Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicle fire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oszacowano zagrożenie osób w wyniku pożaru pojazdu dostawczego z butlami 11 kg oraz 33 kg zawierającymi propan-butan techniczny, spowodowanego ich nieszczelnością. Wyznaczono prawdopodobieństwo rozszczelnienia butli z gazem skroplonym LPG, w ciągu roku podczas czynności załadunku, wyładunku i transportu w firmie handlu oboźnego. Oszacowano cząstkowe i całkowite ryzyka wystąpienia ciężkiego obrażenia ciała kierowcy oraz ryzyko jego śmierci w przypadku zdarzenia pożaru na skrzyni ładunkowej oraz zdarzenia wystrzału opony. W ocenie ryzyka zastosowano metody drzewa zdarzeń/niezawodności i drzewa niezdatności/błędu oraz metodę probabilistyczną.
EN
The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was determined. Partial and total risk of serious driver injuries and the risk of death in the event of a fire in open load-carrying body of the car and tire damage was estimated. The risk assessment uses the methods of the event and fault tree as well as the probabilistic method.
PL
W artykule zawarto analizę rozwiązań automatycznych systemów gaśniczych stosowanych w pojazdach samochodowych. Pożary pojazdów samochodowych nie występują tak często jak pożary obiektów budowlanych, jednakże w przypadku zaistnienia takiej sytuacji stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska. Współczesny pojazd samochodowy to konglomerat materiałów palnych takich jak paliwo, inne ciecze palne oraz stałe materiały wyposażenia takie jak polimery i inne tworzywa sztuczne. Artykuł stanowi próbę usystematyzowania oraz analizy stosowanych obecnie urządzeń gaśniczych. Analiza obejmuje stosowane środki gaśnicze oraz przegląd wybranych rozwiązań technicznych poszczególnych systemów.
EN
The article contains an analysis of the solutions of automatic fire extinguishing systems used in motor vehicles. Automobile vehicle fires do not occur as often as fires in buildings, but in the event of such a situation pose a threat to people and the environment. The motor vehicle is a conglomerate of combustible materials such as fuel, other combustible liquids and solid equipment materials such as polymers and other plastics. The article is an attempt to systematize and analyze currently used extinguishing devices. The analysis includes used extinguishing media and a review of selected technical solutions of individual systems.
3
PL
W artykule, przeanalizowano i omówiono aktualne przepisy prawa w zakresie dopuszczania pojazdów do użytkowania na przykładzie pojazdów pożarniczych. Ponadto zwrócono uwagę, w granicach prawa, na główne założenia oraz przebieg procesu dopuszczenia pojazdów pożarniczych do użytkowania z podkreśleniem uwarunkowań ergonomicznych oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa.
EN
In this article, we analyzed and discussed the current laws regarding the admission of vehicles to use the example of fire vehicles In addition, it was noted within the law on the main principles and the process of admission of fire vehicles to use with the emphasis on ergonomic conditions and their importance for safety.
PL
W artykule scharakteryzowano istotę i znaczenie normalizacji oraz norm w obszarze bezpieczeństwa i ergonomii pojazdów specjalnych (w tym pożarniczych) oraz ich wyposażenia. Odniesiono się do ogólnych zagadnień związanych z problematyką dopuszczenia pojazdów specjalnych do użytkowania. Skupiono się na potrzebie wykorzystywania osiągnięć normalizacji i jej produktów, zwłaszcza norm przy określaniu standardów wyposażenia pojazdów pożarniczych, stosownie do ich przeznaczenia. Poruszono ogólne problemy uregulowań normatywnych w odniesieniu do aspektów logistyki pojazdów pożarniczych.
EN
In the article a being and meaning of the standardization and norms were characterised in the area of the safety and the ergonomics of special vehicles (in it firefighting) and of equipping them. They referred to general issues associated with issues of the admission of special vehicles to using. They concentrated on the need of using achievements of the standardization and her products, of especially norms at determining standards of equipping firefighting vehicles, pursuant to assigning them. The general problems of standard regulation were brought up with reference to aspects of the logistics of firefighting vehicles.
