Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszczelnianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach
PL
W artykule poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące prac naprawczych w strefie cokołowej, zaczynając od oceny zniszczonych elementów budowli, a kończąc na przykładowych rozwiązaniach projektowych cokołów w różnych technologiach. Tekst uzupełnia krótka charakterystyka materiałów do hydroizolacji tego obszaru.
EN
The article discusses the most important issues concerning repair works in the plinth zone, starting with the assessment of damaged building elements and ending with examples of design solutions for plinths in various technologies. The text is supplemented by a short description of the materials for waterproofing of that area.
EN
The progressing urbanization leads to the growth of buildings within the cities and taking up new areas for investments. Uncontrolled urban sprawl entails a number of consequences resulting in the soil sealing of the areas which has been permeable so far. Cutting off deeper soil layers from gas exchange and access to water causes a reduction in biological activity and biodiversity. That is why EU considers soil sealing as one of the main problems of the 21st century. The paper attempts to analyze the progressing urbanization on the one of the Zielona Góra housing estates - Jędrzychów Residential Area.
3
Content available remote Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków
PL
W artykule omówiono kwestie projektowania i wykonania wtórnego uszczelnienia zewnętrznego przyziemnych części istniejącego budynku. Opisano materiały wykorzystywane do wtórnej hydroizolacji. Przedstawiono schemat wykonania wtórnej hydroizolacji zewnętrznej w przypadku obciążenia wilgocią gruntu lub wodą niewywierającą ciśnienia.
EN
The article discusses issues related to the design and execution of secondary outside insulation of ground portions of an existing buildings. Described are materials used for secondary water insulation. Presented is a diagram of execution of secondary outside insulation in case of the soil being burdened by humidity or standing, non-pressurised water.
4
Content available remote Bezpieczne przejścia instalacyjne
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie przepustu instalacyjnego oraz wymieniono podstawowe regulacje prawne w tym zakresie. Omówiono kwestię zabezpieczeń zarówno przepustów rur niepalnych, jak i rur palnych. Zwrócono uwagę na prawidłowe wykonanie uszczelnień.
EN
The article explains the concept of the installation passage and lists basic legal provisions in this regard. Discussed is the issue of safety both of non-flammable pipe passages, as well as of passages for flammable pipes. The correct execution of sealing and insulation is noted.
EN
In this paper, the mechanical response of generic dental implants having calculated porosities with varying pore-sizes has been evaluated. The purpose of this study was to compare the developed stress-strain of designed porous implants (i.e., stress at the implant and strain at the peri-implant bone) with that of the non-porous implant. Methods: 3D model of a mandible was prepared from CT scan data and nine generic dental implant models have been designed having 10%, 20%, and 30% porosity with 500, 700, and 900 micron pore size along with a non-porous model for carrying out FE analyses. First, failure analyses of implants, under a biting force of 250 N have been performed. Next, the remaining implants have been further evaluated under average compressive chewing load of 100 N, for mechanical responses at bone-implant interface. Results: Von Mises strain at the peri-implant mandibular bone increases with the increase in percentage porosity of the implant material and maximum implant stress remained much below the yield stress level. Conclusion: Implant stiffness and compressive strength vary as a function of porosity and pore size. Strain obtained on the peri-implant bone is sufficient enough to facilitate better bone growth with the 700 micron pore size and 30% porosity, thus reducing the effect of stress shielding.
7
Content available remote Zarysowanie a szczelność ścian szczelinowych
PL
Nie można oczekiwać, że ściany szczelinowe będą całkowicie wodoszczelne. Ale projektowanie i wykonawstwo nie powinny jeszcze pogarszać tej właściwości.
EN
Constructions that include diaphragm walls have been successfully applied for several decades in a wide range of construction fields. They play the role of retaining walls, shoring in deep excavations, constructions parts of tunnels and underground parking lots. Their full tightness cannot be expected – so how they should be designed? Constructing deeper and deeper underground structures and the development of resulted in applying thicker walls (up to 1400 centimetres).
