Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 688

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszkodzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
W przedstawianym artykule opisano przypadek uszkodzeń betonu w nawodnych podporach mostu hydraulicznego odpopielania w jednej z elektrowni. Dokonanie oceny przyczyn zniszczenia betonu, jak i określenie możliwości wystąpienia w nim zjawisk korozyjnych, a więc w konsekwencji prognozowania trwałości obiektu budowlanego oraz wybór, na tej podstawie, właściwej procedury naprawczo-renowacyjnej wymagało przeprowadzenia szeregu niezbędnych badań i analiz. I tak, w omawianym przypadku, przeprowadzono kompleksowe badania na obiekcie i badania na próbkach betonu wyciętych, w postaci odwiertów rdzeniowych, z uszkodzonej konstrukcji (m.in. makroskopowe, mikroskopowe SEM, XRD, DTA, analizy chemiczne). W oparciu o te badania ustalono rodzaje korozji odpowiedzialne za analizowane zniszczenia.
EN
The article describes a case of concrete damage in waterway supports of a hydraulic bridge for ash removal in one of power plants. Assessment of concrete destruction causes, as well as determination of the possibility of corrosion occurring in the concrete, and therefore, as a consequence of forecasting the durability of the construction facility and selection of appropriate repair and renovation procedure, required a number of necessary tests and analyses. In the discussed case, comprehensive tests on the facility and on concrete samples, cut out of the damaged construction in the form of cored boreholes (including macroscopic, microscopic, SEM, XRD, DTA tests and chemical analyses) were carried out. Based on these tests, the types of corrosion responsible for the analysed damage were determined.
2
Content available remote Płuczka wiertnicza z dodatkiem pochodnych alkoholi tłuszczowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem płuczek wiertniczych zawierających pochodne alkoholi tłuszczowych, które zapewnią uzyskanie ich optymalnych właściwości inhibitacyjnych w warunkach otworowych. W składach płuczek zostały zastosowane alkoksylowe pochodne alkoholi tłuszczowych, które są środkami niejonowymi i ich inhibitacyjne właściwości zostały potwierdzone we wcześniej przeprowadzonych badaniach. Płuczki o opracowanych składach zostały poddane badaniom w warunkach HPHT oraz obecności skażeń chemicznych i wzrastającej zawartości fazy stałej. Ze względu na możliwość zastosowania płuczek zawierających nowe rodzaje inhibitorów do dowiercania złóż, przeprowadzono również badania ich wpływu na uszkodzenie przepuszczalności skał zbiornikowych. Zastosowanie nowego rodzaju inhibitora wymagało opracowania metodyki kontrolowania jego zawartości w płuczce oraz metodyki obróbki płuczki w czasie wiercenia. Dotychczas stosowane tego typu inhibitory to tzw. poliglikole, będące polimerami tlenku etylenu lub kopolimerami tlenku etylenu i tlenku propylenu różniące się masą cząsteczkową. Głównym badaniem potwierdzającym inhibitacyjne właściwości płuczek jest badanie dyspersji skały ilastej, standardowo przeprowadzane w warunkach otoczenia. W niniejszym artykule opisano badania dyspersji w warunkach podwyższonej temperatury celem potwierdzenia właściwości inhibitacyjnych badanych środków w warunkach zbliżonych do otworowych. Badania dyspersji powiązano dodatkowo z pomiarami pęcznienia, czyli przyrostu objętościowego skały ilastej w środowisku płuczek wiertniczych. Przeprowadzono również badania płuczek zawierających nowe rodzaje poliglikoli w warunkach otworopodobnych: wykonano badania odporności tych płuczek na skażenie jonami metali dwuwartościowych (Ca2+ i Mg2+), skażenie fazą stałą (zmielonym łupkiem mioceńskim imitującym zwierciny) oraz działanie podwyższonej temperatury. Przedstawiona w artykule tematyka jest wynikiem niesłabnącego zainteresowania ze strony przemysłu stosowaniem płuczek z dodatkiem tego typu inhibitorów. Środki te posiadają podobne właściwości do dotychczas stosowanych poliglikoli, ale wykazują większą efektywność w warunkach otworowych.
