Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vegetation period
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the paper is to provide climatic data from the basic elements and characteristics of the energy balance in terms of the current state and in terms of trends and assumptions of their future changes in Slovakia. Climate change affect agriculture and its procedures. Changes in vegetation period in Slovakia of selected vegetables are presented in this study. We used for agro-climatic analysis one hundred climatological stations, which were selected to cover all agricultural regions up to 800 m a.s.l. Actual data and predictions were compared with time period 1961–2010. Due to homogeneity in data measurements, was chosen this period. We obtained climate trends and assumed map outputs of future climate changes by mathematical-statistical methods for horizons of years 2011–2020, 2041–2050, 2071–2080 and 2091–2100. We analysed vegetation period changes of selected fruit vegetables, Brassica vegetables and root vegetable in field conditions with prediction to year 2100. In our results is shown the earlier beginning of vegetation period in a spring and later end in an autumn in last 30 years. The vegetation period is getting longer about 15–20 days for Capsicum annuum; 15–20 days for Brassica oleracea var. capitate; 10–15 days for Beta vulgaris subsp. vulgaris with comparation of nowadays situation and period 2091–2100.
EN
The paper examines the results of phenological research on common beech (Fagus sylvatica L.) during a period of 21 years (1995-2015) in the submontane beech forest of central Slovakia (Inner Western Carpathians). We focused on bud-burst, leaf unfolding and leaf colouring. Temporal analysis indicated that the mean monthly air temperature increased, especially from April to August. An extraordinary increase of air temperature in March and April, mostly in the last decade, was detected. The precipitation from May to August varied considerably, but in the range of the long-term mean value. During the study period, the mean/earliest/latest onset of the bud-burst of common beech was observed on the 110th/101st/120th day of the year (DOY), respectively. As for leaf unfolding 10% and 50% (LU 10 and LU 50), we found the mean/earliest/latest onset on the 114th/103rd/122nd DOY and on the 118th/108th/124th DOY, respectively. The mean/earliest/latest onset of leaf colouring 10% (LC 10) and 50% (LC 50) started on the 272nd/262nd/288th DOY and on 286th/276th/298th, respectively. A medium degree of negative correlation (r = -0.68, P < 0.05) was found between air temperature and spring plant development (LU 50). In contrast, for both the cumulative temperature and precipitation, we found very low correlation with autumnal leaf phenology (r ≤ 0.3, P > 0.05). The vegetation period of the examined tree species lasted for 168 days on average (min/max were 155/183 days). Trend analysis revealed an earlier onset of spring phenophases by 7 days/2 decades. Conversely, a delay of autumnal phenophases by 9 days was recorded, so the vegetation period of beech extended by more than two weeks during the study period.
EN
An analysis of the dynamics of groundwater levels in the Groundwater Dependent Ecosystems (GDEs), which cover a vast part of the middle Vistula River valley in central Poland was carried out. The study area, typical of large river valleys, was investigated by detailed monitoring of groundwater levels. Based on statistical analysis and the geostatistical modeling of monitoring data for 1999–2013, the range and dynamics of groundwater level fluctuations were determined for the entire interval and for the vegetation periods. The values of retention and infiltration recharge in various periods were compared with average values, indicating intervals of potential groundwater deficiency in GDEs. The amplitude of groundwater fluctuations, retention and infiltration were determined for vegetation periods characterized by the highest water intake by plants and the highest evapotranspiration. Particular attention has been drawn to the analysis of low groundwater levels in the vegetation periods, with water deficiencies potentially threatening the correct functioning of plant communities in GDEs. Moreover, the study has allowed us to indicate areas with insufficient groundwater levels during vegetation periods that may be hazardous to plant communities. The results may be a basis for the elaboration of correct management plans, protection measures and projects, or GDE renaturalization.
EN
The purpose of the presented work was to evaluate the changes in the sulfur content in the aboveground parts of Miscanthus x giganteus under the influence of applying incrementally increasing doses of nitrogen and potassium. Field experiments were conducted using the split-plot method on light, sandy soil. Varying doses of nitrogen-based fertilizers were used: 100 kg N; 150 kg N and 200 kg N ha–1, with potassium 83 kg K and 124 kg K (100 kg and 150 kg K2O). Plant samples were taken from 2007 to 2009 during the months of June through October. Throughout the vegetation period the sulfur content in the studied Miscanthus was twice as high in the leaves as in the stems. The highest amount of sulfur was found in young plants. By the end of the vegetation period the sulfur content in the leaves fell by about 30 % and in the stems by 60 %. None of the studies found that fertilizing with nitrogen significantly modified the sulfur content in Miscanthus. However, it was determined that the sulfur content was significantly higher in the stems and leaves of the Miscanthus fertilized with higher doses of potassium. Throughout the three-year study period increasingly higher amounts of sulfur were observed in the aboveground parts of Miscanthus at all the field trial locations.
