Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 634

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ventilation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono informacje o warunkach sprzyjających przetrwaniu i rozprzestrzenianiu się wirusów w pomieszczeniach budynków. Napływające do pomieszczeń powietrze zewnętrzne nie jest znaczącym źródłem wirusów SARS-CoV-2. Tym samym w czasie pandemii rośnie znaczenie skutecznej i wydajnej wentylacji. Przestawiono najważniejsze wytyczne stowarzyszeń branżowych dot. eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podczas pandemii. Opisano technologie i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego.
EN
In this paper there were presented indoor conditions faciliating virus survival and transimission inside the buildings. Supply air is not a significant source of SARS-CoV-2 virus. Thus during pandemia the significance of effective and efficient ventilation is even higher. There were presented crucial exploitation guidance by sector associations refering to ventilation and air conditioining systems. There were described technologies and devices for ventilation air treatment.
PL
W artykule przedstawiono wymagania prawne dotyczące wentylacji oraz parametrów komfortu cieplnego w budynkach hotelowych. Szczegółowo omówiono sposoby zapewnienia wymiany powietrza w części mieszkalnej oraz urządzenia wykorzystywane do indywidualnego utrzymania parametrów komfortu w pokojach hotelowych.
EN
The article presents legal requirements for ventilation and thermal comfort parameters in hotel buildings. The ways of providing air exchange in the residential part are discussed and devices for maintaining individual comfort parameters in hotel rooms are presented.
3
Content available remote Modern solutions of barns for dairy cattle on the basis of Wolf System suggestions
EN
Modern livestock buildings should ensure the appropriate environmental conditions. The following factors, affecting the environmental conditions were discussed: functionality of the buildings, microclimate of the premises, management technology, housing system and livestock building. The solutions of Wolf System, and in particular, the suggestions of free-stall, boxed littered and non-littered cattle barns and littered barns with the self-flowing bed system were presented. In the buildings with the mentioned solutions, there is a correct microclimate owing to the manually or automatically operated ventilation systems.
PL
Nowoczesne budynki inwentarskie powinny zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe. Omówiono czynniki kształtujące warunki środowiskowe do których zaliczono: funkcjonalność budynków, mikroklimat pomieszczeń, technologię chowu, system utrzymania, budynek inwentarski. Przedstawiono rozwiązania Wolf System, w szczególności propozycje obór wolnostanowiskowych boksowych ściółkowych, bezściółkowych oraz z podłożem samospławialnym. W budynkach z takimi rozwiązaniami panuje właściwy mikroklimat dzięki systemom wentylacyjnym sterowanym ręcznie lub automatycznie.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze wymagania dotyczące projektowania wentylacji przemysłowej – ogólnej, miejscowej i pożarowej – w obiektach przemysłowych. Są one określone na podstawie przepisów obowiązujących w zakresie budownictwa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znajdują się w literaturze fachowej.
EN
The article presents the most important requirements of designing the general, local exhaust and fire ventilation systems in industrial facilities. The requirements are based on regulations of civil engineering, environmental protection, occupational health and safety or are found in specialized literature.
PL
Problematyka wentylacji hal pływalni jest bardzo złożona, co stanowi poważny problem we właściwym ich projektowaniu. Utrudnieniem jest również to, że w Polsce brak jest jednolitych przepisów i norm odnośnie do wymaganych wartości parametrów powietrza wentylacyjnego, sposobu obliczania emisji wilgoci oraz wartości strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące projektowania wentylacji hal pływalni.
EN
The issue of indoor swimming pool ventilation is very complex, which is a serious problem in their proper design. Another difficulty is the fact that in Poland there are no uniform regulations and standards regarding the required values of ventilation air parameters, the method of calculating moisture emission and the value of the ventilation air volume flow rate. The paper presents the most important issues regarding the design of indoor swimming pool ventilation.
6
Content available remote Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych
PL
W artykule poruszono temat robót remontowych prowadzonych w mieszkaniach w budynkach wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Przedstawiono problem zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, a także zakres prac rozbiórkowych i wykończeniowych prowadzonych z uwzględnieniem specyfiki budownictwa wielkopłytowego.
EN
The article discusses the subject of renovations made in flats of buildings constructed according to prefabricated large-panel technology. The paper presents the issue of technical and functional wear and tear of buildings as well as the scope of demolition and finish works, taking into account the specificity of large-panel construction.