EN
The article presents the results of research on the development of drilling muds containing derivatives of fatty alcohols, which will ensure that their optimal inhibitory properties in borehole conditions are achieved. In the mud compositions, alkoxy derivatives of fatty alcohols were used, which are non-ionic agents and their inhibitory properties have been confirmed in earlier studies. Drilling fluids were tested under HPHT conditions as well as under conditions of chemical contamination and increasing solids content. Due to the possibility of using muds containing new types of inhibitors to drill-in, studies on their effect on damage to reservoir rock permeability were also conducted. The use of a new type of inhibitor required the development of a methodology for controlling its content in the mud and a method for treating the mud during drilling. Previously used inhibitors of this type are polyglycols that are polymers of ethylene oxide or copolymers of ethylene oxide and propylene oxide differing in molecular weight. The main test confirming the inhibitory properties of scrubbers is the testing of clay rock dispersion, normally carried out under ambient conditions. This article describes dispersion studies under elevated temperature conditions to confirm the inhibitory properties of test agents under conditions similar to wellbore. Dispersion studies were additionally associated with swelling measurements, i.e. volumetric growth of clay rock in the drilling mud environment. Muds containing new types of polyglycols were also tested in borehole-like conditions: tests on the resistance of these muds to divalent metal ions (Ca2+ and Mg2+), solid phase contamination (ground Miocene shale imitating drill cuttings) and increased temperature. The subject matter presented in the article is the result of industry interest in the use of muds with the addition of this type of inhibitors. These agents have similar properties to the previously used polyglycols, but show greater efficiency under well conditions.
EN
Cases of damage to the lifting eye fixation in the tilt cylinder of a gob shield during operation of powered roof support is discussed. Using the FEM model of the gob shield, the lifting eyestrain was assessed, both in conditions of the discussed longwall panel as well as in the most adverse load. The probable cause of the damage has been determined as well as a suggestion to modify the design of lifting eye fixation in the tilt cylinder is analysed.
PL
Omówiono przypadki uszkodzenia mocowania ucha podpory stropnicy w osłonie odzawałowej, powstałe w trakcie użytkowania sekcji. Korzystając z modelu MES osłony oceniono wytężenie ucha, zarówno w warunkach rozpatrywanego wyrobiska ścianowego, jak również przy najbardziej niekorzystnym przypadku obciążenia. Określono przypuszczalną przyczynę powstałych uszkodzeń oraz przeanalizowano propozycję modyfikacji postaci konstrukcyjnej mocowania ucha podpory stropnicy. (Analiza stanu wytężenia mocowania ucha podpory stropnicy w osłonie odzawałowej sekcji obudowy zmechanizowanej)
4
Content available remote Żelbetowe niecki basenowe – błędy od projektu po wykonanie
PL
Naprawa uszkodzonych niecek basenowych wymaga współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego i posługiwania się dokumentacją powykonawczą lub dokumentacją budowy. Prace naprawcze powinny być poparte analizą aktualnego stanu technicznego, możliwości trwałego usunięcia przyczyn degradacji oraz zastosowania tradycyjnych lub nowych technologii na uszkodzone podłoża. Rodzaj i wielkość prac wzmacniających musi mieć swoje umocowanie w wynikach obliczeń konstrukcyjnych uwzględniających obciążenie wilgocią, temperaturą, parciem gruntu wraz z naziomem oraz ciśnieniem hydrostatycznym cieczy. Należy także uwzględnić aktualny stan instalacji odbierających wody opadowe i infiltracyjne, a także profil terenu, który może ulec deformacji w okresie eksploatacji obiektu. Aplikacja materiałów wzmacniających oraz uszczelniająco-zabezpieczających powinna odbywać się na przygotowanym do tego celu podłożu i w warunkach otoczenia ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy technologii.
