Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ureaza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Węglan wapnia CaCO3 jest substancją szeroko rozpowszechnioną w przyrodzie i znajduje liczne zastosowania praktyczne. W przyrodzie jego biomineralizacja jest między innymi wynikiem procesów strącania indukowanych mikrobiologicznie. Jednym z nich jest strącanie indukowane przez bakterie ureolityczne. Proces ten, jeśli prowadzony biomimetycznie, zachodzi w łagodnych warunkach i co ważne, może być zastosowany w warunkach polowych in situ. W ten sposób stanowi on ekoprzyjazną i energooszczędną technikę do wykorzystania jako ekologiczna alternatywa dla obecnie stosowanych technik w wielorakich obszarach inżynieryjnych. W obszarach tych wytrącany CaCO3 spełnia rolę czynnika remediacyjnego i cementującego, na przykład w celu (1) oczyszczania wód z jonów metali toksycznych i radionuklidów, (2) wzmacniania i konsolidacji gruntu i piasku, (3) uszczelniania formacji geologicznych, (4) naprawy obiektów budowlanych i (5) ochrony powierzchni tych obiektów warstwami ochronnymi. Choć stosowana z powodzeniem w sektorze ochrony i restauracji budowli historycznych, technika ta pozostaje ciągle na etapie badań i procesów optymalizacyjnych. By stać się w pełni niezawodną i ekonomiczną techniką wymaga ona dalszych badań, których zadaniem jest rozwiązanie ograniczeń i parametryczna optymalizacja, oraz testy w pełnowymiarowych eksperymentach polowych. Jest to zadanie interdyscyplinarne dla inżynierów budownictwa, geologów, chemików, mikrobiologów i konserwatorów zabytków, którego efektem będzie wprowadzenie tej ekoprzyjaznej i innowacyjnej techniki na rynek inżynierski do wykorzystania w inżynierii środowiska i lądowej, geotechnice i konserwacji zabytków. W kontekście ekopotencjału i innowacyjności tej techniki, w niniejszym artykule przedstawiono jej podstawy, obszary jej zastosowań oraz zalety i ograniczenia.
EN
Calcium carbonate (CaCO3) is a substance widespread in nature and used in numerous practical applications. In nature, its biomineralization relies, among others, on microbiologically induced precipitation processes. One of such processes is precipitation induced by ureolytic bacteria. If performed in a biomimetic manner, the process is carried out under mild conditions and, most importantly, can be employed in field applications in situ. Therefore, the process constitutes an eco-friendly and energy-saving technique to be used as an ecological alternative to conventional techniques in a variety of engineering fields. In these fields, CaCO3 serves as a remediating and cementing agent, for instance to (1) clean waste- and groundwater from toxic metals and radionuclides, (2) strengthen and consolidate soil and sand, (3) seal geological formations to enhance oil recovery and geologic CO2 sequestration, (4) repair stone and concrete structures, and (5) cover surfaces of these structures with protective layers. Although already in use in the sector of protection and renovation of stone monuments, to date the technique has remained mostly under research and optimization. To become fully implementable as a reliable and economically viable technique, it still requires further research in order to address its limitations, focus on parametrical optimization, up-scaling and life-size field experiments. All these, in an interdisciplinary effort of geologists, microbiologists, chemists, civil engineers and conservators of historic monuments, will move this eco-friendly and innovative branch of engineering from laboratory to field applications in the environmental and civil engineering, geotechnology and conservation of historic buildings. Given its eco-potential and innovativeness, in this study the principles of the technique, advantages, possible applications and challenges are reviewed.
