Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vacuum drying
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Określono wpływ temperatury (45-85°C) procesu suszenia próżniowego ziela mięty pieprzowej białej (Mentha × piperita L. var. officinalis Sole f. pallescens Camus) na jakość surowca. Analizowano barwę ziela oraz zawartość chlorofilu, sumę związków polifenolowych (TPC) i flawonoidów (TFC), a także aktywność przeciwutleniającą ekstraktów przy zastosowaniu testu DPPH. Suszenie wpływa na jakość produktu, jednakże suszenie próżniowe można prowadzić pod ciśnieniem niższym od atmosferycznego. Zaobserwowano niewielką zmianę barwy i zawartości chlorofilu w badanych próbkach na skutek podwyższonej temperatury. Najwięcej TPC i TFC uzyskano, gdy ziele mięty suszono w temp. 45 i 65°C. Aktywność przeciwutleniająca modyfikowana była warunkami procesu suszenia i zawartością polifenoli.
EN
The fresh peppermint herb samples were dried to const. mass in a vacuum oven at 45, 55, 65, 75 and 85°C under 15 kPa and then grounded in a mill. The temp. effects on color change, content of moisture, polyphenols (TPC), flavonoids (TFC) and chlorophyll in the dried samples were tested. The samples were also treated with 1,1-diphenyl- 2-picrylhydrazyl radical to det. the free radical scavenging activity. The dried herb samples contained 15.83-29.90 mg/g (in gallic acid equiv.) of TPC and 33.12-47.08 μg/g (in quercetin equiv.) of TFC. The slightest change in color was obsd. for samples dried at 45-65°C. The highest TPC and TFC values as well as antioxidation capacity were obtained at 45°C and 65°C.
EN
The aim of study was to determine the influence of sonication and freezing on the kinetic of the microwave-vacuum drying, energy consumption and physical properties of whole cranberries as well as evaluate the applicability of sonication instead of freezing in order to change their physical properties and the drying kinetic of whole cranberries. Microwave-vacuum drying of whole cranberries with/without initial treatments took from 12 ± 1 to 14.5 ± 0.5 minutes. All of treatments did not significantly shorten the drying time of cranberries. However, they increased SMER values even by 31%. Despite of cryogenic freezing, all of treatments significantly increased the values of Dew. Sonication combined with drying allowed to obtain dried berries characterized by the lowest cohesiveness (0.19±0.02), springiness (0.62±0.02) and chewiness (3.4±0.8 N), while cryogenic freezing combined with drying allowed to obtain dried fruits characterized by highest springiness (0.75±0.03) and low chewiness (3.3±0.5 N). The highest lightness (32.2±0.7), redness (32.6±0.8), and yellowness (11.1±0.7) were found for fruits subjected to initial convective freezing before drying. The efficiency of sonication in color change was comparable to cryogenic freezing and much lower than convective freezing. All of initial treatments increased such thermal properties of dried cranberries as thermal conductivity and thermal diffusivity.
3
Content available remote Analiza egzergetyczna suszenia próżniowego
PL
Zaprezentowano wyniki teoretyczno-doświadczalnej analizy suszenia zrębek leszczyny pospolitej w suszarce próżniowej pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych. Zastosowano bilansowanie egzergetyczne, które pozwoliło wykazać, jak parametry procesowe wpływają na efektywność suszenia. Wyższe sprawności uzyskano przy wymianie powietrza, dla wyższych wartości podciśnienia w komorze, przy większej masie próbki i dla wyższych nastaw temperatur.
EN
Hazel wood chips (sample mass 120–325 g) were dried in air under lab. conditions at 40–60°C and vacuum 0.05–0.07 MPa for 400 min to det. the exergy efficiency of the process. The efficiency increased with increasing the sample mass, temp., and vacuum. The air exchange during drzing resulted also in increasing the exergy efficiency.
4
Content available Suszenie surowców roślinnych wybranymi sposobami
PL
Struktura surowców roślinnych jest bardzo delikatna i podatna na uszkodzenia w trakcie obróbki technologicznej, co sprawia że nie wszystkie stosowane w technologii żywności metody suszenia gwarantują otrzymanie gotowego produktu o wysokiej jakości. Celem artykułu jest prezentacja wybranych metod suszenia-próżniowe, kombinowane i konwekcyjne, w aspekcie pozytywnych i negatywnych zmian, wynikających z zastosowania wybranych alternatywnych podejść do utrwalania surowców roślinnych.
EN
Structure of the plant material is very delicate and susceptible to damage during a technological process, which causes that not all of drying methods assure high quality of final food product. The purpose of this article is to present some methods of drying: convective, vacuum and combined, in terms of positive and negative changes resulting from the application of the selected alternative approaches to preservation of plant materials.
