Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vegetable oil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The bio-oils are considered to sustainable, alternative and environmentally friendly source of lubricants compared to commercial engine oils, on the base a mineral, synthetic or semi-synthetic. They are obtained from natural raw material (vegetable or animal oils), which are renewable and non-toxic to humans, living organisms and environment. The vegetable oils called green oils, natural oils, bio-oils or natural esters. They can be obtained from plant seeds, that may be consumed – edible oils (for instance: rapeseed oil) or which cannot be consumed – inedible (for example: linseed oil). The conducted research into linseed oil and its different quantity additives (25% and 50%) to commercial marine mineral oil intended for a medium-speed 4-stroke, trunk marine engine (i.e. Marinol RG 1240). The flash point and dependence of viscosity and temperature were compared and assess. It has been proven that vegetable oils have a high ignition temperature and very small viscosity change in the range of temperatures presented, i.e. high viscosity index. According to the results, it can be recommended the addition of 25% linseed oil in the base lubricant is the relevant for lubricating a medium speed 4-stroke marine engine. The vegetable additives can improve a viscosity index a lube oil, and they will be positively affected environmental protection
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami modyfikowanymi. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny przydatności zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego (UR) do elastomeroasfaltów. Przedstawione w artykule rozwiązania pozwalają na obniżenie temperatury technologicznej mieszanek mineralno-asfaltowych na etapie produkcji oraz wbudowywania w nawierzchnię drogową, bez pogorszenia jakości wytwarzanych mieszanek, a w przypadku wielu istotnych parametrów nawet ich poprawę. Głównym zadaniem zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego (UR) jako dodatku do asfaltów jest obniżenie temperatury technologicznej m.in. wytwarzania poniżej 150°C.
EN
The article presents the results of research and analysis of the properties of asphalt mixtures with modified binders. On the basis of the obtained research results, the suitability of using plant fluids (UR) to elastomeroasphalts has been assessed. The solutions presented in the article allow to reduce the technological temperatures at the production stage and to incorporate asphalt mixtures in the road surface, without prejudice to the quality of the mixtures produced, and in most of the relevant parameters of the mixtures, their improvement. The main task of using plant fluids (UR) as an additive to bitumens is to reduce the technological temperatures, among others production (below 150°C).
EN
The use of renewable fuels can reduce consumption of fossil fuels as well as diversify the range of alternative energy carriers. The advantage of biofuels is that they can be obtained from waste materials. Biofuels derived from vegetable or animal raw fatty material, as a result of transesterification, are characterized by similar physicochemical properties to mineral diesel fuel in terms of quality standards, however the fatty acid composition of the raw material can significantly influence exhaust gas emissions. The aim of the research is to determine the impact of the origin of various renewable biocomponents on exhaust gasses concentration emitted by compression ignition engine. The tests were conducted on a Common Rail, direct injection engine, operating under steady state conditions. Two kinds of biofuels produced from different fatty raw materials (rapeseed oil and swine lard) were used. All the experiments were performed on fuels containing a total of 50% biocomponent shares admixed to commercial diesel fuel. The tested samples included both: binary and ternary mixtures. During the experiments the differences in: hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxides concentrations were examined as a result of different fuel composition. The study shows that the best results were achieved for fuel containing both plant and animal biocomponents.
EN
The paper deals with the influence of oils on surface water pollution. Two mineral oils of petroleum origin, one synthetic oil and one vegetable oil were tested. Properties of the selected oil types were assessed by ecotoxicological tests. The acute toxicity test on Daphnia magna showed that out of the tested oils the most toxic for these aquatic organisms were the petroleum oils. In the phytotoxicity test on Sinapis alba, the toxic effect of mineral oils in comparison with synthetic and vegetable oil was more significant. Oils create oil stains visible under the microscope. It was difficult to differentiate them from Scenedesmus subspicatus. The calculation of growth rate was not relevant and a significant loss of cells was detected. It follows from the summary of the tests results that vegetable oil is the least aggressive for the aquatic environment and there are no significant differences between synthetic and mineral oils.
