Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  value chain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W opracowaniu podjęto problematykę możliwości wykorzystania koncepcji łańcucha wartości i teorii ograniczeń w kreowaniu wartości dla społeczeństwa. Jednocześnie podkreślono, że łańcuch jest adekwatnym instrumentem sterowania procesem tworzenia wartości społecznej poprzez koszt systemowy. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że dla kreowania wartości istotne znaczenie ma identyfikacja procesów, punktów krytycznych w systemie. Celem artykułu jest ocena inwestycji w łańcuchu wartości.
EN
The paper discusses the possibilities of using the concept of the supply chain and theory of constraints in creating value for society. In this paper, it was highlighted that the supply chain is an adequate instrument to control the process of creating public value by system cost. In addition, it was noted that for creating value it is important to identify process, critical point in the system. The purpose of the article is to evaluate value chain investment.
EN
At present, with the increase of production capacity and the promotion of production, the reserves of most mining enterprises under the original industrial indexes are rapidly consumed, and the full use of low-grade resources is getting more and more attention. If mining enterprises want to make full use of low-grade resources simultaneously and obtain good economic benefits to strengthening the analysis and management of costs is necessary. For metal underground mines, with the gradual implementation of exploration and mining projects, capital investment and labor consumption are dynamic and increase cumulatively in stages. Consequently, in the evaluation of ore value, we should proceed from a series of processes such as: exploration, mining, processing and the smelting of geological resources, and then study the resources increment in different stages of production and the processing. To achieve a phased assessment of the ore value and fine evaluation of the cost, based on the value chain theory and referring to the modeling method of computer integrated manufacturing open system architecture (CIMOSA), the analysis framework of gold mining enterprise value chain is established based on the value chain theory from the three dimensions of value-added activities, value subjects and value carriers. A value chain model using ore flow as the carrying body is built based on Petri nets. With the CPN Tools emulation tool, the cycle simulation of the model is carry out by the colored Petri nets, which contain a hierarchical structure. Taking a large-scale gold mining enterprise as an example, the value chain model is quantified to simulate the ore value formation, flow, transmission and implementation process. By analyzing the results of the simulation, the ore value at different production stages is evaluated dynamically, and the cost is similarly analyzed in stages, which can improve mining enterprise cost management, promote the application of computer modeling and simulation technology in mine engineering, more accurately evaluate the economic feasibility of ore utilization, and provide the basis for the value evaluation and effective utilization of low-grade ores.
PL
Obecnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na surowce mineralne, zasoby większości tych surowców podlegają bardzo szybkiemu sczerpaniu, a wykorzystanie zasobów o niskiej jakości jest brane pod uwagę coraz powszechniej. Jeśli przedsiębiorstwa wydobywcze chcą w pełni wykorzystać zasoby surowców mineralnych niskiej jakości i jednocześnie uzyskać dobre wyniki ekonomiczne, niezbędna jest szeroka analiza i zarządzanie kosztami. W przypadku podziemnych kopalń rud metali, przy stopniowej realizacji projektów poszukiwawczo-wydobywczych, nakłady inwestycyjne i nakłady pracy są dynamiczne i wzrastają stopniowo w realizowanych procesach. W związku z tym, w ocenie wartości rudy powinno się uwzględniać szereg procesów, takich jak: poszukiwanie, wydobycie, przeróbkę i hutnictwo, a następnie rozpatrywać przyrosty wartości i kosztów na poszczególnych etapach produkcji i przetwarzania. Aby osiągnąć etapową ocenę wartości rudy i dokładną ocenę kosztów, w oparciu o teorię łańcucha wartości, należy zastosować metodę komputerowego modelowania zintegrowanej produkcji otwartej architektury systemu (CIMOSA). Ramy analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa wydobywczego złota są ustalane z trzech ocen: wartości dodanej, wartości podmiotów i wartości nośników. Model łańcucha wartości wykorzystujący przepływ rudy zbudowany jest w oparciu o sieci Petriego. Symulacja cyklu modelu jest realizowana przez kolorowe sieci Petriego, które zawierają hierarchiczną strukturę. Przykładem jest wielkoskalowe przedsiębiorstwo wydobywcze złota, w którym model łańcucha wartości jest określany ilościowo w celu symulacji procesów tworzenia, przepływu, przeniesienia i realizacji. Analizując wyniki symulacji, wartość rudy na poszczególnych etapach produkcji jest oceniana dynamicznie, a koszty są również analizowane etapami, co może: poprawić zarządzanie kosztami przedsiębiorstw górniczych, promować zastosowanie modelowania komputerowego i technologii symulacji w inżynierii górniczej, bardziej dokładnie ocenić ekonomiczną wykonalność wykorzystania rudy i zapewnić podstawę do oceny wartości i efektywnego wykorzystania rud niskiej jakości.
