Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  value
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Historically, the value theory was based on an objectivist approach, where the value of the goods arises through the involvement of private means of production, with a special role of work or a subjectivist approach, where value is a subjective phenomenon and depends on marginal utility of the economic entity. The neoclassical revolution replaced the vague value theory with price theory, the economic reality and consumer expectations led to a situation in which lowering the price of goods at the expense of the environment became a commonly accepted mode of operation. For a long time, the value theory in economics was not an area of reflection, both in the sense of economic and moral value. It was assumed that the subjective character of the value phenomenon makes the analysis of value elusive for the tools of economics. At the same time, environmental goods were considered to be so-called free, occurring in unlimited quantities. These assumptions have contributed to the development of an economics theory that is the antithesis of the economics of sustainable development, excessively exploiting the environment and, indirectly, society as well. The assumptions of sustainable development redefine the space for interpretation of the value theory and imply a change in the approach to an environmental element that cannot be understood in the sense of a free good and which imposes an objective understanding of values that can be preserved or lost in the production process.
PL
Historycznie, teoria wartości opierała się na obiektywistycznym podejściu, gdzie wartość dobra powstaje poprzez zaangażowanie prywatnych środków produkcji, ze szczególną rolą pracy lub też subiektywistycznym podejściu, gdzie wartość jest zjawiskiem o subiektywnym charakterze i zależna jest od użyteczności krańcowej podmiotu gospodarującego. Neoklasyczna rewolucja zastąpiła niejasną teorię wartości teorią ceny, rzeczywistość gospodarcza i oczekiwania konsumentów doprowadziły do sytuacji, w której obniżanie ceny dóbr kosztem środowiska, stało się powszechnie przyjętym sposobem działania. Przez długi okres teoria wartości w ekonomii nie stanowiła obszaru rozważań, zarówno w znaczeniu wartości ekonomicznej, jak i moralnej. Przyjęto, że subiektywny charakter zjawiska wartości czyni analizę wartości nieuchwytną dla narzędzi ekonomii. Jednocześnie dobra środowiskowe uznawane były za tzw. wolne, występujące w nieograniczonych ilościach. Te założenia przyczyniły się do rozwoju gospodarki będącej antytezą ekonomii rozwoju zrównoważonego, nadmiernie eksploatującej środowisko, a pośrednio również społeczeństwo. Założenia rozwoju zrównoważonego otwierają na nowo przestrzeń do interpretacji teorii wartości i implikują zmianę podejścia do elementu środowiskowego, którego nie można rozumieć już w znaczeniu dobra wolnego, i który narzuca obiektywne rozumienie wartości, która w procesie produkcji może zostać zachowana lub utracona.
2
Content available Quality control in dairy supply chain management
EN
The main objective of the article is to study the prospects and opportunities for improving the efficiency of dairy supply chain management through the implementation of the supply chain quality integration (SCQI) model. The study is performed on data collected from three dairy companies: Agroindustrial Company Adal (Kazakhstan), Dean Foods (USA) and Hochwald (Germany). A methodological approach to the evaluation of the vector length is proposed to measure the effectiveness of SCQI model implementation. Three alternative scenarios for the implementation of SCQI are proposed. For Dean Foods, a focus on integration with suppliers is suggested. Hochwald, in turn, should improve its supply chain efficiency via internal integration, while Adal is proposed to improve its value creation effectiveness for consumers. Effectiveness evaluation of the implied supply chain optimization alternatives for Adal, Dean Foods, and Hochwald was carried out by determining the efficiency vector of a supply chain.
