Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utrzymanie dróg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Local roads (district and municipal) play an important role in the road network, especially in rural areas. In recent years, these roads have been largely repaired, which was often associated with the construction of new infrastructure. One of the basic conditions of maintaining the quality of road works is the proper construction or renewal of drainage devices. Errors in this area result in lower durability of the road pavement. It is equally important to maintain these devices later in a good technical condition, which requires spending appropriate funds from local government budgets. The aim of the study presented in the article was to determine the current technical condition of drainage of local roads in the Czestochowa region and to identify the most frequent design and implementation errors, resulting in a rapid loss of functionality of drainage devices. They were based mainly on in situ studies carried out in the area of an exemplary rural municipality. Errors resulting in the lack of continuity of drainage, or the danger of a rapid loss of its functionality are shown with real examples. It was found that despite the shortcomings described, in recent years the technical condition of drainage of local roads has improved, which is related to the systematic overhaul of local roads (including the construction of sidewalks) and the local government's perception of the importance of road drainage problem.
PL
Artykuł poświęcono zagadnieniu zarządzania i utrzymania nawierzchni betonowych, stosując podjeście proaktywne wynikające z założeń Asset Management. Autorka skupiła się na wyjaśnieniu, czym jest proaktywne zarządzanie i utrzymanie, na czym ono polega i wreszcie, kto może na tym zyskać. Artykuł przedstawia generalne i obiektywne wnioski, jakie płyną z podejścia proaktywnego zarządzania i utrzymania nawierzchni betonowych.
3
Content available Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce
PL
W artykule omówiona została infrastruktura drogowa i jej rozwój, a także plany dotyczące dalszej rozbudowy zarówno sieci dróg publicznych, jak i sieci dróg krajowych do roku 2020/2030.
EN
The article discusses road infrastructure and its evolution to this day, as well as plans for further expansion of the public road network and the national road network until 2020/2030.
PL
Zimowe utrzymanie oraz pielęgnacja drzew, krzewów oraz bylin w mieście to jedno z poważniejszych zadań, z jakimi zmagają się polskie samorządy.
Mosty
|
2018
|
nr 1
14--16
PL
Jeszcze przed nastaniem zimy GDDKiA dopina na ostatni guzik wszystkie kwestie związane z utrzymaniem dróg w tym okresie. Wymaga to koordynacji wielu jednostek i przygotowania mnóstwo specjalistycznego sprzętu. W artykule przedstawiamy szczegóły przygotowań do „akcji zima”.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie zjawisk występujących w okresie zimowym, stosowanych środków oraz sprzętu do utrzymania dróg na odpowiednim poziomie. Porusza także problematykę całorocznego utrzymania dróg, w skład której wchodzą: kontrola, naprawa dróg, a także właściwe wykonawstwo całej podbudowy wpływające w znaczący sposób na ich utrzymanie w okresie zimowym.
EN
The article aims to present phenomena that occur in winter and the equipment and measures used to maintain roads at the appropriate level, and addresses the issues of the year-round road maintenance including a year-round inspection and repair of roads and the proper completion of the entire substructure, which significantly affect road maintenance in winter.
PL
W artykule autor przedstawił aktualnie stosowane kierunki modernizacji pługów odśnieżnych i posypywarek drogowych przeznaczonych do zimowego utrzymywania dróg i ulic. Podczas eksploatacji maszyn drogowych służących do zimowego utrzymywania dróg i ulic bardzo często jesteśmy świadkami uszkodzeń, które w nich zachodzą. Niektóre z tych uszkodzeń są bardzo proste do usunięcia, wręcz banalne, natomiast często zdarza się tak, że do danej maszyny musi przyjechać ekipa naprawcza z autoryzowanego serwisu. Wówczas pojawia się problem polegający na konieczności wyłączenia takowej maszyny z ruchu i zastąpienia jej maszyną rezerwową, o ile taką posiadamy.
EN
The article presents current directions of modernization of snow plows and road spreaders intended for the winter maintenance of roads and streets. During the operation of road machines used for the winter maintenance of roads and streets we often witness damage that occurs to them. Some failures are very easy to repair, almost banal, but it often happens that a repair team from an authorized service must come to the machine. Then there is the problem of having to turn it off and replace it with a spare machine, if we have one.
