Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi telekomunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Energetyka jutra ma początek tu i teraz
PL
Energetyka, a zwłaszcza energetyka konsumencka, przez wiele lat była bardzo konserwatywną dziedziną, w której nowoczesne i innowacyjne rozwiązania pojawiały się raczej sporadycznie. Przez wiele lat branża energetyczna istniała w cieniu dynamicznie rozwijającego się rynku usług informatycznych i telekomunikacyjnych, wspólnie określanego mianem ICT (ang. Information and Communication Technologies).
EN
Based on the IPCC concept, the architecture of the Next Generation Network with the Decentralized Structure Applications Level to improve the quality control of the intellectual services (ISes) provisioning is proposed. It is recommended to evaluate the effectiveness of the control of provisioning ISes by means of the complex criterion, which takes into account the interests of three participants of ISes: process service providers, equipment suppliers and network users. The subcriteria are defined for each participant. The method used for the calculation of each subcriterion has been proposed as well. The problem of the association of subcriteria into the resulting complex criterion has been solved.
PL
Podano krótki opis, wraz z wnioskami, rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2008 roku. Zaprezentowano najważniejsze wydarzenia związane zarówno z rynkiem usług stacjonarnych, jak i mobilnych. Omówiono także politykę regulacyjną prowadzoną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) i politykę legislacyjną Ministerstwa Infrastruktury w tej dziedzinie.
EN
This paper contains a short description of the development of telecommunication market in Poland in 2008. It presents the most important events in fixed and mobile telecommunication markets in this year. It concerns also regulatory policy of the Electronic Communication Office (UKE) and some aspects of legal policy of the ministra of Infrastructure.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące udziału Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej w projekcie SIMS. Skupiono się na wynikach (zarówno koncepcyjnych jak i implementacji) osiągniętych przez zespół z Instytutu Telekomunikacji PW. Zakres prac, za który jest odpowiedzialny zespół uczestniczący w projekcie, dotyczy wykorzystania ontologii w procesie projektowania i użytkowania usług telekomunikacyjnych stworzonych i działających zgodnie z wytycznymi opracowanymi w ramach projektu SIMS. Omówiono też wyniki osiągnięte w czasie trwania projektu i plany ich późniejszego wykorzystania.
EN
The paper presents selected issues related to the contribution of the Institute of Telecommunications of Warsaw University of Technology in the SIMS project. The focus of the paper is put on the results (both theoretical and implementation) achieved by the team from the Institute of Telecommunications. Specifically, it covers the fields of exploitation of ontologies (1) in the service design process developed according to the SIMS methodology and (2) during the execution of the service at runtime. The paper identifies the core contributions and presents future plans for exploiting the results.
PL
Artykuł prezentuje ekonomiczne skutki wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w warunkach globalizacji. Porównane zostały wybrane formy komunikacji oraz ich wpływ na skuteczność działania, rozwoju oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Dla pokazania tendencji na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce posłużono się danymi GUS za lata 2004 i 2005. Posłużono się także, danymi przedsiębiorstwa X, celem zobrazowania rozkładu kosztów ICT.
EN
The article presents economic effects of using new information and communication technologies (ICT) in the conditions of globalization. Chosen forms of communication and their influence on efficiency of operations, development and competitiveness of enterprise on a global market have been compared. For the purpose of showing tendencies on the market of telecommunication services in Poland the Central Statistical Office’s data for the years 2004 and 2005 has been used. Also the data of X enterprise has been used, in order to depict distribution of ICT costs.
6
Content available remote Internet jak tort: konsumowany wspólnie - smakuje lepiej
PL
Członkowie sekcji ekonomicznej Międzywydziałowego Koła Naukowego Społeczeństwa Informacyjnego, powstałego na Uniwersytecie Warszawskim, podjęli badania procesów zachodzących na rynkach sieciowych. System gospodarczy oparty na informacji, czyli wiedzy, wymaga określonej polityki ekonomicznej, prawnej i społecznej, tak więc dogłębna analiza tego zagadnienia jest konieczna dla efektywnego zarządzania nową gospodarką. W artykule podano założenia teoretyczne efektów sieciowych, wyjaśniono, na czym polegają bezpośrednie oraz pośrednie efekty sieciowe. Podkreślono znaczenie edukowania konsumentów, by byli świadomi, jakie mechanizmy na nich oddziałują i od początku byli równorzędnymi partnerami na rynku.
EN
Members of the Information Society Interdisciplinary Learned Set economic division - which came into being at the Warsaw University - took to studying processes occurring in network markets. Economic system based on information - i.e. knowledge - requires well-defined economic, legal and social policy therefore profound analysis of this problem is necessary for new economy effective management. Given are theoretic assumptions concerning network effects. Explained is what direct and oblique network effects consist in. Emphasized is the importance of consumers' education making them aware of mechanisms which influence them and from the very beginning ensuring their existence in the market as equal partners.
