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych układu autoparametrycznego z dodatkowym systemem do odzyskiwania energii elektrycznej. W układzie można zaobserwować występowanie dwóch efektów: możliwość redukcji drgań układu podstawowego (oscylatora) za pomocą nieliniowego eliminatora oraz odzyskiwanie energii elektrycznej z ruchu wahadła za pomocą tzw. harvestera. Skuteczność obu efektów zależy od parametrów układu. Zaproponowano zastosowanie materiałów inteligentnych w zawieszeniu oscylatora: tłumika magnetoreologicznego oraz sprężyny wykonanej ze stopu z pamięcią kształtu (SMA). W pracy przedstawiono wpływ parametrów półaktywnego zawieszenia na dynamikę układu i poziom odzyskiwanej energii. Wyniki badań oraz zaproponowane wskaźniki jakości pozwoliły za znalezienie obszarów, w których możliwy jest kompromis pomiędzy redukcją drgań obiektu głównego a odzyskiwaniem energii.
EN
This paper presents numerical study of an autoparametric system with the system to energy harvesting. In this system the coexistence of two effects is possible: the vibrations reduction of the oscillator by the non-linear absorber and the energy recovery from the pendulum motion of the harvester. The effectiveness of both effects depends on the system parameters. Application of smart materials: the magnetorheological damper and the shape memory spring is proposed. This paper shows the influence of semi-active suspension parameters on the system dynamics and the energy recovery. The obtained results and the proposed quality indicators allow determination of the compromise zones between the vibration reduction and the energy recovery.
EN
The study investigates the performance of a semi-active vehicle engine mount incorporating an MR damper working in the squeeze mode (MRSQD), summarising its design, operating principles and key characteristics. The mathematical model of the mount is formulated based on the newly developed MRSQD. Two control algorithms are proposed for MRSQD control. The first algorithm (ALG1) uses the inverse model of the engine-frame system, the other is the sliding mode algorithm (ALG2). The effectiveness of the engine mount system is demonstrated in computer simulation.
PL
W artykule omówiono komputerową metodę wspomagającą dobór właściwości wibroizolacyjnych układów redukcji drgań. Wykorzystując przedstawioną w niniejszej pracy procedurę możliwe jest ukształtowanie nieliniowych charakterystyk układu w taki sposób, aby uzyskać dużą skuteczność działania zawieszenia względem przeciwstawnych kryteriów oceny. Zaprezentowana strategia postępowania stanowi efektywne narzędzie do wspomagania procesu projektowania układów redukcji drgań, których wykorzystanie zostało przewidziane do ochrony operatorów maszynach roboczych.
EN
The article discusses a method for evaluating the vibroisolation properties of suspension systems. Using the procedure presented in this paper it is possible to shape the non-linear characteristics of the system in order to obtain its high efficiency relative to the opposing evaluation criteria. The presented approach is an effective tool to assist the design process of vibration reduction systems that are used to protect operators of the working machines.
PL
W artykule został przedstawiony fizyczny oraz matematyczny model aktywnego układu redukcji drgań z siłownikiem pneumatycznym, który może być zastosowany w układzie zawieszenia siedziska operatora maszyny roboczej. Na podstawie badań symulacyjnych i doświadczalnych wykazano małą skuteczność redukcji drgań mechanicznych pasywnego układu zawieszenia siedziska w zakresie częstotliwości 0,5 – 10 Hz dla poziomego kierunku oddziaływania drgań, zgodnego z kierunkiem ruchu maszyny roboczej. Opracowany został model aktywnego układu redukcji drgań z zastosowaniem siłownika pneumatycznego, którego skuteczność wyznaczono na podstawie badań symulacyjnych. Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia.
EN
The paper deals with physical and mathematical models of the active vibration reduction system with pneumatic actuator used for the horizontal seat suspension. In the basis of the numerical simulation, that is conducted for the excitation signal having the properties of white noise in the frequency range of 0.5 - 10 Hz, the low effectiveness of horizontal passive vibration reduction systems is shown in comparison with the active one. Appropriate selection of the model allows to obtain simulation results close to the dynamic behavior of a real system. The power spectral density of vibration acceleration and the transmissibility functions are presented as the results of computer simulations using the Matlab-Simulink software package. Analysis of the results leads to the conclusion concerning the hydraulic actuator effectiveness in application to vibration reduction systems.
