Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługa transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The research on the level of transport services in selected agricultural farms was carried out in the aspect of their size. It has been concluded that farms with the smallest crop area, provide transport services as a source of additional income. The volume of transport provided as services decreases as the farm size grows. In comparison with the smallest farms, the largest ones provide transport services at the level of only 25.47% (4.56 t·haAL-1 and 1.16 t·haAL-1 ). The share of transport provided as service decreases from 24.50% to 4,66% as the farms size grows.
PL
Badania poziomu świadczonych usług transportowych w wybranych gospodarstwach rolniczych przeprowadzono w aspekcie ich wielkości. Stwierdzono, że gospodarstwa o najmniejszym areale upraw, świadczenie usług transportowych traktują, jako źródło dodatkowego dochodu. Wielkość przewozów wykonywanych w formie usług maleje w miarę wzrostu powierzchni gospodarstwa. Gospodarstwa największe w stosunku do najmniejszych wykonują usługi transportowe na poziomie tylko 25,47% (4,56 t·haUR-1 i 1,16 t·haUR-1 ). Udział przewozów wykonywanych jako usługa transportowa zmniejsza się w miarę wzrostu powierzchni z 24,50 do 4,66%.
PL
Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat jakości usług transportu samochodowego, wykorzystania wybranych metod i narzędzi ich doskonalenia oraz przedstawienie wyników badań własnych z wykorzystaniem zasad inżynierii jakości. Scharakteryzowano wybrane metody i narzędzia doskonalenia jakości. Omówiono wyniki badań własnych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie transportu samochodowego z wykorzystaniem: arkusza kontrolnego, analizy Pareto-Lorenza, diagramu Ishikawy i metody FMEA. Przedstawiono przykład praktyczny zastosowania ww. metod i narzędzi doskonalenia jakości w odniesieniu do usługi transportowej drobnicowej. W pracy nad artykułem wykorzystano metodologię badawczą opartą na dedukcji, indukcji, analizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu.
EN
The aim of the article is to systematize knowledge about the quality of road transport services, the use of selected methods and tools for their improvement as well as presenting results of own research using the principles of quality engineering. Selected methods and tools for quality improvement have been characterized. The results of own research carried out at a road transport enterprise, using a control sheet, Pareto-Lorenzo analysis, Ishikawa diagram and FMEA method, have been discussed. A practical example has been presented of the use of the above methods and tools for quality improvement in relation to groupage transport services. In the work on the article a research methodology based on deduction, induction, analysis and system synthesis, including inference, was used.
PL
Transformacja światowej gospodarki, w tym także transportu lotniczego spowodowała dynamiczny proces intensyfikacji zachowań konkurencyjnych, stając się jednym z głównych źródeł rozwoju tego sektora i tworząc równocześnie skuteczny mechanizm selekcji rynkowej. Przemiany, jakie w transporcie lotniczym na ogół dokonywały się w sposób ewolucyjny obejmowały kolejno demonopolizację, deregulację oraz liberalizację, których skutkiem były wielokierunkowe zmiany, w tym najbardziej spektakularna – powstanie niskokosztowych przewoźników lotniczych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działalności podmiotów oferujących niskokosztowe usługi lotnicze, głównie poprzez zidentyfikowanie ich istoty, charakteru, reguł funkcjonujących w tym segmencie rynku, wpływu na rozwój turystyki i innych gałęzi gospodarki oraz wielostronnej aktywizacji regionów znajdujących się w strefie ich oddziaływania. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
EN
The transformation of the global economy, including air transport, has led to a dynamic process of intensifying competitive behavior, becoming one of the main sources of growth in this sector and creating an effective market selection mechanism. At the same time, the dynamics of air transport have generally been demonstrable in the evolution of air transport. Deregulation and liberalization, which resulted in multidirectional changes, including the most spectacular – the emergence of low cost airlines. The purpose of this paper is to present the activities of low cost airlines, mainly by identifying their character, the nature of the rules in this market segment, their impact on the development of tourism and other sectors of the economy, and the multilateral activation of the regions in their zone of influence.