5
Content available remote Wpływ ultradźwięków na produkty transestryfikacji olejów roślinnych
PL
Zbadano wpływ ultradźwięków na produkty transestryfikacji olejów roślinnych. Sprawdzono zmianę takich właściwości fizykochemicznych, jak gęstość i lepkość, oraz możliwość tworzenia się pierwotnych i wtórnych produktów utlenienia, mających wpływ na stabilność oksydacyjną otrzymywanego biodiesla. Dodatkowo zbadano wpływ ultradźwięków na stężenie estrów metylowych w badanym produkcie. Stwierdzono, że zastosowanie ultradźwięków nie wpływa na gęstość, lepkość oraz skład biodiesla, wpływa jednak na pogorszenie stabilności oksydacyjnej, co wynika z powstawania pierwotnych i wtórnych produktów utleniania.
EN
Fatty acid Me ester was treated with ultrasounds at 40°C (energy input 20–100 Wh) and studied for oxidn. stability after 4 and 8 days. The anisidine values of the ester increased with increasing energy input. No substantial changes of the peroxide no., kinematic viscosity and d. were obsd.
PL
Z roku na rok w Polsce wzrasta ilość olejów odpadowych. Zarówno przemysł spożywczy, jak i samochodowy wytwarza niebezpieczne odpady wymagające kosztownej utylizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań autorskiego projektu badawczego zagospodarowania niebezpiecznych odpadów olejowych poprzez zastosowanie ich jako wypełniaczy do asfaltu.
EN
In the paper, the experimental investigations on hobbing cutting of the gears with the use of cooling fluids with minimal quantity lubrication (MQL) has been presented. The experiments were prepared during milling of 42CrMo4 alloy steel at of 32 ± 2 HRC hardness using high speed steel HS6-5-2 hobs without coating. Gears have been generated made in one single pass, to the full depth of the cut. As a cooling fluid in the MQL method, the vegetable oil and synthetic mineral oil MICRO 3000 was used. During the experiment, the size of the clamping was measured on the worm blade application surface, thus determining the direct VBC wear indicator and the FC cutting force value was recorded. Based on the obtained results, the influence of the type of used oil with MQL on the wear of the tool was assessed. The carried out analysis revealed that the use of vegetable oil in the field of assessed conditions gave better results than dry milling.
EN
The demand for petroleum products is increasing day by day, but mentioned products have limited sources and they are hazardous for environment. Therefore international organizations for example: International Maritime Organization, start to make restrictive requirements application petroleum products for safety environmental, what is the main reason of the use of the alternative liquids. One of the most popular environmental friendly, renewable and less toxic oils is vegetable oils. They can used as fuels and lubricants. The vegetable oils are mainly triglycerides, which contain three hydroxyl groups and long chain unsaturated free fatty acids attached at the hydroxyl group by ester linkages. They have good properties of lubricity, viscosity and thermal. In this article focused only on lubricants. Among a wide group of vegetable oils chosen rapeseed oil. Rapeseed is the most important and most efficient oilseed crop in Europe and it is the most common basestocks for vegetablebased lubricants. It conducted research into pure rapeseed oil and its different quantity additives to traditional marine motor oil – Marinol RG 1240. The two basic physic-chemical parameters, they were flash point and dependence of viscosity and temperature, were compare and assess. It has been proven that vegetable oils have a higher ignition temperature than mineral oils and a smaller viscosity change in the range of temperature presented.