PL
Głównym celem tego artykułu jest zbadanie perspektyw i możliwości poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw mleka poprzez wdrożenie modelu integracji jakości łańcucha dostaw (SCQI). Badanie zostało przeprowadzone na danych zebranych od trzech firm mleczarskich: Agroindustrial Company Adal (Kazachstan), Dean Foods (USA) i Hochwald (Niemcy). Proponowane jest metodologiczne podejście do oceny długości wektora do pomiaru skuteczności wdrożenia modelu SCQI. Zaproponowano trzy alternatywne scenariusze wdrożenia SCQI. W przypadku Dean Foods sugerowane jest skupienie się na integracji z dostawcami. Z kolei Hochwald powinien poprawić efektywność łańcucha dostaw poprzez integrację wewnętrzną, podczas gdy Adal proponuje poprawę efektywności tworzenia wartości dla konsumentów. Ocena skuteczności sugerowanych alternatyw optymalizacji łańcucha dostaw dla Adal, Dean Foods i Hochwald została przeprowadzona poprzez określenie wektora wydajności łańcucha dostaw.
EN
In the article, on the example of a civil passenger plane used in transport air services, the essence of the value of a marketing product in market activity was presented. In order to answer the question regarding the assessment of the value of a passenger plane, as a marketing product, by two parties - carriers and producers - the method of comparative analysis of available source data on basic technical and operational parameters of the selected civilian passenger aircraft models manufactured and delivered to the aviation market by the corporation Boeing.
PL
Problemem badawczym podjętym w pracy jest odpowiedź na pytanie: jakie czynniki mogą wzmacniać lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz które z nich mają największy wpływ na decyzje klientów o lojalności. Celem artykułu w jego części teoretycznej jest zaprezentowanie ogólnej istoty lojalności oraz jej możliwych składowych, a w części empirycznej – przedstawienie wyników badań opartych na literaturze przedmiotu. Opracowanie składa się z pięciu części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz podsumowania. W części teoretycznej przedstawiono zjawisko i pojęcia lojalności, zaprezentowano także jej składowe, opisane w literaturze przedmiotu. W części empirycznej przedstawiono czynniki, które mogą determinować lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz teoretyczny model, który opisuje proces podejmowania decyzji przez klientów o lojalności względem wybranego obiektu. Wyniki badań wskazują, że lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych mogą kształtować zarówno czynniki jakościowe związane z usługą, jak również pozajakościowe, jak bezpieczeństwo czy aspekty społeczne.
EN
The research problem raised in the article is the answer to the question: what factors can strengthen customer’s loyalty in the telecommunications services sector and which of them have the greatest influence on customer’s decisions about loyalty. The aim of the article, in its epistemological part, is to present the general essence of loyalty and its possible components, and in the empirical part to present research results based on the subject literature. The study consists of five parts: two theoretical, two research parts and summary with conclusions. The theoretical part presents the phenomenon and concepts of loyalty. Its components described in the literature on the subject were also featured. The empirical part presents factors that may determine customer loyalty in the telecommunications service sector and the theoretical model that describes the customer’s decision making process about loyalty to the selected object. The results of research indicate that customer’s loyalty in the telecommunications services sector can shape both qualitative factors related to the service, as well as quality factors such as security or social aspects.
EN
This article analyses the influence of personal variables on entrepreneurial intentions of students from Poland and Spain. The article presents an integrated structural model that has been developed from a set of student perceptions from both countries. A small number of variables included in the model allows explaining and managing the formation of the intention in the context of higher education. This study provides answers to the following questions: What role do personal variables play as motivation in the formation of entrepreneurship in the case of young people? Is the motivation stronger than self-efficacy? What are the differences in the perceptions and ratings of students in Poland and Spain? How can these variables be enhanced? This work used a causal quantitative methodology based on structural equations (PLS) and the Smart PLS-3.0 program. The PLS model was chosen for its advantages in the study of human behaviour and its optimal predictive potential, and because it allows the use of reflective indicators. In the causal model generated with a sample of 721 respondents from Poland and Spain, it was found that personal values initiated the chain of effects that influenced the attitude and, through it, successively resulted in motivation, selfefficacy and entrepreneurial intentions. Therefore, the subjective variables (values and attitudes) have a positive and significant influence on the action variables (motivation and self-efficacy), and these affect entrepreneurial intentions. The absence of significant regional differences in the responses to the items and the causal relationships of the model suggests the possibility of developing integrated and homogeneous programmes for the entire segment, thereby achieving synergies. The results suppose a theoretical and practical contribution to the promotion of entrepreneur intentions of university students inside and outside the educational context, suggesting a possible effect of personal variables on entrepreneurial intentions.
