Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration dampers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model pojazdu wyposażonego w cztery magneto-reologiczne (MR) tłumiki drgań. Model ten służy do analizy drgań pojazdu. Oprócz tego zamieszczono opis układu sterującego tłumikami MR. W tym układzie są wyznaczane cztery sygnały sterujące układem zasilającym cewki tłumika MR. Opisano dwie koncepcje wyboru sygnałów sterujących oraz określono wskaźniki służące do oceny intensywności drgań. Sformułowany matematyczny model pojazdu przedstawia sobą zagadnienie dynamiki i półaktywnego sterowania drganiami pojazdu. Na przebieg tych drgań ma wpływ postać funkcjonału kryterialnego, przy użyciu którego określono koncepcje wyboru sygnałów.
EN
The paper presents a mathematical model of a vehicle equipped with four magneto-rheological (MR) vibration dampers. This model is used to analyze the vibration of the vehicle. In addition, there is a description of MR control system. In this system, four control signals are provided for the MR damper. Two concepts of selection of control signals are described and indicators for vibration intensity are determined. The mathematical model of the vehicle presents the problem of dynamics and semi-active control of vehicle vibration. The behavior of these vibrations is influenced by the form of a criterion function, using which the concepts of signal selection are defined.
PL
W pracy przedstawiono metodykę modelowania i optymalizacji cech dynamicznych elektromechanicznych układów napędowych dużej mocy. Opracowane algorytmy obliczeń numerycznych umożliwiają dobór cech konstrukcyjnych układu, które zapewnią otrzymanie charakterystyk dynamicznych układu maszynowego odpowiednich z punktu widzenia minimalizacji oddziaływań w parach kinematycznych oraz obniżenia poziomu drgań.
EN
The paper deals with methodology of modeling and optimization of dynamic features of high power electromechanical drive systems. The elaborated algorithms of numerical calculations enable selection of design features which ensure suitable dynamic characteristics of machine from a standpoint of minimizing reactions in kinematic pairs and decreasing vibration level.
PL
W pracy przedstawiono algorytmy modelowania, analizy wrażliwości i optymalizacji własności dynamicznych w zastosowaniu do wspomagania procesu konstrukcyjnego elektromechanicznych układów napędowych dużej mocy. Celem pracy było przygotowanie algorytmów doboru cech konstrukcyjnych układów fizycznych, umożliwiających optymalne kształtowanie charakterystyk dynamicznych, opisanych zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości. Zamieszczono ogólne wprowadzenie do omawianych zagadnień, poparte analizą publikowanych wyników badań z zakresu tematyki pracy. Omówiono podstawy modelowania elektromechanicznych układów napędowych z silnikami asynchronicznymi i przekładniami zębatymi. Rozpatrzono modele obwodowe dwuklatkowych i jednoklatkowych silników elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzenne modele dynamiczne przekładni zębatych oraz przekładni planetarnych, uwzględniające nieliniowe charakterystyki sztywności zazębień. Omówione modele stanowiły podstawę opracowania algorytmów analizy wrażliwości charakterystyk dynamicznych układów, których konfiguracje opisano za pomocą macierzy bezwładności, sztywności i tłumienia. Opracowane algorytmy kształtowania charakterystyk dynamicznych umożliwiają sformułowanie zadania optymalizacji wykorzystując funkcje celu i ograniczeń opisane w przestrzeni zmiennych decyzyjnych, dziedzinie czasu lub częstotliwości. Zastosowane funkcje celu umożliwiają badanie wrażliwości wartości i wektorów własnych oraz charakterystyk dynamicznych. Analiza wrażliwości traktowana jest jako wstęp do dalszych badań optymalizacyjnych. Przedstawiono i porównano metody optymalizacji przydatne do rozpatrywanych funkcji celu, zarówno z zakresu metod programowania matematycznego, jak i algorytmy ewolucyjne. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem dyskretnych i dyskretno-ciągłych modeli dynamicznych elektromechanicznych układów maszynowych. Dla wybranych zagadnień optymalizacji zbiór zmiennych decyzyjnych zawierał zarówno wielkości opisujące model układu mechanicznego, jak również parametry elektryczne silnika napędowego. Tak postawione zadanie optymalizacji umożliwiło dostrojenie części mechanicznej i elektrycznej napędu poprzez dobór parametrów modelu. W procesie optymalizacji zastosowano metody gradientowe. Dla zagadnień optymalizacji charakterystyk dynamicznych w dziedzinie częstotliwości sprawdzono również przydatność metod ewolucyjnych. Algorytmy obliczeń numerycznych posłużyły do przygotowania programów komputerowych. Programy optymalizacji własności dynamicznych układów drgających zastosowano do kształtowania charakterystyk dynamicznych dwóch, prototypowych, elektromechanicznych układów napędowych dużej mocy. Zjawiska dynamiczne badano z wykorzystaniem modeli drgań skrętnych i giętno-skrętnych. Przeprowadzono również optymalizację charakterystyk rezonansowych układów dyskretno-ciągłego i ciągłego na przykładzie belek wspornikowych z dynamicznymi tłumikami drgań o różnej postaci konstrukcyjnej. Opracowana metodyka badań oraz programy komputerowe zostały zweryfikowane przez doświadczalne pomiary charakterystyk dynamicznych na obiektach rzeczywistych. Otrzymane wyniki badań symulacyjnych i doświadczalnych potwierdzają słuszność przyjętej tezy, co zawarto w podsumowaniu pracy.
