Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  valuation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Prestige, reputation, brand, image simply “enterprise goodwill” as an economic phenomenon has attracted attention of economic experts since the nineteenth century. Even though there are many various methodologies and approaches, its evaluation and quantification is still a challenge. Identification of key sources of goodwill creation and its management is the challenge for managers of enterprises. Which determinants are able to create enterprise goodwill - this question is the main aim in this study. This study identifies significant sources of the enterprise goodwill creation based on the residual income in the Slovak Republic. The data set of Slovak enterprises, which consists of 11483 financial statements of Slovak enterprises in 2016, was created for the research. As a main statistical method the multiple linear regression analysis is used. Based on the results we have identified return on equity, net income previous year, retained earning prior years, valuable rights, marketing costs and investments to the plant as key sources of enterprise goodwill creation. Additionally, we have created an econometric model, which could be used for evaluation of enterprise goodwill by companies’ management.
PL
Prestiż, reputacja, marka, wizerunek, po prostu "wartość przedsiębiorstwa" jako zjawisko, przyciągają uwagę ekspertów od XIX wieku. Mimo że istnieje wiele różnych metodologii i podejść, jej ocena i kwantyfikacja nadal stanowią wyzwanie. Identyfikacja kluczowych źródeł powstawania wartości firmy i zarządzania nią jest wyzwaniem dla menedżerów przedsiębiorstw. Które determinanty są w stanie stworzyć wartość przedsiębiorstwa - to pytanie jest głównym celem niniejszego badania. W badaniu zidentyfikowano znaczące źródła tworzenia wartości firmy w oparciu o dochód rezydualny w Republice Słowackiej. Do badań stworzono zbiór danych, pochodzących ze słowackich przedsiębiorstw, który składa się z 11483 sprawozdań finansowych z 2016 r. Jako główną metodę statystyczną zastosowano analizę wielorakiej regresji liniowej. W oparciu o wyniki, jako kluczowe źródła tworzenia wartości firmy, zidentyfikowano zwrot z kapitału własnego, zysk netto z poprzedniego roku, zachowane zyski z lat ubiegłych, cenne prawa, koszty marketingowe oraz inwestycje w zakład. Dodatkowo stworzono model ekonometryczny, który można wykorzystać do oceny wartości firmy przez kierownictwo.
EN
Contrary to the perception that estate surveyors and valuers are only concerned with the valuation of lands and buildings, their scope of work included art and artifact valuation. The valuation of art and artifacts can pose serious difficulties to a young valuer, as experienced valuers can establish expertise in the arts area. This study examines the possible challenges in the valuation of art and artifacts. Structured questionnaires were administered on 17 estate surveying and valuation firms in Abeokuta, Ogun State. The data was analyzed using the Relative Important Index. The results revealed that the valuation of art and artifacts requires more specialized knowledge and practical skills than what is required for valuing lands and buildings. The results further show that valuers are confronted with the challenges of a lack of information and inadequate access to past transaction records. This study recommends that, beyond the valuation of lands and buildings taught in schools, training on art and artifacts should also be incorporated in a curriculum and as well as professional training from time to time.
PL
Wbrew przekonaniu, że rzeczoznawcy majątkowi zajmują się wyłącznie wyceną gruntów i budynków, zakres ich prac obejmuje także wycenę sztuki i artefaktów. Działalność ta może stanowić poważny problem dla młodego rzeczoznawcy, natomiast doświadczeni rzeczoznawcy często posiadają umiejętność wyceny sztuki. W przeprowadzonych badaniach skoncentrowano się na wyzwaniach w zakresie wyceny sztuki i artefaktów. Przeprowadzono wywiady w 17 przedsiębiorstwach zajmujących się wyceną nieruchomości w Abeokuta w stanie Ogun. Dane analizowano przy użyciu indeksów względnych. Wyniki wykazały, że wycena dzieł sztuki i artefaktów wymaga bardziej specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych niż te wystarczające do wyceny gruntów i budynków. Wyniki pokazują ponadto, że rzeczoznawcy stoją w obliczu wyzwań związanych z brakiem informacji i niedostatecznym dostępem do danych na temat wcześniej zawartych transakcji. Autorzy rekomendują, aby w procesie kształcenia kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, a także samych rzeczoznawców przeprowadzać poza szkoleniami z zakresu wyceny gruntów i budynków także szkolenia z zakresu wyceny sztuki i artefaktów.
