Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utrzymanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
3
Content available remote Toaleta w pociągu
PL
Przedmiotem tego artykułu jest analiza stosowanych rozwiązań toalet w pociągach oraz wskazanie potrzeby regulacji prawnej minimalnej liczby toalet przypadających na dany typ składu pociągu. W artykule podjęto dyskusję o problemie liczby toalet w pociągach, oraz poziomie utrzymania. Zwraca się uwagę, że powinno to zależeć nie od woli zamawiającego samorządu lokalnego, jak jest dotychczas, lecz wynikać z przepisów. Poruszono także problem standardu technicznego toalety, który pozwoliłby na większa wygodę dla pasażerów.
EN
The aim of this article is analyze of usage solution of the toilets in the trains and show of the law regulation how many of the toilets should be in of the train. The article discusses the problem of the number of toilets in trains and the level of maintenance. It is noted that this should not depend on the will of the local government contracting authority, as it has been so far, but should result from the provisions. The problem of the technical standard of the toilet, which would allow for greater convenience for passengers, was also raised.
PL
Niniejszy artykuł stanowi subiektywne spojrzenie na wybrane zagadnienia związane z eksploatacją budynków, w szczególności w zakresie utrzymania ich należytego stanu technicznego. Zagadnienia te zostaną przedstawione z punktu widzenia współpracy inżyniera budownictwa (prace eksperckie, projektowanie robót remontowych, nadzorowanie robót) z właścicielami wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących własność wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
EN
This article is a subjective look at selected issues related to the operation of buildings, in particular in terms of maintaining their proper technical condition. These issues will be presented from the point of view of the cooperation of the construction engineer (expert works, design of renovation works, supervision of works) with the owners of multi-family residential buildings owned by housing communities or cooperatives.
PL
Utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczny ruch kolejowy jest podstawowym obowiązkiem zarządców infrastruktury kolejowej wynikającym z ustawy o transporcie kolejowym. Elementy infrastruktury kolejowej są poddane trudnym warunkom atmosferycznym, a także zmieniającym się obciążeniom dynamicznym wynikającym z eksploatacji danej części infrastruktury. Brak właściwego utrzymania torów niekorzystnie wpływa na ich eksploatację, powodując: obniżenie dopuszczalnej prędkości jazdy, zmniejszenie spokojności jazdy, spadek bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, wzrost degradacji kruszywa i podtorza kolejowego oraz zwiększony wpływ oddziaływań dynamicznych na otaczającą zabudowę. Niniejszy artykuł przedstawia analizę zadań utrzymaniowych wykonywanych w pięciu różnych lokalizacjach. Na potrzeby artykułu, w latach 2016−2018 zebrano dane z odcinków toru długości 100 km, przygotowane w dziennych raportach wykonywanych przez wykwalifikowanych toromistrzów zarządzających brygadami utrzymaniowymi. Celem artykułu jest przedstawienie wyników zebranych danych, analiza najczęściej występujących zadań utrzymaniowych, ustalenie przyczyn źródłowych powodujących konieczność wykonywania danych zadań oraz zaproponowanie środków zaradczych. Celem badań było uzyskanie konkurencyjności rynkowej przez minimalizację kosztów, ponieważ wykonywanie obowiązków związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej charakteryzuje się bardzo wysokim kosztem związanym z dużym nakładem pracy, technologią naprawy, koniecznością użycia wyspecjalizowanego sprzętu, a także z czasowym wyłączeniem fragmentu linii z ruchu. Badania przeprowadzono w firmie będącej zarządcą infrastruktury kolejowej.
PL
Artykuł porusza kwestie związane z utrzymywaniem obiektów budowlanych, uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedstawione zostały trzy wybrane zagadnienia z tego zakresu, mające na celu pokazanie problemów, jakie mogą wystąpić w praktyce. W szczególności omówione zostały poglądy orzecznictwa, które pełni ważną funkcję w procesie interpretacji analizowanych przepisów.
EN
The article raises issues related to the maintenance of buildings, regulated in the Act of 7 July 1994 Construction Law. Three selected issues were presented in this field, aimed at showing problems that may occur in practice. In particular, the views of the case law were discussed, which plays an important role in the process of interpretation of the analyzed provisions.