EN
The aim of the herein paper is to present the trends of the development of the Key National Clusters. In this paper, analysis has been carried out on the criteria of the selection of the key national clusters. Over the past few years in Poland the rapid development of clusters has been observed. This is possible thanks to the EU and government support. Together with the increase in demand for innovative economic solutions, the number of clusters is also growing, while simultaneously the preparation of criteria for their evaluation is essential. Cluster initiatives are of particular value for local self-governing units and support the development of entire regions.
PL
W artykule zaprezentowano przykład wykorzystania analizy przepływów wewnątrzorganizacyjnych w organizacji przy zastosowaniu autorskiego narzędzia badawczego o nazwie FAN_v.l (z ang. Flows Analysis of Network-Centric Companies). Narzędzie to powstało na potrzeby konkretnego, międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, ale z uwagi na swoją uniwersalność, może być użyteczne dla innych firm, zwłaszcza tych o złożonej i rozbudowanej strukturze. Dlatego też w niniejszej pracy przedstawiono podstawy teoretyczne, budowę oraz wskazówki metodyczne posługiwania się ww. narzędziem oraz przykład jego zastosowania.
EN
The paper presents an example of implementation of organizational flows analysis within network-centric companies by using a proprietary research tool called FAN_v.l (Flows Analysis of Network-Centric Companies). This tool has been created for a particular International enterprise in the pharmaceutical industry, but due to its versatility, it can be useful to other companies, especially those with complex organizational structure. Therefore, in the paper a theoretical and methodological guidelines are presented, to suggest how to correctly use the tool.
PL
Badania koncentrują się na aspektach metodycznych i mają na celu podjęcie próby określenia wzajemnych relacji, jakie występują między jakością usług transportowych, jako jednego z rodzajów usług logistycznych realizowanych w ramach łańcucha dostaw, a wartością, jaką jest on zdolny generować dla finalnego klienta. Zasadniczym przedmiotem badania jest określenie podstawowych czynników determinujących jakość usług transportowych, do której pomiaru zaproponowano zastosowanie znanej od połowy lat 80. XX w. metody Servqual. Została ona jednak nieco zmodyfikowana przez autora, co w efekcie pozwoliło silniej wyeksponować relacje istniejące między tą kategorią a określonym typem rynku usług transportowych. W nawiązaniu do wybranych typów tych rynków z właściwym im mechanizmem ustalania cen przedstawiono w sposób modelowy, na podstawie relacji jakość produktu-jego cena, siłę wpływu użyteczności produktu na poziom wartości generowanej dla finalnego klienta. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę budowy łańcucha wartości opartego na wzroście jakości produktów transportowych.
EN
The purpose of the study which is methodological in its nature, is to make an attempt to determine the impact of the quality of transport services, as one of the types of logistics services in the supply chain on the value generated within it. The scope of the study include both methodological aspects concerning the selection of the proper method of measuring the quality of the transport products which relates directly to the well known SERVQUAL method, as well as aspects enabling to apply this category to a specific type of transport services market. In relation to the selected types of these markets with the right pricing mechanism it has been shown a model based on the relationship: the quality of the product, its price which reflects the strength of the impact the usefulness of the transport product at the level of value generated for the final client. Test results point out to the need for the construction of the value chain based on the increase in the quality of the transport products.
