Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  variance analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The incentive scheme for maintaining or improving power supply quality
EN
The scheme for realization in system of automated control by the distributive company is offered. System Average Interruption Duration Index as dependent variable and territorial subdivisions of distribution network as independent variable in one-way analysis of variance are proposed. Examples of use System Average Interruption Duration Index as the Key Performance Indicators for an annual estimation of territorial subdivisions and workers of the distributive companies are examined.
PL
Zaproponowano system realizacji w systemie automatycznej kontroli przez firmę dystrybucyjną. Wskazywany jest średni czas trwania zakłóceń systemu jako zależna zmienna i terytorialne podpodziały sieci dystrybucyjnej jako niezależnej zmiennej w jednokierunkowej analizie wariancji. Przykłady zastosowania Systemowego średniego indeksu zakłóceń jako kluczowych wskaźników wydajności dla rocznego oszacowania podziału terytorialnego i pracowników spółek dystrybucyjnych.
EN
The article presents an attempt to statistical assessment of the results of psychoacoustic studies of the experiment carried out on the annoyance of road noise sources. The study was subjected to noise annoyance assessment of emitted acoustic signals under laboratory conditions. The obtained results may be used in the acoustic quality modeling the acoustic quality of the urban environment at risk of noise.
PL
W artykule przedstawiono próbę oceny statystycznej wyników badań psychoakustycznych z przeprowadzonego eksperymentu nad dokuczliwością źródeł hałasu drogowego. Badaniu podlegała ocena dokuczliwości hałasowej emitowanych sygnałów akustycznych w warunkach laboratoryjnych. Otrzymane wyniki badań wykorzystane mogą być w zadaniach modelowania jakości akustycznej środowiska zurbanizowanego zagrożonego hałasem.
PL
Planowanie zabiegów fizjoterapeutycznych po operacyjnym leczeniu złamań krętarzowych kości udowej jest ważnym elementem postępowania pooperacyjnego. Wynika to z charakteru złamania oraz częstotliwości jego występowania. Analiza statystyczna, w której weryfikacji poddane są różne zmienne, skale i testy oceny pooperacyjnej, pozwala na opracowanie nowych, skorelowanych i innowacyjnych zabiegów rehabilitacji. W badaniach statystycznych analizie poddano trzy grupy chorych o znacznej liczebności. W przykładowej analizie wariancji zaprezentowano obliczenia dla chorych z demencją. Ważną czynnością było opracowanie macierzy pomiarów (doświadczeń) oraz określenie korelacji między zmiennymi tej macierzy. Analizę wariancji uzupełniono o interpretację wyników testów/skal, które wskazały na ich efektywność Przedyskutowano korelację między zmiennymi niezależnymi, skalami i testami, wskazując na wysokie współczynniki korelacji: dla skali Parkera oraz skali zależności od pomocy przy chodzeniu i poziomu mobilności (r = 0,92746) oraz skali HHS i testu Trendelenburga (r = 0,87094).
EN
Planning physiotherapeutic procedures after surgical treatment of trochanteric fractures of a femoral bone is an important part of a postoperative management. This is due to the nature of the fracture and the frequency of its occurrence. Statistical analysis, in which various variables, scales and post-operative assessment tests are verified, allows the development of new, correlated and innovative rehabilitation procedures. Three groups of a significant number of patients were analyzed in statistical studies. In the exemplary variance analysis, the calculations for patients with dementia were presented. An important task was to develop a matrix of measurements (experiments) and to determine the correlation among the variables of this matrix. The variance analysis was supplemented with the interpretation of the results of tests/scales that indicated their effectiveness. The correlation between independent variables, scales and tests was discussed, indicating high correlation coefficients: for Parker’s scale and for t he scale of dependence on a walking aid and a mobility level (r = 0.92746) and also for the HHS scale and Trendelenburg’s test (r = 0.87094).
EN
The paper presents results related to assessment of the repeatability and reproducibility of the measurement test setup for determination the relative value of the shielding effectiveness coefficient of the industrial connectors. The construction of the proposed test setup, the measurement method and the procedure for the analysis of measurement results were described. To determine the value of the repeatability and reproducibility coefficient, the two–way analysis of variance was used, which additionally allows for an assessment of the influence of individual sources of variance. The measurements and their analysis were conducted for several frequencies in the range up to 1 GHz. Additionally, the expanded measurement uncertainty, including the test setup and instruments uncertainty was estimated.