PL
Autorzy referatu w swojej pracy zawodowej spotykają się często z pożarami, które zostały bądź to spowodowane w sposób umyślny bądź też zostały wykorzystane jako narzędzie do uzyskania nienależnego odszkodowania. W Polsce mechanizmy służące do wyłudzania odszkodowań od towarzystw ubezpieczeń nie są dobrze rozpoznane jeżeli chodzi od pożary pojazdów. W ostatnim czasie nastąpiły zmiany mające ograniczać wyłudzenia po fikcyjnych kradzieżach pojazdów. Pożar jest dość specyficznym zjawiskiem, który może zacierać ślady przestępstw co znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia uzyskanie dowodów popełnienia przestępstwa. Ogromne znaczenie mają oględziny zniszczonego pojazdu wraz z porównaniem rozwiązań w pojeździe nieuszkodzonym tego samego typu. W referacie zostały zaprezentowane rozpoznane mechanizmy służące do wyłudzania odszkodowania w przypadku szkód w pojazdach mechanicznych.
XX
The authors of the paper in their professional career often have to deal with fires which were caused purposely or they were used as a way to obtain unjustified compensation. In Poland, mechanisms used to extort compensation from insurance companies are not properly identified in case of fires of vehicles. Recently, the changes have been introduced aiming at decreasing the number of extortions after fake vehicle thefts. Fire is quite specific phenomenon that can cover traces of crime which significantly makes it difficult or even impossible to obtain evidence of the offense. Examining the damage vehicle and comparing technological solutions used in the undamaged vehicle of the same type are of great importance. This paper presents identified mechanisms used to extort compensation in case of damage to the motor vehicles.
PL
Pojazdy uprzywilejowane jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas prowadzenia akcji ratunkowych poruszają się w ruchu drogowym z dużymi prędkościami i często w sposób niekonwencjonalny. Celem ograniczenia liczby możliwych w takich przypadkach niebezpiecznych incydentów w ruchu drogowym, muszą wyróżniać się spośród innych pojazdów. Aby pojazd pożarniczy uprzywilejowany był widoczny i zauważalny z dużych odległości w szczególności w porze nocnej, musi być odpowiednio oznakowany za pomocą barwnych znaków o właściwościach odblaskowych. Niemniej istotną rolę spełniają sygnały dźwiękowe. Na tle obowiązującego w Polsce prawa, w tym międzynarodowego, opisano istniejące niespójności przepisów w zakresie oznakowania, wymagań technicznych dla folii odblaskowych oraz uprzywilejowanych sygnałów ostrzegawczych. Wskazano konieczne kierunki zmian w przepisach celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obszarze dotyczącym ruchu drogowego pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej – uprzywilejowanych.
EN
Vehicles used for fire fighting purposes being privileged while attending to the emergency are moving in the road traffic at high speeds and often in an unconventional manner. In order to limit the number of possible dangerous incidents on the road, in such cases, they must stand out among other vehicles. The privileged fire fighting vehicle, in order to be visible and noticeable from long distances especially at night, must be labelled with the colourful markings of reflective characteristics. However, an important role is played by audible signals. The existing inconsistencies concerning labelling regulations, the technical requirements for reflective foils and the priority warning signals are described against the background of the law in Poland, and international one. The necessary directions of changes have been indicated in respect to the regulations to improve safety in road traffic concerning the movement of privileged fire fighting vehicles.
PL
Pierwsza połowa XX w. to czas wprowadzania pierwszych uregulowań prawnych dotyczących rozmieszczenia i wyposażenia straży pożarnych Na przełomie ostatnich 100 lat normy dotyczące wymagań konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych ulegały wielu modyfikacjom. Wywierało to wpływ na rozwój konstrukcji pojazdów pożarniczych, poczynając od sikawki konnej do nowoczesnych samochodów specjalistycznych. Ujednolicenie norm i wytycznych dało możliwość wprowadzenia seryjnej produkcji i unifikacji sprzętu. W Polsce dotychczas stosowane normy i nazewnictwo zostały dostosowane do europejskich wzorców. Ich stosowanie w codziennej praktyce okazało się kłopotliwe ze względu na zbyt długi i skomplikowany zapis, co powoduje, że normy te nie są powszechnie stosowane. Niniejszy artykuł stanowi przegląd stosowanych i historycznych norm oraz zarządzeń związanych z konstrukcją pojazdów pożarniczych. Na ich podstawie opisano ewolucję konstrukcji tych środków transportu.
