Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 201

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Assessment of the effectiveness of storage services in Poland in 2006–2015
EN
The article presents a statistical analysis of storage services carried out in Poland in 2006–2015. The aim of the article is to assess the level of implementation of these services and attempt to identify the causes of the current state. The analyzes of dynamics and the trend of changes on the warehouse market were compared to the level of GDP in Poland. Statistical methods were used as a research method. The analyzes carried out allowed obtaining information on the current state and efficiency of warehouse services in Poland.
PL
W artykule dokonano analizy statystycznej usług magazynowych realizowanych w Polsce w latach 2006–2015. Celem artykułu jest ocena poziomu realizacji tych usług oraz próba określenia przyczyn obecnego stanu. Przeprowadzone analizy dynamiki oraz trendu zmian na rynku magazynowym przyrównano do poziomu PKB w Polsce. Jako metodę badawczą wykorzystano metody statystyczne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na uzyskanie informacji o obecnym stanie i efektywności usług magazynowych w Polsce.
3
Content available remote Rozwój usług logistycznych w transporcie kolejowym
PL
Usługi logistyczne są ważnym elementem szybko rozwożącej się gospodarki i wymianie handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Azjatyckimi. Rynek TSL rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie rosną przewozy towarów jednak udział w nim transportu kolejowego z roku na rok maleje. Klienci rynku TSL (Transportowo-Spedycyjno-Logistycznego) oczekują kompleksowej obsługi logistycznej przez jednego partnera. Transport kolejowy dla odzyskania części ryku powinien rozszerzać zakres świadczonych usług oraz stwarzać warunki dla rozwoju przewozów intermodalnych, ale także takich segmentów przewozu jak przewozy rozproszone czy materiałów niebezpiecznych. Oprócz zmian organizacyjnych niezbędnym elementem pozyskania klientów jest dedykowana infrastruktura przeładunkowa.
EN
Logistics services are an important element of a fast-moving economy and trade between the European Union and Asian countries. The TSL market is developing in Poland, goods transport is growing rapidly, however, the share of rail transport in it is decreasing every year. Customers of the TSL (Transport and Shipping and Logistics) market expect comprehensive logistics services from one partner. Rail transport to recover the part of the roam should expand the scope of services provided and create conditions for the development of intermodal transport, but also such segments of transport as dispersed transport or hazardous materials. In addition to organizational changes, a dedicated reloading infrastructure is an indispensable element of acquiring customers.
EN
The paper presents selected financial benefits for organizations resulting from the use of outsourcing in logistics services. The research conducted in the organization indicated that conducting transport services on their own requires significant cash outlays related to: the employment of employees, purchase and maintenance of means of transport, insurance, purchase of fuel, etc. Estimated costs were compared with expenses incurred by the hypermarket as a result of employing an outsourcing company. The results of the research have confirmed the importance of using outsourcing in the analyzed organization. The aim of the study is to compare the costs that the organization would incur without excluding transportation services and the outsourcing costs of the aforementioned services, the profit of a company can have from using outsourced services is estimated in the paper.
PL
Zmienia się świat, a także sposoby ludzkiej komunikacji. Pojawiają się nowe możliwości prowadzenia biznesu, w tym obsługi potrzeb logistycznych klienta. Kompleksowość usługi logistycznej, jej integracja z innymi potrzebami klienta, np. sprzedażowymi, indywidualne podejście do projektu obsługi, a przede wszystkim jej szybkość, sprawność i niezawodność, stają się czynnikami sukcesu na rynku usług logistycznych.
PL
Czynniki wpływające na rozwój rynku TSL mają – poza znaczeniem globalnym – przede wszystkim charakter makroekonomiczny. Rynek ten jest swoistym barometrem koniunktury gospodarczej danego regionu. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej o kolejne państwa nastąpił dynamiczny wzrost wymiany handlowej oraz rozwój gospodarczy jej nowych członków. W Polsce branża logistyczna rozszerzyła swoją ofertę o nowe obiekty infrastruktury magazynowej i przeładunkowej, które zostały wybudowane przez duże, znane firmy logistyczne.
PL
27 marca 2019 roku UPS ogłosił wprowadzenie nowej usługi logistycznej, wykorzystującej drony do transportu próbek medycznych pomiędzy wybranymi budynkami na obszarze kampusu szpitala Wake- Med w obszarze metropolitalnym Raleigh, w stanie Karolina Północna (USA).