PL
Badania – metody, modele i wnioski - przedstawione w artykule zawierają syntetyczne i analityczne rozwiązania modelowe dotyczące problemów technicznego utrzymania i zużycia budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej. Związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy występowaniem uszkodzeń elementów kamienic czynszowych, traktowanych jako wyraz warunków ich utrzymania, a wielkością procesu technicznego zużycia tych elementów określono na reprezentatywnej, dobranej w sposób celowy, próbie 102 budynków mieszkalnych wzniesionych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku we wrocławskiej dzielnicy „Śródmieście”. Analiza studialna procesów eksploatacji obiektów mieszkalnych i wykonane w niej przekształcenia podstawowych zależności teorii niezawodności wskazuje, że dla okresu użytkowania obiektu, w którym czas poprawnej pracy do uszkodzenia ma rozkład wykładniczy (jest to w zasadzie okres eksploatacji odpowiadający długości czasu użytkowania rozważanych budynków mieszkalnych), średni pozostały czas bezawaryjnej pracy jest w każdym momencie niezmienny. Teoretycznie więc obiekty mieszkalne po upływie pewnego czasu bezawaryjnej pracy spełniają swoje funkcje tak jak nowe. Wiek elementów starego budynku mieszkalnego ma wtedy drugorzędne znaczenie w procesie intensywności utraty jego wartości użytkowych. Jeżeli przyjąć, że miarą dopasowania testowanych w metodzie regresji nieliniowej modeli matematycznych, jako funkcji zużycia technicznego elementów budynków w czasie, jest współczynnik determinacji, to nie więcej niż 30% zniszczenia elementów jest wyjaśniona upływem czasu. Nie wiek zatem jest czynnikiem determinującym przebieg technicznego zużycia elementów analizowanych budynków.
EN
The paper contains synthetic and analytical test results and model solutions for technical maintenance and wear problems of apartment houses traditionally structured. The crucial methodological aspect of the research is striving to minimize the subjectivity of expert assessment while technical investigation of old buildings. The cause and effect between the occurrence of damage to the elements of the rental houses, treated as an expression of the conditions for their maintenance, and the size of the technical process of wear of these elements was determined on a representative, purpose-appropriate, sample of 102 residential buildings erected in the second half of the 19th and early 20th centuries in downtown Wrocław (Poland) district. Rational maintenance of existing buildings is nowadays significant issue for their proprieties. Therefore, there is constant need to find a research method that may lead to well thought out building maintenance management. The goal of undergone research was to search influence of apartment houses maintenance on the grade and intensity of their deterioration. As to fulfil the research objective the group of engineers identified symptoms of the technical wear growth, which means performed identification of causes and effects responsible for the defects appearance. The range of the work demanded elaboration of a new qualitative model of detected defects and its transfer into a quantitative model. Therefore, such approach enabled to establish the reason - effect connection ‘defect - technical wear’ related to the crucial structural parts of investigated apartment houses.
EN
The analysis was focused on three post-tensioned slab bridges, constructed in 1950s. Two of them function normally and will probably achieve the life span of 100 years required by the relevant regulations. The third one will likely be demolished soon and replaced with a new reinforced concrete frame bridge. To its degradation contributed the faulty diagnosis of its technical condition during its periodic technical inspections. The introduction briefly characterises the development of the prestressed structure theories reviewing papers on concrete rheology and monographs looking into prestressing. The paper is based on the existing fragments of the technical design documents concerning the bridges in question. The bridges were designed by Polish civil engineers.