PL
W artykule scharakteryzowano system transportu miejskiego w prowincji Gaziantep (Turcja) obejmujący komunikację autobusową oraz komunikację szynową. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 r. wśród 210 użytkowników transportu miejskiego. W ramach badań określono preferencje i satysfakcję pasażerów transportu publicznego, bazując na ocenie poszczególnych atrybutów jakościowych, deklarowanych bezpośrednio przez pasażerów. Cechy komunikacji miejskiej o kluczowym znaczeniu dla użytkowników transportu miejskiego to częstotliwość kursowania pojazdów oraz koszty podróży (ceny biletów). Z przeprowadzonych badań wynika, że w większości mieszkańcy Gaziantep są zadowoleni z poziomu jakości usług świadczonych przez publiczny transport zbiorowy. W ramach oceny satysfakcji ankietowani pasażerowie z Gaziantep najlepiej ocenili następujące cechy jakości publicznego transportu zbiorowego: bezpośredniość podróży – bez przesiadek (średnia ocena 3,07) oraz dostępność sieci komunikacyjnej (średnia ocena 2,99). Z kolei najsłabsze cechy komunikacji miejskiej w aglomeracji tureckiej w opinii pasażerów to głównie bardzo słabo rozwinięty system informacji pasażerskiej oraz zły stan techniczny środków transportu publicznego.
EN
The article presents the urban transport system in Gaziantep including bus and rail transport. The results of survey carried out in 2015 among 210 users of urban transport are demonstrated in the article. The study has identified passengers preferences and satisfaction with public transport based on an assessment of individual quality attributes, declared directly by passengers. Passengers indicated the following key features of urban transport: the frequency of vehicles and travel expenses (ticket prices). The study indicates that the inhabitants of Gaziantep are satisfied with the level of public services provided by the public transport. In reference to the satisfaction from the features of public transport, the highest rating among surveyed passengers of Gaziantep is given to the directness of journey (average rating 3.07) and the transport network accessibility (average score 2.99). In the opinion of passengers the weakest transport features are: mainly poorly developed passenger information system and bad condition of the public transport fleet.
EN
This paper is related to the practical approach to logistics strategies in enterprises and advanced practical applications. This article presents an analysis and solution to a specific problem, which is the subject of transport in the enterprise. It presents an analysis based on Make-or-Buy decision involving the selection of best internal or external transport service. It will be used for an exemplary production company. This case study presents the basis for the construction of logistics strategy of the company as a competitive advantage in the market.
PL
Niniejszy artykuł jest związany z praktycznym podejściem do strategii logistycznych w przedsiębiorstwach i zaawansowanych zastosowań praktycznych. Przedstawiono tu analizę i rozwiązanie konkretnego problemu decyzyjnego, jakim są usługi transportu w przedsiębiorstwie. Przeprowadzono analizę na podstawie decyzji Make-or-Buy pozwalającej na wybór najlepszych usług transportu wewnętrznego lub zewnętrznego. Przykład taki omówiono dla przykładowego przedsiębiorstwa produkcyj-nego. Opracowanie takiej analizy stanowi podstawę do budowy strategii logistycznej firmy niezbędnej dla zwiększenia jej przewagi konkurencyjnej na rynku.
EN
The paper deals with the problem of service quality, quantification of the level of quality and evaluation of service quality in freight road transport companies. The impact of the transport service quality on the performance of road freight transport is necessary to quantify a level of service quality but also define and objectively evaluate the performance of road freight transport with the help of an appropriate set of performance indicators and methods. For examining relation and quantification of the transport service quality impact in road freight transport it is necessary to apply the appropriate method. This paper includes practical application of particular method, as well.
PL
W artykule zajęto się problemem jakości usług, kwantyfikacji poziomu jakości i oceny jakości usług w towarowych przewoźników drogowych. Określenie wpływu jakości usługi transportowej na wydajność drogowego transportu towarowego jest niezbędne do wyznaczenia poziomu jakości świadczonych usług, ale również zdefiniowania i obiektywnej oceny wydajności drogowego transportu towarowego za pomocą odpowiedniego zestawu wskaźników i metod działania. Do badania relacji i kwantyfikacji wpływu jakości usługi transportowej w drogowym transporcie towarowym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej metody. Artykuł ten zawiera również opis praktycznego użycia określonej metody.