6
Content available Tourism product club in generating the value chain
EN
The increasing dynamics and turbulence of the tourism market encourage cooperation, networking and synergy in identifying competitive advantages based on innovation (speed) in order to create new value for the modern tourists. The paper explores the tourism product club as a response to the challenges of the 21st century tourism in the optimization of value chain and logistic processes aiming at permanent innovation of the tourism product. The goal is to provide a unique experience and emotion at minimum cost, multiplying the profit which will be reinvested in new intangible resources (information and knowledge) in the process of achieving excellence and product recognition. The paper examines the types of stakeholder associations aiming at valorising natural prerequisites and turning them into competitive advantages in the achievement of sustainable and responsible development. It synthesizes and builds on the theoretical and applied knowledge on the development of tourism product club and value chain management excellence and their interaction. The paper further investigates the potential interests and benefits for the stakeholders based on a new business philosophy of cooperation and value chain management. It presents the limits and proposals for the implementation of tourism product clubs in Croatian tourism. Tourism product club represents a new and insufficiently explored concept in both theory and practice; the results of the research can be implemented in the development of a specific and recognizable destination product and value chain optimization.
PL
Rosnąca dynamika i turbulencje na rynku turystycznym zachęcają do współpracy, tworzenia sieci i wykorzystywania synergii w identyfikacji przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności, aby stworzyć nową wartość dla współczesnych turystów. Artykuł analizuje klub produktu turystycznego jako odpowiedź na wyzwania turystyki XXI wieku w optymalizacji łańcucha wartości i procesów logistycznych, mających na celu trwałą innowacyjność produktu turystycznego. Celem klubu jest dostarczenie unikalnego doświadczenia i emocji przy minimalnych kosztach, pomnożenie zysków, które będą reinwestowane w nowe zasoby niematerialne (informacja i wiedza) w procesie osiągania doskonałości i uznania produktu. Artykuł analizuje rodzaje zrzeszeń interesariuszy mających na celu waloryzację naturalnych warunków, zamieniając je w przewagi konkurencyjne w osiąganiu zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Artykuł jest syntezą opartą na wiedzy teoretycznej i empirycznej w zakresie rozwoju klubu produktu turystycznego i doskonałości zarządzania łańcuchem wartości oraz ich interakcji. Artykuł ponadto bada potencjalne możliwości i korzyści dla interesariuszy, na podstawie nowej biznesowej filozofii współpracy oraz zarządzania łańcuchem wartości. Przedstawia ograniczenia i propozycje dotyczące realizacji klubów produktu turystycznego w turystyce chorwackiej. Klub produktu turystycznego reprezentuje nową i niewystarczająco zbadaną koncepcję zarówno w teorii, jak i praktyce; wyniki badań mogą być implementowane w rozwoju konkretnego i rozpoznawalnego produktu, destynacji i optymalizacji łańcucha wartości.
PL
Wraz z rozwojem rynku sprzedaży detalicznej można zaobserwować stały wzrost popularności produktów oznaczonych markami pośredników handlowych. Towary te nie są już promowane jako produkty generyczne o najniższej cenie, ale jako alternatywa wobec dóbr markowych o porównywalnej jakości i wartości dodanej dla nabywcy. Produkty oferowane pod marką detalisty odgrywają zatem najważniejszą rolę w pozycjonowaniu tej marki na rynku oraz budowaniu lojalności konsumentów. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie warunków współpracy detalistów z producentami towarów oferowanych pod marką tychże detalistów ze szczególnym uwzględnieniem procedury wyboru potencjalnych dostawców. Autorka dodatkowo dokonuje próby oceny zależności między doborem kryteriów selekcji partnerów a wynikami współpracy. Badanie opiera się na pogłębionym przeglądzie literaturowym i studium dwóch przypadków współpracy polskich producentów z globalnymi sieciami handlowymi.
EN
The popularity of own brand products popularity is growing steadily along with the development of a retail market. These products are no longer promoted as low-priced generic products, but as an alternative to the branded goods characterized by comparable quality and added value. Therefore, the product itself plays a central role in positioning an own brand and building the customer loyalty. The aim of the article is to explore the determinants of cooperation between the retailers and producers of private brand products with special regard to the process of potential partner selection. Author attempts to assess the dependence between the selection criteria choice and the cooperation results. The research is based on literature review and case study of two Polish producers successfully cooperating with global retail chains.
