Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ustawa o odnawialnych źródłach energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano szczegółowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa niskoenergetycznego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, a w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa niskoenergetycznego.
EN
In this article you can find a detailed overview of the legal regulations concerning low-energy building industry sector in the European Union and their implementation in the Polish legal system. There is also a discussion of the consequences of the legal regulations introduced in the low-energy building industry area for investors, designers and companies operating in the construction industry. However, the European Union, including Poland, has not yet introduced complete and comprehensive legislation exclusively regarding the low-energy building industry.
PL
Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce przyrasta 8,5-krotnie rok do roku. Od 1 lipca 2016 roku obowiązuje w Polsce Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia prosumentom rozliczanie się z wyprodukowanej energii elektrycznej w mikroinstalacjach na zasadzie opustów. W systemie opustów jako magazyn energii wykorzystywana jest sieć elektroenergetyczna, a sposób rozliczeń zachęca prosumentów do zmiany systemu zarządzania konsumpcją energii w obiekcie. Ustawa o odnawialnych źródłach energii dzieli instalacje ze względu na moc, a wśród inwestorów wyróżnia prosumentów i przedsiębiorców. System opustów jest dedykowany instalacjom pracującym na zaspokojenie potrzeb obiektów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, o mocy nie większej niż 40 kW. Takie instalacje nazywane są mikroinstalacjami. Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Polsce mają szansę się rozwijać coraz dynamiczniej dzięki licznym ułatwieniom administracyjnym. System opustów służy do zachęcenia prosumentów do wykorzystywania energii z instalacji fotowoltaicznej na zaspokojenie potrzeb energetycznych gospodarstwa przez wprowadzenie współczynników rozliczeniowych. Im więcej energii skonsumuje budynek w czasie rzeczywistym, w momencie produkcji, tym mniej odda do sieci. Im mniej energii oddane zostanie do sieci, tym efektywniej energia zostanie wykorzystana, z punktu widzenia prosumenta. Aby jak najwięcej energii konsumować należy przede wszystkim zmienić zasady zarządzania energią w obiekcie i dostosować konsumpcję energii do jego profilu energetycznego. Dzięki temu wśród prosumentów wzrasta poczucie dbałości o gospodarkę energetyczną obiektu i szukane są coraz efektywniejsze sposoby zarządzania energią w obiekcie.
EN
The capacity of photovoltaic (PV) microinstallations in Poland has been growing at a rate of 8,5 times year-on-year. Since July 1, 2016 a new legal Act of 22 June 2016 amending the Renewable Energy Sources Act and certain other acts has been in force in Poland and it enables prosumers the settlement of the electricity produced in microinstallations on the basis of discounts. In this system of discounts it is an electricity grid that is used as an energy store and the manner of clearings encourages prosumers to change the energy consumption management system in a facility. The law on renewable energy sources divides generating installations according to their capacity and it distinguishes prosumers from entrepreneurs among investors. The discount system is dedicated to installations producing energy to meet the needs of objects not related to a business activity and with a capacity of not more than 40 kW. Such systems are called microinstallations. PV microinstallations in Poland have a chance to develop more dynamically thanks to facilitations in numerous administrative arrangements. The system of discounts serves encouraging the prosumers to use energy from a PV installation to meet the energy needs of a farm by introducing settlement coefficients. The more energy a building consumes in a real time at the moment of production, the less will be fed to the grid. The less energy will be delivered to the grid, the more will be used more effectively from the point of view of the prosumer. But in order to consume as much energy as it is possible, first of all the rules of energy management in a building should be changed and the energy consumption should be adapted to its energy profile. As a result, the sense of concern for a facility energy economy is growing steadily among prosumers and sought are more and more efficient methods of power management in such a place.
3
Content available Management of solar energy
EN
The article addresses issues related to planning investments based on renewable energy resource, as exemplified by solar energy. In the first part mean annual amounts of total solar irradiance in Poland are presented and legal conditions for development of this kind of technology with reference to the European Union regulations and to the Renewable Energy Resources Act of 20 February 2015. In the next part of the paper a distribution model of direct solar irradiance for the town and community (gmina) of Jordanów has been constructed. Mountainous character of this area, located in the south part of the Małopolskie voivodeship, means there are very good as well as very bad conditions of insolation. The results obtained by using the model were assigned to building plots and plots intended for development and than they were analysed with the aim of choosing optimal areas for green investments based on solar energy.
PL
W artykule poruszono problematykę związaną z planowaniem inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii na przykładzie energii słonecznej. W pierwszej części przedstawiono średnie roczne sumy całkowitego promieniowania słonecznego w Polsce oraz zaprezentowano prawne uwarunkowania rozwoju tego typu technologii w odniesieniu do przepisów Unii Europejskiej i ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku. W kolejnej części wykonano model rozkładu bezpośredniego promieniowania słonecznego dla miasta i gminy Jordanów. Górzysty charakter tego obszaru, który jest położony w południowej części województwa małopolskiego sprawia, że występują tam obszary o bardzo dobrych, jak również bardzo złych warunkach ekspozycji słonecznej. Wyniki uzyskane z modelu przypisano działkom budowlanym oraz działkom przeznaczonym pod zabudowę, a następnie przeanalizowano pod kątem doboru optymalnych obszarów pod inwestycje proekologiczne oparte na energii słonecznej.
PL
Ustawa o odnawialnych źródłach energii, ma na celu wdrożenie przepisów na poziomie krajowym, tak, aby były zgodnie z prawodawstwem unijnym. Podstawowym zadaniem ustawy OZE jest: zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrona środowiska, racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych.
EN
The renewable energy sources act aims to implement regulations at the national level in line with the EU legislation. The main task of this act is: to increase energy security and environmental protection, rational use of renewable energy sources, the development of mechanisms and instruments to support the production of electricity, heat or cold, or agricultural biogas installations, renewable energy sources and to develop optimal and sustainable energy supply for the end consumers. This article describes the changes related to the new law in legislation of Poland.
PL
W pierwszej części artykułu autor omawia i porównuje akty prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Definiuje pojęcie "prosumenta", odwołując się do aktualnych zmian w projekcie ustawy o OZE.
EN
In the first part of the article, the author reviews and compares legislative acts concerning sustainable sources of energy. He defines the notion of a 'pro-consumer', referring to the current amendments in the draft bill on sustainable sources of energy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.