EN
The aim of the study was to propose a method for the valuation of water use in agriculture. Authors proposed an indirect valuation method – the alternative cost of water abstraction based on the cost of water from public supply. It was found, that there are several problems with statistical data on water use in agriculture, e.g. it is mostly estimations and it actually covers water used in agriculture, forestry and fishing. Proposed valuation method was used to valuate water use in Polish agriculture. It was calculated, that that cost equaled to almost PLN 4.5 billion in 2016, which means the cost per farm at the level over PLN 3.2 thousand.
EN
The aim of the work was the economic valuation of the natural environment of ‘Góra Zamkowa’ in Olsztyn, which is part of the “Eagle’s Nest” Landscape Park in southern Poland. In the research, the travel cost method was used, which was based on the results of the survey. Primary sources were collected from 135 respondents selected randomly. Thanks to information from respondents, it was estimated that the economic valuation of environmental value of ‘Góra Zamkowa’ is approximately PLN 1.04 million.
PL
Postępowanie z zabytkami pozostaje w ścisłym związku z przemianami cywilizacyjnymi i pozakonserwatorskimi uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi. Przemiany w ostatnim półwieczu wymagają korekt w systemie ochrony zabytków w Polsce uwzględniających ochronę ich wartości kulturowych z dostosowaniem do współczesnych wymogów użytkowych. Te dwa cele trudne są do pogodzenia. Ilustrują to koncepcje architektoniczne – np. zabudowy cytadeli Twierdzy Modlin czy Twierdzy Kłodzko. Podstawą optymalizacji projektów zagospodarowania historycznych obiektów i zespołów zabytkowych jest metoda ich ewaluacji pozwalająca różnicować atrybuty wartości w odniesieniu do ich materialnych nośników, a w efekcie rygory ochrony i dopuszczalne przekształcenia modernizacyjne obiektów i ich elementów strukturalnych. Treścią artykułu są próby opracowania modelu wartościowania zabytków architektury zintegrowanego z warsztatem projektowym.
EN
Dealing with architectural monuments is closely related to the evolution of civilization and socio-economic determinants exceeding far beyond the criteria of conservation. Transformations of the last half-century requires adjustments in the system of protection of monuments in Poland, taking into account the protection of their cultural values in the process of adaptation to modern usage. These two goals are difficult to reconcile. This is illustrated for example by architectural concepts – such as the new development of the Citadel of the Modlin Fortress or the Kłodzko Fortress. The basis for the optimization of projects for the development of historical objects and complexes is the method of their evaluation. Such a method allows to differentiate the attributes of value in relation to their material carriers, and as a result, the protection regimes and permissible modernization transformations of objects and their structural elements. The content of the article summarizes the attempts to develop a model for valuing architectural monuments integrated with the design practice.
PL
Istnieje dużo przykładów na brak wiedzy o typach, funkcjonowaniu i zasadach ochrony dzieł fortyfikacyjnych – skutkujący znacznymi błędami konserwatorskimi w zakresie ich rewaloryzacji: wprowadzania współczesnych funkcji i form architektonicznych. Dlatego podstawą rozpoczęcia prac inwestycyjnych musi być obiektywna waloryzacja istniejących obiektów: ich autentyzmu, stopnia zachowania itp. Niniejszy tekst dotyczy tej problematyki i sygnalizuje kierunki postępowania konserwatorsko-projektowego. Artykuł powstał w efekcie autorskich badań terenowych i bibliograficznych zagadnienia wartościowania zabytków architektury. Zarysowano w nim tło problematyki waloryzacji murowo-ziemnych obiektów pofortecznych. Na podstawie badań: 1) rozpoznano historyczne formy umocnień oraz rodzaje budulca, z jakiego je wykonywano, 2) identyfikowano pozostałości umocnień ziemnych oraz ich stopień i stan zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem Fortu Cze (Piłsudskiego), 3) wyodrębniono potencjalne wartości omawianej kategorii dziedzictwa architektonicznego. Na zakończenie przedstawiono negatywny konserwatorsko przykład adaptacji Fortu Cze (Piłsudskiego), przekazujący nieprawdziwy obraz historycznego obiektu.