PL
Rozważania zawarte w artykule wpisują się w dyskurs naukowy dotyczący definiowania pojęć w aspekcie podejścia łańcuchowego jako formy współdziałania przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba usystematyzowania koncepcji łańcucha logistycznego, łańcucha dostaw i łańcucha wartości w kontekście współdziałania przedsiębiorstw na rynku. Na bazie przeprowadzonej krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej przedstawiono genezę podejścia łańcuchowego oraz dokonano analizy definicji głównych łańcuchów. Wzięto pod uwagę konfigurację cech łańcucha, do których należą: struktura podmiotowa, przedmiot przepływu oraz cele, zakres czynnościowy i obszary współdziałania uczestniczących podmiotów. Wnioski płynące z badań umożliwiają wyodrębnienie łańcucha logistycznego oraz zidentyfikowanie go jako niezbędnego trzonu łańcucha dostaw i łańcucha wartości. Jednocześnie badania wskazują na coraz większą względność koncepcji łańcucha dostaw i łańcucha wartości oraz coraz większą trudność w zdefiniowaniu granicy pomiędzy tymi pojęciami.
EN
Article is a part of the scientific discourse concerning the chain approach concepts as a form of cooperation between enterprises. It attempts to systematize the concepts of the logistics chain, supply chain and value chain in the context of cooperation between enterprises on the market. On the basis of a literature review the genesis of chain approach is presented, as well as the analysis of the definition of the indicated chains. The conclusions of the study allow to extract the logistics chain and to identify it as an essential element of the supply chain and value chain. At the same time studies show the increasing relativity of the concept of supply chain and value chain and increasing difficulty in defining the boundary between these concepts.
9
Content available Knowledge management model
EN
Building a community of knowledge workers who well understand their meaning is a decisive factor to meet the demands of the market and challenges formulated by modern society. Kept by the people knowledge have special value to the organization because of the range and endless possibilities to set it up. The main aim of this article is to present of knowledge development model. It is based on a combination of elements of the value chain and the Kirkpatrick model. The model assumes the possibility of creating a knowledge management strategy, which allows by measurement determine the appropriate action that are shaping the level and value of knowledge. Enterprise knowledge management requires involvement of employees and managers, and integrates the activities undertaken contributing to the development of knowledge to the needs of the recipient. The article therefore included a summary of the results of the assessment level of knowledge from the perspective of these groups.
PL
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie modelu rozwoju wiedzy w organizacji. Oparty jest na połączeniu elementów łańcucha wartości z modelem Kirkpatricka. Model zakłada możliwość stworzenia strategii zarządzania wiedzą, która pozwala poprzez pomiar określić odpowiednie działania kreujące poziom i wartość wiedzy. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie wymaga zaangażowania pracowników i menadżerów, oraz integrowania podejmowanych działań służących rozwojowi wiedzy z potrzebami odbiorcy. W artykule ujęto, zatem syntetycznie przedstawione wyniki oceny poziomu wiedzy z perspektywy wymienionych grup.
PL
Artykuł ma charakter metodologiczny i koncentruje się na zagadnieniach dotyczących możliwości badania wpływu jakości usług transportowych, jako jednych z rodzajów usług logistycznych oferowanych w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw, na kształtowanie wartości generowanej dla finalnego klienta. Przedmiotem badań są nie tylko aspekty metodologiczne dotyczące określenia wartości i użyteczności takich produktów, jakimi są usługi transportowe, świadczone tak przez zarządców infrastruktury transportowej (usługi sieciowe), jak też wytwarzane przez przewoźników (usługi przewozowe), ale również kwestie wyboru odpowiednich metod pomiaru ich jakości. W artykule przedstawiono jedną z takich metod, opartą na rozwiniętej formule użyteczności usługi transportowej. Nawiązując do podstawowych rodzajów usług transportowych oferowanych na typowych dla każdej z nich rynkach transportowych z właściwym dla nich mechanizmem cenowym, przedstawiono metodę (formułę) pozwalającą określić wpływ użyteczności produktu transportowego na poziom wartości generowanej dla finalnego klienta. Metoda ta bazuje na ustaleniu relacji między dającym się zmierzyć poziomem jakości produktu transportowego i jego ceną. Na tej podstawie przedstawiono formy transformacji wartości i wartości użytkowej produktów transportowych w układzie logistycznego łańcucha dostaw. Wyniki badań wskazują na konieczność wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze transportu, prowadzących do wzrostu jakości usług, która następnie staje się podstawą budowy łańcucha o wysokiej wartości dla klienta. Istotną kwestią, o której jedynie wspomniano, jest transmisja tej wartości (wartości dodanej) w układzie łańcucha dostaw - jego poszczególnych ogniw, w kierunku finalnego klienta.