PL
Poruszono problemy związane z komunikowaniem się dotykające osoby niepełnosprawne. Przedstawiono w nim nowe podejście do projektowania usług i urządzeń telekomunikacyjnych, które ze "specjalistycznych", przeznaczonych tylko dla wąskiej grupy potrzebujących, ma być z założenia bardziej uniwersalne, a dzięki temu tańsze i powszechniej dostępne. W opracowaniu przedstawiono krajowe regulacje prawne mające zintensyfikować działania operatorów telekomunikacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Wskazano również niektóre usługi, które funkcjonują w sieciach telekomunikacyjnych bądź wkrótce będą funkcjonować, a które są szczególnie przydatne osobom niepełnosprawnym.
EN
Report touch problems communcations between disability people. Member States of European Union should to change way to design services and equipment telecommunications. "Specialist" telecommunication services and equipment must be very universal. This presentation to include domestic legal acts for intensification activity telecommunication operators for disability people.
8
Content available remote Telekomunikacja kolejowa w zarządzaniu PKP - wczoraj, dziś i jutro
PL
W referacie pokrótce przedstawiono proces kształtowania się specjalistycznych usług telekomunikacyjnych znajdujących zastosowanie w kierowaniu i zarządzaniu transportem kolejowym, uwarunkowania w zakresie asortymentu i ilości usług obecnie świadczonych przez Telekomunikację Kolejową oraz najciekawsze propozycje Telekomunikacji Kolejowej na 2005 rok.
EN
In the paper the lecturer presented the development of telecommunication services used in management of railway transport, the variety and quantity of services rendered by Railway Telecommunication. He also presented the interesting offers of the Railway Telecommunication for the year 2005.
9
Content available Modelowanie popytu na usługi telekomunikacyjne
PL
Przeanalizowano zagadnienie modelowania popytu na usługi telekomunikacyjne. Rozpatrzono liczne czynniki determinujące zmienność popytu, w tym: cenę usługi, ceny usług komplementarnych i substytucyjnych, dochód abonentów, ich profil, czas (porę dnia) świadczenia usługi, dzień tygodnia i liczbę abonentów, Zaproponowano analityczną postać modelu, opisującego wpływ tych czynników na wielkość generowanego ruchu, rozpływ ruchu w sieci i liczbę abonentów.
EN
The paper analyses issues of modelling demand for telecommunications services. Many factors determining demand fluctuations have been reviewed, including the price of the service, the price of complementary and substitute services, subscriber income, their profile, the time (time of day) for providing the services, the day of the week and the number of subscribers. An analytical form of the model has been proposed, which describes the influence of these factors on the level of traffic generated, the distribution of the traffic in the network and the number of subscribers.
PL
Zwrócono uwagę na możliwości zachowania potencjału rozwojowego charakterystycznego dla małych gospodarstw w przypadku upowszechnienia nowoczesnych metod telekomunikacji i rozwinięcia technik elektronicznego rynku zorientowanych na wspieranie najniższych warstw łańcucha dystrybucji i zaopatrzenia. W ten sposób typowe dla polskiej wsi rozdrobnienie może okazać się zaletą a nie przeszkodą w rozwoju kraju. Dalszych prac wymaga jednak dopracowanie skutecznego modelu dostępu do usług.
EN
The article focus attention on ability to preserve advantages of small farms when new telecommunication technology and e-market applications will be deployed and targeted to low levels of supply and distribution chain. Thus the natural fragmentation of the agriculture sector in Poland could be turn into advantage rather than obstacle in country development. However, appropriate model of feasible access to services must be developed.
PL
Dokonano krótkiej charakterystyki obecnego rynku usług telekomunikacyjnych na tle sytuacji demograficznej i ekonomicznej Polski. Przeprowadzono analizę polskiego rynku usług telefonicznych świadczonych za pośrednictwem sieci stacjonarnych i komórkowych w ostatnim pięcioleciu, a także analizę rynku usług teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług sieci komórkowych i Internetu wraz z sygnalizacją zagrożeń i możliwości rozwoju omawianego rynku.
PL
Przedstawiono cyfrową sieć światłowodową Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o. o. z uwzględnieniem struktury sieci, sposobu synchronizacji, zarządzania oraz wyposażenia. Zaprezentowano także plany rozwoju sieci oraz świadczone usługi telekomunikacyjne.
EN
Fiberoptic digital network of Telekomunikacja Kolejowa sp. z o. o. is presented with special attention to its structure, method of synchronization, management and equipment. Plans of Evaluation of network and telecommunications services are also presented.
PL
Przedstawiono nowe trendy w telekomunikacji, Internecie i w usługach informacyjnych w nadchodzącej dekadzie. Obok autorskiej części przedstawiono charakterystykę artykułów zawartych w tym zeszycie.