EN
There are many examples of the lack of knowledge about the types, functioning and principles of protection of fortification works – resulting in significant conservation errors in their revalorisation: the introduction of contemporary functions and architectural forms. Therefore, the basis for commencing investment works must be the objective valorisation of the existing objects: their authenticity, degree of preservation, etc. This text concerns this issue and signals the directions of conservation and design proceedings. The article was written as a result of original field and bibliographical research on the issue of architectural monuments valuation. The background to the problem of valorization of brick and earth post-fortifications objects has been drawn. On the basis of research: 1) historical forms of fortifications were identified and the types of building material from which they were made, 2) the remains of earth fortifications were identified as well as their degree and state of preservation, with particular emphasis on Fort Cze (Piłsudski), 3) the potential values of the discussed architectural heritage category were distinguished. At the end, a negative conservator’s example of the adaptation of Fort Cze (Piłsudski), conveying an untrue image of a historical object, was presented.
PL
Problem badawczy podjęty w artykule dotyczy dostosowania tradycyjnych modeli kalkulacji kosztu kapitału własnego do specyfiki przedsiębiorstw górniczych. Rozwiązania znane z literatury nie dają racjonalnych wyników. Wynika to z unikatowości działalności przedsiębiorstw górniczych, w przypadku której występuje brak możliwości odniesienia do typowych sytuacji rynkowych. Celem artykułu jest wskazanie takich rozwiązań, które umożliwiają uzyskanie racjonalnych i miarodajnych wyników. Jedną z propozycji jest zmodyfikowana metoda Famy-Frencha. W artykule przetestowano ją kalkulując koszt kapitału w wybranym przedsiębiorstwie górniczym. Problem kalkulacji kosztu kapitału jest szczególnie ważny w obszarze oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Koszt kapitału znajduje zastosowanie jako stopa dyskontowa w dynamicznych miarach efektywności, ukierunkowanych na wzrost wartości ekonomicznej.
EN
The problem of research undertaken in the article concerns the adaptation of traditional models of calculating the cost of capital to the specifics of mining companies. Solutions known from the literature do not give reasonable results. This is due to the uniqueness of the activities of mining companies, in which case we are dealing with a lack of reference to the typical market situations. The aim of this article is to identify solutions that allow rational and reliable results to be obtained. One of the proposals is a modified Fama-French method. The article was tested by calculating the cost of capital in the largest Polish mining enterprises. The problem of calculation of the cost of capital is particularly important in the area of assessing the effectiveness of investment projects. The cost of capital is used as the discount rate in dynamic measures of performance, such as NPV.
PL
Prezentowany artykuł dotyczy zagadnienia wyceny innowacyjnych zasobów jednostki gospodarczej. Tworzenie nowych rozwiązań produktowych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz umiejętne oszacowanie ich wartości decyduje często o pozycji całego przedsiębiorstwa i jego przewadze konkurencyjnej w danym segmencie rynku. W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie wyceny, a także zaprezentowano systematyzację istniejących metod wyceny innowacyjnych aktywów w świetle dostępnej literatury przedmiotu. W części drugiej podjęto próbę ewaluacji wartości konkretnego rozwiązania produktowotechnologicznego z wykorzystaniem wybranej metody wyceny. Zwrócono uwagę na znaczenie pewnych cech charakteryzujących przedmiot wyceny, które mogą determinować rodzaj zastosowanej w danym przypadku metody.
EN
The presented paper concerns the aspects of valuation of the innovative resources of the entity. Creating innovative solutions, using modern technology often determines the value of the entire company and its competitive advantage in a given market segment. The first part introduces the concept of valuation; this part presents also the types of the valuation methods of a new product and technology solutions based on studies available in the literature; the second part is an attempt to evaluate the particular product and technological solution with the selected valuation method. The emphasis was also put on the significance and importance of certain characteristics of the subject of valuation, which can determine the type of the method used.
EN
This study presents a new method developed for the valuation of technical feasibility of servicing for agricultural machines based on economic criteria. Moreover, the developed method was verified empirically while analysing selected agricultural tractors. For this reason values of the serviceability index were determined in relation to prices of agricultural tractors. results among the tested tractors the best technical feasibility of servicing was found for Zetor Forterra 105 tractors. The value of serviceability index for this tractor was the lowest (Wps=2.62%).