PL
Przedmiotem artykułu są pierwsze polskie mosty kablobetonowe, przy czym w szczególności są opisane mosty na Lubelszczyźnie. Pretekstem do podjęcia tej tematyki jest historia mostów przez rzekę Czerniejówkę na ulicy Pawiej w Lublinie. We wstępie zostały przypomniane podstawowe publikacje z okresu rozwoju koncepcji sprężania. Przegląd bibliograficzny posłużył do ukazania powodzeń i niepowodzeń sprężania belek i płyt betonowych. Początkowo stosowano kable sprężające wykonane ze zwykłej stali. Pierwszym udanym sprężeniem było naśladownictwo łuku ze ściągiem przeprowadzone przez Jacksona, który połączył bloki betonowe przy użyciu pręta metalowego. Dziś brzmi to dziwnie, ale największym osiągnięciem w rozwoju teorii betonu była konstatacja E. Freyssineta, że kable sprężające muszą być wykonane ze stali o wysokich wytrzymałościach (fu ≥ 1500 MPa), przy jednocześnie niskiej relaksacji tj. nie większej niż 2.5%. W przypadku betonu konieczny był rozwój teorii pełzania betonu do stopnia, który zapewniał występowanie efektywnej siły sprężającej po uwzględnieniu odkształceń sprężystych i lepkosprężystych ściskanego betonu. Początkowa teorię Dischingera rozwinął Trost i Zerna. Wzór Trosta ma znaczenie podstawowe podstawowy i jest na tyle sprawny, że obecnie został zapisany w Eurokodzie. Spośród monografii dotyczących teorii sprężania należy wyróżnić książki Guyona i Jakubowskiego, które miały w Polsce duży wpływ na środowiska inżynierskie. Pierwszą monografią w języku polskim była praca Kaufmana pt. Mosty sprężone.
EN
One of the factors that affects the safety of flight operations is to maintain the airport infrastructure in an appropriate condition, due to importance of proper infrastructure management, including funds and human resources management in particular. Currently applicable methods for determination of surface condition are mainly based on visual assessment of surface deterioration. An innovative approach to assessing the cement concrete airport pavement's technical condition based on the APCI (Airfield Pavement Condition Index) is presented in the article. The method of APCI index determination is based not only on the visual assessment of the airfield pavement's surface condition and the calculation of its deterioration, but also includes parameter of load capacity, evenness, roughness and tensile strength of the surface layer. The presented method can be used as a tool for forecasting the technical condition of cement concrete airfield pavements in the context of planning funds for future maintenance purposes. The impact of considering individual model parameters on the value of APCI index, basing on the results of field tests carried out as part of military airports inspections was presented.
PL
Jednym z czynników wpływających na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych jest utrzymanie infrastruktury lotniskowej w odpowiednim stanie, gdzie znaczenie ma właściwe zarządzenie infrastrukturą, w szczególności dysponowanie środkami pieniężnymi oraz zasobami ludzkimi. Obecnie stosowane metody wyznaczania stanu nawierzchni oparte są głównie na wizualnej ocenie uszkodzeń powierzchniowych. W artykule przedstawiono nowatorskie podejście do oceny stanu technicznego nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego w oparciu o wskaźnik APCI (z ang. Airfield Pavement Condition Index - wskaźnik stanu nawierzchni lotniskowych). Metoda wyznaczania wskaźnika APCI bazuje nie tylko na wizualnej ocenie stanu powierzchniowego nawierzchni lotniskowej i wyznaczeniu jej stopnia degradacji, ale uwzględnia również parametry nośności, równości, właściwości przeciwpoślizgowych i wytrzymałości na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Przedstawiona metoda może posłużyć jako narzędzie do prognozowania stanu technicznego nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego w kontekście planowania środków na przyszłe cele remontowe. Ponadto przedstawiono wpływ uwzględnienia poszczególnych parametrów modelu na wartość wskaźnika APCI w oparciu o wyniki badań terenowych przeprowadzonych w ramach przeglądów okresowych lotnisk wojskowych.
PL
W artykule poruszono problematykę utrzymania szyn. Przedstawiono czynniki związane głównie z eksploatacją szyn, które mają wpływ na sposób utrzymania. Opisano również podstawowe problemy, jakie występują obecnie w utrzymaniu szyn.
EN
This paper addresses the issue of rail maintenance. Factors related mainly to the rails operation that have an impact on the manner of maintenance are presented. Basic problems that currently occur in rail maintenance are also described.
PL
Maszyny górnicze wykorzystywane w procesie produkcyjnym zapewniają ciągłość wydobycia. Oznacza to konieczność eksploatacji maszyn przy zachowaniu wysokiego poziomu wskaźnika dyspozycyjności i pracy. Wprowadzony w kopalniach miedzi KGHM Polska Miedź S.A. monitoring maszyn pozwala śledzić na bieżąco parametry kontrolne maszyn podczas realizacji procesów technologicznych. Obserwacja przebiegów czasowych monitorowanych parametrów pozwala na skuteczne wnioskowanie o możliwościach poprawy warunków obciążenia poszczególnych podzespołów. W praktyce pozwala to na eliminację przedwczesnego zużycia maszyn poprzez sukcesywnie wykonywane zmiany. Metoda kosztów całkowitych TCO bazująca na danych historycznych pozwala na ocenę techniczno-finansową wprowadzanych zmian.