PL
ROHLIG SUUS Logistics rozpoczyna budowę największego na rynku operatorów logistycznych obiektu magazynowo-przeładunkowego do obsługi logistycznej Warszawy i regionu Mazowsza.
PL
5 grudnia 2019 r. stanie się ważną datą dla wszystkich, którzy interesują się zarówno historią logistyki, jak i jej przyszłością. W tym dniu w siedzibie Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) będzie miała miejsce ceremonia przyjęcia nowego członka do prestiżowego Panteonu Logistyków (Logistics Hall of Fame). Finał tegorocznej edycji to kulminacyjny punkt rozpoczętego w marcu br. procesu opiniowania i wyboru zgłoszonych kandydatur przez międzynarodowe jury i specjalnie powołaną do tego celu radę programową.
PL
W trakcie organizacji zabezpieczenia logistycznego podmioty ratownicze zmagają się z dużą ilością osób poszkodowanych, presją czasu, a także często z ekstremalnymi warunkami. Wymusza to potrzebę użycia wszelkich dostępnych w tym czasie sił i środków. Niezwykle ważnym elementem zabezpieczenia logistycznego jest utrzymanie zasobów będących w dyspozycji działania, racjonalnie gospodarowanych. Wiele metod działania w takich sytuacjach zaczerpnięto z rozwiązań stosowanych w systemach militarnych. Rozwiązania te przedstawiają się w integracji działań, występujących w ciągu całego łańcucha logistycznego, w którym prze-mieszczają są środki zaopatrzeniowe oraz usługi na rzecz zabezpieczenia logistycznego. Każde takie działania mają na celu dążenia do stworzenia optymalnych warunków, w których dostarczenie towarów i świadczenie usług w odpowiednich ilościach, wystarczającej jakości, w jak najkrótszym czasie zminimalizuje skutki powstałego zagrożenia.
EN
During the organization of logistic security, rescue entities struggle with a large number of people injured, time pressure, and often with extreme conditions. This forces the need to use all available forces and means available at that time. An extremely important element of logistic security is the maintenance of resources at the disposal of rationally managed activities. Many methods of action in such situations were taken from solutions used in military systems. These solutions are presented in the integration of activities occurring throughout the entire logistics chain, in which they move supply and services for logistics security. Each of these activities is aimed at striving to create optimal conditions in which the supply of goods and the provision of services in appropriate quantities, of sufficient quality, in the shortest possible time will minimize the effects of the threat.
11
Content available remote Bezpieczeństwo systemu magazynowania w przedsiębiorstwie usługowym
PL
W artykule przedstawiono jeden z funkcjonujących podmiotów gospodarczych świadczących usługi logistyczne w którym to po zidentyfikowaniu systemu magazynowania, przeprowadzono analizę jego poziomu bezpieczeństwa. Główną część opracowania stanowi propozycja procedury postepowania prowadzonej analizy poziomu bezpieczeństwa systemu magazynowania w tym podmiocie. W końcowej części przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań. W podsumowaniu odniesiono się do stopnia zrealizowania przyjętych celów artykułu oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents one of the functioning business entities providing logistics services in which, after identifying the storage system, an analysis of its security level was carried out. The main part of the study is the proposed procedure for conducting the analysis of the level of security of the storage system in this entity. The final part presents the results from conducted research. The summary refers to the degree of achievement of the adopted objectives of the article and formulates the final conclusions.
PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie przykładu analizy strategii różnicowania usług jednego z największych operatorów logistycznych funkcjonujących na rynku polskich poprzez dopasowanie elementów portfela usług do pozycji strategicznej w macierzy McKinseya. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze cechy strategii opartej o różnicowanie cech produktu lub usługi. Następnie dokonano analizy rynku TSL w oparciu o ranking i wyniki z 2017 r. W kolejnej części dokonano analizy portfela usług największego operatora usług logistycznych. Dokonano także klasyfikacji usług według macierzy McKinseya poprzez ocenę atrakcyjności sektora i ocenę konkurencyjności usług analizowanego podmiotu, co dało możliwość ulokowania usług w polach strategii wzrostu i podtrzymania.