EN
Repairing damaged swimming pool basins requires the cooperation of all participants in the construction process and the use of as-built documentation or construction documentation. Repair works should be supported by an analysis of the current technical condition, possibilities of permanent removal of the causes of degradation and the possibility of applying traditional or new technologies to damaged substrates. The type and size of strengthening works should be anchored in the results of structural calculations taking into account the load of moisture, temperature, ground pressure and hydrostatic liquid. The current condition of rainwater and infiltration systems should also be taken into account, as well as the profile of the ground, which may be deformed during the life of the facility. The application of reinforcing and sealing materials should be carried out on the prepared for this purpose ground and in ambient conditions, strictly according to the instructions of the manufacturer and technology supplier.
5
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
8
Content available remote Problemy eksploatacyjne elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych
PL
W artykule opisano problemy eksploatacji elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych. Wskazano typowe uszkodzenia betonu architektonicznego prefabrykatów. Przyczyny powstawania uszkodzeń podzielono na błędy projektowe, prefabrykacji i montażu.
EN
The article describes problems with the operation of a facade made of prefabricated concrete panels. Typical damages of architectural concrete are indicated. The causes of damage were divided into design errors, prefabrication errors and assembly errors.
10
Content available remote Estetyka i trwałość elewacji obiektu sakralnego z prefabrykatów betonowych
PL
Wykorzystanie prefabrykowanych elementów architektonicznych na elewacjach budynków ma w Polsce długą tradycję. W artykule zwrócono uwagę na aspekt trwałości elementów w przypadku takiego zastosowania na przykładzie kościoła św. Michała Archanioła w Warszawie, w którym frontowa elewacja wykonana jest z ażurowych prefabrykatów betonowych. Po wieloletnim okresie użytkowania elementy te wymagają naprawy, co stanowi ogromne wyzwanie techniczne. Analiza charakteru uszkodzeń pozwala oszacować zakres niezbędnych napraw i w świetle aktualnych przepisów skłania do refleksji nad kształtowaniem trwałości elementów architektonicznych z betonu prefabrykowanego.
EN
The use of prefabricated architectural elements on building facades has a long tradition in Poland. The article highlights the aspect of the durability of elements in such applications, indicating the example of Church of St. Michael Archangel in Warsaw, where the front elevation is made of architectural concrete prefabricates. After many years of use, these elements require repair, which is a technical challenge. The analysis of the nature of the damage allows to estimate a wide range of necessary repairs and, in the light of the current regulations, prompts reflection in the field of shaping the durability of architectural elements made of prefabricated concrete.
PL
Przedstawiono wyniki oceny stanu technicznego 50-letniej konstrukcji stalowej przęseł mostu drogowego przez Dunajec w Ostrowie koło Tarnowa. Stwierdzono liczne pęknięcia, deformacje i ubytki korozyjne konstrukcji. Wykorzystując model numeryczny przęseł, wykonano analizę statyczną, sprawdzenie wybranych stanów granicznych konstrukcji oraz analizę jej nośności normowej i użytkowej w stanie projektowym, jak również z uwzględnieniem zinwentaryzowanych uszkodzeń konstrukcji. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto decyzję o zamknięciu mostu dla ruchu i całkowitej wymianie uszkodzonej konstrukcji przęseł.
EN
The state-of-repair assessment results of the 50-years old road bridge over Dunajec river in Ostrów near Tarnów has been presented in the paper. The numerous welds' cracks, local deformations and corrosion losses have been discovered in steel structure of bridge spans. Using FE model of steel structure the static analysis, Eurocode code checking and carrying capacity evaluation have been carried out assuming actual service loads and deteriorated stare-of repair of structure. Based on the obtained numerical results the final decision of closing the bridge for service has been made and further replacement of existing steel structure has been advised.
PL
Przedstawiono analizę przykładowych uszkodzeń (zarysowań i spękań) konstrukcji stropów żelbetowych obiektu biurowo-usługowego, powstałych bezpośrednio po ich wykonaniu, oraz sytuacji konfliktowej mającej swoje źródło w kwestionowaniu jakości wykonanych robót, a także jakości dostarczonego betonu. Zwrócono uwagę na aspekty materiałowe i wykonawcze w zastosowaniu betonów modyfikowanych popiołem lotnym.
