Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicle movement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozpatrywany jest model pojazdu wyposażony w sterowane tłumiki magneto-reologiczne (MR) oraz sterowane płaty aerodynamiczne. Analizowane są drgania pojazdu poruszającego się z dużą prędkością w trakcie przyspieszanie i hamowania. Celem tej analizy jest ustalenie wpływu sił powstających na płatach aerodynamicznych na drgania pojazdu oraz na zmiany nacisku kół na nawierzchnię drogi podczas przyspieszania i hamowania. W prezentowanej pracy przedstawione zostały wyniki badań numerycznych uzyskanych na podstawie opracowanego modelu pojazdu.
EN
We considered of a vehicle model equipped with controlled magneto-rheological (MR) dampers and controlled aerodynamic elements. The vibrations of the vehicle moving at high speed during acceleration and braking are analysed. The purpose of this analysis is to determine the effect of forces generated on aerodynamic elements on vehicle vibrations and changes in wheel pressure on the road surface during acceleration and braking. The presented work presents the results of numerical investigations obtained on the basis of the developed vehicle model.
PL
Jednym z kluczowych zagadnień badań nad niezawodnością urządzeń jest ich dynamiczne zachowanie w trakcie eksploatacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na niezawodność systemów transportowych eksploatujących pojazdy szynowe jest odpowiedni stan utrzymania infrastruktury torowej. Jej niewłaściwy stan techniczny może spowodować przerwy w ruchu, które w przypadku takiego pojazdu jak tramwaj mogą zakłócić system transportowy całej aglomeracji miejskiej. Jednym z elementów stanu torowiska są geometryczne nierówności toru zmieniające się w trakcie jego eksploatacji. Ich wpływ na dynamikę pojazdu jest bezdyskusyjny. Duże nierówności i niedostosowanie do nich prędkości jazdy mogą spowodować wykolejenie pojazdu. Badania symulacyjne dynamiki pojazdu pozwalają na osza-cowanie ryzyka wykolejenia i mogą stanowić istotny element procesu homologacji. W artykule przedstawiono wyniki badań ruchu pojazdu na torach, których geometrię zdefiniowano poprzez wskaźnik jakości toru jako tory o bardzo dobrym, dobrym i dostatecznym stanie utrzymania. W badaniach wykorzystano dane pomiarowe charakteryzujące nierówności pionowe, poprzeczne oraz lokalną przechyłkę toru. W artykule skupiono się nad badaniami lekkiego pojazdu szynowego (tramwaju) z konwencjonalnymi zastawami kołowymi. Szczególną uwagę poświęcono warunkom eksploatacyjnym, w których może dojść do sytuacji niebezpiecznych zakłócających niezawodność działania miejskiego systemu transportowego.
EN
One of the key issues of research on reliability equipment is their dynamic behaviour in the course of the exploitation. An important factor affecting the reliability of transport systems exploiting rail vehicles is the appropriate state of maintenance of track infrastructure. It is the wrong condition that can cause a break in the traffic, which in the case of the vehicle such as the tram can disrupt the transport system throughout the whole urban agglomeration. One of the elements of the state of the track is arising in the course of operation of geometric inequalities of the track. Their impact on the dynamics of the vehicle is indisputable. Large inequality and lack of adaptation to these speeds can cause a derailment of the vehicle. Research simulation of vehicle dynamics allows for the estimation of the risk of derailment and it can be an important element in enhancing the process of approval. The article gives the results of the research involving the simulation of the movement of the vehicle on the tracks, where the geometry defined by the quality of the track is named as a track for a very good, good and sufficient condition. In the research we used survey data related to vertical irregularities, transversal and local cant of a railway track. The article focuses on the research of a light rail vehicle (tram) with a conventional wheelset. Particular attention was given to the conditions of exploitation, which could lead to dangerous situations disturbing reliability of the urban transport system. The article presents the method, which uses modelling of transport processes to selected aspects of the organization of rail freight. Using of modelling takes into account the conditions specific to the market economy. Specified, the conditions which must be satisfied that the demand for cargo generated by the buyers of transport services, was carried out by the railway operators who offer their services on the transport market.