PL
Uszczelnienie kolumn rur okładzinowych w otworach kierunkowych i horyzontalnych stanowi swego rodzaju wyzwanie dla inżynierów z uwagi na specyficzne wymogi stawiane cieczom wiertniczym. Podczas projektowania zaczynów cementowych przeznaczonych do uszczelniania otworów horyzontalnych niezbędne jest uzyskanie odpowiednich parametrów technologicznych, ale przede wszystkim właściwej stabilności sedymentacyjnej zaczynu. Jest to związane z faktem, że na skutek braku stabilności sedymentacyjnej następuje nadmierne frakcjonowanie dodatków i domieszek obecnych w składzie zaczynu cementowego, który po związaniu wykazywał będzie anizotropię struktury rozpatrywanego ośrodka. Efekt powyższego stanowi obniżenie wartości parametrów płaszcza cementowego w górnych partiach uszczelnianego interwału. W celu wyeliminowania tego niepożądanego zjawiska realizowano pracę nad poprawą stabilności sedymentacyjnej zaczynów cementowych. W części ogólnej książki omawiającej zagadnienie poprawy stabilności sedymentacyjnej zaczynów cementowych przedstawiono studium literaturowe dotyczące zagadnień mających wpływ na wyeliminowanie frakcjonowania zaczynu. Przedstawiono również charakterystykę dodatków i domieszek przeciwdziałających frakcjonowaniu zaczynu cementowego. Część doświadczalna prezentuje wyniki badań laboratoryjnych, w których podczas badań wstępnych wytypowano grupę środków poprawiających stabilność zaczynu, a następnie, stosując odpowiednie ilości tych środków, opracowano nieulegające frakcjonowaniu zaczyny przeznaczone do stosowania w określonych warunkach otworowych (temperatura od 30°C do 90°C oraz ciśnienie od 5 MPa do 35 MPa). Kolejnym etapem badań było ustalenie wpływu sedymentacji zaczynu na anizotropię struktury płaszcza cementowego. Zrealizowane prace badawcze pozwoliły zdefiniować wpływ stosowanych dodatków i domieszek na stabilność sedymentacyjną zaczynu cementowego, a następnie wyeliminować jego frakcjonowanie. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań dobrano optymalne składy ilościowe i jakościowe dodatków i domieszek do zaczynów w celu wyeliminowania sedymentacji. W książce przedstawiono grupę receptur zaczynów cementowych nieulegających sedymentacji, przeznaczonych do uszczelniania otworów w określonych warunkach otworowych.
EN
Sealing of casing strings in directional and horizontal wells is a challenge for engineers due to the specific requirements of drilling fluids. When designing cement slurries for sealing horizontal wells, it is necessary to obtain the relevant technological parameters, but above all, appropriate sedimentation stability of cement slurry. This is related to the fact, that due to the lack of sedimentation stability, there is excessive fractionation of the additives and admixtures present in the cement slurry, which after binding, will exhibit anisotropy of the structure. The result is a reduction in the value of the cement sheath parameters in the upper sealed parts of the sealed interval. In order to eliminate this undesirable phenomenon, a research was carried out to improve the sedimentation stability of cement slurries. In the general part of book, the issue of improving the sedimentation stability of the cement slurry is discussed, and a literature study was presented on issues affecting the elimination of cement slurries fractionation. It also presents the characteristic of anti-fractionation additives and admixtures. The experimental section presents the results of laboratory tests, where, a group of additives to improve the stability of the cement slurry were selected during initial tests and then using certain amounts of these agents, the non-fractionated slurries intended for use in specific hole conditions (temperature of 30°C to 90°C and pressure from 5 MPa to 35 MPa) were developed. The next stage of the study was to determine the effect of cement slurry sedimentation on the anisotropy of the cement sheath structure. The research work allowed to determine the effect of the used additives and admixtures on the sedimentation stability of the cement slurry, and then eliminate the fractionation. Based on the analysis of the obtained results, optimum quantitative and qualitative compositions of additives and admixtures for slurry to eliminate sedimentation were chosen. The book presents a group on non-sedimented cement slurry recipes designed for the sealing of wells under specific hole conditions.
PL
W artykule przedstawiono sposoby i rodzaje zabezpieczeń nawierzchni betonowych. Omówiono: impregnację, głęboką impregnację, uszczelnianie, głębokie uszczelnianie oraz rodzaje nośnika.
PL
Magazynowanie gazu ziemnego może odbywać się na wiele sposobów m.in. pod ziemią lub na jej powierzchni w specjalnych zbiornikach. Najbardziej popularną metodą jest wykorzystanie podziemnych magazynów gazu, a zwłaszcza magazynów w kawernach solnych. Uszczelnienie kolumn rur okładzinowych w pokładach solnych wymaga zastosowania specjalnie opracowanych receptur zaczynów cementowych, z których otrzymane kamienie cementowe odznaczać się będą podwyższoną odpornością na korozyjne działanie soli. Jednym z podstawowych wymagań koniecznych do sporządzenia odpowiednich receptur jest zastosowanie solanki o pełnym nasyceniu jako wody zarobowej oraz wykorzystanie jej jako środowiska do sezonowania próbek kamieni cementowych. Opracowanie zaczynów cementowych spełniających powyższe kryteria wymaga podjęcia innowacyjnych badań laboratoryjnych nad doborem odpowiednich rodzajów środków chemicznych i materiałów uszczelniających.
EN
Natural gas storage can be carried out in many ways, i.a., underground or on the surface in special tanks. The most common method is the use of underground gas storage especially in salt caverns. Sealing casings in salt layers require the use of specially developed cement slurries recipes, which received the cement stones are characterized by an increased resistance to the corrosive effects of salt. One of the basic requirements necessary for the preparation of appropriate recipes is to use the full saturated brine as mixing water and using it as an environment for seasoning cement stone samples. Development of cement slurries that meet the above criteria requires innovative tests on choosing the most appropriate types of chemicals and sealants.
