Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usuwanie biogenów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pierwszym etapie testów szczegółowo opisano samą Lewobrzeżną Oczyszczalnię Ścieków (ŁOŚ), tym razem chcemy Państwu przybliżyć badany obiekt w skrócie. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Serbskiej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów i pełną przeróbką wytwarzanych osadów ściekowych. Obiekty tej oczyszczalni umożliwiają przyjęcie 50 000 m3 (50 mln litrów) ścieków na dobę, co szacunkowo odpowiada ilości ścieków odbieranych od 270 000 mieszkańców. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta.
EN
Two separate experiments were conducted during the months of June and September, 2014 to investigate the nutrient (nitrogen and phosphorous) removal from leachate by growing duckweed, Lemna minor in various leachate dilutions under natural climatic conditions of Islamabad, Pakistan. The highest uptake of nitrogen and phosphorous by duckweed was 95% and 90%, respectively, whereas the highest growth rate of duckweed was 6.4 g·m–2·day–1 during both experiments. The highest rates of nitrogen and phosphorous removal from leachate media were 380 and 200 mg·m–2·day–1, respectively, during both experiments. Nutrient uptake by duckweed and its growth rate was rapid at more diluted leachate whereas the nutrient removal rates from leachate media were higher in more concentrated leachate. The duckweed growth and its nutrient uptake ability under natural climatic conditions were directly affected by seasonal climatic variations. Relatively higher temperature and more intense solar radiation were more favorable for the duckweed growth and its nutrient uptake ability. Both parameters can be improved by pre-acclimation of duckweed with leachate which prevents the lag phase of the duckweed growth.
PL
Celem badań było opracowanie optymalnych warunków usuwania związków biogennych ze ścieków poprzez strącanie ich w postaci fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu). Przeanalizowano wpływ parametrów odcieków pofermentacyjnych (stężenie ortofosforanów i azotu amonowego, pH) na ilość otrzymanego produktu oraz rozmiar kryształów. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces strą- cania struwitu wymaga co najmniej dwukrotnego nadmiaru stężenia molowego azotu amonowego w stosunku do stężenia fosforu. Wydajność strącania struwitu przy stężeniach fosforanów mniejszych niż 500 mg/l wymaga korekty pH do wartości 9,5. Stężenia fosforanów przekraczające 1000 mg/l pozwalają osiągnąć 80-procentową wydajność procesu przy pH = 8 oraz 90-procentową przy pH = 9,5.
EN
The aim of this study was to estimate the optimal conditions for nutrient removal from the wastewater effluent by the magnesium ammonium phosphate (struvite) precipitation. The influence of the leachate parameters (phosphate and ammonium concentration, pH) on the reaction and struvite crystals precipitation efficiency was investigated. The study shows that the process of precipitation of struvite requires at least twofold excess molar concentration of ammonia nitrogen in relation to the concentration of phosphorous. Precipitation yield of struvite at phosphate concentrations less than 500 mg/l requires adjustment of pH to 9.5. Phosphate concentration higher than 1000 mg/l allows to achieve 80% yield of the process at pH = 8 and 90% at pH = 9.5.
PL
25 lat, które upłynęły od czasu przyjęcia w 1991 r. dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (91/27/EEC), to dobra okazja, by sprawdzić, które z jej zapisów już wdrożono, a z którymi jest największy problem.
PL
W artykule przedstawiono problem ładunków powrotnych azotu i fosforu w wodach z odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów. Na podstawie analiz z lat 2008 – 2013 wykonywanych w oczyszczalniach ścieków Płaszów i Kujawy w Krakowie określono średnie roczne ładunki azotu i fosforu w odciekach. W oczyszczalni Płaszów ładunki powrotne azotu nie przekraczały 10,1%, w przypadku fosforu wyniosły max. 25% w stosunku do ładunku w ściekach dopływających do oczyszczalni. W oczyszczalni Kujawy stwierdzono znacznie wyższe wartości, które wynosiły: dla azotu max. 20,1% i fosforu max. 33% przy utrzymującej się tendencji wzrostowej. Przedstawiono zastosowane w oczyszczalni Płaszów rozwiązanie skutecznie ograniczające ładunek powrotny fosforu, polegające na kondycjonowaniu osadu przefermentowanego z jednoczesnym wiązaniem fosforu z fazy ciekłej za pomocą koagulantu żelazowego. Wskazano również kierunki działań mających na celu ograniczenie wpływu ładunków powrotnych azotu i fosforu na proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni Kujawy.