3
Content available remote Methods of reducing energy consumption for mass transit vehicles
EN
The paper contains basic information about the currently used methods of construction and maintenance, that result in the reduction of fuel consumption by mass transit vehicles, for both passenger and freight vehicles. Particular attention was given to solutions using hybrid systems (regenerative braking) and systems that recover energy from exhaust gas (thermoelectric generators. The economic aspects of exploitation of such vehicles associated with the proper control of drive units (i.e. eco-driving) were also considered.
PL
Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące aktualnie stosowanych metod konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, powodujących zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy transportu masowego, przeznaczone zarówno do przewozów pasażerskich, jak i towarowych. W szczególności zwrócono uwagę na rozwiązania wykorzystujące układy napędu hybrydowego (hamowanie rekuperacyjne) oraz układy odzysku energii ze spalin silnikowych (generatory termoelektryczne). Uwagę zwrócono również na aspekty ekonomicznego użytkowania pojazdów związane z właściwym sterowaniem jednostkami napędowymi (tzw. eko-jazda).
PL
Problematyka odporności udarowej załóg pojazdów specjalnych jest opisywana w wielu artykułach i dokumentach standaryzacyjnych. Publikacje te głównie dotyczą małych wielkości ładunków wybuchowych oddziałujących na pojazd. W przypadku dużych ładunków, o wielkości od 25 do 1000 kg, literatura tematu jest bardzo uboga. Istniejące pozycje literaturowe odnoszą się do oddziaływania ładunku umieszczonego pod kołem lub kadłubem pojazdu. W pracy przedstawiono wpływ wielkości ładunku 25 kg umieszczonego z boku pojazdu na organizm żołnierza znajdującego się w nim. Przedsięwzięcie to zrealizowano za pomocą analizy numerycznej układu mechanicznego pojazd-wybuch. Wybuch został zamodelowany funkcją CONWEP. Numeryczną analizę przeprowadzono przy użyciu oprogramowania LS-DYNA. Pojazd został opisany elementami Lagrange’a. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych elementów struktury nośnej wozu bojowego obciążonej udarem wygenerowanym przez eksplozję dużego ładunku wybuchowego umieszczonego z boku w odległości 5 m od burty pojazdu na wysokości 1 m. Zastosowana metoda nie pozwala na uwzględnienie zjawisk Macha zachodzących podczas odbicia fali od podłoża.
EN
The issue of specialist vehicle crews’ impulse resistance is described in many articles and standardization documents. These publications concern mainly explosives of smaller size. In case of sizeable explosives between 25 and 1000 kg, specialist literature is very poor. In most cases, the existing literature presents the influence of an explosive placed under the vehicle’s wheel or body. The following paper focuses on the influence of a 25 kg charge placed on the side of the vehicle on the organism of a soldier staying inside. In this paper the numerical analysis results of the vehicle−explosion mechanical system have been presented. The explosion has1 been modeled using the CONWEP function. The numerical analysis has been carried out in LS-DYNA software. The vehicle has been described by Lagrange elements. The article presents results of numerical calculations for the elements of a combat vehicle’s bearing structure charged with an impact generated by an explosion of a big charge placed to the side of the vehicle, at the distance of 5 m from the sideboard, at the height of 1 m. Unfortunately, the method used does not allow for taking into account the phenomena occurring as a result of the wave reflecting off the ground.
PL
Badania doświadczalne cech kinematycznych ruchu pojazdu wykonywane są z wykorzystaniem szerokiej gamy układów pomiarowych. Urządzenia te dokonują pomiaru zazwyczaj jednej z trzech wielkości: przebytej drogi, prędkości lub przyspieszenia. Parametry nawierzchni opisywane są najczęściej wizualnie, czasami z uwzględnieniem cech środowiskowych. Cechy nawierzchni, środowiska jak i samych opon determinują przenoszenie sil i momentów na jezdnię, co przekłada się bezpośrednio na warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono pomiary doświadczalne wskaźnika szorstkości nawierzchni, wykonane wahadłem angielskim, na dwóch wybranych odcinkach badawczych.