EN
Mining machines used in the production process ensure continuity of extraction. This means the need to maintain a high availability and work rate. Introduced in the copper mines of KGHM Polska Miedź S.A. machine monitoring allows to track machine control parameters on an ongoing basis. Observation of monitored parameters allows to improve the load on individual components. In practice, this allows to eliminate premature wear of the machines through the changes carried out. The TCO total cost method allows technical and financial assessment of the changes introduced.
14
Content available remote The concept of balanced maintenance cycle of a railway vehicle
EN
Due to various difficulties related with creation such documentation, in the hereby article the alternative concept of maintenance system for six axles, heavy diesel locomotive will be presented, which is based on balancing the scopes of maintenance activities on particular levels of maintenance. The main assumptions proposed solution will be evenly distribution in time the preventive maintenance activities between particular maintenance levels with parallel keeping the safety operation and extension of components usage. It will be advisable to use the FMEA method (Failure Mode and Effects Analysis) in order to change the scope and frequency of particular levels of maintenance. The benefits and risks of a balanced model will also be presented in comparison to the classic, five-levels maintenance system. An analysis of both maintenance models of traction vehicles will be made in the context of the costs of preventive inspections and repairs.
PL
Przedsiębiorstwa kolejowe są zobowiązane do posiadania dokumentacji utrzymania pojazdów kolejowych. W związku z różnymi trudnościami związanymi z opracowywaniem takiej dokumentacji w niniejszym artykule zaprezentowana zostanie alternatywna koncepcja utrzymania sześcioosiowej, ciężkiej lokomotywy spalinowej polegająca na zbilansowaniu zakresów utrzymania na poszczególnych poziomach. Głównymi założeniami proponowanego rozwiązania będzie równomierne rozłożenie w czasie czynności przeglądowo-naprawczych pomiędzy danymi poziomami utrzymania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji i wydłużenia okresu używania poszczególnych komponentów. Na przykładzie zastosowanej metody FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) zaprezentowany zostanie sposób doboru zakresu i częstotliwości poziomów utrzymania. Przedstawione zostaną również korzyści wynikające z takiego modelu w porównaniu do klasycznych, pięciopoziomowych systemów utrzymania. Dokonana zostanie analiza obu modeli utrzymania lokomotyw w kontekście ponoszonych kosztów utrzymania w cyklu życia lokomotywy.
PL
Obiekty przeznaczone do użytku publicznego – takie jak mosty, wiadukty, tamy, porty czy budynki odporne na wstrząsy muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z kryteriami niezawodności i trwałości. Pierwszą z tych dwóch koniecznych cech uzyskuje się przez właściwe projektowanie oraz staranny dobór materiałów i technik montażu. Druga zależna jest od znajomości oddziaływania czynników środowiskowych na gotową konstrukcję i jej elementy podczas całego okresu użytkowania.
EN
Objects conceived for critical, heavy, public utilisation like bridges, viaducts, dams, harbours, anti-seismic buildings have to be designed and, of course, realised following criteria of reliability and durability. The first of these two “must” is obtained through skilful design and careful choice of both materials and assembling techniques. The second one is left in the hands of the knowledge of the reactions of the assembled structure and its components towards the environment during the whole service life.
EN
Artisanal and small-scale mining (ASM) - small sized, largely unrecognized, rudimentary, and an informal form of mining - occurs in more than 70 countries around the world and is mainly hailed for its socioeconomic benefits and reviled for its environmental devastation. As a result, many people are confused about the future of ASM. In Ghana, the government banned ASM in 2017 and formed a security taskforce drawn from the military and police to crack down on nomadic and local ASM workers who defy the ban. This approach is unsustainable, deals less with the fundamental problems, and increases poverty among the already impoverished local populations who depend on this type of mining as their only means of livelihood. To support the argument for sustainable reforms, revenue growth decomposition and growth accounting analyses were performed to determine the factors shaping ASM revenue over 25 years (1990-2016). Results show that production (gold output) is the most important factor that influences revenue growth from ASM, contrary to the usual view that the price of the metal is mainly responsible for the increase in revenue. Thus, increasing labor hours in ASM could significantly increase mining revenue, reduce unemployment, and improve local commerce. We strongly conclude that sustainable reforms such as increasing local participation in decision making, education and training, adoption of improved technology, strengthening regulatory institutions, legislation and enforcement of enactments, and the provision of technical support and logistics could ensure socio-environmental sustainability.