PL
W artykule podniesiony jest problem nurtujący środowisko pracowników naukowych i praktyków z dziedziny transportu miejskiego, a dotyczący zwyżki kosztów, dopłat z budżetu do transportu miejskiego, cen taryfowych oraz ograniczenia samozaspokojenia podróży po mieście samochodem osobowym. Celem artykułu jest wskazanie możliwości rozwiązania dwóch istotnych problemów: jak zwiększyć przychody, aby ograniczyć kwoty dopłat z budżetu do publicznego transportu zbiorowego, oraz jak zwiększać podaż, aby zachować względną równowagę z popytem. Dla udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytania, przedstawiono metodykę ustalania podaży usług publicznego transportu zbiorowego, opartą na podstawowych kategoriach ekonomicznych i wytycznych teorii ekonomii. Na wstępie rozważań ustalone zostały zależności pomiędzy kosztami stałymi, zmiennymi a przychodami. Podane zależności pozwalają przewidywać, jak wzrosną dopłaty z budżetu miasta przy wzroście podaży. Zaprezentowany został wpływ elastyczności cenowej popytu na przychody ze sprzedaży biletów. Opisane zostały walory wyższej wartości przemieszczania się własnym samochodem w kontekście wartości usługi realizowanej przez publiczny transport zbiorowy. Osoby – prosumenci – uznają, że ich sposób samozaspokojenia przemieszczania się po mieście ma większą dla nich wartość niż znacznie niższa cenowo usługa publicznego transportu zbiorowego. Niska cena taryfowa substytucyjnej usługi nie jest parametrem zachęcającym osoby do ograniczenia podróży samochodem osobowym na obszarze miasta. Zmiana ceny taryfowej na wyższą nie wpływa istotnie na spadek popytu, a zwiększa przychody. Koniecznością jest ograniczenie wartości samozaspokojenia przemieszczania się samochodem osobowym po mieście. Obok podnoszenia wartości usług publicznego transportu zbiorowego to sposób na zwiększenie popytu. Podaż z kolei powinna być zawsze większa od popytu.
EN
The aim of this article is to present solutions for two major problems: how to increase revenue in order to reduce the amount of subsidies from the budget to public transport and how to increase supply to maintain a relative balance with demand? To answer above questions, the methodology for determining the supply of public transport services has been presented based on the basic economic terms and guidelines of economic theory. The influence of the price elasticity of demand on revenue from ticket sales was presented. The advantages of greater value of own car mobility, have been described in the context of public services carried out by public transport. People – prosumers recognize that their way of self-gratification to move around the city has more value to them than lower priced public transport service. Low price tariff of substitution service is not an encouraging parameter for people to reduce car travel in the city area. There is a need to reduce the value of self-gratification to move around the city by car. Next to enhance the value of public transport services is a way of increasing demand.
PL
Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej wszelkiego typu jest uzyskanie jak największego zysku. Jest wiele dróg prowadzących do osiągnięcia tego celu. Jedną z nich jest ograniczanie kosztów na wszystkich polach, na których jest to dopuszczalne. Do takich pól niewątpliwie należy szeroko pojęty koszt usługi transportowej. Na jego wartość wpływ ma szereg czynników zależnych i niezależnych od danej firmy. W artykule przedstawiono przykłady zastosowanych oszczędności w przykładowej firmie branży spożywczej. Zaproponowane oszczędności dotyczyły działalności transportowej.
EN
The main purpose of doing business of any kind is to achieve the highest possible profit. There are many routes to achieve this aim. One of these is to reduce the costs at all the fields where this is acceptable. These fields undoubtedly should be broadly understood cost of the transport service. Its value is affected by many factors dependent and independent of the company. The paper presents examples of the savings used in an exemplary food industry company. The proposed savings are related to transport activities.