EN
The paper which is methodological in its nature, aims to determine the impact of the quality of transport services, as one of the types of logistics services offered in the supply chain, on the value generated within it. The scope of the study include both methodological aspects concerning the selection of the proper method of measuring the quality of the transport products, as well as apply this category to a specific type of transport market. In relation to the selected types of these markets with the right pricing mechanism, it has been presented a model based on the relationship: the quality of the product, its price which reflects the strength of the impact the usefulness of the transport product at the level of value generated for the final client. Test results point out to the need for the construction of the value chain based on the increase in the quality of the transport products, i.e. its added value.
PL
Artykuł dotyczy koncepcji zarządzania wartością, która zakłada, iż strategicznym, długookresowym celem działalności przedsiębiorstwa jest tworzenie oraz maksymalizacja majątku właścicieli. W metodologii zarządzania wartości przedsiębiorstwa istotne miejsce zajmują czynniki wzrostu wartości. Wszelkie decyzje zarówno strategiczne, jak i operacyjne powinny być podejmowane poprzez koncentrację procesu decyzyjnego na kluczowych czynnikach kształtujących wartość. W artykule zwrócono uwagę na rolę i znaczenie identyfikacji kluczowych, przedmiotowych czynników, jak i procesowego podejścia do zarządzania, co w połączeniu pozwala ukierunkować przedsiębiorstwo na wzrost jego wartości dla akcjonariuszy.
EN
This paper refers to the concept of value management. It assumes that the strategic long-term goal of the company is to create and maximize the wealth of the owners. The raising factors occupy an important place in the methodology of enterprise value management. The authors pay attention to the role and importance of identifying the key subject factors, as well as the process approach to management which allows to maximize the real value for shareholders.
EN
The article aims to present issue concerning practical aspects of process identification and process scope definition. It specifies terms that are used in theory and practice related to a process, a value stream and a value chain and confusions concerning their application. The publication affects the question of different methodologies for identification of processes and their impact on organisational improvement model.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14594--14601, CD 6
PL
W gospodarce globalnej konkurencji organizacje stosują strategie optymalizacji kosztów, przywództwa jakościowego, niszy rynkowej i innowacji. Powszechnie stosowane są nowoczesne koncepcje, metody i techniki zarządzania, które są adoptowane z innych dziedzin nauki i branż. Turbulentne otoczenie stawia wymogi ustawicznej elastyczności i dostosowywania się względem zmieniających się warunków, technologii, wiedzy. Przedsiębiorstwa usługowe kreując strategie wzrostu konkurencyjnego stosują zarządzanie logistyczne i adoptują metody i instrumentu przewag konkurencyjnych. Przykładem takim są charakteryzowane zmiany strategiczne w bankach polskich, które wykorzystały łańcuch wartości (łańcuch logistyczny) jako instrument przewagi konkurencyjnej. Efekty tej strategii konkurencyjnej stały się celem prezentowanego artykułu.
EN
In a competitive global economy organizations comply with cost optimization strategies, leadership quality, niche market and innovation. Commonly used modern concepts, methods and management techniques that are adopted from other fields and industries. Turbulent environment puts continual requirements of flexibility and adaptability in relation to changing conditions, technology and knowledge. Service companies creating competitive growth strategies apply logistics management and adopt methods and instrument competitive advantages. An example of such a strategy are characterized changes in Polish banks that took advantage of the value chain (supply chain) as a tool for competitive advantage. Competitive effects of this strategy have been the target of the article.
PL
Kryteriami wyboru środka transportu jest czas, niezawodność, wygoda, bezpieczeństwo, co łącznie tworzy szeroko rozumianą jakość przewozu. Zestawienie jakości/ceny określa wartość relatywną przewozu. Ustalenie punktu równowagi owej wartości jest punktem krytycznym szacowania opcji zmian kształtowanej wartości przewozu wybranym środkiem transportu. W artykule dokonano spekulacji w obszarze rozwiązań szacowania wartości relatywnej przewozu w oparciu o istniejącą architekturę transportu. Można mieć nadzieję, że przyszłościowe rozwiązania w roku 2030 zniwelują kongestię i przyczynią się do zmian oceny przewozu zbiorowego.
