Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uziom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł omawia techniki łączenia elementów układu uziomowego w aspekcie wymagań norm krajowych dla najczęściej stosowanych metod. Analizie poddano wytyczne w zakresie długości i jakości spoin przy spawaniu łukowym. Połączenia skręcane omówiono na przykładzie uchwytów krzyżowych. Przedstawiono właściwości techniki zgrzewania egzotermicznego. Rodzaje połączeń porównano pod kątem odporności na korozję, wytrzymałości mechanicznej i potrzeby dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
EN
The paper describes the techniques of connecting of the earthing system components in relation to the requirements of national standards for the most commonly used methods. The guidelines for the length and quality of joints in conventional arc welding method were analyzed. The screwed connections are discussed on the example of cruciform clamps. Properties of the exothermic welding technique are presented. The types of connections were compared in relation to corrosion resistance, mechanical strength and the need of additional corrosion protection measures.
PL
Artykuł przedstawia krótkie notki biograficzne niemieckich naukowców, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój ochrony odgromowej. Wyjaśniono, na czym polegało osiągnięcie każdego naukowca.
EN
The article presents short biographical notes of German scientists who made a significant contribution to the development of lightning protection. The work explains what each scientist achieved.
PL
Uziemieniem są przewody łączące naelektryzowane ciało z ziemią. W efekcie odpowiednia ilość ładunków jest oddawana i przyjmowana, a następnie ulega zobojętnieniu. Z punktu widzenia instalacji elektrycznych ważne są połączenia określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią dla uzyskania bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń i instalacji elektrycznych.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania rozpływu prądów zwarć jednofazowych w stacjach elektroenergetycznych WN/SN, a w szczególności wartości prądów wpływających do uziomów stacji. Znajomość wartości tych prądów jest istotna dla oceny zagrożenia porażeniowego na terenie stacji. W badaniach wykorzystano program EMTP-ATP, w którym odwzorowano strukturę analizowanych układów. Przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych dla wybranych układów stacji elektroenergetycznych.
EN
The values of the currents flowing into the earthing system of HV/MV substations, during single-phase earth faults, are important for assessing the risk of electric shock hazard in a substation. The article presents computer based models for calculating the flow of short-circuit currents in a substation earthing system. The influence of selected parameters of power lines, transformers and substations scheme on currents value is presented. The analysis was performed for a 110/15 kV substation model with overhead power lines using the EMTP-ATP software. The scenarios chosen for further analysis show that, as the nominal power of the HV/MV transformer increases, the value of the current flowing into the earthing system of the substation decreases. The analysis showed that number of connected power lines, number of installed transformers and their nominal power have a significant influence on the values of currents flowing into the substation earthing system.
PL
W wyniku połączenia wszystkich elementów uziemionych w obiekcie budowlanym do szyny ekwipotencjalnej powstaje często bardzo rozległy system uziemień. Ocena tak rozległego systemu za pomocą metod wykorzystujących przebiegi wolnozmienne prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie do ich właściwości podczas odprowadzania prądów wyładowań atmosferycznych. Pomiary z zastosowaniem metody wykorzystującej przebiegi impulsowe pomiaru umożliwiają uwzględnienie tylko tej części nawet bardzo rozległego systemu uziemień, która bierze udział w rozpraszaniu prądu piorunowego w ziemi. Tak określona część uziomu jest nazywana jego długością efektywną. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że zwiększanie rozmiarów uziomu poza jego długość efektywną nie wpływa na ograniczanie spadku napięcia na uziomie podczas odprowadzania prądu piorunowego.
EN
Earthings of the electrical power systems can achieve wide sizes. Due to equipotential bonding and a presence of main equipotential bar the earthing system can be directly connected even to a power transformer neutral point. Evaluation of such wide earthings for lightning protection purposes can not be easy to perform because only a part of the earthing system should be taken into account. This useful part of the earthing is described as its effective length. The paper deals with procedures and requirements up to standards for earthings from the point of view of their effectiveness in lightning protection systems. Impulse measurements of earthings prove to be a base of such evaluations and it is especially useful in the case of very wide earthing systems.
PL
W artykule opisano nową metodę wyznaczania przepięć , które w długich uziomach wywołują udarowe prądy piorunowe Uziom traktowany jest jak linia długa. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano podejście czasowe a nie jak dotąd częstotliwościowe. W rozważaniach pojawia się operator różniczkowania rzędu ułamkowego.
EN
In the article a new method for calculating the overvoltages in transmission lines is described. In earth electrodes (treated as a transmission lines) the overvoltages are caused by lightning surge currents. To solve the problem the time domain method has been applied instead of frequency domain used so far. In calculations the fractional order differential operator is used . (Application of differential operators of fractional order to determine the lightning surges voltages induced in earth electrode).
PL
Przedstawiono wyniki badań porównawczych różnych rodzajów uziomów w zakresie korozji.
EN
The paper presents results of comparative tests of different earth electrodes in the scope of corrosion.