7
Content available remote Niewłaściwa wentylacja ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową
PL
W artykule przedstawiono zasady projektowania i wykonywania ściany trójwarstwowej z uwagi na właściwą wentylację międzywarstwowej pustki powietrznej. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność pozostawienia szczelin wentylacyjnych, które obecnie są wykonywane z zastosowaniem puszek wentylacyjno-odwadniających. Jako przykład przedstawiono problemy wilgotnościowe w lokalu mieszkalnym, których jedną z przyczyn było niewłaściwe wykonanie tego elementu ściany trójwarstwowej.
EN
The article presents the principles of design and construction of a three-layer wall due to proper ventilation of the inter-layer air cavity. Particular attention was paid to the necessity to leave ventilation slots, which are currently made with the use of ventilation and drainage boxes. As a case study, internal moisture problems were presented, one of the reasons for which was the inadequate execution of this part of the three-layer wall.
PL
W niniejszym artykule omówiono dygestoria, czyli komory bezpiecznej pracy stosowane w laboratoriach. W treści artykułu przedstawiono rodzaje stosowanych dygestoriów, ich konstrukcję i sposób działania oraz wpływ na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu laboratorium. Zwrócono również uwagę no podstawowe parametry techniczne i użytkowe tych urządzeń.
EN
This article discusses fume cupboards, i.e. safe work chambers used in laboratories. The paper presents the types of fume cupboards used, their design and mode of operation as well as the impact on improving air quality in a laboratory room. Attention is also paid to the basic technical and operational parameters of these devices.
10
Content available remote Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze starzeniem się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych. Opisano także przykłady elewacji wentylowanych wykonanych z okładziny z płyt włóknisto-cementowych, które uległy degradacji na skutek insolacji słonecznej i działania promieniowania UV. W zaprezentowanych badaniach do oceny zmiany barwy użyto spektrofotometru. Rezultaty, które uzyskano, pozwoliły zaobserwować widoczne zmiany w procesie niszczenia płyt poddanych badaniom starzeniowym. Ponadto wykazano, że promieniowanie UV ma wpływ na zmianę zabarwienia takich płyt oraz ich strukturę.
EN
The paper presents the results of research on the influence of UV radiation on fibre-cement boards tested in the aging chamber. It also describes the damage to ventilated facades made of fibre-cement cladding due exposure to sunlight and UV radiation. The obtained results revealed visible damage on boards subject to aging tests. Additionally, conducted analyses have proven that UV radiation may cause discolouration of facade boards and damage to their structure.
PL
Opisano autorski pomysł dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery jako efektywną metodę wentylacji i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych. Przeprowadzone badania dotyczyły efektywności wież wentylacyjnych i komina wentylacyjnego oraz współpracy koncentrycznego wentylatorów systemu z kominem wentylacyjnym. Wyniki potwierdziły, że sprawność systemu jest wystarczająca.
EN
This paper describes the original ideas about dynamic action on atmospheric boundary layer as an effective method of urban ventilation and smog reduction. The performed tests focuses on efficiency of ventilation towers and vertical exhaust (ventilation chimney) and cooperation between a concentric system of ventilation towers and a ventilation chimney. The results confirmed a sufficient level of efficiency of cleaning an area where the system is located.
PL
W artykule przeanalizowano potencjalne drogi rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w typowych rozwiązaniach istniejących układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach niebędących obiektami służby zdrowia. Posiłkowano się zaleceniami przedstawionymi przez ASHRAE, REHVA, EUROVENT MIDDLE EAST i NIZP-PZH. Oprócz pomieszczeń, pod uwagę wzięto poszczególne elementy systemu wentylacji: przebieg i szczelność przewodów wentylacyjnych, centrale przetłaczające i uzdatniające powietrze oraz lokalizację czerpni i wyrzutni powietrza. Dokonano analizy układów ciśnienia w instalacjach przewodowych i dla różnych konfiguracji central wentylacyjnych. Zaproponowano szereg działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w instalacjach wentylacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych przecieków powietrza. Sformułowano procedurę postępowania umożliwiającą realizację tego celu.