PL
W pracy opracowano nową metodę wartościowania technologiczności serwisowania maszyn rolniczych na podstawie kryteriów ekonomicznych. Ponadto dokonano empirycznej weryfikacji opracowanej metody na przykładzie wybranych ciągników rolniczych. W tym celu wyznaczono wartości wskaźnika podatności serwisowej w relacji do ceny ciągników rolniczych. Na podstawie uzyskanych wyników zauważono, że spośród badanych ciągników najlepszą technologicznością serwisowania charakteryzuje się ciągnik Zetor Forrtera 105. Wartość wskaźnika podatności serwisowej dla tego ciągnika była najmniej-sza (Wps=2,62%).
EN
The paper presents the problems associated with multicriteria evaluation of historic buildings. The capabilities of modeling the monuments in order to use the Rough Sets approach for their evaluation were presented. The problems of selection criteria for the evaluation and taking into account the structure of the object, as well as the problem of discretization and its impact on the generating of the rules were discussed.
PL
W artykule zaprezentowano problemy związane z wielokryterialną oceną budowli zabytkowych. Przedstawione zostały możliwości modelowania obiektu zabytkowego w celu wykorzystania podejścia Zbiorów Przybliżonych dla ich wartościowania. Omówiono problemy doboru kryteriów oceny oraz uwzględnienia struktury obiektu, jak również problem dyskretyzacji i jego wpływ na generowanie reguł.
PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie determinant wyceny krajobrazu rolniczego w ocenie mieszkańców wiejsko-miejskiej gminy Góra Kalwaria. Wyceny krajobrazu dokonano z zastosowaniem Contingent Valuation Method (CVM), a wykorzystując metodę drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART wskazano determinanty wyceny.
EN
Because that the agricultural landscape is a public good it does not have a market price. However, there are methods available for estimating the value of non-market goods. Using one of the methods of valuation which is the Contingent Valuation Method (CVM) the survey research among 120 residents of rural-urban commune of Góra Kalwaria was conducted, in reference to the rural landscape valuation. Using the CART method, the following determinants of valuation of the landscape were identified: age, visiting rural areas, type of residence, length of residence in a given place and personal income. The main determinant of the landscape value in this study group was age of respondents, which is reflected in the studies of other authors. However, those studies show a dependency which is opposite to the one found in literature, specifically that people younger than 25,5 years are willing to pay higher amount of money to support the rural landscape than people older than 25,5 years.
PL
Wycena prac projektowych od wielu lat jest tematem, który wywołuje wiele zróżnicowanych poglądów i stanowisk. Bardzo ważne i przydatne jest nowe wydanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych - to materiał informacyjny i pomocniczy do określania cen prac projektowych. Wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy, że tania i niedopracowana dokumentacja projektowa nie wpływa na obniżenie kosztów realizowanej inwestycji. Zwykle jest wręcz odwrotnie.
EN
Valuation of design works is a topic which for years has caused many different opinions and standpoints. The newest version of Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych (an information aid for determining prices for designing works) is immensely important and helpful. Many investors are not aware of the fact that a cheap and crude design documentation does not lower the costs of the executed investment. Often it is quite the opposite.
13
Content available remote Koszty zewnętrzne w transporcie szynowym
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szacowaniem kosztów zewnętrznych w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego. Przedstawiono wybrane wyniki badań wykorzystywanych między innymi przez instytucje europejskie do oceny kosztów zewnętrznych generowanych przez poszczególne gałęzie transportu. Wskazano także na nowe kategorie kosztów zewnętrznych, będące obecnie w obszarze zainteresowania badaczy.
EN
The article presents the issues related to assessment of the external costs in the transport with particular taking into consideration the rail transport. The selected results of tests used inter alia by the European institutions to assess the external costs generated by the individual branches of transport are presented. It is also pointed to new categories of external costs, which are currently in interest of researchers.