EN
Jack bean urease has been used as a good catalyst for hydrolysis of urea in various applications such as biotechnology and biomedical engineering. The wide range of applications require proper understanding of the thermal inactivation of the enzyme. Consequently, the theoretical analysis of the enzyme kinetic of the thermal inactivation is required. In this paper, a new iterative method proposed by Daftardar-Gejiji and the Jafari method is applied to analyse the kinetic of thermal inactivation of jack bean urease (EC3.5.1.5). The kinetics of the urease consist of three-reaction steps and included the Arrhenius equation for temperature-dependent rate constants as well as the temperature change in the initial heating period. The approximate analytical solutions are verified with results of numerical method using Runge-Kutta with the shooting method, and good agreements are established between the results of the methods. From the analytical investigation, it is established that the molar concentration of the native enzyme decreases as the time increases while the molar concentration of the denatured enzyme increases as the time increases. The time taken to reach the maximum value of the molar concentration of the native enzyme is the same as the time taken to reach the minimum value of the molar concentration of the denature enzyme. It is hoped that the information given in this theoretical investigation will assist in the kinetic analysis of thermal inactivation of the experimental results over handling rate constants and molar concentrations.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie mikrobiologicznego procesu otrzymywania osadu wapnia (MICP, z ang. Microbially Induced Calcite Precipitation). Podstawą technologii MICP jest aktywność komórek bakterii, które są w stanie zmagazynować produkt metaboliczny CO32-, który następnie reaguje z jonami wapnia w środowisku naturalnym, w wyniku czego uzyskiwana jest struktura minerału. Bakterie ureolityczne, prowadzące proces hydrolizy mocznika przy udziale enzymu ureazy, okazały się najefektywniejsze przy tworzeniu osadu węglanu wapnia, a tym samym najbardziej odpowiednie do celów biocementacji gruntów. Artykuł przedstawia przegląd metod hodowli bakterii oraz prac eksperymentalnych mających na celu osiągnięcie najlepszych parametrów badanego materiału.
EN
The aim of the paper is to present and describe the use of microbially induced calcite precipitation process (MICP). The basis of MICP process is bacterial metabolic activity which thereby promotes the precipitation of calcium carbonate in the form of calcite. Ureolytic bacteria that hydrolyze urea, proved to be the most effective to perform precipitation of calcium carbonate. Therefore their application seems to be beneficial in the processes biocementation of soils. The paper presents the methods of obtaining the urease active bacteria and describes laboratory methods in order to achieve the best strength parameters of tested soil.
4
Content available remote Ocena strat amoniaku z nawozów modyfikowanych inhibitorami ureazy
PL
Przedstawiono wyniki badań podatności nawozów zawierających jon amidowy do utraty azotu w formie gazowego amoniaku. Badaniom poddano zarówno nawozy już obecne na rynku (mocznik, RSM, Pulaska), jak i opracowane oraz testowo wyprodukowane przez Zakład Nawozów Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (USP oraz saletromocznik). Stwierdzono, że chemiczne wiązanie mocznika poprzez wiązania koordynacyjne nie ma znaczącego wpływu na odporność jonu amidowego na przemianę w jon amonowy pod wpływem ureazy. Dodatek komercyjnego inhibitora ureazy zahamował aktywność tego enzymu i znacząco ograniczył emisję gazową amoniaku ze wszystkich badanych nawozów.
EN
Com. BuNHP(S)(NH₂)₂ urease inhibitor was added to 3 com. and 2 exptl. fertilizers to study NH₃ evolution from soil for 7 days. The retardation of NH₃ losses was 82–87% in all cases when compared to the control group (without ihibitor).
PL
W glebie pobranej po dwuletnim doświadczeniu wazonowym oznaczono aktywność ureazy, dehydrogenazy i zawartość azotu. W doświadczeniu uwzględniono trzy czynniki: 1 – ilość Ni w glebie (0, 75, 150 i 225 mg kg-1 gleby); 2 – wapnowanie (0 i Ca wg 1 Hh); 3 –materiały organiczne (słoma żytnia i węgiel brunatny). Rośliną testową była kupkówka pospolita, której w każdym sezonie wegetacyjnym zebrano po 4 pokosy. Analizowano glebę po każdym pokosie trawy, w obu latach doświadczenia. Stwierdzono, że Ni w dawce 75 mg kg-1 gleby aktywuje badane enzymy, natomiast dawki większe powodują ich wyraźną dezaktywację. Zarówno wapnowanie jak i materiały organiczne ograniczały negatywny wpływ większych dawek niklu na aktywność dehydrogenaz i ureazy. Jednocześnie słoma i węgiel brunatny powodowały niewielkie zwiększenie zawartości azotu w glebie.
EN
In soil sampled after a two-year pot experiment, the activity of urease and dehydrogenase and content of nitrogen have been determined. The experiment included three factors: 1. the amount of nickel added to the soil (0, 75, 150 and 225 mg kg-1 of soil), 2. liming (0 and Ca according to 1 Hh hydrolytic acidity), 3. organic materials (straw of rye and brown coal). Test plant was cocksfoot, which four cuts were collected in each growing season. It was found that nickel added to the soli in dose of 75 mg kg -1 activates enzymes studied, whereas higher doses cause them explicit deactivation. Both liming and waste organic materials limited the negative effect of higher doses of nickel on the activity of dehydrogenase and urease. Simultaneously, both straw and brown coal caused a slight increase in the amount of nitrogen in the soil.