PL
Celem artykułu była ocena jakości usług wykonywanych przez przewoźników niskokosztowych przewoźników lotniczych (LCC) przez pasażerów. Część teoretyczna koncentruje się na przeglądzie literatury i analizy, biorąc pod uwagę charakter usług transportowych i ich jakości oraz ich odniesienie do usług rynku transportu lotniczego. Dokonano również analizy modelu LCC. Wyniki pozwoliły na określenie mocnych i słabych stron usług świadczonych przez przewoźników tanich linii lotniczych. Wskazywali oni również kierunek zmian usług.
EN
This study aims to evaluate service quality performed by low cost airline carriers based on the level of passengers’ satisfaction. The theoretical part focuses on the literature review and analysis considering the nature of services, their quality and formation by marketing, with reference to services of the air transportation market. The low - cost model was characterized and service offer of low cost carriers was presented. In the empirical part, the research carried among passengers was shown and analyzed. The results allowed for the identification of strengths and weaknesses of services performed by low cost airline carriers. They also indicated the direction of changes desired by passengers for the services offered.
10
Content available Usługi transportowe w obsłudze ruchu turystycznego
PL
[...]Wychodząc z założenia, że podstawą turystyki jest przemieszczanie się osób do miejscowości i obszarów charakteryzujących się atrakcyjnymi walorami turystycznymi, to transport zapewniający to przemieszczanie wpływa na rozwój i uprawianie turystyki. Zatem usługi transportowe należą do podstawowych usług warunkujących kształtowanie ruchu turystycznego. Pełnią przede wszystkim funkcję komunikacyjną umożliwiającą turyście zarówno dotarcie, jak i przemieszczanie się w miejscu destynacji turystycznej. W obsłudze ruchu turystycznego bardzo ważny jest wybór środka transportu przez potencjalnego turystę, Wybór ten uzależniony jest przez wiele różnorakich czynników. W opracowaniu autorzy dokonali próby zbadania preferencji turystów w tym zakresie.[...]
EN
Poland's accession into the European Union (EU) has had a huge impact on the country's tourism sector. Thanks to EU funding, tourist infrastructure was developed, which greatly contributed to the improvement of the quality of tourism services offered. Another important factor was Poland's joining of the EU Schengen zone, and associated with it increased tourists volume. Since transportation is a basic and fundamental service in tourism, it has an impact on tourist traffic. The ability of people to transport themselves to attractive tourist sites is the groundwork of tourism, and therefore, the transportation that facilitates this movement dramatically influences tourism development and people's participation in it. This correlation can be analyzed on a macro scale, as well as on a micro scale, at the destination site. Selection of a suitable means of transportation is a very important decision for a prospective traveler. There are several criteria for deciding on the best transportation method to use, such as the goals and type of the trip, the quality standards of the means of transportation, the cost of the journey, and the distance and the geographic location of the destination. The authors analyzed transportation services offered in tourism, and conducted an investigation to determine choice means of transportation in selected recreation and tourism activates. Additionally, they analyzed factors that influence the decision process in selecting means of transportation.
EN
In the first part of the article describes the main factors influencing the development of outsourcing and the benefits from the use of the outsourcing companies. Currently in Poland the services industry what is TLS represents only about 15% of the companies using the outsourcing services. In the second part discusses the courier services market in Poland. Shown the small businesses that support the delivery and local markets indicated the nature of the collaboration that occurs between courier companies of different size. Large companies benefit from outsourcing services practically just entrust to small companies local services on the last stage of the transport chain, i.e. delivery from local storage to the individual client. Small courier companies mostly use outsourcing services to the long-range transportation and to the storage of outside company. In the courier industry outsourcing services is becoming more and more widespread among both small businesses as well as those dominant on the market.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono główne czynniki wpływające na rozwój outsourcingu oraz korzyści płynące z wykorzystania outsourcingu w firmach. Obecnie w Polsce branża usługowa jaką jest TLS stanowi tylko około 15% przedsiębiorstw korzystających z usług outcourcingowych. W drugiej części omówiono rynek usług kurierskich w Polsce. Zwrócono uwagę na małe przedsiębiorstwa kurierskie obsługujące rynki lokalne oraz wskazano charakter współpracy występujący pomiędzy przedsiębiorstwami kurierskimi różnej wielkości. Duże przedsiębiorstwa korzystają z usług outsourcingowych praktycznie tylko podzlecając małym przedsiębiorstwom lokalnym wykonania usług na ostatnim etapie łańcucha transportowego, tj. dostarczenie przesyłki z magazynu lokalnego do klienta indywidualnego. Małe firmy kurierskie natomiast częściej korzystają z outsorucingu podzlecając usługi przewozu na dalekie odległości oraz korzystając z powierzchni magazynowej firm zewnętrznych. W branży kurierskiej outsourcing usług jest coraz bardziej powszechny zarówno wśród małych przedsiębiorstw jak i tych dominujących na rynku.