PL
W artykule scharakteryzowano zagadnienie zimowego utrzymania dróg, dokonano przeglądu sprzętu do realizacji przedsięwzięć z nim związanych oraz omówiono zasady utrzymania tego sprzętu.
EN
Road maintenance during the winter season includes all works aiming at decreasing or limiting traffic disturbances caused by environmental factors (road surface slipperiness and snowfall). In this case machines and equipment used for these operations are a very important aspect. The article describes the issue of winter road maintenance. A review of equipment for road maintenance during the winter season is presented and its maintenance is discussed.
PL
W artykule opisano zadania i ogólne zasady działania organów właściwych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na zarządzanej sieci dróg krajowych regulowanych zapisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i Zarządzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji zadań zarządzania kryzysowego.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę skutków eksploatacji górniczej obserwowanych w pasie drogowym. Przedstawione przykłady mogą być przydatne zarówno na etapie projektowania rozwiązań komunikacyjnych, jak również w okresie utrzymania sieci drogowej poddanej wpływom eksploatacji górniczej.
EN
The article presents the characteristics of the effects of mining exploitation observed in a road lane. The presented examples can be useful both at the stage of designing communication solutions and during the maintenance of the road network that is a subject to mining exploitation.
PL
Odpowiednie utrzymanie dróg gwarantuje możliwość bezpiecznego i komfortowego poruszania się siecią transportową. Jednostki odpowiedzialne za utrzymanie dróg w Polsce to: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – zarządzająca drogami krajowym, Zarząd Dróg Wojewódzkich – wojewódzkimi, Zarząd Powiatu – powiatowymi, gminnymi - prezydent miasta, wójt, burmistrz. W artykule przedstawiono problematykę utrzymania dróg w okresie zimowym, na przykładzie wybranej gminy w województwie lubelskim. Zaprezentowano wybrane aspekty utrzymania dróg w zakresie technicznym i prawnym w Polsce.
EN
Appropriate road maintenance guarantees a safe and comfortable traffic on the transport network. Entities in charge of road maintenance in Poland are: the General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) - managing national roads, the Board of Regional Roads - provincial roads, District Board - county roads, municipal roads - the mayor, the voyt, the commune administrator. The article presents the problem of road maintenance during winter time, on the example of selected municipality in the province of Lublin. Selected aspects of road maintenance in the technical and legal field in Poland were presented.
PL
Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 11-12/2015. Część pierwsza artykułu poruszała zagadnienia dotyczące zakresu działań służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg i zarządców określonych sieci dróg. W tej części autorzy omówią kwestie materiałów oraz sprzętu stosowanych do zimowego utrzymania dróg.
EN
The obligation to maintain roads and transportation routes rests on the supervisors of the roads. Materials which are used to combat slipperiness do not pose a threat to the environment. In order to ensure safe and black roads, for many years supervisors have used sodium chloride, which is a well known salt applicable also in the kitchen. Road managers, also apply other chemicals to minimize damage to the environment or when the temperature is relatively low and common salt in not sufficient enough. In this case, supervisors can also use many additional chemicals. Winter road maintenance is also done by sprinkling the mixture of sand and salt, sand, salt and saline solution. The main aim of this article is to present the main materials which are used for the winter roads maintenance, together with a brief description of equipment used for the maintenance of road in winter.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność spojrzenia na drogi na poziomie sieciowym (strategicznym) w ujęciu technologicznym. W zarządach dróg zdarza się, że różne osoby zajmują się utrzymaniem sieci oraz budową i technologiami. Zdarza się również, że przepływ informacji między nimi nie przebiega w sposób sprawny, a przecież to, z czego i jak jest zbudowana droga, ma ogromny wpływ na to, jak potem będzie utrzymywana.
