Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The optimal tuning of a mechanical system in terms of torsional dynamics is a very important function of the flexible shaft coupling, built in the system. Therefore, a flexible coupling with suitable dynamic properties has to be carefully chosen for each specific application. The main advantage of the pneumatic flexible shaft couplings, that is, torsional vibration tuners, developed at our department, is that we can easily regulate their dynamic properties, particularly their dynamic torsional stiffness during the operation of a mechanical system. In order to improve our pneumatic tuners in terms of better utilisation of their pneumatic flexible elements and achieving specific operational properties, two new pneumatic tuners with tangential arrangement of their pneumatic flexible elements were designed. The aim of this article was to introduce these new pneumatic tuners, protected by means of utility models, namely a tangential pneumatic flexible shaft coupling with axially deformed flexible elements and tangential pneumatic flexible shaft coupling with serial arranged flexible elements. Due to the fact that both mentioned pneumatic tuners are not yet manufactured, this article deals mainly with the principles and expected advantages of the pneumatic tuners.
EN
Intensified investment processes in construction have resulted in increased interest in the methods of efficient detection, verification and location of underground utility networks. In addition to the well-known pipe and cable locating equipment, which has increased its efficiency and reliability through the development of technologies, GPRs are becoming more and more popular. This publication presents the results of the experimental research carried out with the use of GPRs manufactured by two different companies as well as the results of the verification of underground utilities in real conditions. The GPRs have worked in the mode of the real-time location of their own position using the GNSS system or robotic total stations. The GPR (Ground Penetrating Radar) surveys performed on a test field, consisting of 9 pipes with a known position, were aimed at assessing the accuracy of their identification on echograms. The utility line location errors were determined using three different combinations between the GPR and the locating instrument. It allowed the evaluation of the possibility of using these solutions for detection, verification and location of underground utility networks in the light of the Polish legal regulations and the British specification PAS 128. The verification in real conditions was carried out in a typical urban space, characterised by an intense occurrence of underground utilities, that is, sewage systems, gas pipelines and power cables. It was based on the GESUT database captured from the county geodetic and cartographic documentation centre. The results of the visual analysis of the materials captured with the help of two measurement systems were described in detail, however, the verification was carried out only for one set of data. The authors have presented the procedure of processing echograms and detecting the location of pipeline axes based on their vectorisation. The authors of this research paper have performed a numerical analysis of the compliance of the profiles of utility lines with the information from the base map for two variants of the GPR data integration with the coordinates. The authors of this research paper have also presented an alternative concept of capturing the profile of a utility line in the field based on the processing of GPR data in 3D – the so-called C-scan. The conclusions summarise the possible factors affecting the surveying results and the methods of eliminating sources of errors, both for the GPR and geodetic data.
PL
Badania koncentrują się na aspektach metodycznych i mają na celu podjęcie próby określenia wzajemnych relacji, jakie występują między jakością usług transportowych, jako jednego z rodzajów usług logistycznych realizowanych w ramach łańcucha dostaw, a wartością, jaką jest on zdolny generować dla finalnego klienta. Zasadniczym przedmiotem badania jest określenie podstawowych czynników determinujących jakość usług transportowych, do której pomiaru zaproponowano zastosowanie znanej od połowy lat 80. XX w. metody Servqual. Została ona jednak nieco zmodyfikowana przez autora, co w efekcie pozwoliło silniej wyeksponować relacje istniejące między tą kategorią a określonym typem rynku usług transportowych. W nawiązaniu do wybranych typów tych rynków z właściwym im mechanizmem ustalania cen przedstawiono w sposób modelowy, na podstawie relacji jakość produktu-jego cena, siłę wpływu użyteczności produktu na poziom wartości generowanej dla finalnego klienta. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę budowy łańcucha wartości opartego na wzroście jakości produktów transportowych.
EN
The purpose of the study which is methodological in its nature, is to make an attempt to determine the impact of the quality of transport services, as one of the types of logistics services in the supply chain on the value generated within it. The scope of the study include both methodological aspects concerning the selection of the proper method of measuring the quality of the transport products which relates directly to the well known SERVQUAL method, as well as aspects enabling to apply this category to a specific type of transport services market. In relation to the selected types of these markets with the right pricing mechanism it has been shown a model based on the relationship: the quality of the product, its price which reflects the strength of the impact the usefulness of the transport product at the level of value generated for the final client. Test results point out to the need for the construction of the value chain based on the increase in the quality of the transport products.