9
Content available remote Badania olejów roślinnych jako składników bazowych olejów przemysłowych
PL
Zbadano właściwości fizykochemiczne, w tym smarne, surowych oraz rafinowanych olejów roślinnych. W celu porównania oceniono takie same właściwości oleju maszynowego AN-46 na bazie naftowej. Oleje roślinne charakteryzowały się lepszymi właściwościami smarnymi, wyższym wskaźnikiem lepkości i wyższą temperaturą zapłonu. Nie wykazywały działania korozyjnego, a w przypadku olejów rafinowanych również skłonności do pienienia. Wadą olejów roślinnych była jedynie niezadowalająca odporność termooksydacyjna i w niektórych przypadkach wysoka temperatura krzepnięcia.
EN
Nine crude and refined vegetable oils were studied for kinematic viscosity index, flash and pour points by std. methods as well as for wear scar diam. and seizure load. For comparison, a petroleum-based machinery oil was also tested. The vegetable oils showed better lubricating properties, higher viscosity index and flash point than the petroleum-based oil. The refined oils prevented effectively corrosion and didn’t show any tendency to foaming. Their weak oxidn. stability and high pour point were of disadvantage.
10
Content available remote Recykling tłuszczów posmażalniczych
PL
Omówiono możliwości zagospodarowania zużytych tłuszczów posmażalniczych. Przedstawiono sposoby oczyszczanie olejów posmażalniczych metodami fizykochemicznymi, takimi jak ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, techniki membranowe oraz metody adsorpcyjne (adsorbenty węglowe i mineralne). Omówiono wykorzystanie wyeksploatowanych olejów smażalniczych jako surowca do produkcji biopaliwa oraz zastosowanie bakterii i enzymów w ich utylizacji.
EN
A review, with 87 refs., of methods for regeneration of frying fats by membrane sepn. and adsorption and their processing to biofuels and surfactants by chem. and enzymic transestrifications.
EN
The requirement for the use of "environmentally safe" lubricants in many areas of technology makes it necessary to search for new raw materials for their manufacture, and its potential source may be the by-products obtained during the refining of natural oils. The article describes a methodology for the isolation of tribo-active substances from refinement by-products of rapeseed oil, which resulted in producing ecologically safe additives. The lubricating compositions obtained in this process were then tested in regards to their physicochemical and lubricant properties. The results obtained have shown that they have a higher effectiveness of anti-wear properties and more advantageous rheological properties in comparison with commercial oils recommended to be used in conditions of moderate loads and node friction velocity. A high degree of the biodegradability of lubricant allows its application in settings where there is a risk of direct contact with natural environment.
PL
Wymóg stosowania „ekologicznie bezpiecznych” środków smarowych w wielu obszarach techniki, sprawia, że zasadne stają się poszukiwania nowych surowców do ich wytwarzania. Potencjalnym źródłem mogą produkty uboczne powstające podczas rafinacji olejów naturalnych. W artykule przedstawiono metodykę wyizolowania substancji triboaktywnych z produktów porafinacyjnych oleju rzepakowego, która w efekcie doprowadziła do otrzymania ekologicznie bezpiecznych dodatków uszlachetniających. Otrzymane z ich udziałem kompozycje smarowe poddano badaniom właściwości fizyko-chemicznych i smarnych. Uzyskane wyniki wykazały, że charakteryzują się one wyższą skutecznością przeciwzużyciową i korzystniejszymi właściwościami reologicznymi w porównaniu z komercyjnym olejem zalecanym do stosowanych w warunkach umiarkowanych obciążeń i prędkości węzła tarcia. Wysoki stopień biodegradacji otrzymanego środka smarnego pozwala na zastosowanie go w skojarzeniach w których istnieje niebezpieczeństwo bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9102--9107, CD3
PL
Ze względu na ograniczone zasoby ropy naftowej, kryzysy paliwowe, a także na ochronę środowiska, w ostatnich czasach obserwuje się coraz większe zainteresowanie biopaliwami, które często nazywane są paliwami alternatywnymi dla paliw kopalnych. Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych aspektów zasilania biopaliwami silników spalinowych używanych w transporcie drogowym. Przeanalizowane zostały techniczne możliwości zasilania biopaliwami, silników spalinowych używanych w transporcie kołowym. Przedstawiono parametry poszczególnych rodzajów biopaliw istotne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie silników oraz aspekt ochrony środowiska. Oprócz zmian konstrukcyjnych silników oraz rozwiązań stosowanych w układach zasilania, celem uzyskania coraz mniejszego zużycia paliwa poszukuje się paliw pochodzących z innych źródeł niż przeróbka ropy naftowej celem uniezależnienie się od jej dostaw. Paliwa te mogą być stosowane jako domieszki lub jako główne paliwo do zasilania silników używanych w transporcie samochodowym. Najczęściej stosowanymi paliwami alternatywnymi są paliwa ciekłe pochodzenia roślinnego oraz w mniejszym stopniu paliwa gazowe. W najbliższej przyszłości biopaliwa nie będą stanowić zagrożenia dla paliw pochodzących z przeróbki ropy naftowej. Jednakże ich udział jako dodatku do paliw konwencjonalnych wraz z upływem czasu powinien się stopniowo zwiększać.