EN
The first legal regulations concerning the fire service arrangement and equipment were introduced in the first half of the twentieth century. Within the last 100 years the standards of the fire-fighting vehicles construction requirements were modified many times. It affected the development of fire vehicles from horse-drawn units to modern fire engines. Standarisation helped to introduce mass production and unification of the equipment. Previously used Polish standards and names were adapted to European ones. Their daily use turned out to be problematic because they were too long and complicated in writing which means that these standards are not commonly used. The following article is an overview of contemporary and historical standards and regulations related to the construction of fire engines vehicles. On their basis the evolution of these means of transport has been described.
PL
Zdarzenia drogowe z udziałem wozów strażackich występują bardzo rzadko, jednak ich skutki dla ludzi i otoczenia mogą być tragiczne. W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego funkcjonuje wiele pojazdów specjalnych, a w razie zdarzenia istnieje konieczność wyłączenia tych pojazdów z gotowości bojowej. Jest to znaczne obciążenie dla jednostek straży pożarnej zarówno pod względem logistycznym jak i finansowym. Identyfikacja czynników wpływających na ich występowanie pozwala opracować metody działań prewencyjnych mogących skutecznie im zapobiegać. W artykule przeanalizowano i opisano dokumentację zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów pożarniczych na terenie województwa lubelskiego, które wydarzyły się w 2013 roku. Rozpatrzono różne czynniki mogące mieć wpływ na wypadkowość samochodów takie jak: rodzaj pojazdu, uprawnienia kierującego, warunki atmosferyczne. Wnioski, jakie się nasuwają mogą być podstawą do dalszego zajęcia się tym tematem.
EN
Road traffic incidents involving fire-fighting vehicle very rarely occur, but their effect on humans and the environment can be tragic. Within the National Firefighting and Rescue System operates a great number of special vehicles and in the case of such incidents they cannot be available. This is a significant problem for fire service units, both logistically and financially. Identification of factors causing traffic events allows to design activities which can prevent them effectively. This article is intended to analyse and describe the documentation of the road accidents involving fire-fighting vehicles in Lublin Province in 2013. The various factors that may affect the car accidents such as vehicle type, driver's licence or weather conditions have been taken into account. The conclusions can be the basis to further examination of this issue.
PL
W Państwowej Straży Pożarnej źródłem wiedzy co do przyczyny powstania zdarzenia jest program EWID. Jedną z informacji znajdujących się w każdym z meldunków jest przypuszczalna przyczyna powstania pożaru. W praktyce występują pewne problemy z wykorzystaniem danych pochodzących z tego programu. Każdy meldunek z pożaru sporządzany jest bezpośrednio po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej. Kierujący działaniami ratowniczymi nie posiada wystarczających informacji o pierwszej fazie rozwoju pożaru, nie ma możliwości oraz uprawnień do przesłuchiwania świadków. Z tego względu informacja znajdująca się w meldunku może znacznie różnić się od rzeczywistej przyczyny powstania pożaru. Większa ilość informacji co do okoliczności i przyczyny powstania pożaru możliwa jest do uzyskania podczas przeprowadzonego postępowania przez policję lub prokuraturę. Czasami zdarza się, że kierujący działaniami ratowniczymi wpisuje w pole przypuszczalna przyczyna powstania pożaru określenie „nieznana”. Przy takim sformułowaniu jego autor nie zostanie zapytany przez adwokata lub policjanta dlaczego uważa, że przyczyna powstania pożaru była taka czy inna.
EN
In State Fire Service in Poland as source of knowledge reason of the fire program EWID is used. One of information in every report is probably fire’s cause. There is some problem using this program. Of course every report is product just after fire operation is finished. Commander doesn’t have enough information about first stage of the fire, he doesn’t have possibility to investigate the witness. So in fact information about cause of the fire presented in report could be very different that in fact was. More information is available during investigation conducted by Police or Prosecutor’s Office. Sometimes commander put in the field “probably fire’s cause” word “Unknown”. After that user of EWID who put this information will not be asked by attorney or policeman: why do you think that reason of this fire was?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.