Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  using
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article analyzes in which climatic zones the use of waste heat from data centers as a source of urban district heating would be the most efficient. The assessment methodology was based on a comparison of heat energy generated by servers with the demand for heating power in different climate zones. The analyzes carried out showed that the most appropriate climate zones for reusing waste heat from data centers are subpolar oceanic climate, cold dessert climate and cold semi-arid climate.
PL
Wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów danych w różnych strefach klimatycznych. W artykule przeanalizowano, w których strefach klimatycznych wykorzystanie energii odpadowej z centrów danych jako źródła ciepła do ogrzewania powierzchni mieszkalnych byłoby najbardziej efektywne. Metodologię oceny oparto na porównaniu energii cieplnej generowanej przez serwery z zapotrzebowaniem na moc grzewczą w różnych strefach klimatycznych. Przeprowadzone analizy wykazały, że najbardziej odpowiednie strefy klimatyczne dla wykorzystywania energii odpadowej z centrów danych to subpolarny klimat oceaniczny, zimny klimat pustynny i zimny klimat półpustynny.
PL
Szyby, wloty szybowe i zbiorniki retencyjne są to wyrobiska górnicze o bardzo długim okresie użytkowania. Obudowa tych wyrobisk musi być zaprojektowana bardzo starannie, dobrze dobrana do warunków geologiczno-górniczych. Wykonane w początkowym okresie budowy kopalni „Bogdanka" wloty szybowe oraz niektóre odcinki (fragmenty) obudowy szybów w wielu przypadkach ulegały zniszczeniu i wymagały przebudowy. W artykule opisano szczegółowo nowe rozwiązania obudowy tych wyrobisk.
EN
Shafts, shafts inlets and reservoirs are the mining workings of a very long period of use. The lining of these workings must be designed very carefully and must be well-adjusted to the geological and mining conditions. Shaft inlets and some sections (fragments) of the shaft's lining executed at the initial stage of construction of „Bogdanka" mine in many cases got damaged and destroyed and needed reconstruction. The article describes in detail the new solutions of lining of these workings.
3
Content available Synagogi w Wielkopolsce
PL
W artykule podjęto problem oceny stanu istniejących synagog w regionie wielkopolskim. Spośród 74 zinwentaryzowanych obiektów, które istniały na obszarze badań jeszcze przed okupacją hitlerowską, do czasów współczesnych przetrwało 38 synagog. Wyniki inwentaryzacji wskazują na mało zadowalający stan bożnic; tylko kilka z nich można zakwalifikować do cennych architektonicznie z uwagi na zachowany oryginalny układu wnętrz oraz elementy elewacji zewnętrznej, np. obiekty w Buku, Koninie oraz Sompolnie. Przyczyn degradacji synagog należy szukać z jednej strony w zniszczeniach okresu wojennego, z drugiej zaś w zaniedbaniach w okresie powojennym. Obecnie na przeszkodzie w renowacji synagog stoi nieuregulowana kwestia własnościowa, brak funduszy na cele remontowe, jak również niewielkie zaangażowanie władz lokalnych. Szczególną uwagę poświęcono trzem synagogom, znajdującym się w Lesznie, Ostrowie Wlkp. i Poznaniu.
EN
The article discusses the problem of state of existing synagogues in the Wielkopolska Region. Of the 74 objects existed within the study area before the Nazi occupation, to the present day have survived only 38 synagogues. The inventory results indicate less than satisfactory condition of synagogues; only a few of them can be classified as an architecturally valuable because of the preserved original interior design and exterior facade elements, such objects as synagogues in Buk, Konin and Sompolno. The reasons of degradation of the synagogues, on the one hand, is the destruction during the Nazi occupation, and on the other hand, the negligence in the postwar period. Currently problem in the aspect of synagogues restoration are: outstanding ownership issue, lack of funds for the repair purposes, as well as the low level of involvement of local authorities. A particular attention was paid to the three synagogues, located in Leszno, Ostrów Wielkopolski and Poznań.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania odpadów powstających w przetwórstwie zboża (otrąb, plew itp.), do produkcji zasypki izolującej w metalurgii. Zbadano poszczególne odpady zbożowe, opracowano zasypki z ich udziałem i zbadano skuteczność izolacyjną zarówno samych odpadów jak i zasypek. Badania wykazały, że otręby pszenne i jęczmienne są skutecznymi izolatorami ciepła, a opracowane z ich udziałem zasypki stanowią skuteczną izolację nadlewów wlewków stalowych.