EN
In Polish nomenclature many types and subtypes of coal can be found which differ between themselves by individual characteristics. However, it is often that is no easy to recognize them properly on the basis on, for example, chosen numerical data describing their features. In the paper, the variance analysis was used as the tool of comparing analysis for three chosen types of coal which were collected from three various hard coal mines located in Upper Silesia. There were coals of type 31, 34.2 and 35. Each of coals was first screened and then additionally divided into density fractions by means of zinc chloride aqueous solution. Such prepared material was then investigated because of several chosen features, like combustion heat, ash contents, sulfur contents, volatile parts contents and moisture. Together with mass it gave seven–dimensional vector describing each of chosen fractions for all three types of coals. Then, the full variance analysis was conducted with investigation of all assumptions required to its conduction. The results served to elaborate conclusions.
PL
W polskiej nomenklaturze istnieje wiele typów i podtypów węgla, które różnią się między sobą różnymi cechami. Jednakże, często nie jest łatwo rozpoznać je na podstawie, na przykład, wybranej zmiennej numerycznej opisującej ich cechy. W artykule zastosowano analizę wariancji jako narzędzia porównawczego dla trzech typów węgli kamiennych, które zostały pobrane z trzech kopalni zlokalizowanych na Górnym Śląsku. Były to węgle typów 31, 34.2 oraz 35. Każdy z węgli został najpierw przesiany a następnie dodatkowo rozdzielony na frakcje gęstościowe przy użyciu wodnego roztworu chlorku cynku. Tak przygotowany materiał został następnie zbadany ze względu na kilka wybranych cech, takich jak ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość części lotnych oraz wilgotność. Wraz z masą dało to siedmiowymiarowy wektor opisujący każdą z wybranych frakcji dla wszystkich trzech typów węgli. Następnie, przeprowadzono pełną analizę wariancji z badaniem wszystkich założeń wymaganych do jej przeprowadzenia. Wyniki posłużyły do opracowania wniosków.
PL
Popioły lotne ze spalania węgli są coraz częściej postrzegane nie jako odpad, ale wartościowy surowiec. Przemysłowe wykorzystanie ubocznych produktów spalania możliwe jest w przypadku stałej dostępności materiału o odpowiednich właściwościach fizyko-chemicznych. Stabilne parametry surowca są podstawą ich gospodarczego wykorzystania. W artykule przedstawiono wyniki badań terenowo-laboratoryjnych wahań wielkości strat prażenia popiołów lotnych (Yij,%) z obiektów energetycznych północno-wschodniej Polski. Ocenę ilości niespalonego węgla wykonano w zależności od dwóch czynników: źródła pochodzenia popiołu lotnego (czynnik A) i okresu odbioru próbek popiołu (czynnik B). Zastosowanie analizy wariancji do oceny zgromadzonych danych pozwoliło ustalić, że oba rozpatrywane czynniki A i B istotnie wpływają na wielkość strat prażenia popiołów lotnych uzyskanych w ciągu siedmiu miesięcy sezonu grzewczego z wytypowanych sześciu obiektów energetycznych. Udział wpływu czynnika A wynosi 79%, zaś czynnika B – 3,3 %. Znaczące wahania strat prażenia zaobserwowano w miesiącach, w których występuje zwiększone spalanie do celów grzewczych. Największe różnice strat prażenia spowodowane są zróżnicowaniem stosowanych systemów spalania i odpopielania w ocenianych obiektach energetycznych. Warunkiem wstępnym do dalszego wzrostu zastosowań przemysłowych popiołów lotnych, szczególnie w przemyśle materiałów budowlanych, jest takie prowadzenie procesu spalania węgla i odprowadzania odpadów energetycznych, żeby uzyskać surowiec o stabilnej jakości.
EN
Coal combustion fly ashes are more often perceived not only as by-products but as valuable raw materials. Coal combustion by-products industrial application is possible only in the case of constant availability of material with appropriate physical and chemical properties. Raw material stable parameters are essential in their economic exploitation. In the presented paper the results of field-laboratory investigation concerning the fluctuation in los-onignition (Yij,%) of fly ashes from north-east Poland power plants are introduced. The authors have conducted their experiments on the basis of the evaluation of LOI amount depending on two factors: the fly ash source (factor A) and the reception sample period (factor B). The use of variance analysis in evaluating the collected data allowed to conclude that both of the considered factors significantly influenced the fly ashes LOI. The fly ashes was monitored during seven months of heating season. The influence share of factor A was 79% whereas for the case of factor B it was 3.3%. This means that factor B influences less that factor A. In the months where there was a bigger combustion for heating aims, the significant evaluation of LOI was observed. The diversity of the used combustion and ash disposal systems in the monitored power plants have caused the greatest evaluation of LOI. The initial condition for further increase in fly ash economic utilization is to obtain quality stable raw material. This is achieved by modern technology methods and by controlling the coal combustion and power plant waste disposal processes.