4
Content available remote Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych
PL
W artykule autorzy rozpatrują jeden z podstawowych aspektów budownictwa zrównoważonego dotyczący socjalnych właściwości użytkowych budynku. Korzystając z zaleceń normy PN-EN 16309+A1:2014-12, określono obszar cech budynków mieszkalnych, charakteryzujących aspekty socjalne. Cechy te uszeregowano w sześć tzw. grup wymagań: dostępność, adaptowalność, komfort i zdrowie, wpływ sąsiedztwa, utrzymanie, bezpieczeństwo i ochrona. Autorzy przedstawiają metodę oceny socjalnych właściwości budynków, co pozwoli dokonywać porównań socjalnych właściwości użytkowych w różnych budynkach mieszkalnych. Metoda ta wymaga dokonania, często złożonych, ustaleń bazowych, które w normach są określane w sposób ogólny. Konieczne jest opracowanie pewnych wskaźników wyrażających przyjęte kryteria oceny poszczególnych grup wymagań. Podane są elementy proponowanej metody: algorytmy kodowania przetwarzające wartości mianowane do niemianowanych oraz sposoby integracji ocen wyrażonych za pomocą miar jakościowych.
EN
In the article the authors consider one of the fundamental aspects of sustainable construction concerning the building social performance. Using the recommendations of the PN-EN 16309 +A1:2014-12 were specified the features area of residential buildings, characterizing the social aspects. These qualities are ranked in six so called groups of requirements: accessibility, adaptability, comfort and health, neighborhood, maintenance, safety and security. The authors present a method for assessing the social characteristics of the buildings, which will allow to make comparisons of social performance in a variety of residential buildings. This method often requires complex base arrangements, which the standards defined only in a general way. It is necessary to develop some indicators expressing the criteria adopted for the evaluation of individual group needs. There are given elements of the proposed method: coding algorithms processing of dimensional value to dimensionless quantity and ways to integrate assessments expressed by measures of quality.
5
EN
Coastal research deals with that part of the sea, which is significantly affected by the land, and the part of the land, which is significantly affected by the sea. Coasts are in most cases densely populated, and the activities of people are shaping and changing the land/seascape of the coast. Thus, coast encompasses the coastal sea, the coastal land, coastal flora and fauna, and people. Since peoples’ economic and political preferences change and compete, the human impact on the coast changes is contested and subject to societal decision making processes. While some coastal research can help informing and constraining such decisions, many legitimate scientific efforts have little bearing on society. All decision making processes are political, so that scientific knowledge is not the dominant driver in such processes. Using cases from the Institute of Coastal Research of Helmholtz Zentrum Geesthacht, we describe some of these potentially useful parts of science, and discuss under which circumstances the potential usefulness transform into real utility. These cases do not span the full range of coastal science. Important issues are the recognition of alternative knowledge claims, the inevitableness of uncertainties and incompleteness of scientific analysis, the acceptance of the political nature of decisions and the ubiquitous presence of social values. Modesty, self-reflexivity and skepticism are needed on the side of science and an organized exchange with stakeholders and public through designated “border” services.
EN
The chosen aspects and assumptions of the author’s proposal of the optimization model of the non-profit projects’ portfolio are presented. The functional model of the non-profit sector (third sector), which is the base for the further analyses, is also characterized. The article also contains the quantification of fundamental conditions of portfolio optimization. There is developed the utility model for the management system in the non-profit portfolio, in the framework of which there are specified the scope of the model and relationships between four categories of the non-profit portfolio’s participants/stakeholders: non-profit organizations, donors, co-participants and customers (recipients of the basic benefits/values associated with the realization of the non-profit projects). The main optimality conditions and optimization algorithm of the non-profit portfolio are also given. The paper is concluded with exemplary analytical matrixes used for optimization of the non-profit portfolios and based on the evaluation of both the optimization utility conditions and added parameters. Only basic and chosen aspects of the optimization of the non-profit projects’ portfolio have been described here.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty i założenia autorskiej propozycji modelu optymalizacji portfela projektów non-profit. Scharakteryzowano model funkcjonalny sektora non-profit, będący jednocześnie podstawą przeprowadzania dalszych analiz. Dokonano również kwantyfikacji podstawowych kryteriów optymalizacji portfela projektów. Opracowano również model użyteczności dla systemu gospodarowania o charakterze non-profit, w ramach którego scharakteryzowano dziedzinę modelu oraz relacje pomiędzy czterema kategoriami partycypantów portfela projektów non-profit: organizacjami non-profit, donatorami, kooperantami i klientami (odbiorcami podstawowych korzyści związanych z realizacją projektów non-profit). W artykule przedstawiono także 48 J. Woźniak główne warunki optymalności oraz algorytm optymalizacji portfela projektów non-profit. Artykuł zakończony jest prezentacją przykładowych macierzy analitycznych, służących optymalizacji portfela non-profit, bazujących na ewaluacji wartości zarówno kryteriów optymalizacji, jak i parametrów dodatkowych. Artykuł prezentuje jedynie podstawowe i wybrane aspekty optymalizacji portfela projektów non-profit.