PL
W pracy przedstawiono problematykę występowania i wpływu zaburzeń losowych na czas międzynarodowej obsługi transportowej. Opracowano wskaźniki efektywnościowe oraz opisano szczegółowo wszystkie składowe czasu międzynarodowej obsługi transportowej z uwzględnieniem czasów głównych zaburzeń procesu. Przeprowadzono obliczenia szczegółowych wskaźników efektywnościowych oraz całkowitego wskaźnika efektywności obsługi międzynarodowej dla reprezentatywnych tras. Trasy te są zróżnicowane pod względem długości i wszystkie przebiegają przez terytorium Polski do zewnętrznej granicy UE
EN
The paper presents the problem of the occurrence and impact of disturbances on time of the international transport service. Efficiency indicators have been developed. The time of international transport service and all of components of this time describes in this article. The calculation of relevant efficiency indicators and the calculation of total efficiency indicator has been presented for all routes of the international transport service. These routes have different lengths and all of them pass though Polish territory to the external border of the EU.
PL
Artykuł dotyczy rozwiązań umożliwiających doskonalenie jakości usług transportowo-spedycyjnych poprzez funkcjonowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2009 ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru jakości realizowanych procesów. W artykule określono determinanty jakości w usługach transportowo-logistycznych oraz ich relację z procesami systemu zarządzania jakością. Na tej podstawie opracowano zestaw mierników stanowiących komplementarny zbiór pozwalający na ocenę skuteczności, efektywności, terminowości oraz jakości realizowanych działań. Zostały one przyporządkowane procesom podstawowym oraz pomocniczym. Przedstawione analizy i propozycje usprawnień w zakresie pomiaru procesów i stosowanych mierników mają swoje źródło w badaniach dotyczących pomiaru skuteczności systemów zarządzania jakością i narzędzi wykorzystywanych do tego celu. Badanie zostało przeprowadzone w przedsiębiorstwie PKS International CARGO S.A.
EN
This article applies to solutions allowing improvement of the quality of transporting and shipping services with the help of the operation of the quality management system in accordance with the requirements of ISO 9001: 2009 with the particular emphasis on the measurement of the process quality. In the paper, the determinants of quality in transportation and logistics services as well as their relationship with the processes of the quality management system were identified. On this basis, a set of measurements, which make a complementary set, enabling the assessment of effectiveness, efficiency, timeliness and quality of the implemented measurements, were developed. The presented analysis and improvement suggestions, in the case of process measurement and used measurement tools, have their origins in studies concerning the effectiveness of quality management system measurements and tools used for this purpose. The research was conducted in the company PKS International CARGO SA.
PL
Podstawową usługą na rynku usług logistycznych wynikającą z konieczności przemieszczania dóbr lub osób z miejsca na miejsce jest usługa transportowa. Wiąże się ona z przekazaniem przez zleceniodawcę ładunku, natomiast podstawowy zakres czynności jest wyznaczony przez zadanie zmiany lokalizacji tego ładunku z punktu wysyłkowego do punktu odbioru. Celem niniejszej pracy jest próba oceny wpływu współpracy z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi logistyczne w zakresie transportu chłodniczego na zadowolenie firmy. Zakres badań obejmował pozytywny i negatywny wpływ współpracy usługodawcy na satysfakcję firmy. Badania przeprowadzono w oparciu o opracowany kwestionariusz ankiety badawczej skierowanej do nabywców usług logistycznych. Podmiotami biorącymi udział w badaniach byli klienci korzystający z usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego w Polsce. Należeli do nich producenci i dystrybutorzy produktów żywnościowych, producenci i dystrybutorzy produktów leczniczych, hipermarkety, branżowe sklepy oaz apteki.
