Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicle fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Transport drogowy oraz morski oparty jest głównie na wykorzystaniu paliw ropopochodnych, tj. ropie naftowej, benzynie oraz LPG (Liquefied Petroleum Gas). Światowe zasoby ropy naftowej stale się kurczą i przewiduje się, ze wystarczą na kilkadziesiąt lat. Ponadto stale zwiększające się obostrzenia dotyczące emisji spalin powodują, że silniki są coraz bardziej skomplikowane, co przekłada się na wyższy koszt oraz niższą niezawodność. Dlatego też zauważalny jest trend w celu poszukiwania alternatywnych paliw do zasilania pojazdów. Obecnie można wyróżnić trzy kierunki rozwoju technologii: zasilanie energią elektryczną, wodorem lub gazem ziemnym. Ze względu na fakt niskiej pojemności baterii, co przekłada się na niski zasięg pojazdów i poważne trudności z magazynowaniem wodoru oraz niską efektywność termodynamiczną ogniw, najbardziej perspektywicznym kierunkiem wydaje się zasilanie pojazdów gazem ziemnym. Zasoby gazu ziemnego są znacznie większe w porównaniu do ropy naftowej. Ponadto spalanie gazu ziemnego praktycznie eliminuje emisję szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu, siarki oraz cząstek stałych. Jest on również paliwem powszechnie dostępnym, ze względu na znaczne pokrycie terytorium Polski rurociągami. Jednakże ze względu na niską gęstość energii gazu ziemnego w warunkach otoczenia, wymaga on specjalnego przechowywania – może być magazynowany jako gaz sprężony do ciśnienia ponad 200 barów (CNG – Compressed Natural Gas) lub w postaci skroplonej (LNG – Liquefied Natural Gas). Pozwala to na zwiększenie gęstości energii do poziomów porównywalnych od oleju napędowego i benzyny. Dodatkowym zagadnieniem jest możliwość wykorzystania chłodu pochodzącego z odparowania LNG do celów klimatyzacyjnych lub chłodniczych. Jest to jednak uzasadnione w przypadku transportu ciężkiego, gdzie strumień gazu jest relatywnie wysoki.
XX
The road and maritime transport is mainly based on the petroleum fuels as diesel, gasoline and LPG (Liquefied Petroleum Gas). Due to their harmful effect on health and the shrinking resources, new fuels are sought. At present we can observe three main directions: vehicles powered by electricity, hydrogen and natural gas. In the case of electricity, problems are still present with the capacity of the batteries and, hence, the low range of the vehicles. The use of the hydrogen is difficult due to storage problems and the low thermodynamic efficiency of the fuel cells. That is why natural gas can be the best alternative fuel and be a good way to reduce pollution such as: nitrogen oxides, sulfur oxides and solid particles. Moreover, natural gas is easily available by the gas pipelines. However, natural gas under ambient conditions is characterized by low energy density. That is the reason why it must be stored as gas pressurized over 200 bar (CNG – Compressed Natural Gas) or as the liquid gas (LNG – Liquefied Natural Gas). This kind of storage allows the energy density to be increased to the level comparable with diesel or petroleum. An additional aspect may be cold energy recovery from the evaporating LNG. The cool can be used in air conditioning or in refrigeration. That solution is especially interesting in heavy transport, where the streams of liquid gas are relatively high.
EN
Technology for light-duty CNGvehicles is well established, and CNG vehicles have performance comparable to their petrol-fuelled equivalents. CNG is commonly used in spark ignition engines because their powertrains are relatively easy to convert from liquid to gaseous fuels. In addition, the importance of natural gas will increase significantly as fuel for transportation. Apart from its massive availability at attractive current market prices, its particular advantages in terms of CO2 and exhaust emission have led to the increased use of NG as a fuel source. The aim of this paper was to determine the influence of CNG fuel on emissions in the context of the new Euro 6 emissions requirements and to compare exhaust emissions of the vehicle fuelled with CNG and with petrol. To that end, chassis dynamometer tests were performed. An analysis of CO, THC, CH4, NMHC, NOx - NO and NO2 and CO2 emissions during testing, as well as performance, of the vehicle fuelled with CNGand petrol in turn are presented. The results showed differences in terms of regulated emissions, carbon dioxide emissions and the composition of NOx (NO and NO2 share).