EN
First issue of the Telecommunications Review in new millenium covers forecast new trends in information technology sector. Article is in fact the editorial as well as authors point of view on the topics.
PL
Przedstawiono aktualną sytuację na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz, na tej podstawie, zdefiniowano nową koncepcję techniczno-funkcjonalną dla nwoczesnych systemów dostępu radiowego. Przedstawiono również innowacyjne rozwiązanie firmy InnoWave-ECI szerokopamowego radiowego dostępu abonenckiego eMGW dostarczającego uslugi telefoniczne POTS i ISDN oraz dostęp do internetu (512 kb/s w trybie pakietowym).
EN
The article presents current situation of the telecommunication services in the Polish marketplace. It has been defined the new technical and functional concept of modern radio access systems. The article presents also innovative wideband radio access system eMGW of the InnoWave company which provide the customer with POTS, ISDN telephony and internet access (512 kbps in packet switching mode).
PL
Przedstawiono rozwiązania umożliwiające w sieciach telewizji kablowej świadczenie usług telekomunikacyjnych opartych na transmisji cyfrowej. Omówiono rodzaje i typy usług jakie mogą być uruchamiane w tych sieciach, organizację kanałów przesyłowych i niezbędne wyposażenie jakie powinno dla tego celu być instalowane w stacji czołowej i u abonenta. Podano niektóre parametry techniczne tych rozwiązań.
EN
A solutions enabling implementation of the telecommunications services in CATV network based on digital transmission are presented. The kinds and types of the services for use in such a networks, transmission channels organisation and necessary equipment having to be installed at front station and subscribers premises are described. Some technical parameters are given.
PL
Omówiono zmiany funkcjonalne systemu INMARSAT związane z rozszerzeniem zakresu usług telekomunikacyjnych obejmujących użytkowników na morzu i na lądzie oraz w powietrzu. Scharakteryzowano aktualny stan tego systemu i opisano zakres usług morskich, lądowych i lotniczych. Przedstawiono udział INMARSAT-u w systemie GMDSS oraz w zastosowaniach wojskowych. Wskazano przydatność INMARSAT-u w przyszłym telekomunikacyjnym systemie globalnym UMTS.
EN
The subject of this paper is the functionality development of the INMARSAT system. First, the telecommunication services for land, sea and air users are characterized. Next, the role of the system for GMDSS and military application is analyzed. The usefulness of the INMARSAT system for future global telecommunication UMTS system is concluded.
PL
Omówiono przewidywane kierunki ewolucji usług telekomunikacyjnych, stymulowane postępującą konwergencją sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, dążeniem do realizacji globalnych usług komunikacji osobistej i liberalizacją rynku. Przedyskutowano możliwości usługowe sieci nowej generacji wykorzystującej technikę l P i zasady jej współpracy z tradycyjną siecią IN/PSTN. Scharakteryzowano trzecią generację sieci komórkowych 3G / UMTS. Dokonano przeglądu potencjalnych nowych usług wynikających z konwergencji sieci stacjonarnych i mobilnych, a tak-że z wykorzystania techniki IP i powszechnego dostępu do Internetu.
EN
The paper anticipates trends of evolution of telecommunication services, stimulated by on going convergence of telecommunication and computer networks, by migration to global personal communication services and by liberalisation of telecom market. Service capabilities of the next generation multiservice IP based network and its interworking with traditional IN/PSTN are discussed. Third generation cellular network 3G /UMTS is characterised. Potential new services enabled by fixed-mobile network convergence, and also by using the IP technology and ubiquitous availability of Internet.
PL
Przedstawiono opis dostępnych usług inteligentnych (IN) w systemie radiokomunikacji ruchomej (GSM) skupiając się głównie na usłudze przedpłaty PPS. W celu przypomnienia podano również krótki opis struktury sieci IN.
EN
Contains general description of IN services in GSM network. Because of its importance and great atraction the Prepaid Service was depicted in more detail. To remind the structure of Intelligent Network was also depicted.
PL
Omówiono rodzinę systemów dostępowych AnyMedia TM czwartej generacji, umożliwiającą zintegrowanie tradycyjnych i szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych. Systemy te wprowadzają techniki typu ADSL, HDSL, VDSL do sieci telekomunikacyjnej. Kolejne wersje systemu pozwalają zrealizować koncepcję dostępu światłowodowego FITL w jej wszystkich odmianach. Usługi szerokopasmowe mogą być wprowadzone nakładkowo na istniejącą sieć telekomunikacyjną lub w sposób całkowicie zintegrowany z klasycznymi usługami telekomunikacyjnymi.
EN
The AnyMedia access system is the 4th generation access products family incorporating narrowband and broadband services. The AnyMedia introduces ADSL, HDSL, VDSL into the telecommunication netwoek. Subsequent releases of the system introduce vision of the FITL in all its flavours. The AnyMedia can overlay broadband services on existing telephony network or can integrate broadband services with the narrowband ones.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.