EN
Experimental studies of the kinematic characteristics of motion of the vehicle is done using a wide variety of measurement systems. These devices measure usually one of three values: distance traveled, speed or acceleration. Surface parameters are described in most cases only visually, sometimes including environmental features. Surface and environment characteristics, and tires it self are determining forces and moments transfers on the road, which translates directly into road safety conditions. Paper presents experimental measurements of surface roughness index, made using English pendulum, on two selected test sections.
PL
Artykuł zawiera umówienie wykonanej przy użyciu programu symulacji zdarzeń drogowych V-sim 3.0.26 rekonstrukcji konkretnego wypadku drogowego polegającego na potrąceniu pieszego. Złożony charakter wypadku wynikający z udziału w zdarzeniu wielu uczestników (dwóch pojazdów i dwóch grup pieszych), z których każdy poruszał się z innymi zmiennymi w czasie parametrami ruchu przy zastosowaniu tradycyjnych metod obliczeniowych praktycznie uniemożliwiłoby uzyskanie zgodności wyników rekonstrukcji z rzeczywistym przebiegiem wypadku. Dopiero zastosowanie programu symulacji zdarzeń, dzięki któremu możliwe było wielokrotne powtarzanie symulacji tak, aby uzyskać pełną zgodność wyników wygenerowanych w programie z udokumentowanymi śladami na miejscu zdarzenia pozwoliło na prawidłową analizę zdarzenia. W artykule przedstawiono wyniki ostatecznej symulacji , wyniki weryfikacji wybranej części symulowanych zadań ruchu pojazdów na drodze eksperymentu polegającego na rejestracji parametrów ruchu w próbie rozpędzania a także wnioski jakie wynikają z dokonanej analizy w kontekście oceny zachowania kierowcy, który potrącił pieszego.
EN
The article contains the reconstruction of particular road accident involving a pedestrian hitting, made by the program of simulation traffic incidents V-sim 3.0.26 . The complex nature of accident, involving participation in the event many of the subjects (two vehicles and two groups of pedestrians), each of which moved with different (alterations in timeline) motion parameters, using traditional calculation methods, practically make it impossible to achieve the compliance of the results of reconstruction with the real course of accident. Only the use of mentioned program, giving the possibility of repeating the simulation to gain the full compliance of the results generated by the program with documented traces at the scene led, made it possible to correctly analyze the accident. The article presents the results of final simulation. It also includes the results of the selected part of simulated traffic tasks obtained through an experiment involving the registration of the move parameters while accelerating the vehicle as well as the opinion about the behavior of the driver who hit the pedestrian.
PL
Czujniki WIM (ang. Weigh-in-Motion) pozwalają na pomiary wielu parametrów pojazdów poprzez pomiar nacisku osi. Podstawowym zastosowaniami są pomiar obecności pojazdu, pomiar prędkości, pomiar rozstawu kół na osi oraz pomiar ciężaru pojazdu. Większość czujników WIM bazuje na czujnikach światłowodowych. Układ konwersji optyczno-elektronicznej kształtuje specyficzny sygnał wyjściowy, który jest zakłócany na skutek interferencji elektrycznych (szumy oraz harmoniczne siec energetycznej). Filtracja sygnału powinna zostać dobrana zależnie od zastosowania. W artykule przedstawiono kilka rozwiązań z dyskusją na przykładach. Do celów detekcji pojazdu bardzo dobra jest CWT. Progowanie można zastosować jeśli impulsy są znacznie większe w stosunku do zakłóceń energetycznych. Zastosowanie analizy i syntezy DWT pozwala na filtrację sygnału, gdy zachowanie kształtu jest niezbędne na potrzeby estymacji ciężaru.