PL
W pracy zostaną przedstawione dwie różne metody statystyczne do oceny wpływu różnych dawek nawożenia azotem na wybrane cechy wytrzymałościowe ziarna żyta. Pierwsza metoda jest tradycyjną metodą analizy wariancji, natomiast druga jest niestandardową metodą, którą stosuje się do oceny mocy preparatu testowego względem preparatu standardowego. Porównania tych metod dokonamy dla cech fizycznych ziarna żyta odmiany Amilo i Esprit.
EN
The paper will present two different statistical methods used to assess the impact of different nitrogen fertilisation doses on selected strength characteristics of rye grain. The first method is a conventional variance analysis method, while the other is a non-standard method used to evaluate the power of test preparation compared to standard preparation. Comparison of these methods will be carried out for physical properties of wheat grain (Amilo and Esprit varieties).
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania komputerowej analizy obrazu do oceny mieszania jednorodnych materiałów ziarnistych. Analizie poddano jednorodny układ ziarnisty różniące się barwą. Metodę analizy wariancji zastosowano do oceny miary rozproszenia trasera na powierzchni badanych przekrojów poprzecznych mieszalnika.
EN
The article presents possibility to use computer image analysis to assess mixing of uniform granular materials. Homogeneous granular pattern differing in colour was put to the analysis. The variance analysis method was employed to assess tracer dissipation measure on the surface of examined mixer cross-sections.
EN
Heat protection and moisture comfort are important for firefighter protective clothing. In this study, the thermal protective performance (TPP) and water vapour transmission rate (WVTR) were measured for 16 assemblies. It was established that outer heat resistant fabric and the moisture barrier have significant effects on the TPP rating of assemblies. The moisture barrier also has a strong influence on the water vapour transmission rate of assemblies, and the WVTR of three-layer assemblies is much lower than that of single layer material. At the same time, the low moisture permeability of any layer will lead to a low WVTR of the turnout system. Considering thermal protection and moisture comfort, the optimal assembly of the overall materials is A1B1C2.-application.
PL
Zabezpieczenie termiczne oraz transport wilgoci są ważnymi czynnikami, które muszą być brane pod uwagę przy produkcji ubrań strażackich. Testowano 16 zestawów ubrań określając skuteczność ochrony termicznej oraz szybkość transportu pary wodnej. Określono, że zewnętrzna tkanina odporna na temperaturę i zapewniająca wodoszczelność ma znaczący wpływ na skuteczność termiczną ubrania. Bariera wodoszczelna ma również olbrzymi wpływ na transport wilgoci przez trójwarstwowy strój strażacki, w efekcie różniący się znacznie od ubrania jednowarstwowego. Jednocześnie niska przepuszczalność pary wodnej każdej z warstw prowadzi do słabej przepuszczalności całego systemu. W pracy określono optymalne zestawy użytych materiałów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań elektryzacji strumieniowej oleju izolacyjnego. Czynnikami, które oddziaływały na poziom generacji ładunków elektrostatycznych była temperatura i prędkość przepływu oleju. Analizę wyników badań przeprowadzono wykorzystując dwuczynnikową analizę wariancji. Określono interakcję oddziaływujących czynników.
EN
The paper presents research results on streaming electrification of insulation oil. The factors influencing the level of electric charge electrification were temperature and oil flow speed. The analysis of the results was carried out by using a two-factor variance analysis. The interaction of the factors involved was determined.
11
Content available remote Comparatýve Study of the Abrasion Resistance of Automobile Seat Covers
EN
This work presents an experimental design for the evaluation of different types of behaviour of automobile seat cover fabrics after 10,000 rubs of abrasion. The fabrics used in this research were supplied from four different manufacturers which produce covers for many multinational car companies. The motivation behind this work is the demand from vehicle manufacturers for a high standard of abrasion resistance. The data collected are evaluated statistically using variance analyses and Fisher’s multiple comparison test.