7
Content available Rozważania o małym mieście
PL
Rozważania na temat miast idealnych coraz częściej skupiają się wokół koncepcji ekopolis. Podstawową zasadą ich funkcjonowania jest rozwój zrównoważony przejawiający się między innymi troską o człowieka i przyrodę. Miasta przyszłości to najczęściej niezależne ośrodki miejskie pozostające w harmonii z naturalnie ukształtowanym krajobrazem. To także miasta zapewniające komfortowe warunki życia w otoczeniu przyrody. Poniekąd odzwierciedleniem przyszłościowych wizji ekopolis są niewielkie ośrodki miejskie. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko wybrane ich cechy charakterystyczne kształtujące: małomiasteczkowy, spokojny i kameralny nastrój, możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą, poczucie prywatności, spokoju oraz intymności, poczucie bezpieczeństwa.
EN
More and more frequently, ruminations on ideal cities focus around the concept of an ecopolis. The elementary principle of their functioning is sustainable development which manifests itself in attention to man and nature. The cities of the future are usually independent urban centres remaining in harmony with the naturally shaped landscape. They also guarantee comfortable living conditions in natural surroundings. To a certain extent, small urban centres reflect futuristic visions of the ecopolis, especially if we allow for their selected characteristic features which shape the small-town mood, the possibility of close contact with nature as well as the feeling of quiet, privacy, intimacy and safety.
PL
Cechą dobrej architektury jest umiejętność godzenia sprzeczności świata idei i abstrakcji i potrzeby jego porządkowania w duchu Ładu Naturalnego. Architektura, jak wiele innych „wartości”, weryfikowana jest w trakcie eksploatacji w zakresie kształtowania formy i wpisywania jej w aktualne nurty filozoficzne. Realizowana dla wysoce cywilizowanego społeczeństwa, często nie spełnia naszych oczekiwań i potrzeb estetycznych. Potrzebna jest dziś ponownie dydaktyczna praca organiczna i upowszechnianie dobrych wzorów. Taką postawę prezentuje Wojciech Leśnikowski, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przedkładający racjonalizm nad postawy formalistyczne.
EN
Well designed architecture is when an architect can reconcile contradiction between abstract ideas and real, individual needs. Architecture is a value which is verified during operation of buildings – form, function and construction are factors which define their quality. Architecture often does not satisfy society’s expectations – functional and aesthetic. What we need today is didactic work at school, universities and propagation of good architectural patterns. Such attitude is presented by Wojciech Leśnikowski, graduate of the Department of Architecture, Cracow University of Technology. He prefers rationalism over formalistic attitudes.
PL
W artykule omówiono problematykę usług krajobrazowych świadczonych na rzez turystyki. Przedstawiono dotychczasowy dorobek badawczy w zakresie oceny wartości rynkowej naturalnych usług różnych typów krajobrazu świadczonych na rzecz turystyki oraz ich wyceny użyteczności. Podjęto próbę oceny użyteczności wypoczynkowych usług krajobrazowych z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process. Metoda ta pozwala na ocenę użyteczności funkcji wypoczynkowej świadczonej przez krajobraz poprzez porównanie każdego typu krajobrazu z każdym. Całość zakończono wnioskami i rekomendacjami do dalszych badań.