EN
WIM sensors (Weigh-in-Motion) supports measurements of numerous vehicle parameters by the measurements of vehicle axes pressure. Main applications are vehicle detection, vehicle velocity measurement, wheels distance on axis and weigh of vehicle. Most WIM sensors are based on optical sensors. The opto-electronic conversion unit gives specific output signal that is disturbed by electrical interferences (noises and power line harmonics). Signal filtration should be carefully selected depending on the application. In the paper a few technique are presented and discussed on examples. The detection of vehicle is high quality in CWT is applied. Threshold technique could be applied if is pulses are significantly over power line interferences. The application of DWT analysis and synthesis allows the signal filtration, when the pulse shape should be preserved for further estimation of weight.
PL
Badania doświadczalne cech kinematycznych ruchu pojazdu umożliwiają ocenę działających w obszarze interakcji opona-nawierzchnia sił i momentów. Determinantem przyspieszania, a w szczególności procesu hamowania jest współczynnik przyczepności. Wartość współczynnika jest zależna od wariacji cech środowiskowych, nawierzchni oraz opon. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu intensywnego hamowania w zmiennych warunkach temperatury otoczenia na jednorodnym podłożu asfaltowym.
EN
Experimental studies of vehicles motion kinematic characteristics allow evaluation of interaction forces and moments operating in the tire-pavement system. Determinant of acceleration, and braking process in particular is the coefficient of friction. Coefficient of friction variations are dependent on the surfaces and tires environmental features. Paper presents results of experimental studies of the intense braking process in varying ambient temperatures on a homogeneous asphalt surface.
PL
Ruch pojazdów w okresie zimowym w głównej mierze zdeterminowany jest warunkami spotykanymi na drodze. Zmienność tych warunków w ostatnich latach w Polsce ma duży rozrzut wartości temperatur, występowania opadów czy zawartości wilgoci w powietrzu. Transport drogowy i jego bezpieczeństwo zależy od wariacji cech środowiskowych i nawierzchni oraz zdolności i odporności psychofizycznych kierowcy. Wielowątkowość i wieloaspektowość procesów jezdnych i zachowań kierowców powoduje, iż badania doświadczalne kinematyki ruchu pojazdu wymagają eliminacji wybranych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, w celu określenia wpływu zadanych cech na proces przyspieszania i hamowania. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych intensywnego przyspieszania samochodu osobowego w zmiennych warunkach temperatury na suchej i czystej nawierzchni bitumicznej w okresie zimowym.
EN
Movement of vehicles during winter is largely determined by conditions encountered on the road. Variability of these conditions in recent years in Poland has a large dispersion of values of temperature, occurrence of rain or moisture in the air. Road transport and its safety depends on variations of environmental features and conditions and also drivers psychophysical capacity and resilience. Multithreaded nature and multifaceted of driving processes and driver behavior makes it necessary to eliminate some of internal and external factors for the purpose of vehicle kinematics experimental research in order to determine the effect of selected ambient characteristic son the process of acceleration and deceleration. This paper presents results of experimental studies of intensive acceleration of a passenger car under varying temperature conditions on clean dry bituminous pavement in the winter.
PL
W pracy zmodelowano hydrostatyczny napęd pojazdu zasilanego z akumulatora hydropneumatycznego. Przedstawiono matematyczny opis procesów związanych z termodynamiczną przemianą gazu w akumulatorze oraz przetwarzaniem energii gazu na energię kinetyczną pojazdu. Oprócz tego rozpatrywano układ sterowania napędem realizującym zakładany cykl jazdy pojazdu. Dla wybranego układu napędowego pojazdu wykonano komputerową symulację ruchu obejmującego rozruch, jazdę ze stałą prędkością oraz odzyskowe hamowanie. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń ilustrujące proces przetwarzania energii w układzie napędowym. Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące modyfikacji modelu napędu oraz układu sterowania.