EN
Because of the limited resources of oil, fuel crises, as well as on environmental protection, in recent times we observed a growing interest in biofuels, which are often called alternative fuels for fossil fuels. The article aims to present selected aspects of biofuels used to admitting internal combustion engines used in road transport. Technical possibilities of biofuel admitting of internal combustion engines used in road transport have been analyzed. Parameters of individual types of biofuels important for the proper functioning of the engine and the environmental aspect were presented. Except engine design changes and solutions used in admitting systems, in order to obtain lesser fuel consumption there is a tendency to look for fuels derived from sources other than processing crude oil. The aim is to become independent from suppliers of conventional fuels. These fuels can be used as admixture or as the major fuel to admitting the engines used in road transport. The most frequently used alternative fuels are liquid fuels from vegetable material, and in a lesser extent – gaseous fuel. For the foreseeable future, biofuels will not constitute a threat to fuels derived from crude oil. However, their participation as an additive to conventional fuels as time passes should gradually increase.
13
Content available remote Ekologiczne problemy biopaliw
PL
Wskazano na potencjalne kierunki rozwoju zasilania paliwami pochodzenia roślinnego, zwłaszcza jako metody utylizacji zużytych olejów roślinnych. Przeanalizowano energochłonność procesu wytwarzania paliwa mierzoną emisją dwutlenku węgla w aspekcie celowości stosowania paliw pochodzenia roślinnego. Dokonano analizy energochłonności różnych koncepcji zasilania celem określenia rzeczywistych parametrów ekologicznych silnika zasilanego biopaliwami. Wykazano, że nakłady energetyczne mierzone emisją dwutlenku węgla są znacznie wyższe przy produkcji biopaliw niż przy produkcji paliw konwencjonalnych. Dowiedziono, że bilans energetyczny mierzony emisją CO2 można zoptymalizować wykorzystując do napędu silników zużyte oleje roślinne. W przypadku stosowania surowych olejów roślinnych, lub jeszcze wyraźniej estrów olejów roślinnych, bilans energetyczny jest niekorzystny i wskazuje na znaczną energochłonność wytwarzania biopaliw. Prowadzone badania dowiodły, że warunkiem koniecznym dla prawidłowej pracy silnika zasilanego zużytym olejem roślinnym jest wyposażenie go w dwupaliwowy układ zasilania zapewniający rozruch silnika na oleju napędowym oraz dwustopniowe podgrzanie oleju rzepakowego do odpowiedniej temperatury. Udowodniono, że wskaźniki pracy silników zasilanych paliwami pochodzenia roślinnego są przeważnie gorsze niż w przypadku zasilania olejem napędowym. Zużycie biopaliw musi być zawsze wyższe niż zużycie oleju napędowego, gdyż wartość opałowa bioapliwa jest niższa niż oleju napędowego. Dowiedziono, że jednym z wielu kierunków rozwoju koncepcji zasilania silników spalinowych biopaliwami jest stosowanie zużytych posmażalniczych olejów roślinnych. Silniki starszej konstrukcji pracują prawidłowo przy zasilaniu z układem podgrzewającym. Silniki najnowszej konstrukcji dają możliwość wyłącznie stosowania ograniczonych ilościowo domieszek estrów olejów roślinnych stosowanych jako mieszanki z olejem napędowym.