PL
Niniejsza publikacja przestawia całościową koncepcję oceny technologii zgazowania węgla w metodzie opcji rzeczowych. Idea modelu zakłada wycenę 6 różnych sekwencji opcji. W artykule ograniczono się jednak do wyceny kombinacji opcji czekania z opcją wzrostu skali. Wartość zaktualizowana netto (NPV) technologii produkcji metanolu na drodze zgazowania przy skali bazowej wyrażonej zużyciem węgla kamiennego na poziomie 100 Mg/h była ujemna i wyniosła – 1091,8 mln zł. Tymczasem wycena składanej, sekwencyjnej opcji czekania i wzrostu skali pozwoliła wyznaczyć wartość strategiczną XNPV (ROV) analizowanej technologii rzędu 3508,49 mln zł. Wartość samej opcji wzrostu skali w tym przypadku ukształtowała się na poziomie 2911,63 mln zł.
EN
This paper presents a complex approach to the assessment of coal gasification technology in the real options method. The idea of the model involves the valuation of 6 different combination of sequential compound options. This article is basically focused on the valuation of combinations of the options to wait and growth option. Net present value (NPV) of IGCC methanol technology, at the base scale expressed by coal consumption of 100 t/h was negative and amounted to 1 091.8 million zł. Meanwhile, the valuation of the sequential compound option allowed to achieve the strategic value XNPV (ROV) of 3 508.49 million zł. The value of growth option separately was estimated at 2 911.63 million zł.
PL
W artykule przedstawiono autorską koncepcję sposobu szacowania wielkości buforów czasu w harmonogramowaniu projektów. Zaproponowane podejście do określania wielkości buforów, bazujące na wykorzystaniu teorii zbiorów rozmytych, stanowi oryginalną modyfikację metody łańcucha krytycznego. Pozwala to wyznaczyć taką wielkość buforów, dla których prawdopodobieństwo realizacji projektu zgodnie z terminem dyrektywnym będzie wynosić co najmniej 90%. Tak ustalony harmonogram projektu daje większe szanse terminowej realizacji w odniesieniu do rzeczywistych warunków rynkowych i może być traktowany jako jeden z podstawowych czynników sukcesu projektu.
EN
The article presents the author's conception of the estimating the time buffer size in project scheduling. The proposed approach for determining the buffer size based on the use of fuzzy set theory. It is an original modification of the critical chain method. This allows the determining the buffer size for which the probability of the project realization in accordance with the deadline is at least 90%. Such project schedule has a better chance of timely implementation in relation to the real market conditions and may be regarded as one of the key factors in the success of the project.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14257--14266, CD 6
PL
Realizacja procesów w ramach logistyki odzysku powoduje zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty środowiskowe. W wielu przypadkach wartość tych efektów nie jest uwzględniania przy ocenie opłacalności ekonomicznej, co powoduje, że pomimo znacznego ograniczania wpływu na środowisko procesy te nie są realizowane. W literaturze przedmiotu opisane są jednak metody pozwalające na oszacowanie wartości pieniężnej tego rodzaju efektów i uwzględnienie jej w rachunku opłacalności ekonomicznej. W artykule podjęto zatem próbę identyfikacji pozytywnych i negatywnych efektów generowanych w wyniku realizacji procesów w ramach logistyki odzysku. Wskazano metody, jakie mogą być użyte do wyceny tych efektów, a także dokonano wyceny wartości efektów środowiskowych na przykładzie procesu recyklingu zużytych opon samochodowych.
EN
The implementation of processes within the frames of reverse logistics causes both positive and negative environmental effects. In many cases the value of these effects is not taken into account when assessing the economic viability of those processes. In result, despite the substantial reduction in the environmental impact, these processes are not implemented. The literature describes methods to estimate the monetary value of such effects and its inclusion in the calculation of the financial effectiveness. The article, therefore, attempts to identify the positive and negative effects generated by processes in the context of reverse logistics. It indicates the methods that can be used to value such effects. A sample valuation of the environmental effects has been presented with the recycling process of used tires.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
650--654, CD 2
PL
Omówiono przesłanki, wyboru metody Lagrange’a do modelowania odporności udarowej okr ę tu. Przedstawiono wyniki szacowania odporności udarowej okrętu obciążonego ciśnieniem od niekontaktowego wybuchu podwodnego z wykorzystaniem uproszczonego modelu dyskretnego uproszczonego. Odniesiono uzyskane wyniki do eksperymentu.
EN
Discusses the rationale, choose the method of Lagrangian modeling of the impact resistance of the ship. Presents the results of estimating the impact resistance of the ship loaded with pressure from non- contact underwater explosion using a simplified model of a discrete simplified. They referred to the results of the experiment.