EN
Changes in the sphere of consumer behavior under the influence of the development and dissemination of ICTs have a significant impact on the operations of enterprises. These changes also affect the concept of value and changes taking place in this area. Over the years, “value” perceived as a set of benefits produced by the company and offered to the final recipient of the product or service has changed its character. Products began to be treated more individually, and the challenge of the marketing departments was to adapt the offer to the needs of individual clients. No longer the product, but the value associated with it became the most important. Contemporary clients are also co-creators of value. They are involved in the process of co-creating the products and services of companies, their marketing activities, and communication. We can observe a paradigm shift in the area of business management, marketing, and interaction with the market as well as value creation.
PL
Zmiany w sferze zachowań konsumenckich pod wpływem rozwoju i upowszechniania ICT mają znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstw. Zmiany te wpływają również na pojęcie wartości. Przestaje ona być postrzegana jako zestaw korzyści wytwarzanych i dostarczanych przez firmę. Coraz częściej udział w tym procesie mają konsumenci. Angażują się w proces współtworzenia produktów i usług firm, ich działań marketingowych i komunikacji. W artykule autorka omawia zagadnienie współtworzenia wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym, prezentuje definicje występujące w literaturze przedmiotu, obszary zastosowań, a także przykłady adaptacji omawianego podejścia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W artykule zaprezentowano częściowe wyniki badania realizowanego przez autorkę wśród przedsiębiorstw w obszarze współtworzenia wartości z konsumentami.
7
EN
Value creation is the element and the crucial attribute of business model, enabling business entitles to be competitive and to set the development direction. In the paper a comparative analysis of three business model was presented. Selected companies for the research represent the transportation sector, manufacturing/service sector for business market and business services for energy sector. In the analysis we considered social architecture, technical architecture as well as business processes that create the structures of business models. Significant changes in the business models’ structure corresponding to new value for the clients and organizations were indicated. The method of Balanced Scorecard was used to measure created value in the business model.
PL
Tworzenie wartości jest elementem i atrybutem modelu biznesu Umożliwia przedsiębiorstwu konkurowanie i rozwój. W artykule przedstawiono analizę porównawczą tworzenia wartości przez modele biznesu przedsiębiorstw: transportowego, usługowo-produkcyjnego inżynierskich usług energetycznych. Analizowano architekturę społeczną, techniczną procesy biznesowe tworzące strukturę tych modeli. Wskazano zmiany w strukturze badanych modeli biznesu jakie są potrzebne do generowania nowej wartości dla klientów i organizacji. Do pomiaru wartości kreowanej przez modele biznesu zastosowano metodę Strategicznej Karty Wyników.
8
Content available remote An axisymmetric contact problem of an elastic layer on a rigid circular base
EN
An analytical solution is presented to a doubly mixed boundary value problem of an elastic layer partially resting on a rigid smooth base. A circular rigid punch is applied to the upper surface of the medium where the contact is supposed to be smooth. The case of the layer with a cylindrical hole was considered by Toshiaki and all [5]. The studied problem is reduced to a system of dual integral equations using the Boussinesq stress functions and the Hankel integral transforms. With the help of the Gegenbauer formula we get an infinite algebraic system of simultaneous equations for calculating the unknown function of the problem. The truncation method is used for getting the system coefficients. A closed form solution is given for the displacements, stresses and the stress singularity factors. The stresses and displacements are then obtained as Bessel function series. For the numerical application we give some conclusions on the effects of the radius of the punch with the rigid base and the layer thickness on the displacements, stresses, the load and the stress singularity factors are discussed.