EN
Landscape services are the subject of market transactions, including tourism. Therefore, they are defined in categories of natural capital. The search of balanced ways of economic development of regions requires detailed research into the possibilities of providing services by landscape systems. Research into the assessment of the market value of particular landscape capitals have already been carried out. However, research into the utility of landscape capital seems to be of particular importance. It is due to the fact that the diversity of landscape results in various levels of capital and in varied economic utility. The article evaluates the tourism utility of leisure function of different types of landscape capital. Utilities of various landscapes have been arranged into hierarchy according to their basic typological diversity. The position of leisure tourism in the strategy of region’s development has been described. The research has been carried out with the use of Analytic Hierarchy Process.
EN
The main goal of this paper is to present a modern axiomatic approach to financial arithmetic. An axiomatic theory of financial arithmetic was first proposed by Peccati, who introduced an axiomatic definition of future value. This theory has been extensively developed in recent years. The proposed approach to financial arithmetic is based on the concept of the utility of a financial flow. This utility function is defined as a linear extension of a multicriterion comparison determined by an individual’s time preference and capital preference. The present value is then defined to be the utility of the financial flow. Therefore, the law of the diminishing marginal utility of wealth has been considered as an additional feature of the present value. The future value is defined as the inverse of the utility function. This definition is a generalization of Peccati’s one. The net present value is given as the unique additive extension of the utility of the financial flow. Moreover, the synergy effect and the diversification effect will be discussed. At the end, the axiomatic definition of the present value will be specified in three ways.
11
Content available remote Ogród ozdobny jako ogród użytkowy
PL
Artykuł porusza problem użytkowości ogrodu ozdobnego. Na podstawie analizy dzieł literackich, malarskich i filmowych ukazuje określone sposoby korzystania z przestrzeni ogrodu, od starożytności po współczesność. Na przykładzie przechadzki, przyjęcia i spotkania kochanków pokazuje, jak trwałe są schematy ogrodowego życia i jak długa tradycja stoi za, zdawałoby się, spontanicznym postępowaniem. Takie ujęcie użytkowości ogrodu wynika zatem z samego faktu spędzania w nim czasu.
EN
The article discusses the problem of utility of decorative garden. Based on the analysis of literature, paintings and films show specific ways of use the space of the garden, from antiquity to the present day. The examples of walks, parties and lovers’ meetings show how lasting models of garden life are and the length of tradition standing behind the seemingly spontaneous behavior. This approach shows that the utility of the garden is a result of spending time in it.
PL
Artykuł porusza zagadnienia ekonomiki przestrzeni. Przedmiotem analizy jest przestrzeń o wysokich walorach krajobrazowych – kulturowych i środowiskowych, w tym estetycznych. Przestrzeń taka to dobro ograniczone i trudne do odtworzenia. Planowanie w Polsce, w ostatnich latach podporządkowano doraźnym celom, przede wszystkim inwestycyjnym. Ochrona przestrzeni i krajobrazu ma głównie wymiar regulacyjny a nie motywacyjny. Tezą badawczą jest: miarą wartości ekonomicznej krajobrazu może być wartość zachowanego środowiska, ale z możliwością wykorzystania wybranej przestrzeni, uwzględniając ceny nieruchomości. Wartość taką można przeliczać na pieniądze, postęp w badaniach pozwala na nadanie pożytkom płynącym ze środowiska wartości pieniężnych. Szczególnym polem badań jest produktywność przestrzeni, to jest zdolność do generowania przychodu i dochodu, z uwzględnieniem kosztów środowiska (gotowości do ponoszenia kosztów ochrony przez osoby, które nie będą odnosić bezpośrednich korzyści).
EN
The article is about spatial economics. The research object is high virtue landscape – cultural and environmental, including aesthetic value. This landscape is limited and difficult to regenerate. During last year’s, real spatial planning in Poland have complied with short term aims, especially investors aims. Landscape and environmental protection only makes by law regulation. Positive motivation doesn’t use to do it. Research assumption is: preserved landscape is a measure of landscape economy value, but only combined with possible use of land, taking property price into consideration. The money can be a unit of measure of this value. Research development allows assign environmental benefits to financial value. Especially, land productivity is the research area. Author defined the environmental cost as a willingness to pay for protection of object (landscape) by persons that don’t use it.
PL
Na przykładach omówiono aktualną sytuację w eksploatacji mostów - przejść dla zwierząt nad drogami i liniami kolejowymi.
EN
The present situation in the use of green bridges - passages for animals over roads and railways has been discussed on the basis of some practical examples.