EN
The basic service on the market of logistic services, which is results of transport people and goods in place to place is transport service. It is connected with transfer ordering party of freight, in turn the basic extent of activities is determined by function of change location this freight in point of shipment to receipt. The aim of this paper is the evaluation influence of cooperation of logistics providers on contentment of company. The study area involved the following aspects: positive and negative influence of cooperation on satisfaction company. The research was conducted on the basis of the questionnaire designed for purchasers of logistic services. The subjects of the research were companies which are using refrigerated transport. To this group belongs: producers and distributors of food products, producers and distributors medicinal products, hypermarkets, local shops and pharmacies.
PL
W artykule omówiono znaczenie jakości usług transportowych w obliczu wielu zagrożeń dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa i jakości przewozów. Uwagę zwrócono na podstawowe problemy jakości, charakteryzując różne jej definicje. Przedstawiono główne postulaty zarówno klientów, jak i przewoźników w aspekcie ich oczekiwań dotyczących jakości otrzymywanych i świadczonych usług. Omówiono też przykładowe charakterystyki jakości usług transportowych.
EN
The article discusses significance of the quality of transport services in view of many dangers concerning mainly safety and quality of the haulage. The attention has been paid to the essential quality problems, with various definitions of them characterised. There are main recommendations of the clients and carriers presented in the context of the expectations concerning the quality of the services received and provided. The examples of the transport services quality characteristics have also been discussed.
PL
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest analiza i ocena wybranych usług komunikacji zbiorowej na przykładzie gminy Miasta Radomia, przedstawiona na tle istotnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu pasażerskiego. Pierwsza część referatu, mająca charakter rozważań teoretycznych, dotyczy uwarunkowań kształtujących popyt na przewozy zbiorowe, ze szczególnym uwzględnieniem istoty i znaczenia postulatów przewozowych. W drugiej zaś, rozważania teoretyczne poparto prezentacją wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Pracownię Badań Rynku Transportowego z udziałem studentów Wydziału Transportu i Elektrotechniki w 2011r., w ramach projektu "Tempo 30, Tempo 70"., dotyczących oceny przez usługobiorców wybranych usług transportowych komunikacji i rozwoju komunikacji zbiorowe w Radomiu.
EN
The subject of this paper is the analysis and evaluation of selected public transport services in the community of Radom, presented on the background of significant determinants of functioning and development of urban passenger transport. The first part of the paper’ considerations is theoretical, concerns on the conditions which shape the demand for the public transport, with particular emphasis on the nature and importance of the traffic demands. In the secend part, the theoretical considerations supported the compelling presentation of survey results conducted with students of the Faculty of Transport and Electrical Engineering by the Laboratory of Research of the Transport Market in 2011., within the project " the Tempo 30 and Tempo 70"., concerning on the customer rating of the selected communication transport services and development of public transport in Radom.
17
Content available remote Dostępność transportowa jako przedmiot analizy teoretycznej
PL
W wielu pracach ekonomicznych oraz publicystycznych, a także licznych dokumentach (rządowych i samorządowych) wskazuje się na istotną rolę dostępności transportowej jako czynnika sprzyjającego wzrostowi oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Brakuje jednak szerszej wykładni pojęć czy też systematyki odnoszącej się do omawianego zagadnienia. Najczęściej pojęcie dostępności transportowej odnoszone jest do liniowej infrastruktury transportu.