EN
This paper is focused on problem of nitrogen and phosphorus load in the digested sludge dewatering liquor (centrate). Rise of N and P load for five years in Plaszow and Kujawy Wastewater Treatment Plant was evaluated. In Plaszow plant it was max. 10,1% for N and max. 25% (of total in flow load) for P. In Kujawy plant it was higher: max. 20,1% for N and 33% for P. Sludge conditioning with Fe+3 was applied to reduce phosphorus load from centrate in Plaszow Plant. Directions for reduction of N and P in centrate in Kujawy Plant were presented.
PL
Na podstawie analizy historycznych danych operacyjnych i korzystając z zaawansowanych narzędzi do symulacji bilansu masy i energii, przy założeniu współpracy w identyfikacji i ocenie rozwiazań alternatywnych (współpraca na płaszczyźnie oczyszczalnia - VCS Denmark - dop. tłumacza), określono szereg wariantów optymalizowania bilansu energetycznego (ang. EOO- energy optimization options) w biologicznej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów Ejby Molle (385.000 RLM), zlokalizowanej w Odense w Danii. Wdrożenie przez personel obiektu niektórych z zalecanych EOO (głównie tych, wymagających jedynie zmian w strategii realizacji dotychczasowych procesów jednostkowych) w istotny sposób umożliwiło osiągnięcie przez oczyszczalnię samowystarczalności energetycznej. Udoskonalenie funkcjonowania obiektu poprzez zastosowanie bocznych linii technologicznych i poprawienie efektywności wykorzystania tlenu w bioreaktorach, umożliwi osiągnięcie przez oczyszczalnię dodatniego bilansu energetycznego.
EN
A series of energy optimization options (EOOs) were identified for the Ejby Molle WWTP through the analysis of historical operational data, the use of an advanced mass/energy balance simulation tool, and the adoption of a collaborative workshop-based approach in identifying and evaluating alternatives. This biological nutrient removal facility is located in Odense, Denmark, and has a treatment capacity suitable for 385.000 population equivalents. Implementation by plant staff of some of the recommended EOOs (primarily those only requiring modifications in operational strategies of existing unit processes) has succeeded in making this plant essentially energy self-sufficient. Implementation of facility improvement related to providing side stream treatment and improving oxygen transfer efficiencies in its bioreactors will be able to take the plant into a positive net energy condition.
PL
Przebadano wpływ lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) na szybkość uwalniania i wiązania fosforanów w czasie fazy mieszania i napowietrzania w reaktorze SBR. Określono także sprawności procesów usuwania fosforanów i azotanów (V) w zależności od rodzaju zastosowanego kwasu. Badania przeprowadzono w ramach jednego cyklu pracy SBR (mieszanie - 3 h, napowietrzanie - 4 h i sedymentacja - 1 h) w obecności kwasów: octowego, propionowego, masłowego, izomasłowego, walerianowego, izowalerianowego i kapronowego. Stężenia fosforanów i azotanów na początku cyklu wynosiły odpowiednio 14,1 mg PPO4źdm-3 i 1,22 mg NNO3 dm-3. Stwierdzono, że fosforany uwalniane są z najwyższą szybkością w reaktorach z kwasem octowym (3,85 mg PPO4źdm-3źh-1`) i z najniższą (0,85 mg PPO4źdm-3źh-1) w obecności kwasów izowalerianowego i kapronowego. Również wiązanie fosforanów przebiegało najszybciej w reaktorze z kwasem octowym (5,19 mg PPO4źdm-3źh-1), podczas, gdy najwolniej (2,86 mg PPO4źdm-3źh-1) w obecności kwasu izowalerianowego. Najwyższe szybkości uwalniania i wiązania fosforanów w obecności kwasu octowego były równoznaczne z najefektywniejszym procesem defosfatacji (65,25%). Nie było takiej jednoznacznej zależności w odniesieniu do pozostałych kwasów. Najniższą sprawność usuwania fosforanów, zanotowano w reaktorach dla których zewnętrznym źródłem węgla były kwas izomasłowy (51,06%). Kwas octowy był także najbardziej efektywnym źródłem węgla w odniesieniu do procesu denitryfikacji (57,38%), a najmniej efektywnym był kwas izomasłowy (29,51%). Stwierdzono, że w obecności kwasu octowego zarówno proces defosfatacji jak i proces denitryfikacji przebiegały z najwyższą sprawnością. Najmniej sprzyjającym obu procesom był kwas izomasłowy.