EN
The hybrid structures show excellent performance on vibration reduction for ship, aircraft and spacecraft designs. Meanwhile, the topology optimization is widely used for structure vibration reduction and weight control. The design of hybrid structures considering simultaneous materials selection and topology optimization are big challenges in theoretical study and engineering applications. In this paper, according to the proposed laminate component method (LCM) and solid isotropic microstructure with penalty (SIMP) method, the mathematical formulations are presented for concurrent materials selection and topology optimizations of hybrid structures. Thickness distributions of the plies in laminate components are defined as materials selection design variables by LCM method. Relative densities of elements in the components are defined as topology design variables by SIMP method. Design examples of hybrid 3-bar truss structures and hybrid floating raft with vibration reduction requirements verified the effectiveness of the presented optimization models.
EN
Quality of household equipment, such as washing machines or dishwashers is determined not only by quality of conformance or operational parameters, e.g. current consumption, but also by noise and vibrations generated during operation. The paper presents the analysis carried out in purpose of determination of parameters of the dynamic vibration absorber (DVA) for application in household equipment. Dynamic behavior of the water pump is analyzed and the discussion on determination of parameters of a DVA is carried out.
EN
This work deals with the problem of the accurate task space trajectory tracking subject to finite-time convergence. Kinematic and dynamic equations of a redundant manipulator are assumed to be uncertain. Moreover, globally unbounded disturbances are allowed to act on the manipulator when tracking the trajectory by the end-effector. Furthermore, the movement is to be accomplished in such a way as to reduce both the manipulator torques and their oscillations thus eliminating the potential robot vibrations. Based on suitably defined task space non-singular terminal sliding vector variable and the Lyapunov stability theory, we propose a class of chattering-free robust controllers, based on the estimation of transpose Jacobian, which seem to be effective in counteracting both uncertain kinematics and dynamics, unbounded disturbances and (possible) kinematic and/or algorithmic singularities met on the robot trajectory. The numerical simulations carried out for a redundant manipulator of a SCARA type consisting of the three revolute kinematic pairs and operating in a two-dimensional task space, illustrate performance of the proposed controllers as well as comparisons with other well known control schemes.
EN
The paper describes the idea and the algorithms of a method for reducing the resonant vibration of the cables in a footbridge. The method relies on change of the static tension in chosen cables of the footbridge. The changes in static tension are introduced when resonance vibration occurs. The paper delineates empirical research employed to experimentally verify the numerical prediction. It has been demonstrated that it is possible to select some stay cables in which applicable change in static tension force value ensures amplitude reduction of forced resonance oscillations of any cable of the whole system. The choice of cables and the magnitude of tension change in them were based on the sensitivity analysis of an eigenproblem formulated in accordance with second order theory. The experimental research was designed to demonstrate practical effectiveness of amplitude reduction of stay cable resonant vibration method. A physical laboratory model of the footbridge was built in compliance with dimensional analysis on a scale of 1:10. Operational Modal Analysis (OMA) method was applied to identifying modal characteristic of a footbridge model.
EN
In this study, the vibration analysis of fully and partially treated laminated composite Magnetorheological (MR) fluid sandwich plates has been investigated experimentally. The natural frequencies of fully and partially treated laminated composite MR fluid sandwich plates have been measured at various magnetic field intensities under two different boundary conditions. The variations of natural frequencies with applied magnetic field, boundary conditions and location of MR fluid pocket have been explored. Further, a comparison of natural frequencies of fully and partially treated MR fluid sandwich structure has been made at various magnetic field intensities.
PL
W pracy przedstawiono studium eksperymentalne analizy wibracji płyty warstwowej z warstwą laminatu całkowicie lub częściowo wypełnioną ferropłynem reologicznym (MR). Częstotliwości drgań własnych warstwowej płyty z warstwą całkowicie lub częściowo zmodyfikowaną płynem MR mierzono przy różnych natężeniach pola magnetycznego i dla dwu różnych warunków brzegowych. Badano zmiany częstotliwości drgań własnych pod wpływem pola magnetycznego i wpływ warunków brzegowych i usytuowania kieszonek z płynem reologicznym. Ponadto, porównano częstotliwości drgań własnych struktur laminatu z częściową lub pełną warstwą płynu reologicznego przy różnych natężeniach pola magnetycznego.