EN
In the article there was made an attempt to sort the definitions, the classifications out and indicating factors which form transport availability. Transport availability as the economic category is located both in the area of supply of services as well as transport needs. Moreover, one should recognize the transport availability as the crucial factor supporting the growth and for the social-economic development. Improvement of the availability, giving the feeling of specific bringing market closer, increases cooperation within the framework of social division of labour, supports the improvement of productivity, efficiency of labour or also reduces labour costs, improves internal and interregional cohesion. The significance of transport availability issue results from the role performed by transport. Transport availability can be analysed in many aspects. In literature a spatial, temporal, economic and information aspect is most often underlined. Generally taking to main factors forming the transport availability can number transport infrastructure: point and linear as well as transport services.
18
Content available remote Analiza usługi transportowej w wybranym przedsiębiorstwie sektora TSL
PL
Podstawowym działaniem realizowanym na rynku TSL jest usługa transportowa. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w całej gospodarce, umożliwiając sprawne i efektywne funkcjonowanie wszystkich jej działów. Uwzględniając częstotliwość, zakres i rolę realizowanych usług transportowych, bardzo istotnego znaczenia nabiera konieczność przeprowadzania jej analizy. Wnioski z przeprowadzonej analizy mogą stać się podstawą do identyfikacji występujących nieprawidłowości oraz wprowadzania zmian, które będą je eliminować. W praktyce, do przeprowadzania analizy usług transportowych wykorzysty­wanych może być wiele różnych technik i narzędzi badawczych. W artykule przeprowadzono analizę wybranej usługi transportowej z wykorzystaniem mapowania procesów oraz analizy TUL.
EN
Transport services is a basic activity executed on TSL market. Transport perform a key role in economy and enable efficient running each section of economy. Come into a essential prominence to take analysis into a consideration their frequency, scope and role. Analysis conclusions can be a basis of existing abnormality identitification and implement repairing modification. In practise to make transport analysis lot of research technics and tools can be used. This article show an analysis of one, selected transport service using process mapping and TUL analysis.
19
Content available remote Modelowanie oceny jakości usług transportowych
PL
W okresie coraz większej konkurencji wśród przedsiębiorstw transportowych, właściwa obsługa klientów, w tym użytkowników i zleceniodawców usług transportowych, jest sprawą kluczową. Ważnym problemem stała się ocena jakości świadczonej usługi. Zasadniczym jej celem jest uzyskanie informacji na temat: - zadowolenia (satysfakcji) klientów ze zrealizowanej usługi transportowej, - obszarów złej jakości i możliwości ich eliminowania, - podejmowania decyzji biznesowych w zakresie planowania i realizacji usługi transportowej, - możliwości uzyskania przez przedsiębiorstwo transportowe certyfikatu lub zezwolenia na realizację usługi transportowej, - możliwości doskonalenia: • jakości usługi transportowej, • procesów transportowych i organizacyjnych, realizowanych przez przedsiębiorstwo transportowe, • oferty przedsiębiorstwa transportowego, • metod zdobywania nowych klientów, • optymalizacji kosztów. W pracy przedstawiono metodę modelowania, służącą eksperckiej ocenie jakości usług transportowych. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zagadnieniom modelowania procesowego, matematycznego i neuronowego. Sztuczne sieci neuronowe wykorzystano jako narzędzie wspomagające podejmowane decyzje. Istotnym aspektem w pracy inżyniera logistyka jest bowiem stosowanie technik komputerowych, a decyzje o procesach realizacji usług transportowych powinno być wspierane metodami i narzędziami matematyczno-informatycznymi. Podejmujący decyzje musi dysponować dużym doświadczeniem i wiedzą, aby być w pełni przekonanym, że wypracowane decyzje są słuszne i obiektywne. Tak będzie, jeśli proces decyzyjny oparty będzie na faktach, tzn. zgodnie z jedną z podstawowych zasad zarządzania jakością - "podejmowanie decyzji na podstawie faktów". W pracy przedstawiono zatem narzędzie, przy którego wykorzystaniu można stwierdzić, że w procesach realizacji usługi transportowej i oceny ich jakości: - podejmowane decyzje są poparte faktami, - obiekty oceny spełniają wymagania dotyczące jakości, - zdefiniowane zostały obszary doskonalenia jakości. Dociekania zawarte w pracy skupiły się na szybko rozwijających się w ostatnich latach metodach wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, które w ocenie jakości usługi transportowej są metodami niedocenionymi. Praca jest wynikiem badań naukowych i praktycznych doświadczeń w obszarze oceny jakości, realizowanych w Zakładzie Systemów Jakości i Zarządzania Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, akredytowanej jednostce certyfikującej systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem informacji. Modelowanie oceny jakości usług transportowych oparto na praktycznym wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, do zbudowania których wykorzystano dane z rzeczywistych procesów certyfikacji realizowanych w Zakładzie Systemów Jakości i Zarządzania WAT.