EN
The purpose of this article was to provide an example of an analysis of the strategy for diversifying services of one of the largest logistics operators operating on the Polish market by matching elements of the service portfolio to a strategic position in the McKinsey matrix. The paper presents the most important features of a strategy based on differentiating product or service features. Then, the transport, forwarding and logistics market was analyzed based on the ranking and results from 2017. In the next part, the portfolio of services of the largest logistics service operator was analyzed. The services were also classified according to the McKinsey matrix by assessing the attractiveness of the sector and assessing the competitiveness of the services of the analyzed entity, which gave the opportunity to locate services in the fields of growth and support strategy.
13
Content available Logistics in services vs. logistic services
EN
Nowadays, companies offer various logistics services to their customers. Diversity of these services is essential for business. The range of services that logistics companies cover depends on various factors; it can be solely transport, but can also be a complex service that includes organisation of raw materials delivery, warehousing, delivery of finished goods to customers and dealing with documents like invoices, waybills and others. The increasing popularity of logistics in services is noticeable. This is connected with global changes. This is a complex phenomenon that connects aspects and features of services and logistics. The three most important areas for logistics in services are: minimisation of waiting time, management of service potential and service delivery. The goal of this article is to reveal the difference between these two subjects and review the literature connected with them. The main conclusions are that logistics services can be seen as belonging to logistics in the services phenomenon. In every area of logistics in services, three phases can be distinguished: supply, production and sales. Germany has the leading position in Europe when it comes to the logistics services market. Dynamic changes in logistics have led to the development of a new classification of logistics enterprises. The European Commission is analysing changes in the sector in order to prepare new strategic objectives.
PL
Mając na uwadze korzystne tendencje wzrostu przeładunków w naszych portach oraz coraz większe zatłoczenie dróg, wydaje się uzasadnione, aby na kierunku północ-południe w większym – niż obecnie – stopniu wykorzystywać transport kolejowy. Wydatki poniesione na ewentualną modernizację linii kolejowych czy też modernizację lub budowę nowych terminali, są nieporównywalnie niższe do tych, jakie trzeba byłoby ponieść na dostosowanie i budowę nowych dróg, mogących zapewnić właściwą obsługę transportową naszych portów. Nie bez znaczenia jest również ochrona naszego środowiska naturalnego.
PL
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się logistyce jako części działalności pozwalającej znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i całej gospodarki. Sprawnie przeprowadzone procesy logistyczne, zarówno w fazie zaopatrzenia przedsiębiorstwa w komponenty i surowiec, jak i w czasie produkcji oraz na etapie dostarczania produktu do klienta, wpływają na powodzenie ich funkcjonowania.
EN
The aim of this paper is to elaborate whether there are any needs and possibilities of quality measurement in logistic services provided for the Polish Armed Forces. In order to answer this problem firstly the Polish Armed Forces Logistic System has been described as a logistic services provider. Then the quality areas of the logistic services provided for the armed forces have been identified. Subsequently the author tried to evaluate already implemented solutions for logistic services quality assurance in the light of service quality measurement methods. Finally there has been an attempt made to propose the choice of proper quality measurement methods for selected logistic services provided for the Polish Armed Forces.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena potrzeb i możliwości pomiaru jakości usług logistycznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). W pierwszej kolejności opisano system funkcjonalny logistyki SZ RP jako usługodawcę. Następnie zidentyfikowano płaszczyzny jakościowe usług logistycznych dostarczanych wojskom. Autor dokonał również próby oceny stosowanych obecnie systemowych rozwiązań zapewnienia jakości w świetle metod pomiaru jakości usług. Na koniec zaproponowano wariant doboru metod pomiaru jakości dla wybranych usług logistycznych świadczonych dla SZ RP.
EN
The aim of this paper is to elaborate whether there are any needs and possibilities of quality measurement in logistic services provided for the Polish Armed Forces. In order to answer this problem firstly the Polish Armed Forces Logistic System has been described as a logistic services provider. Then the quality areas of the logistic services provided for the armed forces have been identified. Subsequently the author tried to evaluate already implemented solutions for logistic services quality assurance in the light of service quality measurement methods. Finally there has been an attempt made to propose the choice of proper quality measurement methods for selected logistic services provided for the Polish Armed Forces.