PL
Artykuł przedstawia eksperymentalne badania dla określenia różnic w zachowaniu się materiałów na pokrycia siedzeń samochodowych. Porównania przeprowadzano po wykonaniu 10000 obrotów tarcz ściernych. Badano między innymi różnice w grubości i masie próbek przed i po ścieraniu. Materiały na pokrycia samochodowe stosowane w testach były dostarczone przez rożnych producentów produkujących pokrycia dla samochodów różnych firm. Motywacją dla tych badań było zapotrzebowanie producentów samochodów na materiały o wysokiej odporności na ścieranie. Otrzymane wyniki oceniano statystycznie stosując analizę wariacyjną i test Fishera.
PL
Jednym z czynników determinujących wielkość wskaźnika technicznego uzbrojenia jest wiek właściciela gospodarstw. Przyjmując powyższą hipotezę roboczą przeprowadzone zostały badania na próbie 20 właścicieli gospodarstw z rejonu górskiej gminy Stryszawa. Uzyskane wyniki potwierdziły założoną hipotezę roboczą w układzie pomiędzy dwoma grupami wiekowymi rolników (do 45 lat oraz od 46 do 55 lat) a grupą trzecia (powyżej 55 lat). W gospodarstwach rolników najstarszych podmiotowy wskaźnik był prawie 3. i 4.krotnie większy. Przeprowadzona analiza wariancji potwierdziła statystycznie istotność tych różnic.
EN
The age of farm owners is one of factors which determine the technical equipment index of a farm. Assuming the above hypothesis, the studies were carried out on the population of 20 farm owners settled in the region of Stryszawa mountainous commune. Obtained results confirmed the hypothesis in relation of two age groups of the farmers (up to 45 and from 46 to 55 years old) and the third group (age above 55 years). On the farms of the oldest owners the technical equipment index was almost 3- and 4-times higher. Statistical analysis confirmed the high significance of observed differences.
PL
W pracy wykorzystano analizę wariancyjną (kwadrat łaciński) do oceny istotności wpływu kąta ciągadła, współczynnika tarcia i naprężenia przeciwciągu na temperature, naprężenie średnie i odkształcenia zastępcze wyznaczone za pomocą MES (Forge2) na powierzchni drutu i w jego osi w różnych przekrojach ciągadła. Analiza ta pozwoliła na selekcję parametrów, które posiadają najsilniejszy wpływ na badane czynniki wynikowe.
EN
In the work a variance analysis (latin squere) has been used for an estimation of a significancy of an influence of a die angle, a friction coeficient and a back stress on temperature, mean stress and strain intensity determined by FEM (Forge2) at the wire surface and in the wire axis for different sections of a die. This analysis has allowed for a selection of parameters which has the strongest effect for a variation of considered result factors.
PL
Obecnie w systemach nadzoru maszyn często monitorowanych jest wiele cech sygnałów diagnostycznych. Wybierane są one na podstawie wiedzy i intuicji projektanta, a nie w wyniku sformalizowanego procesu optymalizacji. Wiąże się to z tym, iż wybór cech sygnałów jest jednym z najtrudniejszych zadań diagnostyki. Mając na celu automatyzację tego zadania opracowano metodę badania wrażliwości cech sygnałów diagnostycznych. Przedstawiona w referacie metoda pozwala na wybór z dostępnego zbioru cech sygnałów pewnego podzbioru cech, istotnego z punktu widzenia diagnostyki maszyn. Otrzymany podzbiór cech ma zapewnić wysoką jakość rozpoznawania stanu technicznego diagnozowanego obiektu.
EN
Nowadays, features of diagnostic signals are very often determined in maintenance systems. They are not usually chosen as a result of formalized optimization process, but they are based on knowledge and intuition of a designer. It is an effect of a fact that selection of signal features is one of the most difficult tasks of technical diagnostics. A method of sensitivity examination of di-agnostic signal features was developed for the needs of automation of this task. The method de-scribed in the paper makes it possible to select a certain subset of signal features, which are meaningful from the diagnostic point of view. They are selected from a set of signal features. An obtained subset should assure height quality of technical state classification of an examined object.
15
Content available remote Analiza wariancji funkcji refleksyjności; implikacje praktyczne
EN
In the publication we have described a study of the applicability of statistical analysis to solving an inverse problem of seismic - searching for velocities model. As an example the reflectivity function was analysed and presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.