EN
The selection criteria of the means of transport are time, reliability, comfort and safety, which together compose transport quality in a broad sense. The quality/price combination defines the relative value of transport. Specifying this value's point of balance is the critical point in estimating the change options of the shaped transport value with the selected means. The article contains a speculation about the solutions for estimating the relative value of transport based on the existing transport architecture. One can hope that prospective solutions in 2030 will eliminate congestion and contribute to the changes in evalutation of group transport.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji łańcucha dostaw i łańcucha wartości w opiece zdrowotnej. W artykule zaprezentowano model łańcucha dostaw w opiece zdrowotnej USA identyfikując poszczególne jego podmioty oraz przepływy, jakie miedzy nimi zachodzą. Ponadto artykuł opisuje pojęcie wartości w opiece zdrowotnej oraz prezentuje model wartości dla organizacji świadczącej usługi medyczne.
EN
The goal of the article is to present the concept of value and the supply chain in healthcare industry. The article describes supply chain management in healthcare in the United States and identifies its participants and flows that take place between them. In addition, the article defines concept of value in healthcare and describes a valuation model for organizations in the healthcare industry.
PL
We wstępie artykułu nawiązano do zmian zachodzących w modelach biznesowych przewoźników tradycyjnych w celu oferowania usługi transportu lotniczego w segmencie przewozów niskokosztowych. W artykule omówiono pojęcie modelu biznesowego przewoźnika lotniczego oraz łańcucha wartości przewoźnika lotniczego na podstawie koncepcji zaproponowanej przez M.E. Portera. Scharakteryzowano również konkurencję cenową zachodzącą pomiędzy przewoźnikami lotniczymi reprezentującymi odmienne modele biznesowe, jak również wskazano na trudności związane ze świadczeniem usług przez przewoźników sieciowych w segmencie przewozów niskokosztowych w ramach przyjętego pierwotnie modelu biznesowego. Następnie scharakteryzowane zostały podejmowane przez największych europejskich przewoźników (Lufthansa, Air France, Iberia) działania mające na celu skierowanie usługi transportowej dla pasażera wrażliwego na cenę biletu lotniczego.
EN
The introduction refers to the changes in the business models of traditional European airlines: Lufthansa, Iberia and Air France towards offering low-cost services. Later in the article shown and described an air carrier's business model, as well as value chain according to the concept introduced by M.E. Porter. It helps to understand the measures taken by the air carriers towards offering low-cost services. The ongoing price competition between air carriers representing different business model was also described. There is also mentioned the difficulty of reconciling the various philosophies of functioning of air carriers in separate market segments without a reconfiguration of business model which was initially adopted. For this purpose, an example of Continental Lite was described. Relevant activities undertaken by European network carriers have been characterized in the following section of the article.
17
Content available remote Migracja marż w łańcuchu wartości
PL
Prawidłowo prowadzona polityka marż jest jednym z najważniejszych narzędzi kształtowania wyniku finansowego. Ich wysokość powinna być monitorowana jako proces, również pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach łańcucha wartości, zaś każdyelement tego łańcucha powinien generować oczekiwany poziom zysków. W przypadku podmiotów powiązanych to jednostka dominująca powinna realizować maksymalną marżę z punktu widzenia grupy kapitałowej, z uwzględnieniem ewentualnego zastosowania cen transferowych zaś interes spółek powinien skupiać się na optymalizacji kosztów w ramach procesu. Artykuł podejmuje próbę przybliżenia czytelnikowi ścieżki migrowania marż w celu optymalizacji marż w łańcuchu wartości jakim jest „kopalnia-koksownia-rynek”.
EN
The properly conducted policy of margins is one of the most important tools of financial effect formation. Their amount should be monitored as a process, also between subjects combined in the chain value, and every element of this chain should generate the expected level of profits. In the case of combined subjects, the dominating entity should realize the maximum margin from the viewpoint of the capital group, taking into account the possible application of transfer prices. The interest of the companies should focus on the optimization of costs in this process. The article attempts to bring nearer to the reader the paths of margin migration aiming at margin optimization in the value chain of “mine-coking plant-market.