EN
The purpose of this paper was to investigate the possibilities to use the waste generated in the processing of cereals (bran, charff etc) for production of the insulation mould powder in metallurgy. The individual cereal wastes were examined, mould powders using these materials were developed and the insulation efficiency of both the wastes themselves and the powders was examined. The investigations revealed that wheat and barley bran was effective heat insulators and the obtained mould powders containing this waste provided the efficient insulation of steel in-got riser heads.
5
Content available remote Badania możliwości wykorzystania żużli stalowniczych jako nawozu mineralnego
PL
Celem pracy było przeprowadzenie badań możliwości wykorzystania żużli stalowniczych, powstających w stalowniach, jako nawozu mineralnego. Wykonano analizę danych literaturowych wykorzystania żużli stalowniczych w rolnictwie w różnych krajach oraz analizę przepisów i norm dotyczących dopuszczalnych zawartości metali i ich związków w nawozach. Przeprowadzono badania materiałowe żużli pod kątem możliwości ich wykorzystania w rolnictwie, w tym: oznaczenia składu chemicznego, fazowego oraz analiz postaci fizycznej. Wyniki badań składu fazowego skonfrontowano z wynikami symulacji komputerowych procesu krzepnięcia przykładowych żużli. Wykonano także laboratoryjne badania podatności do procesu grudkowania wybranych żużli ulegających samorozpadowi. Na podstawie zebranych wyników wytypowano żużle do dalszych badań nad ich wykorzystaniem w rolnictwie: żużle konwertorowe, ze względu na wieloletnie tradycje ich wykorzystywania w tym charakterze na świecie i żużle z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali ze względu na wysoką zawartość wapna i tlenku magnezu. Uzyskana w trakcie realizacji wiedza została wykorzystana przy opracowaniu wniosku na projekt rozwojowy w ramach Programu Badań Stosowanych.
EN
The purpose of this paper was to carry out the investigations of possibilities to use steel slags, generated in steel-works, as a mineral fertiliser. The review of literature data on using steel slags in agriculture in different countries as well as regulations and standards concerning the permissible contents of metals and their compounds in fertilisers was made. The materials testing of slags, including the determination of chemical and phase composition as well as analyses of physical forms, was carried out with regard to the possibility of their use in agriculture. The results of phase composition tests were compared to the results of computer simulations of solidification of sample slags. The laboratory investigations of susceptibility to pelletising of selected slags subject to self-disintegration were also carried out. Based on the acquired results, the following slags were selected for further investigations on their use in agriculture: Bessemer slags, due to long-standing tradition of use in this capacity all over the world, and slags from secondary treatment of liquid steel, due to high contents of calcium and magnesium oxide. The knowledge gained during this work has been used for development of application for development project under the Applied Research Programme.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość efektywnego stosowania metody hydromechanicznego urabiania węgla z wykorzystaniem wyprzedzającego podcinania strumieniem wody w pokładzie urabianym strugiem. Istotą metody jest wstępne podcinanie ociosu na poziomie stropu i spągu, strumieniem wody pod dużym ciśnieniem, w celu zmniejszenia sił spójności i przylegania warstwy węgla do skał. W efekcie uzyskuje się znaczące zmniejszenie siły niezbędnej do urabiania górotworu i w rezultacie mniejszy wydatek energetyczny na jednostkę urobku. Podcinania dokonuje się cienkim strumieniem wody tłoczonej przez specjalnie uformowane dysze pod bardzo wysokim ciśnieniem tłocznym, powyżej 100 MPa. Przy oddziaływaniu tego strumienia wody na górotwór, jego energia przekształca się w pracę mechaniczną cięcia, a sam strumień staje się narzędziem tnącym. W rozpatrywanym procesie urabiania górotworu są stosowane dwa sposoby niszczenia materiału – jest to cięcie nożami struga z wykształceniem elementarnego wióra i uderzeniowe niszczenie strumieniem wody. Samo nacięcie strumieniem wody nie powoduje tworzenia się szczelin lub stref deformacji plastycznej w górotworze, a skała jest niszczona natychmiast na całym obszarze przyłożenia obciążenia, bez powodowania efektu krawędziowego. Dlatego też ciśnienie wody niezbędne do wykonania nacięcia jest wprost proporcjonalne do granicznej wytrzymałości materiału na jednoosiowe ściskanie. W artykule określono uogólnione zależności między regulowanymi parametrami podcinania i stratami energii zużytej na urabianie węgla zalegającego w skałach o wysokich charakterystykach wytrzymałościowych. Z przywołanych w artykule pozycji literatury wynika, że z technologicznego punktu widzenia najbardziej racjonalne głębokości nacinania strumieniem wody powinny mieścić się w granicach 30–40 mm.