EN
An analysis of the results of cadastral land valuation in Saint Petersburg is presented in this article. Сadastral values are compared with the real market prices of land plots. This allowed us to justify the need to take into account the isolation of pricing processes in the identified zones for the calculation of land tax.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników katastralnej wyceny gruntów w Petersburgu. Wartości katastralne zostały porównywane z rzeczywistymi cenami rynkowymi działek. Badanie pozwoliło uzasadnić potrzebę wyceny gruntów na cele katastralne odrębnie dla różnych stref atrakcyjności miasta.
10
Content available Pollination value as an ecosystem service
EN
The objective of this study is to present the issues associated with insect pollination as an environmental service. Moreover, it presents the methods of estimating the value of pollination and the results of the research into that value. Research indicates a significant value of pollination – between 153 and 167 billion dollars in the world. Depending on the estimation method, the value of plant pollination by insects may vary. The differences reach as much as several dozen percent. The discrepancies result from different understanding of the term “value”, and in the case of cultivated plants – from significant diversification of the data on the impact of pollination on the crops (available in the subject literature). The literature is dominated by research in determining the value of pollination for cultivated plants. The research into the economic value of pollination for maintaining biodiversity is conducted at a very small scale.
11
Content available Innowacje budowlane. Cz.1
PL
W artykule przedstawiono problematykę modeli biznesu w aspekcie ich zdolności do tworzenia wartości. Przedmiotem badania jest struktura modelu biznesu przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego. Analizowano zmiany w tej strukturze i dynamikę wartości jaką uzyskało badane przedsiębiorstwo. Do pomiaru wartości wykorzystano Strategiczną Kartę Wyników (BSC).
EN
The paper presents issues related to business models in the aspect: of their ability to create value. Subject of the study was transportation and forwarding company business model structure. Changes in the structure were analyzed together with the dynamics of value the investigated company gained. Balanced Scorecard was used to measure the value.
13
Content available Model biznesu regionalnego operatora rewitalizacji
PL
Zasady i wymagania realizacji strategii zrównoważonego rozwoju akcentują znaczenie problematyki rewitalizacji. Szczególnie istotna jest skuteczna rewitalizacja regionów o dużej skali degradacji terenów poprzemysłowych, do których zalicza się województwo śląskie. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelu biznesu regionalnego operatora rewitalizacji, będącej wynikiem prac badawczych, prowadzonych przez konsorcjum naukowo przemysłowe. W publikacji scharakteryzowano uwarunkowania makroekonomiczne i regionalne funkcjonowania operatora rewitalizacji. Przedstawiono strukturę modelu biznesu operatora rewitalizacji oraz źródła finansowania jego działalności.
EN
The principles and requirements of the implementation of the sustainable development strategy emphasize the importance of revitalization. Particularly important is the effective revitalization of large scale regions degradation of post-industrial areas to which the Silesian Voivodeship belongs. The aim of this article is to present the concept of the regional business model of the revitalization operator resulting from research conducted by the scientific and industrial consortium. The macroeconomic and regional conditions of the operation of the revitalization operator were characterized. The structure of the revitalization operator business model and the source of financing of its activity were presented.
PL
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 to instytucjonalny plan rozwoju dla świata, zakładający m.in. eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju do 2030 roku. Implementowanie zawartych w niej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oznacza realizację zadań prospołecznych, rozwój społeczeństwa inkluzywnego, równy wzrost gospodarczy i ochronę środowiska. Wykorzenienie ubóstwa, redukcja nierówności czy wzrost dobrobytu to cele, znajdujące swoje uzasadnienie w filozofii, która je kategoryzuje pod postacią wartości, jak też norm etycznych i moralnych. W artykule zostały prześledzone wiodące koncepcje etyk, do których mogli odwołać się przedstawiciele państw członkowskich ONZ, formułując Agendę. Przedstawiono również rozważania nad głoszonymi w ramach tych aksjologii wartościami sytuującymi się u podstaw analizowanego dokumentu.