PL
W przeprowadzonej pracy badawczej przedstawiono propozycję zarysu nowej technologii otrzymywania funkcjonalnych dodatków do żywności z kości ryb, stanowiących dotychczas odpad w procesie ich fi letowania. Dla realizacji badań procesu suszenia zbudowano doświadczalną suszarnię próżniową i opracowano metodykę przeprowadzania eksperymentu. Uzyskano dane dotyczące kinetyki suszenia kości z dorsza i sandacza, w zależności od różnych parametrów procesu. Czynnikami wpływającymi na przebieg procesu suszenia są temperatura płyt grzejnych i ciśnienie wewnątrz komory. Eksperyment określił zależność tych parametrów od szybkości (tempa) odwodnienia kości, o różnych zawartościach tłuszczu, w postaci wielomianu drugiego stopnia.
EN
The article presents the outline of the new technology of production of functional additives for food from fi sh bones, which are waste in the process of fi lleting yet. An experimental vacuum dryer and drying method was elaborated to carry out the experiment. Obtained data on the kinetics of drying the bones of the cod and perch, depending on various parameters of the process. Factors infl uencing the drying process are temperature of the heating plates located inside the dryer chamber and pressure into the chamber. Dependence of drainage rate of bone with various fat contents of these parameters in the form of second-degree polynomial was determined.
PL
Celem pracy była analiza wpływu odmiany truskawek, wielkości owoców oraz sposobu wstępnego przygotowania i parametrów procesu na kinetykę suszenia, właściwości morfologiczne i mechaniczne suszonych próżniowo truskawek. Stwierdzono istotny wpływ wielkości owoców i odmiany oraz parametrów suszenia (ciśnienie i temperatura) na przebieg krzywych suszenia oraz wartości współczynników dyfuzji wody podczas suszenia przy braku wpływu tych parametrów na właściwości mechaniczne otrzymanych suszy.
EN
The purpose of the survey was to analyse the influence of strawberries variety, size of fruit as well as the method of initial preparation and the parameters of the process on the drying kinetics, as well as morphological and mechanical properties of vacuum dried strawberries. The essential influence of the size of fruit and their variety as well as drying parameters (pressure and temperature) on drying curve forms and the values of water diffusion coefficients during the process of drying with no influence of these parameters on the mechanical properties of the obtained dried fruit was determined.
PL
Celem badań zaprezentowanych w artykule było określenie wpływu temperatury suszenia i grubości warstwy materiału na kinetykę suszenia próżniowego spienionego przecieru jabłkowego. Charakterystykę procesu badano dla materiału o grubości 4 i 10 mm, w temperaturze 50, 60 i 70oC przy stałym ciśnieniu 10 kPa. Przecier spieniano z dodatkiem 2% albuminy i 0,5% metylocelulozy w ciągu 5 min. Badania przeprowadzono również dla niespienionego przecieru jabłkowego. Suszenie próżniowe przecieru w postaci piany wpływało na skrócenie procesu dla wszystkich badanych temperatur i grubości warstwy materiału. Wzrost temperatury suszenia próżniowego i zmniejszenie grubości warstwy spienionego przecieru wpływały na istotne zwiększenie szybkości suszenia i skrócenie czasu procesu. Stwierdzono, że wraz z ze wzrostem temperatury i grubości warstwy zwiększała się średnia wartość efektywnego współczynnika dyfuzji.
EN
The aim of the research presented in this paper was to determine the effect of drying temperature and the thickness of material layer on the kinetics of vacuum drying process of foamed apple pulp. Drying characteristics of the pulp was investigated under varying conditions of pulp thickness (4,10 mm) and vacuum chamber temperature (50, 60, 70oC) at constant pressure of 10 kPa. Apple pulp was foamed with 2% albumin and 0.5% methylcellulose for 5 minutes. The kinetics of non-foamed apple pulp was also investigated. The drying time was lower for foamed apple pulps as compared to non-foamed pulp at all thickness and drying temperatures. The increase of temperature and the decrease of foam thickness resulted in a in large increase in drying rates and shorter drying time. Effective moisture diffusivity was found to increase with increase in both foam thickness and drying temperature.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mające na celu określenie wpływu wielkości i kształtu cząstek na skurcz suszarniczy w czasie suszenia mikrofalowo-próżniowego. Do badań wykorzystano materiał w formie walców i sześcianów o różnych wymiarach. W przebiegu narastania skurczu suszarniczego wyszczególniono dwie fazy opisane równaniami. Określono poziom skurczu suszarniczego dla materiału w formie sześcianów i walców.
EN
The article presents the results of a research intended to determine the impact of particle size and shape on drying shrinkage during microwave and vacuum drying. Material in form of various size cylinders and cubes was used for the research purposes. Two phases described with equations were detailed in function of drying shrinkage growth. Drying shrinkage level was specified for the material in form of cubes and cylinders.
PL
Podstawową metodą suszenia w niskiej temperaturze jest liofilizacja. Brak fazy ciekłej i niska temperatura suszenia sprawiają, że nie zachodzi większość niepożądanych zjawisk i w efekcie otrzymuje się produkt wysokiej jakości. Suszenie próżniowe odbywa się bez udziału powietrza, co ogranicza procesy utleniania. Ponadto obniżone ciśnienie powoduje, że odparowanie następuje w niższej temperaturze niż w konwencjonalnych, wysokotemperaturowych metodach suszenia, dzięki czemu uzyskuje się produkt wyższej jakości niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod suszenia. Możliwe jest również zastosowanie mieszanej techniki suszenia, polegającej na zamrożeniu produktu i suszeniu pod ciśnieniem atmosferycznym z zastosowaniem pompy ciepła jako urządzenia do kontroli parametrów czynnika suszącego.