EN
The effect of volatile fatty acids (VFAs) on the rate of phosphates release and uptake during stirring and aeration phases in an SBR type reactor was examined in the study. Additional determinations were carried out for the effectiveness of phosphates and nitrates removal as affected by the type of fatty acid applied.The study was conducted within one working cycle of the SBR (stirring - 3 h, aeration - 4 h and sedimentation - 1 h) in the presence of the following fatty acids: acetic, propionic, butyric, isobutyric, valeric, isovaleric and caproic. Initial concentrations of phosphates and nitrates at the beginning of the cycle accounted for: 14.1 mg PPO4/dm3 and 1.22 mg NNO3/dm3, respectively. Analyses showed that phosphates were released with the highest rate in the reactors with acetic acid (3.85 mg PPO4/dm3.h) and with the lowest rate (0.85 mg PPO4/dm3.h) in the presence of isovaleric and caproic fatty acids. Also the uptake of phosphates proceeded with the highest rate in the reactor with acetic acid (5.19 mg PPO4/dm3.h), and with the lowest rate (2.86 mg PPO4/dm3.h) in the presence of isovaleric acid. The highest rates of phosphates release and uptake in the presence of acetic acid were tantamount with the most effective dephosphatation process (65.25%). Such an explicit dependency was not, however, observed in the case of the other fatty acids. The lowest effectiveness of phosphates removal was noted in the reactors in which isobutyric acid was the external source of carbon (51.06%). Acetic acid was also the most effective source of carbon in the denitrification process (57.38%), whereas isobutyric acid turned out to be the least effective in this respect (29.51%).The study demonstrated that in the presence of acetic acid both dephosphatation and denitrification process were proceeding with the highest effectiveness. The least facilitating both these processes appeared to be isobutyric acid.
PL
Na podstawie badań przeprowadzonych na oczyszczalni ścieków miejskich w Tczewie określono wpływ temperatury na skuteczność biologicznego oczyszczania ścieków w okresach letnim i zimowym. W oparciu o wyniki badań dokonano oceny wpływu parametrów technologicznych (wiek osadu, stężenie osadu czynnego, obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń, stosunek BZT5/N) na skuteczność oczyszczania ścieków oraz zaproponowano optymalne warunki prowadzenia procesu oczyszczania ścieków. Wykazano istotny wpływ temperatury na przebieg procesu nitryfikacji oraz brak tego wpływu na przebieg procesów denitryfikacji i defosfatacji biologicznej. Wykazano, że poprzez pomiar stężenia azotanów i fosforanów w warstwie przydennej osadników wtórnych można sterować stopniem recyrkulacji zewnętrznej osadu. Stwierdzono także, że prowadzenie procesu oczyszczania ścieków przy stężeniu osadu czynnego poniżej 3 g/dm3 prowadzi do rozdrobnienia kłaczków osadu czynnego i pogorszenia jego właściwości sedymentacyjnych.
EN
Treatment efficiency is temperature-dependent and follows a seasonal pattern. In this study, the efficiency of biological treatment carried out in a sewage treatment plant which serves a town with a population of over 60,000 was related to temperature and some technological parameters (sludge age, sludge concentration, sludge loading, BOD5/N ratio). Based on the results obtained, the optimal conditions for the activated sludge process were proposed. Temperature had a substantial influence on the course of the nitrification process, but did not affect the processes of denitrification and biological dephosphatation. It was found that the extent of external recirculation of the activated sludge can be controlled by measuring the concentrations of nitrates and phosphates in the bottom layer of the secondary settling tank. When sludge concentration was lower than 3 g/dm3, this was always concomitant with a disintegration of the flocks and consequently with the deterioration of the settling properties of the activated sludge. The efficiency of nitrogen and phosphorus removal was high, owing to the large amounts of assimilable carbon compounds entering the plant with the inflowing sewage.
EN
In the optimizing procedure, use was made of the data sets obtained during 2-year operation of the municipal wastewater treatment plant, as well as of those acquired in the period of technological start-up. What needed optimization was the reduction in BOD5 and the removal of nitrogen and phosphorus (biogens). The study showed that if the Clean Water Act requirements are to be met, it is necessary to keep the SS content in the effluent below 20 g/m[3]. It is also advisable to control the concentration of the activated sludge and the performance of the system for sludge aeration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.