EN
The article analyses potential ways of spreading the SARS-CoV-2 virus in typical existing ventilation and airconditioning systems in non-health facilities. The recommendations presented by ASHRAE, REHVA, EUROVENT MIDDLE EAST and Polish National Institute of Public Health (NIZP-PZH) have been used. Ventilated rooms and particular elements of the ventilation system: route and tightness of ventilation ducts, air handling units, as well as the location of the fresh air intake and exhaust air outlet were taken into account. The analysis of pressure distribution profiles in duct systems and for various air handling units types was made. A number of methods of reducing the risk of spreading COVID-19 in ventilation systems were proposed, with particular emphasis on reduction of possible air leaks. A procedure was formulated to enable the achievement of this objective.
PL
W artykule przedstawiono i przeanalizowano zalecenia i wytyczne znaczących organizacji branżowych, takich jak: ASHRAE, REHVA, EUROVENT ME i NIZP-PZH, w zakresie redukcji potencjalnego ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w rezultacie choroby COVID-19 poprzez instalacje wentylacyjne. Podjęto próbę usystematyzowania zebranych zaleceń. Mają one stanowić podstawę do stworzenia szczegółowych wytycznych i procedur dotyczących instalacji HVAC do doraźnego wdrożenia w istniejących obiektach. Działania te mogą wymagać dodatkowych szkoleń dla personelu technicznego i zarządców nieruchomości.
EN
The article presents and analyses recommendations and guidelines of significant industry societies such as ASHRAE, REHVA, EUROVENT ME and polish National Institute of Public Health (NIZP-PZH) for the reduction of potential risk of transmission of the SARS-CoV-2 virus and as a result the COVID-19 disease through ventilation installations. An attempt has been made to systematize the collected recommendations. They are intended to provide a basis for detailed guidelines and procedures for HVAC installations for ad hoc implementation in existing facilities. These actions may require additional training for technical staff and property managers.
EN
Indoor swimming pools belong to ventilated facilities in which due to the complex nature of air, heat and moisture flow there are difficulties in shaping the conditions of the indoor environment, suitable for the occupants. The aim of the presented research was to assess the thermal, humidity and flow conditions in the actual ventilated school swimming pool. The assessment was carried out based on long-term and short-term measurements of indoor air parameters: temperature, relative humidity and speed, which were carried out over different periods of the year. Comparing the results of the research with the air parameters recommended for indoor swimming pools in the literature sources, the need to improve thermal, humidity and flow conditions in the facility by modernizing the ventilation system was indicated.
PL
Hale pływalni należą do obiektów wentylowanych, w których ze względu na złożony charakter przepływu powietrza, ciepła i wilgoci występują trudności w kształtowaniu warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego dla przebywających ludzi. Celem prezentowanych badań była ocena warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w rzeczywistej wentylowanej szkolnej hali pływalni. Została ona przeprowadzona na podstawie ciągłych i krótkotrwałych pomiarów parametrów powietrza wewnętrznego: temperatury, wilgotności względnej i szybkości, które wykonano w różnych okresach roku. Porównując wyniki badań z wartościami parametrów zalecanymi dla pływalni w źródłach literaturowych, wskazano na potrzebę poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w obiekcie przez modernizację instalacji wentylacyjnej.
PL
W artykule opisano nowe autorskie rozwiązania zdecentralizowanych urządzeń wentylacyjno-ogrzewczo-chłodzących, których stosowanie umożliwi spełnienia w budownictwie jedno- i wielorodzinnym warunków technicznych. Artykuł opracowano na podstawie referatu autora pochodzącego z materiałów seminaryjnych Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2020.
EN
The article describes new authorial solutions of decentralised ventilation, heating and cooling systems, the use of which will allow to meet the technical specifications in single and multi-family buildings. The article has been prepared basing on the author’s paper from the seminar materials Ventilation Salon Air Conditioning Forum 2020.
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwana z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na komfort w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microclimate parameters in manufacturing shops felt by people area affected by: human factors (health, individual temperature perception etc.) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is apriority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
PL
Artykuł o charakterze przeglądowym poświęcony wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych. Przedstawiono w nim wybrane problemy jakości powietrza w takich obiektach, zwracając szczególną uwagę na skutki złej jakości powietrza wewnętrznego określanej jako syndrom chorego budynku. Przywołane zostały zalecenia prawne w zakresie warunków, jakie powinna spełniać wentylacja budynków mieszkalnych, w tym istotne zagadnienie wielkości kanałów wentylacji grawitacyjnej. W publikacji omówiono budowę i działanie systemu wentylacji grawitacyjnej oraz skuteczność jej działania w odniesieniu do mikroklimatu pomieszczeń w budynkach. W końcowej części opracowania przedstawiona została ocena skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej na przykładzie wybranego wolnostojącego budynku mieszkalnego. Artykuł opublikowany w nr 8/2008 „TCHiK”.