EN
The paper presents algorithms of modeling, sensitivity analysis and optimization of dynamic characteristics applicable for aiding the process of designing of high-power electromechanical driving systems. The objective of the paper was to develop algorithms for selecting of design features of physical systems so that dynamic characteristics described both in the time domain and in the frequency domain might be shaped in the best possible manner. A general introductory presentation of problems under consideration, backed by an analysis of the published results of investigations involved in the subject matter of the paper is also contained there. Essentials of modelling of electromechanical driving systems provided with asynchronous motors and toothed gears are dealt with. The investigations cover circuit models of double squirrel-cage motors and single squirrel-cage ones. A special attention is paid to spatial dynamic models of toothed gears and planetary gears, with nonlinear characteristics of the mesh stiffness being taken into account. The described models served as the basic for evolving the algorithms of the analysis of sensitivity of dynamic systems, the configurations of which are expressed by means of matrices of inertia, stiffness and damping. The developed algorithms of shaping of the dynamic characteristics make it possible to formulate the problems of optimization when making use of the objective functions and constraints described in the space of decision variables. The applied objective functions allow the sensitivity of eigenvalues and eigenvectors as well as of dynamic characteristics to be examined. The analysis of sensitivity is regarded as an introduction to further optimization oriented investigations. Methods for optimization applicable for the objective functions under consideration, covering both methods of the mathematical programming and evolution algorithms, are presented and compared. Discrete as well as discrete and continuous dynamic models of electromechanical systems of the machines have been utilized in the course of investigations. For the selected problems of optimization, the set of decision variables contained both quantities describing a model of a mechanical system and electric parameters of a driving motor. The so formulated task of optimization made it possible to tune the mechanical part and the electrical one of a drive by selecting of parameters of the model. The applicability of evolution methods for optimization of dynamic characteristic in the field or frequency has been proved as well. Computer programs have been developed with the aid of algorithms of numerical calculations. Programs aimed at the optimization of dynamic characteristics of vibrating systems allowed dynamic characteristics of two prototypes of high-power electromechanical driving systems to be shaped. Investigations of dynamic phenomena were carried out when using models of torsional and of transverse-torsional vibrations. The optimization of resonance characteristics of a discrete and continuous system as well as of a continuous system was also performed. Cantilever beams with dynamic dampers of vibration of different design form served as an example. The developed methodology of investigations and computer programs have been verified by experimental measurement of dynamic characteristics as taken on real object. From the results obtained during simulations and experiments it is evident, that the assumption made is proper and this is indicated in the conclusions of the dissertation.
PL
W artykule przedstawiono opis specjalistycznej spawarki elektronowej do wykonywania spoin obwodowych tłumików drgań skrętnych silników wysokoprężnych. Omówiono zasadę działania, sposób wprowadzania do urządzenia procedur technologicznych oraz opisano główne zespoły spawarki.
EN
The paper presents the design of special electron beam welder, which is used for welding torsional vibration dampers for crankshafts of diesel engines. It says about the principle of operation, the way to bring in technological procedures in to device and also describes main units of welder like computer control, new type high voltage generators, electrooptical column.
EN
The paper deals with problems of vibration reduction of annular plate by means of vibration dampers. The measurement set-up, types of the tested dampers and post processing of measured data are described in the paper. The dynamic properties (natural frequencies, damping ratios and accelerances) of the annular plate without damper and with two types of dampers were measured and changes in these properties due to presence of dampers were evaluated.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień redukcji drgań płyt pierścieniowych za pomocą, tłumika drgań. W pracy opisano układ pomiarowy, typy badanych tłumików i sposób opracowania danych. Zmierzono własności dynamiczne (częstości własne, współczynniki tłumienia) i przyspieszenia płyt pierścieniowych z tłumikiem i bez, jak również oszacowano zmiany tych własności spowodowane obecnością tych tłumików.
EN
The paper deals with problems of vibration reduction of continuum by means of vibration dampers. The measurement set-up, scheme of the measurement, equipment used and post processing of measured data are described in the paper. Knowledge obtained on the base of measurements is stated here. The influence of the vibration damper construction design on the amount and the character of vibration in the vicinity of natural freąuencies of damped continuum under force excitation is explored.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie redukcji drgań układów ciągłych za pomocą dynamicznych tłumików drgań. Opisano przyrządy pomiarowe, układ pomiarowy oraz sposób obróbki danych. Zbadano wpływ postaci konstrukcyjnej tłumika drgań na wielkość i charakter drgań w pobliżu częstości własnych wzbudzanego układu ciągłego z tłumikiem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.