18
Content available remote Istota, determinanty i typy zaufania w łańcuchu wartości dodanej
PL
Treść artykułu obejmuje zagadnienia dotyczące zaufania w łańcuchu wartości dodanej. Przedstawiono istotę, kluczowe determinanty i charakterystyczne typy zaufania występującego w relacjach między ogniwami łańcucha wartości dodanej. Zjawisko budowy zaufania jest nierozerwalnie związane z gospodarką rynkową, globalizacją i rozwojem systemów teleinformatycznych. Kontakty bezpośrednie (face to face) zostały zastąpione przekazem komputerowym. Przyjęto założenie, że w łańcuchu wartości dodanej zaufanie jest kluczowym elementem współpracy przedsiębiorstw wytwarzających wartość dla klienta. Treści zawarte w publikacji stanowią jedynie wprowadzenie do tematu i zostały przedstawione w celu zainspirowania naukowców do dalszych rozważań w tym zakresie.
EN
In the paper the some problems connected with trust in added value chain were presented. Information about essence, key determinants and types of trust in the chain were published in it. The trust is characteristic feature in market and global economy with informatics system communication. Contacts face to face were changed on contacts by computers. In the added value chain according to author's foundation the trust between enterprises is the key element for building client's value. Contents in the paper are only introduction for farther contemplate and can be inspiration for other scientists.
EN
The paper points out the key market changes in the first decades of the twenty-first century and their implications on business philosophy, concepts, principles and techniques of relationship marketing from the point of making strategic marketing decisions within financial organizations. In this context points are made to the important role of information and communication technologies (ICT) in accomplishing executive and creative marketing activities, highlighting the analysis of the process of customer relationship management (CRM) in financial organizations and providing rational insight in CRM potential for improving business results, in order to identify useful tools in this complex area, and offer appropriate solutions, which confirms the benefits of its application in financial services.
PL
Niniejszy artykuł wskazuje kluczowe zmiany, jakie zaszły na rynku w pierwszej dekadzie dwudziestego wieku oraz ich wpływ na filozofię biznesu, idee, zasady i techniki marketingu partnerskiego z punktu widzenia podejmowania strategicznych marketingowo decyzji w ramach organizacji finansowych. W celu zidentyfikowania przydatnych narzędzi i zaoferowania odpowiednich rozwiązań, których zastosowanie będzie korzystne w przypadku usług finansowych, przedstawiono istotną rolę teleinformatyki (ang. ICT, Information and Communication Technologies) w osiąganiu wykonawczych oraz kreatywnych działań marketingowych, podkreślono analizę procesu zarządzania relacjami z klientami (ang. CRM, Customer Relationship Management) oraz przedstawiono racjonalny wgląd w potencjał CRMu w udoskonalanie wyników biznesowych.
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję modelu klastra innowacyjnego, wykorzystującego posiadany kapitał intelektualny i skupionego na kluczowych kompetencjach członków powiązania w celu realizacji kompleksowego łańcucha wartości. Przedstawiony został przykład funkcjonującego Klastra Technologii Energooszczędnych, znajdującego się w fazie zaawansowanego rozwoju opartego na modelu organizacyjnym zbieżnym z zaprezentowaną koncepcją proinnowacyjnego modelu klastra. Znacząca dla wzrostu klastra jest umiejętność skutecznego dzielenia się wiedzą i współkorzystania z dostępnego kapitału intelektualnego. Autorzy wyrażają pogląd, iż wzrost ten może być skutecznie stymulowany i wspomagany poprzez parki naukowo-technologiczne, pełniące rolę integratorów i katalizatorów wymiany wiedzy.
EN
This article presents a conceptual model of an innovation cluster exploiting accessible intellectual capital gathered within its structure and focusing on core competences of its members aimed at realizing complex value chains. Southern Poland located Cluster of Energy Saving Technologies is showcased as an example of a developing cluster based on proinnovative organizational model. The ability to share common knowledge and joint intellectual capital seem to be one of the most significant cluster growth factors. The authors are convinced of the key roleplayed by STPs in stimulating and supporting this growth in a way of integrating and catalyzing the transfer of knowledge.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.