Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicle vibration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań opisanych w niniejszym artykule jest przeprowadzenie eksperymentów mających na celu określenie wpływu wybranych warunków pogodowych na postać generowanych przez pojazdy kołowe drgań. Dotychczas zdobyta wiedza pozwala na przypuszczenie, że do tej pory nie prowadzono badań pozwalających na określenie takiego wpływu. Co więcej, czynniki atmosferyczne nigdy nie były brane pod uwagę jako czynnik mający wpływ na rozprzestrzenianie się oraz kształt drgań. Analiza otrzymanych wyników powinna pozwolić na sformułowanie zaleceń odnośnie konieczności uwzględniania zmian tych parametrów w praktycznych zastosowaniach.
EN
The purpose of the research described in this article is to carry out experiments for determine the impact of selected weather conditions on the form of vibrsation coused by different vehicles. Previous research suggests that so far no research has tested such influence. Moreover, atmospheric factors have never been considered as a factor influencing the spread and shape of the vibrations. Analysis of the results obtained should allow for recommendations on the need to include changes in these parameters in practical applications.
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model pojazdu wyposażonego w cztery magneto-reologiczne (MR) tłumiki drgań. Model ten służy do analizy drgań pojazdu. Oprócz tego zamieszczono opis układu sterującego tłumikami MR. W tym układzie są wyznaczane cztery sygnały sterujące układem zasilającym cewki tłumika MR. Opisano dwie koncepcje wyboru sygnałów sterujących oraz określono wskaźniki służące do oceny intensywności drgań. Sformułowany matematyczny model pojazdu przedstawia sobą zagadnienie dynamiki i półaktywnego sterowania drganiami pojazdu. Na przebieg tych drgań ma wpływ postać funkcjonału kryterialnego, przy użyciu którego określono koncepcje wyboru sygnałów.
EN
The paper presents a mathematical model of a vehicle equipped with four magneto-rheological (MR) vibration dampers. This model is used to analyze the vibration of the vehicle. In addition, there is a description of MR control system. In this system, four control signals are provided for the MR damper. Two concepts of selection of control signals are described and indicators for vibration intensity are determined. The mathematical model of the vehicle presents the problem of dynamics and semi-active control of vehicle vibration. The behavior of these vibrations is influenced by the form of a criterion function, using which the concepts of signal selection are defined.
PL
W pracy są rozpatrywane drgania pojazdu wyposażonego w sterowane tłumiki drgań typu magneto-reologicznego (MR). Przedstawiono równania drgań oraz opis algorytmu wyznaczania sygnału sterującego tłumikiem tak, aby wartość przyspieszenia nadwozia pojazdu była w każdej chwili najmniejsza. Zamieszczono przykład modelu pojazdu oraz wyniki symulacji drgań ilustrujące wpływ sterowania tłumikami na przyspieszenie nadwozia, a także na naciski koła na nawierzchnię drogi. W rozpatrywanym modelu pojazdu przyjęto, że drgania pojazdu są wzbudzane nierównością drogi oraz wolnozmiennym obciążeniem bezwładnościowym powstającym podczas nieustalonego ruchu pojazdu.
EN
In this paper vibrations of the vehicle equipped with controlled dampers magneto-rheological (MR) type are examined. The presented vibrations equation and the algorithm determining the control signal of the damper, so that the acceleration of the vehicle body is minimal at any time. There is an example of a vehicle model and the simulation results showing the effect of vibration dampers to control the acceleration of the body, and the variations of the wheel vertical forces. In the present model of the vehicle it is assumed that the vibrations of the vehicle are excited with the witness of the road and slow-changing load inertia arising during vehicle movement.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmian stanu technicznego elementów zawieszenia oraz parametrów eksploatacyjnych pojazdu na rozkład drgań w konstrukcji pojazdu. Zakres badań obejmował pomiary drgań pojazdu z nową i zużytą sprężyną o różnych charakterystykach oraz z różnymi wartościami ciśnienia w ogumieniu i dodatkowym obciążeniem pojazdu. Przyjęty zakres badań ma na celu możliwość symulowania pracy pojazdu z różnymi parametrami eksploatacyjnymi i stanem technicznym elementów resorujących drgania. W celu analizy zastosowano miary globalne sygnałów drganiowych w postaci wartości maksymalnych zarejestrowanych w różnych punktach konstrukcji pojazdu.