EN
The 2030 Agenda for Sustainable Development is an institutional development plan for the world, assuming, among others, eradication of poverty, dignified life for all people and world peace by 2030. Implementation of 17 Goals of Sustainable Development means the achievement of specific social tasks, development of an inclusive society and equal economic growth and environmental protection. Eradicating poverty, reducing inequality or increasing prosperity are targets, which are rooted in philosophy. The paper presented leading concepts of ethics, to which the representatives of the Member States of the United Nations referred to when developing the Post-2015 Agenda. Moreover, a reflection over axiological values at the basis of the Post-2015 Agenda was undertaken.
PL
Celem publikacji jest próba odpowiedzi na postawione we wstępie opracowania pytania oraz weryfikacja tezy, że powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE jest zmienna i zróżnicowana. Podstawę do takiej weryfikacji stanowi analiza statystyczno-porównawcza wyników badań empirycznych na temat innowacyjnych trendów w przedsiębiorstwach unijnych. Badania zostały przeprowadzone w lutym 2015 r. przez TNS Political & Social w 28 państwach członkowskich oraz w Szwajcarii i USA. Analizy powszechności wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach dokonano w trzech przekrojach: 1) według przedsiębiorstw, które wdrożyły przynajmniej jedną innowację, 2) według kategorii wdrożonych innowacji, 3) według kategorii przedsiębiorstw. Do opracowania tekstu wykorzystano dwie metody badawcze: analizę krytycznopoznawczą piśmiennictwa oraz analizę statystycznoporównawczą materiału empirycznego. Prezentowane wyniki badań potwierdziły przyjętą tezę badawczą.
EN
The purpose of the publication is an attempt to answer the questions which are put in the introduction of the elaboration and verification of the thesis that the commonness of the implementation of innovations in enterprises operating in the Member States of the European Union is variable and diverse. The basis for such verification is the statistical-comparative analysis of the results of the empirical researches on innovative trends in EU companies. The study was conducted in February 2015 by TNS Political & Social in 28 Member States of the European Union, Switzerland and the United States. Analysis of the commonness of the introduction of innovations in enterprises was carried out in the following 3 dimensions: 1) according to enterprises that have introduced at least one innovation, 2) according to the category of introduced innovations, 3) according to the category of enterprises. Two research methods (critical-cognitive analysis of the literature and the statistical-comparative analysis of second data) have been used to prepare this text. Presented results of the studies confirmed the research thesis.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kreowaniem wartości dla klienta za pomocą marketingu doświadczeń. Przeanalizowano jego istotę, cechy oraz cele. Zwrócono również szczególną uwagę na sposoby komunikacji kreowanych doświadczeń. Ukazano przy tym jego siłę oraz możliwości zastosowania.
EN
This article shows the issues associated with creating the customer value through the marketing of experience. It presents the conception, features and purposes of marketing of experience. The article also observes the ways of communicating the created experiences. Moreover, it shows the strengths and possibilities that the marketing of experience establishes.
EN
As companies have recently gotten more interested in utilizing the increasingly gathered data and realizing the potential of data analysis, the ability to upgrade data into value for business has been recognized as an advantage. Companies gain competitive advantage if they are able to benefit from the fleet data that is produced both in and outside the boundaries of the company. Benefits of fleet management are based on the possibility to have access to the massive amounts of asset data that can then be utilized e.g. to gain cost savings and to develop products and services. The ambition of the companies is to create value from fleet data but this requires that different actors in ecosystem are working together for a common goal – to get the most value out of fleet data for the ecosystem. In order that this could be possible, we need a framework to meet the requirements of the fleet life-cycle data utilization. This means that the different actors in the ecosystem need to understand their role in the fleet data refining process in order to promote the value creation from fleet data. The objective of this paper is to develop a framework for knowledge management in order to create value from fleet data in ecosystems. As a result, we present a conceptual framework which helps companies to develop their asset management practices related to the fleet of assets.