EN
We present results of mathematical and numerical studies of a vehicleequipped with a hydrostatic drive with hydro-pneumatic accumulator. Weformulate and analyze a mathematical description of the process relatedto the thermodynamic conversion of gas in the accumulator and conversionof gas energy into kinetic energy of the vehicle. In addition, the drivecontrol system is considered during the vehicle motion with assumed ECE15 drive cycle. For the vehicle powertrain considered, computersimulations of the vehicle motion during accelerations and regenerativebraking have been conducted. We discuss their results in order toillustrate the process of energy conversion in the hydrostatic drive andhydro-pneumatic accumulator. On the basis of these results,modifications of both the mathematical model and control system aresubsequently proposed.
PL
Problematyka i analiza toru ruchu pojazdów mechanicznych może być badana na wiele sposobów. Jednym ze sposobów jest optyczna analiza. W artykule opisano budowę oraz zasadę funkcjonowania stanowiska do optycznego pomiaru trajektorii ruchu (movement trajectory). Opisano podstawowe deformacje obrazu rejestrowanego kamerą internetową a także sposoby ich korekcji. Zaprezentowano szczegółowo proces uzyskiwania wyników mierzalnych z filmu zarejestrowanego kamerą. Zaprezentowano ponadto kilka przykładowych wyników badań uzyskanych na tym stanowisku.
EN
The issues and the analysis of a movement trajectory of mechanical vehicles may be researched in many ways. One of them is the optical analysis. The article describes the structure and the principle of operation of a stand for optical measurement of the movement trajectory. Basic image distortions recorded by an Internet camera and the ways for their correction were presented. Furthermore, the process of obtaining measurable results from the film recorded with the camera was discussed. Finally, some sample research findings obtained at the stand were also outlined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych samochodu ciężarowego, które wykonano podczas wybranych standardowych testów drogowych przeznaczonych do określania właściwości jezdnych pojazdów. Badany samochód był wyposażony w zestaw aparatury pomiarowej rejestrujący wybrane parametry ruchu niezbędne do scharakteryzowania reakcji pojazdu na sygnały sterujące generowane przez kierowcę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa badań podczas działania dużych przyspieszeń bocznych zastosowano belkę z kołami podporowymi zabezpieczającą przed przewróceniem samochodu na bok. Badania wykonano dla trzech testów drogowych wykorzystywanych do oceny stateczności i kierowalności pojazdów: jazda po okręgu w warunkach ustalonych, skokowy obrót kierownicy w czasie jazdy na wprost i hamowanie w czasie jazdy po okręgu. Otrzymane wyniki badań pozwalają na wyznaczenie wartości charakterystycznych parametrów opisujących zachowanie pojazdu w poszczególnych testach. Dodatkowym celem badań była praktyczna weryfikacja zbudowanego systemu pomiarowego, który w wyniku przeprowadzonych testów został pozytywnie oceniony pod względem właściwości metrologicznych i adaptacyjnych umożliwiających testowanie pojazdów o zróżnicowanej budowie i przeznaczeniu.
EN
The article presents the results of truck dynamic tests performed during selected standard road tests. The tested vehicle was equipped with a set of test devices which recorded selected motion parameters necessary for the characterisation of the vehicle’s response to driver’s control signals. In order to ensure safety during the tests performed, during heavy lateral acceleration, a wheeled support frame was used, so as to prevent the truck from tipping over to the side. The tests were carried out for three road tests, which are used for the determination and the assessment of the stability and steerability of a vehicle. i.e. steady-state circular driving behaviour, step steering wheel rotation during driving along a straight line, and braking in a turn. The obtained results enabled the determination of the values of the characteristic parameters describing the behaviour of the vehicle in individual tests. The study additionally aimed at the verification of the newly developed measurement system, which during tests was positively evaluated in terms of its metrological and adaptation characteristics facilitating testing of vehicles of different construction and purpose.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji dynamicznych charakterystyk opon w nieustalonych stanach ruchu pojazdu na podstawie badań drogowych. Charakterystyki te przedstawiają siłę boczną działającą na oponę nie tylko w funkcji kąta znoszenia, ale również w funkcji pochodnej tego kąta względem czasu (inaczej prędkości zmian kąta znoszenia). W ten sposób pokazano wpływ dynamiki wykonanego manewru na charakterystyki opon oraz różnicę pomiędzy charakterystykami otrzymanymi na podstawie ustalonych oraz nieustalonych warunków ruchu. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przeprowadzonej dla różnych typów charakterystyk opon. Jak wynika z przedstawionych wyników symulacji, zastosowane w niej nieliniowe dynamiczne charakterystyki opon dają możliwość lepszego odwzorowania rzeczywistego ruchu pojazdu, niż liniowe charakterystyki otrzymane dla ustalonych warunków ruchu.