XX
The article contains an assessment of the effectiveness of the application of hydromechanical destruction of coal deposits using the pre-emptive undercutting with waterjet in the deposite treated with plane. The aim of the work is to make a preliminary cutting of side wall at the roof and floor level, in order to reduce the cohesion and adhesion force between carbon layer and rocks. As a result of this cutting there is a significant reduction in force necessary to mine the rock mass and consequently less energy expenditure per mining unit. The undercutting is carried out by a thin water stream pressed by the specially formed nozzles under very high pressure discharged at above 100 MPa. When this water stream has the influence on the material, its energy is converted into cutting mechanical work, and the stream itself becomes the cutting tool. In the process of mining the rock mass, the two technologies of material destruction are present - cutting with plane blades with elementary chip as well as impact destruction by the water stream. The cut with water stream does not cause the formation of cracks or zones of plastic deformation in rock masses and the rock is destroyed immediately at the whole surface of application of the load, without causing the edge effect. Therefore, the water pressure necessary for the implementation of the incision is directly proportional to the border strength of the material to the uniaxial compressive strength. The article specifies the generalized relationship between adjustable undercutting parameters and levels of lost energy used for mining the coal occuring in the rocks of high strength characteristics. On the basis of the bibliography referred to in the article it can be stated that from the technological point of view the most rational depth of cutting with waterjet should be within the limits of 30-40 mm.
PL
Celem pracy było opracowanie warunków wykorzystania zwrotnego odpadów hutniczych. Mieszanki do brykietowania zestawiono ze szlamów konwertorowych, popiołów z elektrowni oraz mułów węglowych z dodatkiem różnych spoiw. Próby brykietowania prowadzono w brykieciarce walcowej. Stwierdzono, że do brykietowania nie nadają się spoiwa oparte na popiołach z elektrowni. Muły węglowe mogą być stosowane, jako dodatek obniżający zużycie paliwa w procesie redukcji i topienia brykietów. Najlepszym spoiwem do brykietowania tego typu materiałów okazało się spoiwo organiczne. Brykiety można suszyć w spalinach, a gorący wsad podawać bezpośrednio do procesu metalurgicznego, co winno obniżyć zużycie energii.
EN
The purpose of the work was to develop conditions for return use of steel-making waste. The mixtures for briquetting consisted of converter sludges, power station ashes and coal slurries with addition of various binders. The briquetting tests were carried out in rolling briquetting machine. Binders based on power plant ashes were found to be not suitable for briquetting. Coal slurries can be used as an additive to lower fuel consumption in the reduction and melting of briquettes. The best binder for briquetting of this type of materials turned out to be the organic binder. Briquettes can be dried in waste gas and hot charge is to be applied directly to the steel-making process, which should reduce the energy consumption.
8
Content available Sposoby wykorzystania internetu w rolnictwie
PL
Rolnictwo, jak każda inna gałąź gospodarki, wymaga swobodnego dostępu do rzetelnych informacji. Jednym ze źródeł takich informacji jest globalna sieć informatyczna Internet. Obecnie nie ma już prawie żadnych barier natury technicznej, aby korzystać z zamieszczonych w internecie zasobów. Zakup komputera, odpowiedniego oprogramowania jak również przewodowy lub bezprzewodowy sposób podłączenia do sieci nie stanowi dziś problemu. W celu stwierdzenia możliwości wykorzystania internetu w prowadzeniu produkcji rolniczej przeprowadzono na terenie Wielkopolski badania ankietowe.
EN
Farming, as every other branch of economy, requires the free access to the reliable Information. A worldwide computer network Internet is one of sources of such information. At present already there is almost no barriers of technical nature for using resources placed in the Internet. Purchase of the computer, ofrelerant software as well as the wired or wireless way of connecting to the mains don't constitute the problem today. In the aim to define the possibility of using the Internet in agricultural production, the survey was conducted on the terrain of Wielkopolska.
PL
Badano właściwości fizykochemiczne srebra wytwarzanego w formie wlewków (gąsek) i granul przez KGHM Polska Miedź S.A., w celu określenia właściwości metalurgicznych w aspekcie ich wykorzystania do produkcji lutowi próżniowych i materiałów stykowych. Długoletnie doświadczenie IMN w zakresie stosowania tego typu wlewków (gąsek) do produkcji drutów anod i taśm wykazało, że można je bezpośrednio wykorzystywać do wytwarzania tych półwyrobów (bez konieczności przetapiania) pod warunkiem, że zawierają stosunkowo mało tlenu (korzystnie poniżej 100 ppm), nie wykazują porowatości gazowej i odznaczają się w miarę jednorodną mikrostrukturą.