PL
Jako, że przedsiębiorstwa w ostatnim czasie zaczęły bardziej interesować się wykorzystaniem wzrastającej ilości danych i zdały sobie sprawę z potencjału analizy danych, uznano, że zdolność do przekształcenia danych w wartość dla przedsiębiorstwa jest dla niego korzystne. Przedsiębiorstwa zdobywają przewagę konkurencyjną, jeśli są w stanie wykorzystać dane floty, które są generowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Korzyści płynące z zarządzania flotą opierają się na możliwości uzyskania dostępu do ogromnych ilości danych o aktywach, które można następnie wykorzystać np. w celu uzyskania oszczędności a także rozwoju produktów i usług. Celem przedsiębiorstw jest tworzenie wartości z danych floty, ale wymaga to, aby różne podmioty w ekosystemie współpracowały ze sobą we wspólnym celu – aby uzyskać najwyższą wartość z danych floty dla ekosystemu. Aby było to możliwe, potrzebne są ramy, aby spełnić wymagania dotyczące wykorzystania danych o cyklu życia floty. Oznacza to, że różne podmioty w ekosystemie muszą zrozumieć swoją rolę w procesie rafinacji danych floty w promowaniu tworzenia wartości z danych floty. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie ram zarządzania wiedzą w tworzeniu wartości z danych floty w ekosystemach. Jako wynik przedstawiono koncepcyjne podstawy, które pomagają przedsiębiorstwom rozwijać praktyki zarządzania aktywami związane z flotą aktywów.
EN
Because of their natural and anthropogenic values, attractive natural areas are protected by law. The protective activities are connected with the proper management of these areas. The paper proposes the thesis that ethical values and norms referred to ecology are not taken into consideration in the management of attractive natural areas, both in theoretical and practical terms. The study presents attractive natural areas as a valuable common good, and discusses a place of values and norms in ethics. The project of ethical concept of management in these areas containing the adopted values and moral norms that refer to ecology was also formulated. The paper was written based on the scientific literature and official documents.
PL
Przedmiotem analizy są normowe wartości fci oraz fcm przy szacowaniu klasy betonu dla małej próby. W minionych latach zmieniło się podejście do szacowania tych wartości i istnieje uzasadniona obawa o zakwalifikowanie betonu do niższej klasy mimo, że ciąg wartości z tzw. małej próby o tym nie świadczy. Ponieważ ostatecznie klasę betonu określa się ex post po wykonaniu konstrukcji konsekwencje dla wykonawcy, który nie dotrzymał projektowanej klasy betonu, są daleko idące. W artykule przeanalizowano dwa ciągi wyników badań wytrzymałości betonu na ściskanie uzyskane podczas budowy obwodnicy autostradowej miasta Poznania. W wyniku obliczeń zaproponowano konieczne wartości dwóch wymienionych parametrów by spełnić warunek bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
The subject of the analysis are normative values fci and fcm in the estimation of concrete class for a small sample. In the past years, the approach to estimating these values has changed and there is a well-grounded concern that concrete will be classified as lower class concrete, despite the fact that the value chain from the so called small sample does not justify it. Because ultimately concrete class is defined ex post after the erection of a structure, there will be far reaching consequences for the contractor who has not met the designed class of concrete. The paper analyses two series of test results for the compressive strength of concrete obtained during the construction of motorway ring road of the city of Poznan. After making calculations, necessary values of the two above mentioned parameters were proposed to meet the safety requirements of the structure.