EN
Pointed out potential directions of development of power fromcrop-based fuel, especially as a method of recycling used vegetable oils. Analyzed the energy consumption of the fuel production process measured by carbon dioxide emission in terms of the desirability of the use of crop-based fuels. We analyzed the energy consumption of various supply concepts in order to determine the actual environmental parameters of the engine powered by biofuels. It demonstrated that energy expenditure, measured by carbon dioxide emissions, is considerably higher in the production of biofuel than in the production of conventional fuel. It has been proved that the energy balance measured in CO2 emission can be optimized by using used vegetable oils to power the engines. In the case of crude vegetable oils, or even better, in esters of plant oils, the energy balance is adversed and shows considerable energy consumption of biofuels. Conducted studies have shown that a necessary condition for the proper engine, powered by waste vegetable oil, to work is equipping it with a bi-fuel supply system that ensures the engine to start on a diesel and dual-stage heating of rapeseed oil to the proper temperature. It has been proven that the work indicators of engines powered by fuels of vegetable origin are generally worse than those for diesel fuel. The use of biofuels must always be higher than the diesel consumption, since the calorific value of them is lower than diesel. It has been proved that one of the many directions of development of the concept of powering combustion engines by the biofuels is using fried vegetable oils. Older engines work properly when running on a heating system. Engines of the latest design offer only the use of the limited quantity of vegetable oil esters used in a blend with diesel.
PL
Prowadzono zeoforming oleju rzepakowego w szerokim zakresie temperatur. Otrzymane zeoformaty użyto jako surowce w procesie hydrokonwersji w celu otrzymania biokomponentów węglowodorowych drugiej generacji. Zaobserwowano, że temperatura wstępnego zeoformowania surowca olejowego ma wpływ na krzywe destylacji uzyskanych biokomponentów HVO (hydrogenated vegetable oil) oraz na inne przebadane parametry.
EN
Rapeseed oil was zeoformed on a zeolite at 200–300°C and then hydrogenated with H2 on a sulfided NiMo catalyst at 340°C and 4,5 MPa. The zeoformed oil gave a higher yield of both low-volaitle and heavy alkanes.
15
Content available remote Powstawanie lekkich węglowodorów w procesie hydrokonwersji triglicerydów
PL
Przedstawiono badania dotyczące powstawania lekkich (gazowych) węglowodorów podczas prowadzenia hydrokonwersji oleju roślinnego w kierunku bioparafin. Stwierdzono, że podczas prowadzenia hydrokonwersji triglicerydów oprócz typowych produktów gazowych w gazach wylotowych notuje się obecność składników powstających w wyniku reakcji krakingu. Prowadząc hydrokonwersję triglicerydów, w tym w wariancie co-processingu, należy brać pod uwagę wystąpienie zjawiska krakingu, prowadzącego do formowania się lekkich węglowodorów, także rozgałęzionych, nawet w zakresie relatywnie niskich temperatur (320°C).
EN
The paper presents a study on the formation of light (gaseous) hydrocarbons while carrying out the hydroconversion of vegetable oil into bioparafin. It was found that the during the hydroconversion of triglycerides, in addition to typical gaseous products in exhaust gas the presence of components resulting from the reaction of cracking was noted. Conducting hydroconversion of triglycerides, including the co- processing variant, the occurrence of cracking should be taken into consideration, leading to the formation of light hydrocarbons, including branched, even at relatively low temperature ranges (320°C).