EN
The paper presents a method of identification of dynamic tyres characteristics in non-steady-state conditions on the basis of road tests. In the characteristics the side force acting on the tyre is not only a function of slip angle, but also a function of slip angle derivative 48 (i.e. velocity of the slip angle changes). In this way the influence of manoeuvre dynamics on the tyre characteristics and the difference between characteristics obtained in steady-state and non-steady-state conditions are shown. Also the results of computer simulations prepared for different types of tyres characteristics are presented in the paper. It is evident from the presented diagrams, that the application of dynamic nonlinear tyres characteristics for computer simulation, instead of linear steady-state characteristics, makes it possible to better reproduce the real motion of a vehicle.
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania dla wybranego manewru wpływu wartości momentu tarcia w połączeniu pojazdów na trajektorię ruchu zestawu ciągnik siodłowy naczepa. Współczynnik tarcia został wcześniej określony na drodze pomiarowej. Sposób przeprowadzenia pomiarów i ich wyniki zostały w pracy opisane. Do oceny wpływu momentu tarcia na ruch pojazdu zastosowany został komputerowy model pojazdu. Model ten został zweryfikowany na podstawie wyników badań drogowych. Wyniki tych badań oraz porównanie z wynikami symulacji komputerowych również zostały w pracy podane. Ostatni element pracy to symulacje komputerowe przejazdu ciągnika siodłowego z naczepą po nawierzchni o niskim współczynniku przyczepności, przy różnych wartościach współczynnika tarcia w siodle. Jak wykazały symulacje typowe wartości współczynnika tarcia występującego w siodle nie dają znaczącego wpływu na ruch zestawu.
EN
The paper presents trial to evaluate value of momentum of friction in connection of vehicles on truck-semitrailer.s trajectory of movement for chosen maneuver. Friction coefficient was determined by carried out measurement. The paper describes the way measurements were carries out and results obtained. Computer model of vehicle was used to evaluate influence of momentum of friction on vehicle movement. Results of measurements were used to verify computer model. The paper also presents results of measurements and their comparison with computer simulation. Results of the computer simulations of ride on pavement with low value of adhesion coefficient and with different values of friction coefficient were also presented. Results of simulations showed that normal values of friction coefficient in fifth wheel did not give meaningful influence on ride of truck-semitrailer.
PL
Automatycznie kierowane pojazdy transportowe są coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnych systemach produkcyjnych. Ze względu na konieczność zapewnienia stabilnej jazdy, prędkość tych pojazdów na zakrętach bywa bardzo często znacznie ograniczona. Wyjaśnieniu zjawisk zachodzących w trakcie ruchu na zakręcie poświęcone są badania symulacyjne opisane w pracy. W badaniach tych wykorzystano model matematyczny pojazdu i uwzględniono wpływ czynników związanych z konstrukcje pojazdu i kształtem trajektorii.
EN
Automated guided vehicles (AGV) are widespread in modem manufacturing. The lowest speed of AGV takes place during movement along curvilinear trajectory and it results from necessities of assurance stability during movement. The authors have decided to use the computer simulation process to explain this phenomena. During simulation the mathematical model of AGV was moving along curvilinear trajectory. Factors connected with construction of the AGV and with the trajectory were taking into account during simulation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.