14
Content available remote Warunki techniczne montażu okien i drzwi balkonowych
PL
Istniejące warunki geologiczne i hydrogeologiczne połączone z ponad siedmiowiekową działalnością człowieka doprowadziły do powstaniu wielu dopływów wody do Kopalni Soli „Wieliczka”. Dzięki prowadzonym od wielu lat pracom zabezpieczającym kopalnię udało się opanować nawet katastrofalne wycieki, jakim był np. dopływ z poprzeczni Mina w 1992 r. [1]. Jedną z ostatnio zakończonych prac zabezpieczających było uszczelnienie obudowy szybu Kościuszko przy zastosowaniu iniekcji strumieniowej (jet grouting).
16
Content available Przesłony przeciwfiltracyjne
PL
Obowiązkiem projektanta jest uwzględnienie oddziaływań czynników zewnętrznych na obiekt podczas całego okresu jego użytkowania, przy czym największym zewnętrznym zagrożeniem jest wpływ wody. Dlatego tak ważne jest zastosowanie odpowiednich przesłon przeciwfi ltracyjnych, które odcinają lub w znacznym stopniu ograniczają przepływ wody w gruncie. Zadaniem tych konstrukcji jest także zapobieganie przenikaniu substancji szkodliwych do gruntu i wód gruntowych.
17
Content available remote Słabe miejsca izolacji przeciwwodnej płyty dennej
PL
W artykule zaprezentowano słabe miejsca izolacji przeciwwodnej płyty dennej, która stanowi obecnie powszechnie stosowany sposób posadowienia bezpośredniego obiektów budowlanych. Na podstawie własnych doświadczeń do tych miejsc zaliczyliśmy: rysy, przerwy robocze podczas betonowania, styki technologiczne i dylatacje. Podano również sposoby wykonania uszczelnienia tego typu miejsc w trakcie realizacji płyty, jak i w przypadku płyty istniejącej, co jest znacznie trudniejsze.
EN
This paper indicates the weak spots in the waterproofing of the bottom foundation slab which is increasingly used in the shallow foundations of civil structures. On the basis of experiments the authors have identified cracks, concreting phases, construction joints and expansion joints as the weak spots. Exemplary ways of sealing such places during the construction of a bottom slab and in an existing slab, which is more difficult in the latter case, are presented.
PL
Od kilku lat Wodociągi Białostockie stosują wskaźniki benchmarkingowe pozwalające na porównanie z innymi, podobnymi firmami. Wskaźniki pokazują obszary, w których białostocka spółka okazuje się lepsza, ale i te, gdzie możliwa i konieczna jest poprawa.
19
Content available remote Trudne detale tarasów i balkonów (cz. 3). Okap i balustrada
PL
W trzeciej części artykułu dotyczącego trudnych detali balkonów i tarasów omówiono problemy związane z wykonaniem okapu i balustrady. Przedstawiono najczęstsze uszkodzenia tych fragmentów, a także metody poprawnego wykonania. Szczególną uwagę zwrócono na przydatność systemowych profili okapowych.
EN
The third part of the article concerning difficult details of balconies and terraces discusses problems related to the performance of eaves and balustrades. It presents the most frequently occurring damage of these elements, as well as methods of their proper performance. Particular attention is paid to the suitability of eaves profiles.
PL
Doświadczenia krajowe i zagraniczne, wyraźnie wskazują, że po pewnym okresie eksploatacji drogi, powstają łącznie lub osobno dwa rodzaje nieszczelności warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych: – nieszczelności w miejscach szczególnych, takich jak połączenia technologiczne, spoiny i tzw. dzikie pęknięcia, – nieszczelności na całej powierzchni warstwy ścieralnej. Powstałe nieszczelności umożliwiają wnikanie wody w konstrukcję nawierzchni i powodują jej stopniowe niszczenie, jeśli nie zostanie wyeliminowana przyczyna niszczenia dzięki odpowiednim zabiegom uszczelniającym. W artykule opisano skuteczne i ekonomiczne zabiegi uszczelniające nawierzchnie asfaltowe, wykorzystywane praktycznie w Polsce i w Niemczech.
EN
Domestic and foreign experience clearly show that after certain period of road operation, two types of leaks in asphalt wearing course form jointly or separately: – leaks in special places such as technological connections, joints and so called ‘wild cracks’, – leaks on the entire surface of wearing course. The leaks allow water penetration into the pavement structure and they cause its gradual destruction , until the reason of destruction is eliminated by appropriate sealing treatment. The paper deals with efficient and cost-effective sealing treatments of asphalt pavement used practically in Poland and Germany.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.