PL
W pracy przedstawiono możliwości oceny produktów przetwarzania olejów roślinnych pochodzących z niewielkich zakładów produkcyjnych przy użyciu metod stosujących chromatografię gazową. Wytypowano metodykę badania najbardziej przydatną przy optymalizacji procesu transestryfikacji oraz przy ocenie produktu finalnego. Wyniki badań produktów otrzymywanych w małych agrorafineriach zestawiono z wynikami uzyskiwanymi w dużych zakładach produkcyjnych.
EN
The paper presents the possibility of evaluation of products of vegetable oils processing from small manufacturing plants, using gas chromatographic methods. The most useful research methodology for optimizing the transesterification process and the evaluation of the final product, was selected. The results obtained for products derived from small agro-refineries were compared with the results obtained in large manufacturing plants.
EN
The use of waste to reduce pollution has been advocated by many researchers. In this study five samples of physically prepared fluted pumpkin seed shell activated carbons (PFACs) prepared elsewhere were successfully used in reducing Biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) of vegetable oil industry effluents (VOIE). BOD readings of effluent were measured using the Lovibon BOD IR Sensomat while COD was determined by use of PCcheckit COD Vario (Lovibond) consisting of PCcheckit COD Vario photometer and COD reactor ET 108 model. Batch adsorption had better performance (BOD and COD removal of 52 % to 83 %) over column adsorption (BOD5 and COD removal of 35 % to 86 %). Batch adsorption gave better BOD and COD reduction. Though BOD and COD removal varied widely with carbon dose, pH, temperature and contact time the effects of theses factors investigated in the reduction of BOD and COD were complex and difficult to streamlined.
EN
It has been found that the vegetable oils are promising substitute, because of their properties are similar to those of diesel fuel and they are renewable and can be easily produced. However, drawbacks associated with crude vegetable oils are high viscosity, low volatility call for low heat rejection combustion chamber, with its significance characteristics of higher operating temperature, maximum heat release, and ability to handle lower calorific value (CV) fuel etc. Experiments were carried out to evaluate the performance of an engine consisting of different low heat rejection (LHR) combustion chambers such as ceramic coated cylinder head-LHR-1, air gap insulated piston with superni (an alloy of nickel) crown and air gap insulated liner with superni insert – LHR-2; and ceramic coated cylinder head, air gap insulated piston and air gap insulated liner – LHR-3 with normal temperature condition of crude rice bran oil (CRBO) with varied injector opening pressure. Performance parameters (brake thermal efficiency, brake specific energy consumption, exhaust gas temperature, coolant load, and volumetric efficiency) and exhaust emissions [smoke levels and oxides of nitrogen [NOx]] were determined at various values of brake mean effective pressure of the engine. Combustion characteristics [peak pressure, time of occurrence of peak pressure, maximum rate of pressure rise] were determined at full load operation of the engine. Conventional engine (CE) showed compatible performance and LHR combustion chambers showed improved performance at recommended injection timing of 27 degrees bTDC and recommend injector opening pressure of 190 bar with CRBO operation, when compared with CE with pure diesel operation. Peak brake thermal efficiency increased relatively by 7%, brake specific energy consumption at full load operation decreased relatively by 3.5%, smoke levels at full load decreased relatively by 11% and NOx levels increased relatively by 58% with LHR-3 combustion chamber with CRBO at an injector opening pressure of 190 bar when compared with pure diesel operation on CE.