PL
W artykule przedstawiono istotne właściwości charakteryzujące grupę wyrobów określanych jako maty wibroizolacyjne stosowane w konstrukcjach dróg szynowych, głównie do izolacji wibroakustycznej – tzn. głównie do ochrony przed wpływem wibracji od ruchu pojazdów szynowych oddziaływujących na obiekty budowlane zlokalizowane w otoczeniu trasy tych dróg i ludzi przebywających w budynkach podlegających takim oddziaływaniom. Maty wibroizolacyjne pośrednio ograniczają także oddziaływania akustyczne w budynkach, które pod wpływem wibracji, poprzez drgania ścian i stropów emitują tzw. hałas wtórny w budynkach. Na tle podstawowej klasyfikacji mat wibroizolacyjnych opisano ich istotne charakterystyki funkcjonalne i eksploatacyjne dotyczące jednego z dwóch rodzajów mat, tj. mat wibroizolacyjnych podpłytowych stosowanych w systemach konstrukcyjnych dróg szynowych określanych jako systemy masy odsprężynowanej.
EN
The paper describes the essential properties characterizing a group of products identified as vibration isolation mats. These products are used in the construction of railways, mainly for vibro-acoustic insulation. The main task of vibration isolation mats is to protect against the effects of vibration generated by rail traffic on buildings located in the vicinity of railway routs and the people residing in buildings subject to such interactions. Moreover, vibration isolation mats indirectly limit the impact of sound in buildings that due to vibrations of walls and floor slabs emit so called structure born sound. Basic classification of vibration isolation mats has been presented in the paper giving the essential functional and operation features related to one of two types of mats. The attention has been focused on vibration isolation Slab-Track Mats (STM) systems used in the construction of railways known as floating slab track systems.
EN
The paper presents numerical analysis of harmonically excited vibration of a cable-stayed footbridge caused by a load function simulating crouching (squats) while changing the static tension in chosen cables. The intentional synchronized motion (e.g., squats) of a single person or group of persons on the footbridge with a frequency close to the natural frequency of the structure may lead to the resonant vibrations with large amplitudes. The appropriate tension changes in some cables cause detuning of resonance on account of stiffness changes of structures and hence detuning in the natural frequency that is close to the excitation frequency. The research was carried out on a 3D computer model of a real structure – a cable-stayed steel footbridge in Leśnica, a quarter of Wrocław, Poland, with the help of standard computer software based on FEM COSMOS/M System.
PL
W referacie przedstawiono istotne właściwości charakteryzujące grupę wyrobów określanych jako maty wibroizolacyjne i stosowanych w budownictwie, w szczególności w budowie i naprawach dróg szynowych, głównie do izolacji wibroakustycznej, a także do izolacji elektrycznej czyli do ochrony przed wpływem prądów błądzących obiektów budowlanych i ludzi przebywających w otoczeniu trasy dróg szynowych. Na tle podstawowej klasyfikacji mat wibroizolacyjnych opisano charakteryzujące je istotne cechy funkcjonalne i eksploatacyjne dotyczące jednego z dwóch rodzajów mat, tj. mat podtłuczniowych stosowanych w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych. Dla tego rodzaju mat przedstawiono procedury badawcze służące do określania wartości parametrów opisujących ustalone cechy, jednak bez rekomendowania granicznych wartości tych parametrów.
EN
The paper presents the essential properties characterizing a group of products identified as vibration isolation mats. These are the products used in construction, particularly in the construction and repair of railways, mainly for vibro-isolation, and the electrical insulation or to protect against stray voltage of buildings and people staying in the vicinity of railways route. Basic classifi cation of vibration isolation mats was presented in the paper. Moreover, the essential functional and operation features related to one of two types of mats were given. The attention was focused on under-ballast mats used in the construction of railways. Referring to this type of mats, the test procedures for determining the value of parameters describing fi xed characteristics were described. However, the paper does not dealt with recommending limits of these parameters.