EN
In Poland for many years the number of injured pedestrians, motorcyclists and cyclists is keeping at a high level. Unprotected road users constitute almost a half of all loss of life, including the greater participation pedestrians have.Effects of the accident depend above all on the conflicting speed of the vehicle what is connected with the kinetic energy in the moment of the collision.In the article exemplary methods of estimating the speed of vehicles while inducing collision with the pedestrian were presented. The analysed problem was presented based on the case study of inducing collision of passenger cars with the pedestrian with the application possibilities of the simulation of inducing collision of objects and the value engineering of the kinetic energy at applying the V-SIM 3 simulator. Expressed computational procedures enable estimating the conflicting speed and analysis of changes of the kinetic energy of inducing collision depending ad valorem of the speed. Results of calculations of the speed of inducing collision with the pedestrian and visualisations of the course of the accident in the form of the simulation are becoming part of practical elements for using the visualisation of inducing collision of persons involved in an accident in information campaigns, the education of children and teenagers, as well as preventive action through the vivid effect.
EN
The authors state that in principle every two properties belonging to the same real estate market are similar. This cannot be even changed by the fact that one of them is the least attractive on the market while the other is of highest attractiveness - we still consider them as "similar properties". If someone does not accept this approach there as a way out from this situation by the redefinition of the market causing its narrowing. This paper considers the question of assessing (measuring) the similarity under the condition that properties are characterized by qualitative attributes - either binary or nominal. Such a case does not seem senseless for the real estate market, and there are some who indicate the necessity of considering the characteristics of the property just as qualitative attributes because of the subjectivity accompanying describing the property that causes that characteristics are only seemingly of ordinal nature.
PL
Autorzy uznają, że co do zasady każde dwie nieruchomości należące do jednego rynku są do siebie podobne. Nie zmienia tego nawet fakt, iż jedna z nich jest tą najmniej atrakcyjną na rynku, podczas gdy ta druga pod względem atrakcyjności oceniana jest najwyżej - nadal mamy do czynienia z "nieruchomościami podobnymi". Jeśli dla kogoś takie założenie jest nieakceptowalne, wyjściem z sytuacji będzie przedefiniowanie rynku powodujące jego zawężenie. Niniejszy artykuł porusza kwestię oceny (pomiaru) podobieństwa w przypadku uznania, że nieruchomości opisywane są cechami o charakterze atrybutów jakościowych - binarnych lub nominalnych. Przypadek taki, rozważany w aspekcie rynku nieruchomości, nie jest pozbawiony sensu, a są i tacy, którzy wskazują na konieczność postrzegania cech nieruchomości właśnie jako atrybutów jakościowych, przez wzgląd na subiektywizm towarzyszący opisywaniu nieruchomości powodujący, że cechy nieruchomości mają jedynie pozornie charakter atrybutów porządkowych.
PL
Rekreacja należy do najważniejszych usług ekosystemowych lasów przynoszących znaczące korzyści dla społeczeństwa. W artykule tym skupiamy się na problemie zaśmiecenia, jako czynniku obniżającym jakość wizyt w lasach. Przy zastosowaniu metody wyceny opartej na preferencjach zadeklarowanych obliczamy gotowość do płacenia (z ang. Willigness To Pay – WTP) za zmniejszenie tego problemu. W tym celu przeprowadziliśmy badanie ankietowe na dużej próbie osób odwiedzających lasy. Badanie odbyło się w terenie, respondentami były osoby odwiedzające poszczególne lasy. Wybraliśmy pięć lasów znajdujących się w sąsiedztwie średniej wielkości aglomeracji miejskich. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące ich WTP za zmniejszenie zanieczyszczenia w lesie. Zastosowano dwa takie pytania: pierwsze odnosiło się do zmniejszenia zaśmiecenia w odwiedzanym przez respondenta lesie, drugie zaś dotyczyło zmniejszenia zaśmiecenia lasów w całym województwie. W pierwszym przypadku gotowość do zapłaty oszacowano na 27 PLN (6.75 €), w drugim zaś na 36 PLN (9.00 €) w postaci wzrostu rocznych lokalnych podatków. W analizie wykorzystano model regresji interwałowej. Otrzymane wyniki zostały omówione w kontekście innych badań dotyczących rekreacji i zaśmiecenia w Polsce,
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.