EN
An analysis of examples of damages (scratches and cracks) of reinforced concrete ceilings of the office and service building, arising immediately after their implementation, as well as a conflict situation originating in questioning the quality of the works performed and the quality of delivered concrete was presented. Attention was paid to material and performance aspects in the application of fly ash modified concretes.
15
Content available remote Simulations of concrete response to impact loading using two regularized models
EN
This paper focuses on a comparison of two regularized continuum models for concrete in the simulations of selected benchmarks of response to impact loading. Their overview is performed in the context of application in dynamics. The first one is the Hoffman viscoplastic consistency model, where the strain rate activates regularization. The second model is derived from the scalar damage theory enhanced by an averaging equation incorporating the Laplacian of an averaged strain measure. Both models are implemented in the FEAP package. The results of some standard wave propagation tests are discussed, considering discretization sensitivity and predicted failure modes. Three examples are pre- sented: the direct tension of a plain and reinforced concrete bar, the split test of a cylinder, and the four-point bending of a reinforced concrete beam. The ability of both models to simulate impact loading is assessed.
PL
Pokrycia dachowe głównych budynków elektrowni narażone są na różne niekorzystne oddziaływania mechaniczne i termiczne. W wielu przypadkach pokrycia te ulegają dość szybkiemu zużyciu lub różnorodnym uszkodzeniom. W pracy zaprezentowano niektóre przypadki uszkodzeń dachowych pokryć papowych oraz pokryć z pianki poliuretanowej (PUR) w budynkach kotłowni i maszynowni oraz w innych budynkach. Szczególną uwagę zwrócono na dużą wrażliwość pokryć z pianki PUR na czynniki mechaniczne i termiczne. Wskazano na potrzebę badań odporności pianek poliuretanowych na specyficzne czynniki występujące w dachach budynków elektrowni.
EN
Roof coverings of the main power plant buildings are exposed to various adverse mechanical and thermal impacts. In many cases, these coverings wear out quite quickly or are damaged in various ways. The paper presents some cases of damage of tar paper coverings and polyurethane (PUR) foam coverings in boiler room and engine room buildings and other buildings. Special attention was paid to high sensitivity of PUR foam coverings to mechanical and thermal factotors. The need to test the resistance of polyurethane foams to specific factors occurring in the roofs of power plant buildings was indicated.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie skaningu laserowego 3D jako uzupełniającego narzędzia oceny stanu technicznego złożonej stalowej konstrukcji szkieletowej modułu kotłowni elektrowni węglowej. W wyniku znacznego osiadania podłoża wystąpiły uszkodzenia konstrukcji obniżające jej poziom bezpieczeństwa. Do oceny stanu wytężenia i deformacji konstrukcji zastosowano ostatecznie analizę liniowo-sprężystą (LA) oraz analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową (GMNA). Wykonano skaning laserowy 3D obejmujący prawie w całości wszystkie elementy konstrukcyjne występujące w modelu numerycznym. W ten sposób uzyskano informację dotyczącą geometrii oraz rzeczywistego stanu deformacji konstrukcji. W pracy porównano teoretyczny kształt deformacji słupów nośnych kotłowni z kształtem ustalonym na podstawie skaningu laserowego. Wprowadzono miarę zróżnicowania obu kształtów pozwalającą na ocenę stopnia ich zgodności.
EN
The paper presents the use of 3D laser scanning as a complementary tool for quality assessment of the steel skeletal structure of a coal power plant module. As a result of significant soil subsidence, structural damage occurred that reduced its safety level. Linear elastic analysis (LA) as well as geometrically and materially non-linear analysis (GMNA) were used to assess the state of stresses and deformations of the structure. 3D laser scanning was performed covering almost all of the structural elements appearing in the numerical model. In this way, information on the current structure geometry was obtained, which allowed for a series of comparative analyses. The work summarizes the theoretical state of displacements of the columns with the state established by laser scanning. A measure of the dissimilarity of both shapes was introduced to assess the credibility of the analyzed data.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z naprawami i remontami ponad 100-letnich konstrukcji stalowych infrastruktury kolejowej. Skorodowane, ale nadal użytkowane tego typu obiekty wymagają napraw i wzmocnień. Typowe wzmocnienia przez spawanie są zazwyczaj wykluczone z uwagi na trudne do wiarygodnego określenia parametry materiału konstrukcyjnego. To wpływa również na możliwe sposoby oceny nośności. Często pozostaje tylko dodatkowe i tymczasowe podparcie, co nie jest zadaniem oczywistym z uwagi na niebezpieczeństwo wprowadzenia sił o przeciwnych znakach i wcześniejsze zniszczenie konstrukcji przez utratę stateczności.