EN
The paper presents the results of the research on influence of technical state of sprung elements and maintenance parameters of vehicles on vibration distribution in carbody. The scope of the research included the registration of the vibration of the vehicle with the new and the used spring with different characteristics and with different tire pressure and the extra load of the vehicle. Adopted range of research aims at the ability to simulate operation of the vehicle with different performance parameters and technical state of the sprung element of the suspension. In order to analyze a global measure is used as maximum values of the vibration signals recorded at different points of the vehicle structure.
PL
W artykule przedstawiono widma drgań zarejestrowanych podczas badań stanowiskowych. Umożliwiają one analizę wpływu zmian prędkości obrotowej silnika na drgania przenoszone na konstrukcje pojazdu.
EN
The paper presents spectrums of vibration recorded during stand research. It enables analysis of influence of changes of rotational speed of the engine on vibrations transferred on construction of the vehicle.
PL
W artykule przedstawiono badania przyspieszeń drgań korpusów łożysk w pojeździe oraz sił na styku koło z szyną podczas przejazdu pociągu testowego z różnymi prędkościami (od około 100 km/h do 230 km/h). Badania te przeprowadzono przy przejeździe pociągu przez odcinki testowe, usytuowane na linii CMK, gdzie znajdują się różne typy nawierzchni: typowa nawierzchnia z podkładem PS-94 i przytwierdzeniem rodziny SB, nawierzchnia z podkładem PS-94, przytwierdzeniem rodziny SB ze wzmocnioną podsypką oraz nawierzchni z podkładem PS-08 i przytwierdzeniem ICOSTRUN-02. Badania wykazały, że w przypadku nawierzchni z podkładem PS-08 z przytwierdzeniem ICOSTRUN-02 prędkość pociągu w niewielkim stopniu wpływa na parametry dynamiczne mierzone w pojeździe. Natomiast w przypadku typowej nawierzchni SB wzrost oddziaływań wraz z prędkością jest istotny.
EN
The survey of acceleration of bearing body vibrations in vehicle and forces at rolling contact of wheel and rail while test train was running at various speed (from about 100km/h to 230 km/h). The survey have been conducted in train running by test section of the CMK line, where there are several different track structures: typical track structure with PS-94 sleeper and SB fastening, track structure with PS-94 sleeper and SB fastening and heavy ballast and track structure with PS-08 sleeper and ICOSTRUN-02 fastening. The results of research have been shown that in case of track structure with PS-08 sleeper and ICOSTRUN-02 fastening the train speed has a little influence on dynamic parameters measured in vehicle. However in case of typical track structure with PS-94 sleeper and SB fastening the increase of interactions while train speeds up is essential.
PL
Praca jest poświęcona opracowaniu i eksperymentalnej weryfikacji modelu elementów zawieszenia samochodu wyposażonego w tłumiki magneto-reologiczne (MR). Model został opracowany w postaci struktury reologicznej. W pracy przedstawiono także metody badań symulacyjnych wpływu sterowania właściwościami tłumików na możliwość sterowania tłumieniem drgań pojazdu. W pracy przedstawiono także metody opracowania modelu matematycznego opisującego zjawiska zachodzące w sterowanym tłumiku hydraulicznym oraz metody badań symulacyjnych wpływu sterowania właściwościami tłumików na możliwość sterowania tłumieniem drgań układu mechanicznego. Sterowanie tłumieniem drgań z zastosowaniem tłumików magneto-reologicznych zostało przeprowadzone w oparciu o odpowiednie algorytmy sterowania uwzględniające optymalizację ze względu na zmniejszenia wartości przyśpieszeń pionowych układu. Na podstawie opracowanego modelu reologicznego przeprowadzono komputerową symulację badań. Następnie prowadzono badania stanowiskowe z wykorzystaniem pulsatora i układu mechanicznego z wyposażonego w tłumik MR.
EN
An automotive Magneto - Rheological Fluid (MRF) damper with controllable of the above damper model to viscosity, due to modifications of the magnetic field, has been tested. The dissipation properties of this damper have been determined in response to external kinematic extortion. On the other hand a numerical, rheological model of the above damper has been elaborated and adjusted to reach results corresponding to the experimental tests. Steering algorithms are discussed. Application examination of damping effect in vehicles equipped with semi-active MRF based dampers is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.