PL
Jak wiadomo, oleje roślinne są obiecującym substytutem paliw ropopochodnych, ponieważ ich właściwości są podobne do oleju dieslowskiego, są odnawialne i łatwe do wyprodukowania. Niemniej, surowe oleje roślinne wykazują wady, takie jak wysoka lepkość i mała lotność, co wymaga komory spalania o małych stratach ciepła, której istotnymi cechami są m.in. wyższa temperatura robocza, maksymalne wydzielanie ciepła i zdolność do wykorzystania paliwa o mniejszej wartości kalorycznej (CV). Przeprowadzono eksperymenty mające na celu ocenę osiągów silnika z różnymi komorami spalania o małych stratach ciepła (LHR), takich jak głowica cylindra o pokryciu ceramicznym (LHR-1), tłok izolowany szczeliną powietrzną z denkiem ze stopu Superni (superstop niklu) i tuleją cylindra z wkładką z Superni izolowaną szczeliną powietrzną (LHR-2) oraz głowica cylindra z pokryciem ceramicznym, tłok i tuleja cylindra izolowane szczelinami powietrznymi (LHR-3). Badania prowadzono przy normalnej temperaturze oleju roślinnego (surowy olej z otrąb ryżowych, CRBO) i zmiennym ciśnieniu w otworze wtryskiwacza. Parametry osiagów silnika (użyteczna sprawność termiczna, użyteczny współczynnik zużycia energii, temperatura gazu wydychanego, obciążenie obiegiem chłodziwa i współczynnik napełnienia) oraz emisje wydechowe [poziomy dymu i tlenków azotu, NOx] zostały wyznaczone przy różnych wartościach średniego użytecznego ciśnienia w silniku. Charakterystyki spalania [ciśnienie szczytowe, czas występowania ciśnienia szczytowego, maksymalna szybkość wzrostu ciśnienia] zostały wyznaczone w warunkach pracy silnika z pełnym obciążeniem. W porównaniu z silnikiem napędzanym olejem diesla, silnik konwencjonalny (CE) wykazał podobne osiągi przy pracy z olejem roślinnym (CRBO), a w komorach spalania o małych stratach ciepła (LHR) uzyskano lepsze osiągi przy zalecanym kącie wtrysku 27b stopni TDC (przed górnym punktem zwrotnym) i zalecanym ciśnieniu w otworze wtryskiwacza równym 190 bar. Szczytowa użyteczna sprawność cieplna wzrosła relatywnie o 7%, użyteczny współczynnik zużycia energii zmalał o 3,5% przy pracy z pełnym obciążeniem, poziomy dymu przy pełnym obciążeniu zmalały o 11%, a poziom tlenków NOx wzrósł relatywnie o 58% w przypadku komory spalania typu LHR-3 napędzanej olejem roślinnym CBRO przy ciśnieniu w otworze wtryskiwacza 190 bar, w porównaniu z parametrami uzyskanymi przy pracy z czystym olejem diesla.
PL
Proces smażenia jest jedyną z najczęściej stosowanych metod obróbki termicznej żywności. Na szeroką skalę wykorzystywany jest on w przetwórstwie żywności, gastronomii, a także w gospodarstwach domowych.
PL
W artykule dokonano krótkiej charakterystyki najpowszechniej stosowanej metody produkcji biodiesla – transestryfikacji zasadowej olejów i tłuszczów. Na podstawie zaczerpniętych z literatury danych na temat bilansu masowego i energetycznego transestryfikacji dokonano oszacowania emisji gazów cieplarnianych w tym procesie. Emisję gazów cieplarnianych wyliczono dla czterech wariantów, różniących się od siebie rodzajem paliw kotłowych zużywanych przez instalację. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisja z transestryfikacji w przypadku użycia wysokoemisyjnych paliw może być niemal dwukrotnie wyższa od emisji wynikającej z użycia paliw o stosunkowo niskich wskaźnikach. Największa emisja gazów cieplarnianych występuje na etapie produkcji surowców do procesu, zaś emisja z samej transestryfikacji nie przekracza poziomu 10% całkowitej emisji.
EN
The article describes the most popular method of biodiesel production – alkaline transesterification of oils and fats. GHG data from a transesterification process was estimated, based on materials and energy balance. Emissions were estimated for four variants, differing only in the type of energy used in the installation. The using of high-emission fuels causes emission in the process to be almost two times higher than emission for low-emission fuels. The largest greenhouse gas emission is generated by production of raw materials for the process, whilst emission from the transesterification itself does not exceed 10% of total GHG emissions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.