EN
The paper deals with problems related to the natural ventilation. The question of air quality and sick building syndrome are discussed. Regulations on requirements for ventilation of residential buildings are pointed, including the proper dimensions of air ducts. Design and functioning of natural ventilation systems and their performance are described. Then the performance of natural ventilation in chosen residential building is analysed. The paper was published in „TCHiK” No 8/2008.
PL
W artykule przypomniano znaczenie rozpoznawania zagrożeń, w tym głównie w przypadku współwystępowania zagrożenia metanowego i zagrożenia pożarami endogenicznymi. Przytoczono tragiczne w skutkach zdarzenia, zaistniałe w polskich kopalniach węgla kamiennego w latach 2006-2018, z udziałem tych zagrożeń. Przedstawiono uwarunkowania, w jakich w kopalni ROW Ruch Jankowice prowadzona jest eksploatacja przy współwystępowaniu zagrożeń metanowego i pożarowego oraz opisano kilka przykładów takich ścian. W dalszej części omówiono, bardziej szczegółowo, zastosowanie przewietrzania sposobem na tzw. krótkie „Y” w ścianach eksploatujących pokład 408/1 oraz zakres działań profilaktyki pożarowej i metanowej. Na koniec przedstawiono kilka wniosków wynikających z doświadczeń zdobytych w czasie eksploatacji w warunkach współwystępowania zagrożeń metanowego i pożarowego.
EN
The article recalls the importance of hazard identification, including mainly in the case of methane hazard and the threat of endogenous fires. The tragic events that occurred in Polish hard coal mines in 2006-2018 were mentioned, with the participation of these threats. Presented are the conditions in which the operation of the ROW Mine Ruch Jankowice is carried out with co-occurrence of methane and fire hazards, and several examples of such walls are described. The further part discusses, in more detail, the use of ventilation by the so-called short "Y" in the walls exploiting the 408/1 deck and the scope of fire and methane prophylaxis. At the end, several conclusions are presented resulting from the experience gained during operation in conditions of coexistence of methane and fire hazards.
PL
W artykule opisano krótką historię kopalni Chwałowice od momentu jej powstania w 1903r. do dnia dzisiejszego. Opisano zagrożenia naturalne i techniczne występujące przez okres istnienia zakładu górniczego. Przedstawiono sposób przewietrzania kopalni od dwóch bliźniaczych szybów i jednego wentylatora zabudowanego na dole kopalni, poprzez 4 szyby wdechowe i 6 szybów wydechowych po połączeniu kopalni Chwałowice i Rymer w 1995 r. po 3 szyby wdechowe i 2 szyby wydechowe funkcjonujące obecnie w KWK ROW Ruch Chwałowice.
EN
The article describes a short history of the Chwalowice coal mine from its inception in 1903 to this day. Natural hazards and technical obstacles occurring during the existence of the mining plant have been described. The article presents the method of ventilation of the coal mine from two twin shafts and one fan installed undrground via 4 intake shafts and 6 exhaust shafts after connecting the Chwalowice and Rymer mines in 1995 to the 3 air intake shafts and 2 exhaust shafts currently operating at ROW coal mine in the Chwalowice mining region.
PL
W projektowaniu i symulacji pracy systemów klimatyzacyjnych ważną rolę odgrywa określenie zapotrzebowania na energię do uzdatniania powietrza. Obliczenia zapotrzebowania na energię wykonuje się zazwyczaj w oparciu o statystycznie przygotowane dane klimatyczne w postaci tzw. typowych lat meteorologicznych. Korzystając z dwóch różnych źródeł danych klimatycznych, zwrócono uwagę na stosunkowo dużą niezgodność, jaką mogą się charakteryzować takie dane. Określone na ich podstawie zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza w systemie klimatyzacyjnym skutkuje znaczącymi różnicami w wynikach obliczeń.
EN
In the design process and simulation of air conditioning systems, it is important to determine the energy demand for air conditioning. The calculations of energy demand are usually carried out on the basis of statistically prepared climatic data in the form of a typical meteorological year. Using two different climate data sources, a relatively high degree of incompatibility was highlighted, which may characterise such data. The determination of the energy demand for air treatment on the basis of such data generates significant differences in the calculation results.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.