Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vapor permeability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu było sprawdzenie w budynku jednorodzinnym kierunku przepływu pary wodnej przez strop nad nieogrzewaną piwnicą podczas ogrzewania mieszkania oraz w czasie braku zysków ciepła z układu grzewczego. Badania przeprowadzono dla okresu letniego oraz zimowego w dwóch przypadkach, to znaczy, kiedy budynek w zimie był ogrzewany, i w sytuacji, kiedy nie był zamieszkiwany.
EN
The aim of the study was to verify the direction of water vapor flow in a single family building through the floor slab above an unheated basement during the heating season and during a period without heat gains from the heating system. Tests and measurements were carried out in summer and winter for two cases, namely when the building was heated in winter and when it was not inhabited.
PL
Powłoki stosowane do ochrony powierzchni betonowych w inżynierii komunikacyjnej powinny stanowić zarówno barierę przed wnikaniem wody w głąb konstrukcji, jak i zapewnić możliwość „oddychania” betonu. To „oddychanie” charakteryzowane jest współczynnikiem przenikania pary wodnej. Wymagania co do wartości współczynnika określone są w normie PN-EN ISO 7783-2:2012 oraz PN-EN 1504. Parametr ten jest szczególnie istotny, gdyż stosując powłoki ochronne na powierzchnie betonowe często dochodzi do niekontrolowanego przegrubienia systemu zabezpieczającego, a więc i do zaburzenia jego paroprzepuszczalności, co w konsekwencji może spowodować zarówno pęcherzenie, jak i delaminację. Omówiono wpływ grubości powłok opartych na różnym spoiwie, stosowanych do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych na ich paroprzepuszczalność.
EN
Coatings used to protect concrete surfaces in infrastructures should provide both a barrier against water penetration into construction, and to provide for ”breathing” of the concrete. This ”breathing” is characterized by water vapor transmission rate. Requirements for the values are specified in PN-EN ISO 7783-2:2012 and PN-EN 1504. Vapor transmission is particularly important, because the choice of protection system is often not carefully controlled causing blistering and delamination. The effect of the thickness of coatings based on various binders used for surface protection of concrete structures on their vapor permeability is disscused.
3
Content available remote Risk assesment of water vapor condensation in wall made of hemp-lime composite
EN
The paper presents issues associated with moisture presence in the wall partitions. As the wall material a lime-hemp composite was selected. Materials containing organic components are sensitive to excessive amount of moisture. One of the most important sources of moisture in the walls is diffusive water vapor, which may condense inside the partition. An important parameter of wall material is water vapor permeability. Inappropriate indor air relative humidity and the temperature of the wall surface can contribute to the growth of mold. In turn, the accumulated condensate inside the barrier, may worsenthe thermal insulation parameters and reduce the durability of the material. For the analysis there were selected two external wall constructions manufactured of the hemp-lime composite in two versions, one insulated from the inside and the second one from the outside with wool hemp. Both variants are finished with plaster or wood cladding. To avoid critical surface humidity, internal surface temperature was calculated and the possibility of interstitial condensation in the analyzed walls was determined. Calculations were made assuming the specified conditions in a monthly cycle for Lublin (Poland) location according to PN-EN 13788 standard.
PL
Praca przedstawia zagadnienia związane z występowaniem wilgoci w przegrodach ściennych. Jako materiał ścienny wybrano kompozyt wapienno-konopny. Materiały zawierające składniki organiczne są wrażliwe na nadmiar wilgotności. Jednym ze źródeł wilgoci w ścianach jest dyfundująca przez nią para wodna, która może ulec skropleniu wewnątrz przegrody. Ważnym parametrem materiału ściennego jest paroprzepuszczalność. Nieodpowiednia wilgotność względna w pomieszczeniu oraz temperatura powierzchni ściany może przyczynić się do rozwoju pleśni. Z kolei nagromadzony kondensat wewnątrz przegrody, może pogorszyć parametry termizolacyjne ściany oraz zmniejszyć trwałość materiału. Analizie poddano ścianę zewnętrzną z kompozytu w dwóch wariantach, ocieploną od wewnątrz i od zewnątrz wełną konopną oraz wykończone tynkiem lub okładziną. Obliczono temperaturę powierzchni konieczną do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej ściany oraz określono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej w analizowanych ścianach. Obliczenia wykonano przy założeniu warunków ustalonych w cyklu miesięcznym dla lokalizacji Lublin (Polska) wg normy PN-EN 13788.
PL
W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego komina murowanego z cegły oraz zaproponowano zakres prac remontowych. Badania skuteczności hydrofobizacji komina poprzedziła dokładna diagnostyka obiektu, która polegała na sprawdzeniu m.in. zawartości soli i stopnia zawilgocenia płaszcza komina, ponieważ wysoki stopień zasolenia i duża zawartość wody w porach materiału wyklucza zastosowanie hydrofobizacji. Materiał badawczy stanowiła cegła pobrana z płaszcza przemysłowego komina murowanego. W części eksperymentalnej dokonano obiektywnej oceny preparatów, które mogą być wykorzystane do hydrofobizacji powierzchni komina.
EN
The aim of the research presented in the paper was to evaluate the technical condition of the masonry chimney and to propose scope of modernization process. The studies of effectiveness of hydrophobization were preceded by a thorough diagnosis of the building, which involved checking of the salt content and the degree of moisture of chimney jacket. If the salt content and water content in the pores of the material were too high the hydrophobization could not be used. In presented paper the brick from industrial jacket of chimney was tested. Experimental section contains an objective evaluation of preparations which can be used for the chimney surface hydrophobization.
5
Content available remote Jak oceniać membrany dachowe?
PL
Poleciłem kiedyś mojemu znajomemu, który właśnie budował dom, membranę dachową firmy x. Jednak w firmie, w której wspomniany znajomy kupił pokrycie dachowe, obsługujący go sprzedawca wyjął próbkę membrany i po prostu ją rozwarstwił. Zrobił to oczywiście po to, aby sprzedać mu inną membranę. Moim zdaniem gorszą - o dwukrotnie mniejszej paroprzepuszczalności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.