PL
Coraz częściej spotykamy się z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, które nie tylko bywają bardzo uciążliwe, ale również mogą stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Zasypane śniegiem drogi, domy bez prądu, gigantyczne korki, a na dodatek sparaliżowany na dobrych kilka godzin ruch lotniczy – tak wygląda zimą niemal cała Polska. Czasami bywa lepiej, w części polskich miast drogi są przejezdne, choć często zalega na nich pośniegowe błoto. Policja apeluje o ostrożność. Pojazdy służące do udrażniania zasypanych dróg same stoją w korkach. Częste śnieżyce utrudniają jazdę po większości krajowych dróg. Z nawiewanym śniegiem drogowcy ledwo sobie radzą. Wiele dróg każdej zimy jest zablokowanych. Za spóźnioną reakcję zawsze dostaje się służbom drogowym. O tym, że zima tradycyjnie zaskakuje drogowców, wiedzą wszyscy. Określenie to nawet weszło do polszczyzny jako synonim nieprzygotowania się do czegoś, co wiadomo, że się wydarzy. Jednak kilka ostatnich zim, mroźnych i śnieżnych jak mało kiedy, zaowocowało innym równie nośnym hasłem: „przerażony jak drogowiec”.
PL
Głównym celem zbierania danych o stanie nawierzchni dróg jest wykorzystanie ich do racjonalnego planowania remontów na poziomie strategicznym i operacyjnym. W ostatnich latach w Niemczech opracowano i wdrożono metodę wspierającą ten proces zgodnie z pragmatyką działania zarządów dróg. Ogromne zainteresowanie, z jakim się ta metoda spotyka, skłania do jej szerszego opisania oraz porównania z klasycznymi systemami zarządzania stanem nawierzchni.
PL
W artykule przedstawiono propozycję analizy stanu nawierzchni w kontekście jej parametrów eksploatacyjnych na przykładzie dróg gminnych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.
EN
The paper presents a proposal for the analysis of surface condition in the context of its operational parameters on the example of the municipal road located in Świętokrzyskie.
PL
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej jest jedną z najstarszych jednostek organizacyjnych, obchodzącej w bieżącym roku akademickim pięćdziesięciolecie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Odegrała ona istotną rolę w kształceniu kadr drogowych nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale również w Polsce Południowo-Wschodniej. Oprócz działalności dydaktycznej zasłużyła się prowadząc badania naukowe w zakresie mieszanek mineralno-asfaltowych, recyklingu konstrukcji nawierzchni oraz inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
Department of Transportation Engineering is one of the oldest organization unit at Kielce University of Technology celebrating the fiftieth anniversary in this academic year. It played an important role in the training of cadres involved in a road engineering not only for Świętokrzyskie voivodeship, but also for Southeastern region of Poland. Except the didactic activity, it made a contribution in research in the field of asphalt mixtures, recycling pavement construction, traffic engineering and road safety.
PL
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (1) odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. W ostatnim okresie oddano do użytkowania wiele odcinków dróg ekspresowych, na których dotychczasowe drogi krajowe zostały zdegradowane do kategorii dróg gminnych. W artykule zostaną przedstawione skutki tych działań na przykładzie oddania do eksploatacji drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin – Gorzów.
PL
W ostatnich latach podjęto wiele działań na rzecz rozbudowy sieci dróg krajowych oraz poprawy ich stanu technicznego. Według stanu GUS na koniec 2013 r. długość dróg krajowych wynosiła 19255,8 km, co stanowiło niecałe 5% sieci dróg w Polsce. Należy zaznaczyć, że długość dróg szybkiego ruchu systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich pięciu lat przybyło ponad 600 km autostrad i 700 km dróg ekspresowych. Podstawowymi działaniami administracji drogowej w ubiegłych latach były rozbudowa i stworzenie sieci szybkich połączeń pomiędzy najważniejszymi miastami i ośrodkami. Nie inaczej ma być w ciągu kilku następnych lat. Według autora warto jednak zwrócić uwagę na utrzymanie we właściwym stanie dróg, w szczególności po upływie 5-6 lat po oddaniu drogi do użytkowania. W związku z tym konieczne jest wykonywanie regularnych przeglądów i ocen.
20
Content available Zimowe utrzymanie autostrady
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zimowym utrzymaniem dróg na przykładzie odcinka autostrady A4. Zawiera on informacje dotyczące podstaw prawnych związanych z tą tematyką oraz opisem standardów zimowego utrzymania dróg. Przedstawiono w nim również zjawiska atmosferyczne, ich wpływ na utrzymanie dróg oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
EN
In this article presented issues connected with winter motorway maintenance on example of a part of A4 motorway. It contains information concerning legal basics connecting with these subject area and description of standards of winter motorway maintenance. Here presented also atmospheric phenomena, their influence on road maintenance and methods of coping with it.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.