XX
Celem niniejszego artykułu jest ocena potrzeb i możliwości pomiaru jakości usług logistycznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). W pierwszej kolejności opisano system funkcjonalny logistyki SZ RP jako usługodawcę. Następnie zidentyfikowano płaszczyzny jakościowe usług logistycznych dostarczanych wojskom. Autor dokonał również próby oceny stosowanych obecnie systemowych rozwiązań zapewnienia jakości w świetle metod pomiaru jakości usług. Na koniec zaproponowano wariant doboru metod pomiaru jakości dla wybranych usług logistycznych świadczonych dla SZ RP.
PL
Logistyka kontraktowa stwarza określone możliwości pozyskiwania zewnętrznych zasobów logistycznych na rzecz wojsk, tym samym zwiększania potencjału logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej co autor uznał za istotny cel badań. Niekiedy podejmowane są działania, w ramach systemów logistycznych sił zbrojnych, bezrefleksyjnie naśladujące rozwiązania biznesowe. Nie oznacza to, że należy zrezygnować z prowadzenia badań i wdrażania praktycznych rozwiązań do tych systemów bazujących na teorii i praktyce logistyki gospodarczej. Artykuł zawiera wyniki badań koncentrujące się na ogólnej charakterystyce podmiotów zewnętrznych jako źródle zasobów logistycznych dla SZ RP, istocie logistyki kontraktowej, logistyce kontraktowej jako przedsięwzięciu w wojskowym systemie logistycznym, logistyce kontraktowej jako determinancie relacji w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk. Artykuł przedstawia wyniki badań osiągnięte w oparciu o podejście systemowe do logistyki, przy czym wykorzystano analizę systemową i analizę porównawczą jako główne metody badań. Wykorzystano także fragmenty wyników badań własnych, które autor przeprowadził metodą delficką w latach 2010-2011.
EN
Contract logistics creates specific opportunities to acquire external logistic resources for the benefit of the army, thereby to increase the logistics potential of the Armed Forces of the Republic of Poland, which the author considered as an important research goal. Sometimes actions are taken, within the framework of logistic systems of the armed forces, which imitate business solutions without reflection. This does not mean that one should give up conducting research and implementing practical solutions to these systems based on the theory and practice of economic logistics. The article contains the results of research focusing on the general characteristics of external entities as a source of logistic resources for the Polish Armed Forces of the Republic of Poland, the essence of contract logistics, contract logistics as a venture in the military logistic system, contract logistics as a determinant of relations in the territorial logistics support system of the army. The article presents the results of research based on a system approach to logistics, using system analysis and comparative analysis as the main research methods. Fragments of own research results were also used, which the author carried out using the Delphi method in 2010-2011.
PL
Transport intermodalny w Polsce ciągle nie jest powszechnym rozwiązaniem. Jego rozwój warunkowany jest przez wiele czynników, z których znacząca grupa ma charakter hamujący. Artykuł ma na celu przedstawić wyniki badań nad czynnikami warunkującymi rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Poza identyfikacją czynników opracowane zostały scenariusze rozwojowe uwzględniające wpływ zidentyfikowanych czynników.
EN
Intermodal transport in Poland is still not a common solution. It’s development is conditioned by many factors, which are mostly a group that inhibit it’s development. The article aim is to present the results of research on the determinants which influencing the intermodal transport development in Poland. In addition the development scenarios based impact of identified factors for intermodal transport has been prepared.
PL
Rok 2017 był rokiem bardzo dynamicznym dla ID Logistics w Polsce. Rozpoczęliśmy wiele nowych aktywności dla naszych klientów, jak na przykład dla firm Mieszko, Carrefour czy PepsiCo. Te dodatkowe projekty, w połączeniu z rozwojem regularnych działań, powinny pozwolić nam na zwiększenie sprzedaży w 2017 roku o 15 - 20% w stosunku do roku 2016. Jednocześnie, ze względu na brak dostępnych pracowników na rynku, rozpoczęcie nowych aktywności przy jednoczesnym utrzymaniu oczekiwanego poziomu usług w obsłudze długoletnich klientów, stało się bardzo trudne. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszystko poszło dobrze. Doskonale zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że teraz będziemy musieli dać z siebie jeszcze więcej energii niż dotychczas, tak, aby usatysfakcjonować naszych klientów i spełnić ich potrzeby, czego mają prawo od nas oczekiwać.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.