EN
The paper attempts to assess the impact of variability of selected geological (deposit) parameters on the value and risks of projects in the hard coal mining industry. The study was based on simulated discounted cash flow analysis, while the results were verified for three existing bituminous coal seams. The Monte Carlo simulation was based on nonparametric bootstrap method, while correlations between individual deposit parameters were replicated with use of an empirical copula. The calculations take into account the uncertainty towards the parameters of empirical distributions of the deposit variables. The Net Present Value (NPV) and the Internal Rate of Return (IRR) were selected as the main measures of value and risk, respectively. The impact of volatility and correlation of deposit parameters were analyzed in two aspects, by identifying the overall effect of the correlated variability of the parameters and the indywidual impact of the correlation on the NPV and IRR. For this purpose, a differential approach, allowing determining the value of the possible errors in calculation of these measures in numerical terms, has been used. Based on the study it can be concluded that the mean value of the overall effect of the variability does not exceed 11.8% of NPV and 2.4 percentage points of IRR. Neglecting the correlations results in overestimating the NPV and the IRR by up to 4.4%, and 0.4 percentage point respectively. It should be noted, however, that the differences in NPV and IRR values can vary significantly, while their interpretation depends on the likelihood of implementation. Generalizing the obtained results, based on the average values, the maximum value of the risk premium in the given calculation conditions of the „X“ deposit, and the correspondingly large datasets (greater than 2500), should not be higher than 2.4 percentage points. The impact of the analyzed geological parameters on the NPV and IRR depends primarily on their co-existence, which can be measured by the strength of correlation. In the analyzed case, the correlations result in limiting the range of variation of the geological parameters and economics results (the empirical copula reduces the NPV and IRR in probabilistic approach). However, this is due to the adjustment of the calculation under conditions similar to those prevailing in the deposit.
PL
W publikacji podjęto próbę oceny wpływu zmienności wybranych parametrów geologicznych (złożowych) na wartość i ryzyko projektów w górnictwie węgla kamiennego. Badania przeprowadzono w ujęciu symulacyjnym z wykorzystaniem analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz zweryfikowano na przykładzie trzech rzeczywistych pokładów węgla kamiennego. W symulacji Monte Carlo bazowano na technice bootstrapu nieparametrycznego, a zależności korelacyjne poszczególnych parametrów złożowych przestawiono przy pomocy kopuły empirycznej. W obliczeniach uwzględniono również niepewność wobec parametrów charakterystycznych rozkładów empirycznych zmiennych złożowych. Za wiodący miernik wartości wybrano wartość zaktualizowaną netto (NPV), natomiast ryzyka – wewnętrzną stopę zwrotu (IRR). Pomiar wpływu zmienności i korelacji parametrów złożowych analizowano w dwóch aspektach, identyfikując najpierw efekt całkowity skorelowanej zmienności parametrów złożowych, a następnie efekt wpływu korelacji na NPV i IRR. W tym celu zastosowano podejście różnicowe, a w rezultacie tego postępowania, w kategoriach liczbowych, określono wartość możliwych błędów kalkulacji tych mierników. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że całkowity efekt zmienności mierzony wartością średnią nie przekracza 11,8% w przypadku NPV i 2.4 punktu procentowego w odniesieniu do IRR. Nie uwzględnienie korelacji powoduje zawyżanie NPV o maksymalnie o 4,4%, natomiast IRR średnio o 0,4 pkt. proc. Należy jednak podkreślić, że różnice wartości NPV i IRR mogą wahać się w znacząco większych zakresach, a ich interpretacja ma sens jedynie w odniesieniu do prawdopodobieństwa realizacji. Uogólniając otrzymane rezultaty, bazując na średnich, maksymalna wartość premii za ryzyko z tytułu zmienności analizowanych parametrów złożowych w warunkach trzech ocenianych pokładów złoża „X”, przy odpowiednio dużych zbiorach danych (powyżej 2500), nie powinna być wyższa niż 2,4 pkt. proc. O wpływie analizowanych parametrów geologicznych na wartość NPV i IRR przesądza przede wszystkim ich współwystępowanie, które może być mierzone siłą związków korelacyjnych. Korelacje powodują ograniczenie zakresów zmienności tych parametrów, a kopuła empiryczna wpływa na obniżenie NPV i IRR w ujęciu probabilistycznym. Jest to jednak skutek urealnienia kalkulacji w warunkach bardzo zbliżonych do naturalnych w złożu.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.