14
Content available remote Redukcja drgań belki za pomocą piezoelektrycznego kompozytowego siłownika MFC
PL
Zastosowanie kompozytowych siłowników piezoelektrycznych MFC tworzy nowe możliwości w zakresie poprawy jakości pracy podzespołów mechanicznych. Opisane badania dotyczą wykorzystania takich siłowników do redukcji drgań belki wysięgnikowej. Dla takiej belki, z przytwierdzonym siłownikiem MFC, przedstawiono i omówiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Są one ukierunkowane na ocenę redukcji drgań uzyskanych dla określonych algorytmów regulacji. W konkluzji wskazano pozytywne i negatywne rezultaty oraz sformułowano kierunki przyszłych badań.
EN
Application of MFC piezoelectric actuators offers new possibilities of quality improvement in the operation of mechanical systems. This study addresses the use of such actuators in the reduction of vibrations of a cantilever beam. It presents the simulation and laboratory results for such a beam, operating with an attached MFC actuator. The research is focused on the evaluation of vibration reduction by means of certain control algorithms. The conclusions show the successful and negative results and outline future investigations.
EN
In this paper, an analysis is performed on a quarter-car model of car suspension with semi- -active and active damper utilizing the sliding mode (SMC) and linear-quadratic control (LQR). The effect of control parameters and time delays in the transmission of control signal on the factors related to the safety and comfort of driving is investigated. The results obtained from numerical simulations are shown in form of frequency characteristics for several selected performance factors.
EN
The paper discusses the problem of vibration of an Euler-Bernoulli beam with translational and rotational dynamic absorbers attached. The beam is subjected to concentrated and distributed harmonic forces. The equation of motion is solved using the Fourier method. The time Laplace transformation allows one to determine the amplitude-frequency characteristics of the beam deflection. The aim of the study is to examine the influence of positions of the translational and rotational dynamic absorbers on vibration suppression in the global control problem in beams. Numerical examples present reduction of kinetic energy of the cantilever beam with tunable absorbers over a wide range of frequencies. Optimal positions of the absorbers are obtained.
EN
This paper presents numerical analyses and a physical experiment on efficiency of different shapes and material composition of piezo actuators on vibration reduction. For this purpose numerical models of a plate clamped on all sides with piezo actuators attached were developed. The elements used were either standard homogeneous elements or the proposed two-part elements with different material composition for inner and outer part of piezo ceramic. Numerical analyses were performed using ANSYS software.
EN
The paper deals with vibration of the beam with a system of the translational-rotational dynamic vibration absorbers attached. The beam is subjected to the distributed and concentrated harmonic excitation forces. Assuming small and linear vibration, an analytical Euler-Bernoulli model is applied and the solution to the problem is found with the use of Fourier method. Performing time-Laplace transformation the displacement amplitude of arbitrary point of the beam may be written in the frequency domain. The aim of the paper is to investigate the improvement of the efficiency of the translational-rotational absorbers compared with the translational ones in global vibration control problems. As an example reduction of the kinetic energy of the host structure is considered. Numerical simulations shows a considerable improvement of vibration reduction when the translational-rotational absorbers are utilized.
19
Content available Distributed dynamic vibration absorber in beam
EN
The paper deals with forced vibration of Euler-Bernoulli beam with variable cross-section equipped with a distributed dynamic absorber. The beam is subjected to the concentrated and distributed harmonic excitations. The problem is solved using Galerkin’s method and Lagrange’s equations. Performing time-Laplace transformation the displacement amplitude of arbitrary point of the beam may be written in the frequency domain. The aim of the paper is to find the effectiveness of the distributed vibration absorbers in beams. As an example numerical results of vibration reduction in wind turbine’s tower are presented.
PL
W artykule omówiono wybrane, obecnie dostępne aktywne metody redukcji drgań i hałasu w transporcie szynowym i kołowym.Omówiono związek pomiędzy wytwarzaniem hałasu i wibracji w pewnych zakresach częstotliwości, w zależności od prędkości pojazdu szynowego. W artykule przedstawiono analizę techniczną różnych rodzajów aktywnych rozwiązań dla ochrony od drgań i hałasu w transportu kolejowym i transporcie kołowym.
EN
The article presents selected, now available active vibroacoustic protections. Discussed the relationship between the generation of noise and vibration in certain frequency bands, depending on the speed. The paper presents a technical analysis of various types of active solutions for noise and vibration protection as the examples of rail transport and wheel transport.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.