PL
Artykuł przedstawia wpływ światowego kryzysu gospodarczo-finansowego na sytuację przedsiębiorstw hutniczych funkcjonujących na krajowym rynku stali. Zidentyfikowano kluczowe obszary zmian i działania reorganizacyjne mające na celu radykalne usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw i optymalizację kosztów działalności przy zapewnieniu wartości użytkowej dla klienta.
EN
The paper presents the influence of world financial and economic crisis on situation of metallurgical companies in Polish steel market. Both the key areas of changes and the reorganization actions were described. All the companies’ activities were realized to adopt them to new situation connected with crisis in the direction of radical rationalizations and cost optimization securing utility.
15
Content available remote Triada witruwiańska - reintegracja?
PL
W artykule autor próbuje pokazać zmiany, jakie zaszły w pojmowaniu witruwiańskiej triady: venustas, firmitas, utilitas w czasach nowoczesnych. Próbuje wskazać proces rozszczepiania i dekonstruowania pojęć tak istotnych dla architektury tradycyjnej. W konkluzji wyraża przekonanie, że ten proces był niezbędny w ewolucji współczesnego pojęcia architektury, ale dziś nadchodzi potrzeba ponownej reintegracji witruwiańskiej triady na nowych warunkach.
EN
In this article the author tries to indicates shifts, which occurred in comprehension of the Vitruvian triad: venustas, firmitas, utilitas, in modern times. He tries to indicate the process of break up and deconstruction of these notions, so important for traditional architecture. In conclusion the author express a conviction, that this process was essential in evolution of contemporary notion of architecture, but today we face the need of renewed reintegration of the Vitruvian triad.
16
Content available remote Architektura interaktywna w przestrzeni miejskiej - centrum La Defense
PL
W pracy zaprezentowany został przykład współczesnej architektury usługowej w Almere. Jest to zespół budynków biurowych La Defense zaprojektowanych przez UN Studio. Obiekty zrealizowane w 2004 roku zlokalizowane zostały w pobliżu parku i Dworca Głównego w częściach składających się z czterech odrębnych obszarów zróżnicowanych pod względem wielkości. Projekt łączy teren tworząc zintegrowany system miejskich centrów biurowych. La Defense jest realizacją nową spełniającą założenia architektury doskonałej, o której tak wiele pisał Witruwiusz. Dotyczą one między innymi piękna, użyteczności i trwałości.
EN
The aim of the paper was to present an example of modern public utility architecture in Almere, It is a complex of office buildings la Defense designed by UN Studio. The buildings erected in 2004 are located near a park and the Central Railway Station in part consisting of four separate areas different in size.
PL
W pracy przedstawiono wybrane modele ewaluacji informacji, koncentrując uwagę na metodzie analizy i oceny informacji wyrażającej potrzeby informacyjne organów decyzyjnych w systemie zarządzania.
EN
The article presents chosen models of evaluation information, concentrating the attention on method of analysis and evaluation of management expressing in system the informative needs of decision organs opinion.
PL
Przedstawiono koncepcję ogólnej oceny cyklu życia obiektu infrastruktury jako metody wielokryterialnego wspomagania decyzji wyboru wariantu. Sformułowano odpowiedni problem analizy wieloatrybutowej oraz zaproponowano rozwiązanie tego problemu za pomocą maksymalizacji funkcji użyteczności lub addytywnej funkcji kompromisu.
EN
A conception of life cycle total assessment of an infrastructure object as the conception of multiple criteria decision making method, is presented in this paper. The method concerns selection of an infrastructure variant. An appropriate problem of the multiattributive analysis is formulated. Solution of this problem by means of maximization of value function or the additive compromise function is also proposed.
19
Content available remote On General Theory of Risk Management and Decision Support Systems
EN
The paper extends the risk management theory based on the two factors utility concept introduced by Kulikowski [5],[6]. The extension concerns, in particular, the rate of return for financial as well as the human capital. The simple success - failure model is used for construction of the utility function. The utility function depends on the subjective probability, which is an explicite function of the objective probability of success. It depends also on the fear of risk quelling parameter. Using that function one can show when the utility of an unfair economic gamble or lottery can be accepted or rejected. Such an approach enables one to take into account the behavioural aspects in the decision support problems.
20
Content available remote Extension of the Portfolio Models with an Aspect of Purchase of Information
EN
An operational model of portfolio selection is presented in this paper. The model describes the situation of an investor who constructs a portfolio of assets according to the specific criterion and purchases information about the distribution of a random vector of returns from particular assets.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.