EN
At the time of ever growing competition among transport firms, proper service provided to customers, including transport services (TS) users and ordering parties, is of prime concern. The evaluation of the quality of service being provided has become an important problem. An essential objective is obtaining information on: - client's satisfaction with the TS received, - low quality areas and possibilities of their elimination, - making business decisions about planning and conducting TS, - possibility of obtaining a certificate by a transport firm or a permit to conduct TS, - possibility of improving: - TS quality, - transport and organisationa1 processes, conducted by the transport firm, - transport film's offer, - method of obtaining new clients, - costs optimisation. The paper presents the modelling method for expert evaluation of TS quality. Especially great attention has been paid to process, mathematical and neural modelling. Artificial neural networks (ANN) have been used as a support tool in the decision making. A fundamental aspect of the logistics engineer's work is the application of computer technology, and decisions on conducting TS should be supported by mathematical and IT methods and tools. The decision maker has to have great experience and knowledge, to be absolutely sure that the decisions reached are correct and objective. It will be so if the decision making process relies on facts - in accordance with one of the fundamental rules of quality management - "making decisions based on facts". The paper presents a tool developed to make sure that in the course of conducting TS and their quality evaluation processes: - decisions made are supported by facts, - objects of evaluation meet quality requirements, - areas of quality improvements have been defined. The author's deliberations have concentrated on, fast developing in recent years, methods of artificial neural networks, which in the field of quality assurance are rather unappreciated. The paper is the result of the author's scientific research and practical experience in the quality assurance field, conducted at the Quality Systems and Management Department (QSMD), currently the Faculty of Mechanical Engineering of the Military University of Technology, an accredited unit certificating systems for managing quality, environment, health and safety at work, food and information safety. Modelling of the transport service quality evaluation has been based on practical application of artificial neural networks, for building of which data from real certification processes conducted at QSMD have been used. The introduction (chapter 1) of the paper presents the essence of transport services and methods for modelling their quality evaluation. The state of the problem has been presented, by conducting analytical and critical study of literature on the topic of this work. The research problems, objective and scope of this paper have been described. The contents of the second chapter include quality problems of transport services. The essence of quality was described, as well as its main elements. Examples of transport services quality characteristics have been presented and attention paid to aspects of quality improvement. Analysis and review of quality improvements methods of transport services have been made. The third chapter presents process modelling principles of transport service quality assessment. Analysis of selected elements of the model was conducted. The fourth chapter is devoted to mathematical modelling of quality assessment, thus mathematical relationships between quality evaluation of transport services and selected processes have been presented. The fifth chapter describes neural modelling of the transport services quality. An algorithm for creating the neural model is shown, as well as data sources for the artificial neural network, method of teaching it and testing. Presented are also neural assessment models of such processes as: risk estimation during realization of the transport service, managing configuration, measurement processes and measuring equipment. The sixth chapter contains an example of the model's verification. The summary discusses test results obtained and includes an analysis of the work progress extent. There is also evaluation of the solutions to the formulated research problems. Based on the cognitive experience gained in the research, suggestions were made for further scientific work on the application of artificial neural networks in transport service quality assurance.
PL
Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W artykule przedstawiono system taryfowo-biletowy, stosowany w komunikacji miejskiej w gminach województwa śląskiego.
EN
Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-ticket system applied in municipal transport of municipal corporations of Upper Silesia Voivodeship.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.