EN
Physical and chemical properties of silver in a form of ingots and granules have been presented indicating that from metallurgical point of view their quality is fully appropriate to use them in the production of high-purity vacuum brazing alloys and contact materials. Many years of experience with using these ingots to produce wires, anodes and strips showed that they can be applied directly as a semi-product for the production of these materials (no re-melting is necessary), due to low oxygen content, no porosity and homogeneous macrostructure.
PL
Uszkodzenia budynku powstały podczas prac remontowych węzła komunikacyjnego oraz przejścia podziemnego, przy którym jest położony budynek. W czasie tych prac stosowano sprzęt o działaniu udarowym, generujący znaczne drgania. Przeprowadzone badania dynamiczne umożliwiły ustalenie sił parasejsmicznych działających na konstrukcję budynku i ujawnienie jego części o niedostatecznej sztywności. Jako wzmocnienie zastosowano układ stalowych ram z cięgnowym skratowaniem, usytuowanych wewnątrz ścian działowych. Badania dynamiczne wykonane przed pracami remontowymi i po nich wykazały istotne zwiększenie sztywności budynku po wzmocnieniu.
EN
Ground vibrations caused by the demolition of nearby under ground passages by use hammer machines have caused damage to the University of Musics historical building in Wroclaw. Conducted dynamic investigations of the building enabled assessment the value of paraseismic forces acted on the structure and revealed parts of building of insufficient stiffness. As a strengthening of the buildings structure a system of steel frames with cross bracing ties situated inside partition walls lateral to longitudinal bearing walls of the building was used. A dynamic method was used before and after repair works. Conducted tests showed significant increase of building stiffness.
PL
Podano podstawowe uwarunkowania projektowe i wykonawcze stosowania iniekcji wysokociśnieniowej ("jet grouting"), wynikające z doświadczeń zebranych podczas kilkudziesięciu realizacji z kilku ostatnich lat.
EN
The article presents selected base design and technological conditionings of using jet grouting technology. Described on the basis of dozens of observations collected during works made in a last few years.
PL
W artykule przedstawiono kilka algorytmów planowania trajektorii dla mobilnych robotów kołowych, które między innymi zostały wybrane dla grupy robotów. W trakcie konstruowania prototypu urządzeń wykorzystano układy sensoryczne oparte o czujniki ultradźwiękowe oraz czujniki podczerwieni.
EN
This paper presents several path planning algorithms for mobile robots. In the process of mechatronic design, two sensors: ultrasonic and infrared have been applied.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę gospodarstw rolnych pod względem struktury użytkowania ziemi i zasiewów oraz obsady inwentarza żywego, położonych na terenie gminy Miechów. Wykorzystując analizę statystyczną opisową, dokonano porównania ponoszonych nakładów pracy ludzkiej w badanych gospodarstwach. Następnie oceniono poziom wykorzystania środków energetycznych w czasie eksploatacyjnym.
EN
In the paper characteristics of farms located in Miechów commune in aspect of land use structure, cropping structure and livestock density was presented. Using statistical methods, labour inputs in investigated farms were compared. Utilization rate of energetic means was also evaluated.
16
Content available remote Preliminary investigation Into using sludge as fuel
EN
Sewage sludge is utilized directly through environmental use, composting and burning. The process of sludge burning is one of considered methods of sludge elimination. The most recent view is that only the non-environment-friendly sludge should be subject to burning, The research was to include a materia l in the form of pre-processed sludge from a sewage treatment plant. In due course the experiments included two forms of the material: patent fuel and the so-called crushed phase (mass). The main objective was to investigate the sludge buming process in the form of patent fuel and the mass and to deterrnine the possibility of the material utilization through burning.
PL
Osady ściekowe wykorzystywane są poprzez bezpośrednie użytkowanie przyrodnicze, kompostowanic oraz spalanie. Sam proces spalania osadów jest jedną z rozważanych, ale praktycznie nie stosowanych w Polsce metod pozbycia się osadów wyodrębnianych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Obecnie przeważa pogląd, że spalać powinno się głównie te osady, które nie nadają się do przyrodniczego wykorzystania, a są wyodrębnione w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w warunkach nie sprzyjających składowaniu. Omówione w artykule badania objęły wstępnie przetworzony osad ściekowy z oczyszczalni ścieków komunalnych. Badaniami objęto dwie postacie osadu, tzn. brykiety i fazę rozdrobnioną, zwaną dalej masą. Celem eksperymentu było zbadanie przebiegu procesu spalania osadów w postaci brykietów i rozdrobnionej masy, a także określenie możliwości utylizacji osadów poprzez spalanie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.