EN
Freeze-drying is a basic method of drying at low temperature. The absence of liquid phase and the low temperature during drying make that major undesirable effects not exist and at the end the high quality product is received. Vacuum drying takes place without the air, what limits the oxidation processes. In addition reduced pressure causes that the evaporation is done at lower temperature then that used in traditional, high temperature drying methods. Thanks to these, it is possible to obtain better quality product then in the case of traditional methods of drying. It is also possible to use mixed drying methods in which product is frozen and then dried under atmospheric pressure with the use of the heat-pump as the controlling device for the drying agent parameters.
PL
Analizowano wpływ parametrów suszenia pod obniżonym ciśnieniem na szybkość osiągania przez rehydratowany susz z korzenia pietruszki stanu równowagi. Do analizy wykorzystano formuły empiryczne, którymi aproksymowano uzyskane wyniki trzech powtórzeń krotności wzrostu masy rehydratowanego suszu w czasie. Z uzyskanych rezultatów wynika, że takie parametry suszenia pod obniżonym ciśnieniem, jak temperatura i ciśnienie wpływają na szybkość osiągania przez rehydratowany susz z korzenia pietruszki stanu równowagi.
EN
The influence of parameters of parsley root vacuum dryling on the rate of getting equilibrium state of rehydrated dried product were examined. Empirical formulas for approximation of the obtained results of three repetitions of multiplication factor for an increase in rehydrated dried product mass in time were used in the analysis. Obtained results showed that temperature and pressure influence on the rate of getting equilibrium state of rehydrated dried parsley root.
PL
Badano wpływ parametrów suszenia pod obniżonym ciśnieniem na właściwości rehydratacyjne suszu z korzenia pietruszki i cechy organoleptyczne (tekstura, barwa, zapach) rehydratowanego suszu. Uzyskane wyniki wykazały, że takie parametry suszenia pod obniżonym ciśnieniem jak temperatura i ciśnienie wpływają na badane właściwości.
EN
The influence of parameters of parsley root vacuum drying on rehydration properties of dried product and organoleptic properties (texture, colour, odour) of rehydrated product were examined. Obtained results showed that temperature and pressure influence on the examined properties.
PL
Badano wpływ parametrów suszenia pod obniżonym ciśnieniem na kinetykę rehydratacji suszu z korzenia pietruszki. Kinetykę procesu badano w zakresie 0-5 godzin wyznaczając względny przyrost masy rehydratowanego suszu. Aproksymacja danych doświadczalnych zaproponowanym równaniem kinetycznym dała dobre wyniki. Analiza przebiegu procesu rehydratacji wykazała, że takie parametry suszenia pod obniżonym ciśnieniem jak temperatura i ciśnienie wpływają na kinetykę rehydratacji suszu z korzenia pietruszki.
EN
The influence of parameters of parsley root vacuum drying on the kinetics of dried product rehydration were examined. Kinetics of the process was tested within the range of 0 - 5 hours. Relative increase in mass of dried parsley root was determined. The approximation of experimental data with assumed kinetic equation gave good results. Analysis of the rehydration course showed that temperature and pressure influence on the kinetics of dried parsley root rehydration.
14
Content available remote Wpływ zmiany temperatury na kinetykę suszenia próżniowego truskawek
PL
W pracy analizowano proces próżniowego suszenia truskawek rozmrożonych z wykorzystaniem krzywych suszenia i krzywych szybkości suszenia. Przeprowadzano 8 godzinne eksperymenty w zakresie temperatur od 55 do 75°C z różnymi wariantami wprowadzanych zmian temperatury zadanej (skokowe lub liniowo narastające/obniżające zmiany).
EN
In this paper analysis of vacuum drying process of defrosted strawberries with utilisation of drying curves and drying rate curves was presented. Eight hours experiments in the range of temperature from 55°C to 75°C applying variable changes of the set-point temperature (step changes, linearly increasing / decreasing changes) were carried out.
15
Content available remote Dobór sposobu suszenia odwadnianych osmotycznie truskawek
PL
W pracy analizowano suszenie truskawek wstępnie odwodnionych osmotycznie z wykorzystaniem krzywych suszenia i krzywych szybkości suszenia. Proces przeprowadzano w temperaturze 50 lub 70°C, stosując suszenie konwekcyjne (prędkość powietrza 2 m/s), mikrofalowo-konwekcyjne (prędkość powietrza 2 m/s, moc mikrofal na poziomie 2, 1 lub 0,5W/g surowca) oraz suszenie próżniowe (ciśnienie około 20 kPa).
EN
In this paper analysis of drying process of initially osmotically dehydrated strawberries with application of drying curves and drying rate curves were presented. Processes were done in temperature 50°C or 70°C using convective air drying (air velocity 2m/s), microwave - convective drying (air velocity 2m/s, microwaves doses: 2, 1, or 0,5 W/g of raw material) and drying under vacuum (pressure approximately 20 kPa).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.