EN
Purpose: of this study is to address the issue of maintenance work in the accommodation sector. The development of the means of transport, the increase in income level and the increase in comfort level create a desire for people to travel more. In the travels to different cities, accommodation facilities such as hotels, holiday villages and apartments are used. Customer satisfaction is very important for the accommodation facilities. In order to ensure customer satisfaction, the services provided should not be interrupted and all machinery and equipment must be in working condition. To ensure this, it is very important to carry out maintenance work on the plants and devices. Therefore, the establishment of a maintenance management system in accommodation facilities is very important and it is necessary to carry out maintenance work. In this context, different maintenance methods are applied in accommodation facilities. In this study, maintenance of accommodation facilities is discussed. Design/methodology/approach: Within the scope of the study, maintenance and maintenance management in accommodation facilities are discussed. The maintenance principles of accommodation facilities are discussed in detail. The places where maintenance services are conducted in accommodation facilities and maintenance methods are discussed. Findings: This study shows that that the implementation of maintenance management system will increase customer satisfaction. It has been evaluated that maintenance can be successful not only by maintenance personnel but also with the participation of all plant employees. Research limitations/implications: In order to see the importance of maintenance in accommodation facilities, it will be appropriate to compare the hotels with the maintenance management system applied and the hotels that are not implemented in terms of customer satisfaction and maintenance expenses. For the future studies, the maintenance management system in hotels can be examined in detail. Practical implications: Expanding the maintenance management practices in accommodation facilities will increase the capacity utilization rate of the hotels and increase customer satisfaction. Originality/value: In the field of maintenance, detailed studies have been carried out in the manufacturing sector for a long time and have been examined in detail. However, work in this area is quite limited, especially in accommodation facilities and hotels. In this study, the subject of accommodation facilities and maintenance of hotels was discussed in detail.
EN
The paper describes a system for monitoring and diagnosing a gantry. The main goal of the system is to acquire, visualize and monitor vibration levels of the gantry crucial elements. The system is also equipped with a computing and analytical part which enables predictive maintenance related to the vibration level assessment. The system architecture can be used in other applications too, i.e. those which require a wireless network of vibration sensors to carry out diagnostic tasks.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania i diagnostyki suwnicy bramowej. Głównym zadaniem systemu jest akwizycja, wizualizacja i monitorowanie poziomu drgań newralgicznych elementów suwnicy. System wyposażony jest również w część obliczeniowoanalityczną, umożliwiającą realizację zadań predykcyjnego utrzymania ruchu (ang. predictive maintenance) związanych z oceną poziomu drgań. Architektura systemu umożliwia wykorzystanie go również do innych zastosowań, w których dla realizacji zadania diagnostyki wymagana jest bezprzewodowa sieć czujników drgań.
20
Content available remote Perspektywa rozwoju krajowych dróg betonowych
PL
W Polsce drogi betonowe były budowane począwszy od lat dwudziestych poprzedniego stulecia w różnych okresach z różną intensywnością i skutecznością. Wiele z nich przebudowano na drogi asfaltowe. Dopiero w Programie budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 przewidziano budowę dróg o nawierzchni betonowej na dużą skalę, głównie na drogach ekspresowych. Do końca 2019 roku w Polsce zostanie zakończona budowa 750 km dróg betonowych. Nawierzchnie betonowe są trudniejsze w wykonaniu, lecz ich zaletą jest trwałość, która sięga nawet powyżej 50 lat i mogą funkcjonować bez większych napraw 15–20 lat.
EN
In Poland, concrete roads have been built since the 1920s in different periods with different intensity and effectiveness. Many of them were rebuilt into asphalt roads. Only in the national road construction programme for 2014–2023 did the construction of large-scale concrete pavement roads, mainly on expressways, begin. It is expected that by the end of 2019 there will be 750 km of concrete roads in Poland. Concrete pavements are more difficult to construct, but their advantage is their durability, which reaches even more than 50 years and they can function without major repairs even 15–20 years and more.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.