PL
Początek artykułu - to dokończenie rozdziału rozpoczętego w pierwszej części artykułu, opublikowanej w numerze 1'2010 (88) "Śląskich Wiadomości Elektrycznych", omawiającego wymagania normy PN-HD 60364-4-41 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym". Następnie artykuł omawia wymagania normy PN-HD 60364-6:2008 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie".
EN
The beginning of the article is the completion of the chapter, which was begun in the first part of the article published in No 1'2010 (88) of Silesian Electrical Journal, discussing the requirements of standard PN-HD-60364-4-41 "Low-voltage wiring systems". Part 4-41 "The protection for provision of safety. Electric shock protection". Then the article discusses the requirements of standard PN-HD-60364-6:2008 "Low-voltage wiring system:". Part 6:2008 Verification".
11
Content available remote Odwzorowanie numeryczne układów uziomowych kopalń
PL
W pracy podano zasady tworzenia odwzorowania numerycznego pierwotnego i wtórnego układów uziomowych kopalń. Postacie tych odwzorowań zilustrowano na przykładowym grafie układu uziomowego kopalni. Podano przykładowe zapisy tablic katalogowych. Przeprowadzone rozważania podsumowano wnioskami.
EN
The paper presents principles of creating primary and secondary representations of mine earth electrode systems. These representations are illustrated by and exemplary graph of a mine earth electrode system. Exemplary records of catalogue tables are given. Considerations are summed up in conclusions.
12
PL
Przedstawiono zasady analizy uziemień metodą współczynników potencjału, wprowadzonych w elektrotechnice przez Jamesa C. Maxwella. Dokonano analizy wzajemnych oddziaływania uziomów pionowych, horyzontalnych, płytowych i toroidalnych. Oceniono właściwości układów tych uziomów. Podano zależności do obliczeń rezystancji uziemienia, rozkładu potencjału i innych parametrów typowych układów uziomów, przydatne w zastosowaniach inżynierskich i w pogłębionych analizach.
EN
The principles of grounding electrode arrangement analyses by means of the potential coefficients, introduced by Maxwell are presented. Reciprocal effects of grounding electrodes on the conducting earth current are discussed. The formulas, determining earth resistance of typical grounding electrodes in shape of perpendicular and horizontal radius, frame, toroid and plate are proposed.
PL
Przedstawiono metody oceny właściwości uziemień, odprowadzających do gruntu prądy udarowe i prądy zwarciowe, o dużym natężeniu oraz uogólnione wyniki własnych badań uziemień, wykonanych w kraju, w Instytucie Energetyki w Warszawie oraz za granicą. Wyznaczono charakterystyczne zmiany rezystancji uziemienia ustojów żelazo- betonowych, podtrzymujących sieciowe konstrukcje wsporcze. Opisano metodę badań uziemień udarami powtarzanymi. Podano analizę wyładowań kanałowych (plazmowych) w gruncie. Przedstawiono analizę napięcia i prądu udarowego w uziomach liniowych znacznej długości.. Wyznaczono zależności do obliczeń rezystancji uziemienia uziomów długich i uziomów skupionych. W analizach zastosowano transformatę Laplace'a oraz równania Kirchhoffa, odnoszące się do przewodów, umieszczonych w gruncie.
EN
The methods of estimation of grounding installations - conducting to the earth the high values of impuls and short circuit currents -parameters are presented, together with the generalized own (from the Power Institute in Warsaw) and foreign measurement results. The characteristic traces for the grounding resistances of the iron - concrete foundations supported the overhead lines are evaluated. The description of method of testing of grounding installations is included. The plasma discharges in soil are analyzed. Equations for calculation the resistances for long as well as lumped grounding installations are presented - applying both Laplace' transformation and Kirchoffs' laws.
14
Content available remote Analiza właściwości uziemień, Część 4. Uziemienia w gruncie niejednorodnym
PL
Przedstawiono metody analizy właściwości uziemień, usytuowanych w gruncie niejednorodnym. Wyznaczono zależności, charakteryzujące uziom półkolisty o małym promieniu, usytuowany w górnej warstwie gruntu. Dokonano oceny właściwości uziomów pionowych, umieszczonych w górnej lub w obydwu warstwach gruntu. Wyznaczono zależności, pozwalające obliczać rezystancję uziemienia ww. uziomów i oceniać rozkład potencjału w gruncie warstwowym oraz na jego powierzchni.. W analizach zastosowano funkcje cylindryczne (walcowe) Bessela: pierwszego rodzaju, rzędu zerowego J0 (x) oraz rozwiązanie szczególne równań różniczkowych zwyczajnych, drugiego rzędu, podane przez Webera.
EN
The analyzing methods of properties of grounding installations, located in the inhomogeneous soil, is presented. The characteristic of half -sphere groundings with small radius located in the upper soil layer is calculated. The properties of vertical groundings, located in the upper or both soil layers are discussed. The equation for grounding resistances, as well as potential distribution for layered soil and on the surface of such grounding installations are derived. In these analysis the Bessel functions J0(x) as well as the special solutions of the ordinary differential equations of second order made by Weber, are applied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.