EN
The article presents problems related to repairs and renovations of over 100-year-old steel structures of the railway infrastructure. Corroded objects still in use require repairs or reinforcements. Typical welding reinforcement is usually not an option due to the difficulty in reliable determining parameters of the structural material. That also affects possible ways of assessing load capacity. Often, all that remains is additional and temporary support what is not an obvious task due to the danger of introducing forces with opposite signs and earlier destruction of the structure by loss of stability.
19
Content available Przedawaryjny stan galerii transportowej
PL
W artykule opisano przypadek ukośnej galerii transportowej podającej węgiel do elektrownianego budynku kotłowni. Przed kilku laty stwierdzono, że galeria ta znalazła się w stanie przedawaryjnym. W pierwszej części artykułu podano zasady, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty. W drugiej części przedstawiono opis konstrukcji przedmiotowej galerii, przeanalizowano przyczyny powstania uszkodzeń oraz przedstawiono koncepcję naprawy. Skuteczność podjętych działań naprawczych potwierdziła kilkuletnia bezawaryjna eksploatacja. W końcowej części pracy sformułowano wnioski i zalecenia, które powinny być uwzględniane na etapie projektowania i budowy oraz podczas eksploatacji galerii transportowych w zakładach przemysłowych.
EN
The article describes a case of an oblique transport gallery feeding coal to a power plant boiler house. A few years ago, it was found that the gallery was in an pre-failure condition. In the first part of the article, the rules which such objects should comply with are given. The second part presents a description of the structure of the subjected gallery, analyzes the causes of damage and presents the concept of repair. The effectiveness of the undertaken repair actions was confirmed by several years of failure-free operation. In the final part of the work, conclusions and recommendations were formulated, which should be taken into account at the stage of design and construction and during the operation of transport galleries in industrial plants.
PL
Naziemny skaning laserowy 3D (ang. Terrestrial Laser Scanning) jest nowoczesną technologią pomiarową, dzięki której można szybko uzyskać zbiór danych o obiekcie. Otrzymane informacje są bardzo szczegółowe, dzięki czemu zakres ich zastosowania jest szeroki. Skanery laserowe świetnie sprawdzają się w inwentaryzacji i identyfikacji uszkodzeń obiektu. Wykonanie takich analiz i określenie ich zasięgu odbywa się dzięki wykorzystaniu trójwymiarowej chmury punktów. W procesie postprocessingu można odczytać np. długości spękania w murze bez dodatkowych pomiarów w terenie. To daje pogląd na stan techniczny budynku. Na podstawie tych informacji można zaplanować prace remontowe. Utrzymanie obiektów jest jednym z etapów w cyklu życia budynku. Zaś chmura punktów stanowi podstawę do wykonania modelu budynku 3D. Może on posłużyć do opracowania modelu BIM tego obiektu. Praca skupia się na przedstawieniu problematyki wykorzystania naziemnego skanera laserowego 3D do zebrania danych w celu identyfikacji i pomiaru uszkodzeń budynku zabytkowego.
EN
Terrestrial Laser Scanning 3D is a modern measurement technology that allows you to quickly obtain data about an object. Laser scanners are great for inventory and identification of object damage. The analysis is carried out thanks to the use of a three-dimensional point cloud. In the postprocessing process, you can read, e.g. crack lengths in the wall, without additional field measurements. It gives an overview of the technical condition of the building. Building maintenance is one of the stages in a building's life cycle. And the point cloud is the basis for making a 3D building model. It can be used to develop the BIM model of this object. The work focuses on presenting the issues of using a 3D terrestrial laser scanner to collect data to identify and measure damage to a historic building.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.