PL
Celem prezentowanej pracy była ocena zmian zawartości siarki w częściach nadziemnych miskanta olbrzymiego pod wpływem stosowania wzrastających dawek azotu oraz potasu. Ścisłe doświadczenie polowe założono metodą split-plot, na glebie piaszczystej lekkiej. Zróżnicowane dawki nawozów azotowych wynosiły: 100 kg N; 150 kg N oraz 200 kg N ha-1, natomiast potasu 83 kg K i 124 kg K (100 kg i 150 kg K2O). Próbki roślinne pobierano w latach 2007-2009, w okresie od czerwca do października. Podczas całego okresu wegetacji miskanta stwierdzano prawie o połowę mniejsze zawartości siarki w łodygach niż w liściach. Najwięcej tego składnika zawierały rośliny młode. W miarę upływu okresu wegetacji zawartość siarki zmniejszała się w liściach o około 30 %, natomiast w łodygach o 60 %. W żadnym z lat badań nawożenie azotem nie modyfikowało istotnie zawartości S w miskancie. Stwierdzono natomiast istotny wzrost zawartości siarki w liściach i łodygach miskanta nawożonego większą dawką potasu. W kolejnych latach badań na wszystkich obiektach obserwowano w nadziemnych częściach miskanta coraz wyższą zawartość siarki.
PL
Na podstawie wyników doświadczeń COBORU z lat 1981-1996 określono zależność plonowania pszenżyta ozimego na glebach pszennych i żytnich w północnej części Polski od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach wzrostu i rozwoju: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wiosenno-letniej wegetacji. Wyniki pochodziły z 13 stacji, a łączna liczba danych wynosiła 1039. Dane opracowano stosując analizę korelacji i regresji kwadratowej. W warunkach prowadzenia badań największe plony pszenżyta ozimego (ok. 7,5 t·ha-¹) na kompleksach pszennych wystąpiły, gdy opady wyniosły 180-200 mm, liczba dni z opadem ≤ 45 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60. Na kompleksach żytnich największy plon (6 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 150-225 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była równa 60, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
Based on COBOR experiments from the years 1981-1996, the dependence of winter triticale yielding on rye and wheat soils in the northern part of Poland was determined on the sum and distribution of rainfall in the following growth periods: the spring beginning of vegetation - shoooting, shooting - dough maturity and in the entire summer vegetation. The results came from 13 stations, the total number of data being 1039. The data were processed using the square correlation and regression analysis. The highest yields of winter triticale on wheat complexes, ca. 7.5 t·ha-¹, were obtained when rainfall ranged between 180-225 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm exceeded 50 days and the total number of days with rainfall was over 60 days. Respective figures for rye complexes (yield 6 t·ha-¹) were: 150-200 mm, 60 days and more than 60 days.
PL
W artykule analizowano występowanie zjawiska suszy w Polsce według zmodyfikowanego wskaźnika standaryzowanego opadu SPI w sezonie wegetacyjnym (IV-IX) wielolecia 1954-1998. Wskaźnik SPI obliczono na podstawie ciągów pomiarowych opadów z 31 stacji leżących na obszarach poniżej 400 m n.p.m. Charakterystyki rozkładu opadów i wartości wskaźnika SPI umożliwiły analizę przestrzenno-czasową występowania suszy w trzech klasach: umiarkowanej, silnej i ekstremalnej w okresach miesięcznych i sześciomiesięcznych (długość sezonu wegetacyjnego). Otrzymane wyniki dały podstawę do wskazania regionów o zwiększonej częstości wystąpienia suszy w całym sezonie wegetacyjnym i w poszczególnych jego miesiącach. Uzyskano procentowy rozkład zasięgu suszy w poszczególnych miesiącach wielolecia. Wykorzystując średnie sumy opadów i definicję wskaźnika SPI, obliczono wartości progowe sum opadów, których przekroczenie powoduje włączenie badanego okresu do klasy suszy łagodniejszej lub przerywa suszę. Prezentowane materiały i metody badań mogą być wykorzystane do konstrukcji map obszarów szczególnie wrażliwych na susze.
EN
The paper gives a brief review on droughts in Poland classified by the standardized precipitation index SPI. Frequency of drought occurrence was calculated using monthly precipitation records in the vegetation periods of 1954-1998 from 31 meteorological stations. According to Polish meteorological conditions the threshold value of the first class of drought is fixed at SPI = -0.5. Smaller values of SPI indicate different intensity of drought. The paper contains maps showing the frequency isolines of moderate, severe and extreme droughts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.