PL
Technologia lekkich samochodów użytkowych jest dobrze rozwinięta i samochody zasilane CNG mają osiągi porównywalne do ich benzynowych odpowiedników. CNG jest powszechnie stosowane w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym, ponieważ ich układy napędowe są stosunkowe łatwe do przekształcenia z zasilania paliwami ciekłymi na zasilanie paliwami gazowymi, a ponadto znacznie wzrasta znaczenie gazu ziemnego jako paliwa używanego do transportu. Oprócz dostępności w dużej ilości i atrakcyjnej ceny rynkowej, paliwo to daje również istotne korzyści w aspekcie emisji CO2 i związków szkodliwych spalin, co prowadzi do wzrostu wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa silnikowego. Celem tego artykułu było określenie wpływu paliwa CNG na emisje spalin w zakresie nowych wymagań Euro 6 i porównanie emisji samochodu zasilanego CNG i benzyną. W tym celu wykonano testy na hamowni podwoziowej.W artykule zaprezentowano analizy wyników emisji CO, THC, CH4, NMHC, NOx– NO i NO2 oraz CO2 podczas testów na hamowni podwoziowej samochodu zasilanego alternatywnie CNG i benzyną. Wyniki pokazały różnice w zakresie emisji limitowanych związków szkodliwych spalin, dwutlenku węgla jak i udziału emisji NO i NO2 w całkowitej emisji NOx.
PL
W artykule został przedstawiony projekt stanowiska do badania wartości opałowej paliw samochodowych, tj. benzyny oraz oleju napędowego. Omówiono poszczególne elementy stanowiska, takie jak: kalorymetr, stacja napełnienia oraz zbiornik, uwzględniając wszelkie niezbędne aspekty do przeprowadzenia badania. Wskazano kolejność wykonania poszczególnych elementów badania.
EN
The article was presented a draft position to test the calorific value fuels such as gasoline and automotive diesel. Discusses the position of individual elements such as the calorimeter, and a tank filling station having all the necessary aspects to perform the test. Indicated the order of execution of individual elements of the study.
EN
Number of vehicles and filling stations working in NGV technology in selected countries of the world and in Poland. A list of generally accessible CNG filling stations in Poland. Example of storing CNG in city transport buses. Diagram of installing CNG in a supply car. Comparison o CNG prices in different countries.
5
Content available remote Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów
PL
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i właściwości gazu ziemnego jako paliwa. Omówiono sposoby magazynowania gazu w pojeździe i pokazano przykładowe rozwiązania techniczne w pojazdach zasilanych gazem ziemnym.
EN
In the article there are presented basic notions and peculiarities of natural gas as a fuel. There are also shown methods of natural gas storing in vehicles and some example technical solutions in vehicles with natural gas-feed systems.
EN
Natural gas as vehicle fuel - considering its sources, characteristics and use. Presentation of advantages and directives of compressed natural gas as an alternative fuel.
PL
W artykule przedstawiono problem emisji szkodliwych gazów, jako głównego stymulatora rozwoju silników samochodowych. Na tle wymagań na nadchodzące lata, zarysowano ogólnie kierunki rozwoju silników benzynowych i silników wysokoprężnych oraz związanych z nimi układów oczyszczania spalin. Omówiono szereg koniecznych zmian w paliwach, umożliwiających poprawną pracę zmodyfikowanych silników lub wpływających bezpośrednio na polepszenie składu spalin. Przedstawiono też możliwość elektrycznego napędu samochodu przy użyciu ogniw paliwowych jako nietoksyczną alternatywę napędu po roku 2005.
EN
The paper presents the problem of harmful effects of motor-car emissions which at the same time give impact to develope many new constructions. Having in view growing requirements of emission control there have been outlined main tendencies in designing petrol and Diesel engines, as well connected with them cleaning systems of exhaust gases. A number of changes in fuels have been considereded, necessary to ensure proper exploitation of modified engines or, directly improving composition of exhaut gases. As well have been shown perspectives of implementing electric drivers on fuel cell basis into motor-cars. And this may be an atoxic perspective for automotive transport after 2005.
PL
Procesy przerobu ropy naftowej, które nadają paliwom ciekłym właściwości proekologiczne, zwiększają zużycie energii, a tym samym emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Wzrost udziału procesów destrukcji oraz hydrodestrukcji w rafineriach nafty zbliża właściwości paliw handlowych do paliw półsyntetycznych.
EN
Processes of crude oil transformation leading toward better pro-ecological properties of liquid fuel consume more energy what means that the carbon dioxide emission to atmosphere is greater. Bigger contribution of destruction and hydrodestruction processes in refineries causes that properties of marketed fuels are more similar to semi-sintetic fuels.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.