PL
Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby kadmem na aktywność fosfatazy kwaśnej, fosfatazy alkalicznej oraz ureazy. Doświadczenie wykonano w warunkach laboratoryjnych w 3 powtórzeniach. Glinę piaszczystą zanieczyszczono kadmem w postaci wodnego roztworu CdCl2-2,5H2O w ilości odpowiadającej: O, 20, 40 oraz 60 mg Cd2+ kg-1 s.m. gleby. Materiał glebowy inkubowano w temperaturze 25 °C utrzymując wilgotność równą 50% kapilarnej pojemności wodnej. Aktywność fosfatazy kwaśnej, fosfatazy alkalicznej oraz ureazy oznaczono w 15. i 90. dniu doświadczenia. Kadm jest silnym inhibitorem aktywności enzymatycznej gleby. Reakcję enzymów na jego negatywne oddziaływanie można uszeregować następująco: ureaza > fosfataza kwaśna > fosfataza alkaliczna. Wszystkie enzymy okazały się czułymi wskaźnikami zmian zaistniałych po stresie związanym ze wzrastającym zanieczyszczeniem gleby kadmem. Testowany metal spowodował trwałe zmiany w badanej glebie, nie dając jej szansy na osiągnięcie równowagi. Prognozy są bardziej optymistyczne oceniając stan gleby przez pryzmat fosfatazy alkalicznej (RL= 0,107).
EN
The aim of the study was to determine the effect of soil contamination with cadmium on the activity of acid phosphatase, alkaline phosphatase and urease. The experiment was performed in the laboratory conditions with 3 replications. Sandy loam contaminated by aqueous solution of CdCl2•2,5H2O in an amount corresponding to: O, 20, 40 and 60 mg Cd2+ kg-1 DM soil. The soil material was incubated at 25˚C, keeping the 50% of the maximum water capacity. The activity of acid phosphatase, alkaline phosphatase and urease was marked in 15th and 90th day of experiment. Cadmium was a strong inhibitor of the enzymes activity. The range of cadmium inhibitory effects on enzymes was as follows: urease > acid phosphatase > alkaline phosphatase. Urease was the most sensitive of the marked enzymes in soil contaminated with increasing doses of cadmium. Tested metal caused permanent changes in soil, not giving a chance to achieve a balance. Forecasts are more optimistic in assessing the state of the soil only through the prism of alkaline phosphatase (RL= 0,107).
PL
Celem badań było określenie zróżnicowania zawartości N-ogółem (NOG) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu amonifikacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w kwietniu 2007 roku z obu obszarów pobrano po 50 próbek glebowych z punktów zlokalizowanych w sztywnej siatce kwadratów (10m x 10m). Wyniki badań opracowano metodami statystycznymi, a zmienność przestrzenną wybranych parametrów określono za pomocą map rastrowych oraz korelogramów, przedstawiających korelacje przestrzenne badanych zmiennych. Średnia zawartość N-ogółem w glebie płowej wynosiła 0,80 g•kg–1, natomiast w czarnej ziemi 1,80 g•kg–1. Aktywność ureazy mieściła się w zakresie 7,30-19,3 mg NH4 +•kg–1•h–1 w czarnej ziemi oraz 0,16-0,68 mg NH4 +•kg–1•h–1 w glebie płowej, natomiast poziom amonifikacji argininy wynosił średnio 4,09 mg NH4 +•kg–1•h–1 w czarnej ziemi oraz 1,31 mg NH4 +•kg–1•h–1 w glebie płowej. Aktywność nitroreduktazy była zbliżona w obu typach badanych gleb. Wyniki aktywności NR cechowały się wysokim zróżnicowaniem, co potwierdziły współczynniki zmienności wynoszące CV = 41,9% w glebie płowej oraz CV = 106,2% w czarnej ziemi, natomiast aktywność UR i ADA oraz zawartość N-ogółem wykazywała średnie zróżnicowanie (CV od 16 do 35%). Większość badanych zmiennych miała skośność dodatnią, a jedynie wyniki zawartości NOG w czarnej ziemi oraz aktywności UR w glebie płowej wykazywały ujemne wartości skośności. Kurtoza mieściła się w zakresie od –1,369 do 8,909 i dla większość badanych cech była ona dodatnia, co świadczy o większej koncentracji wyników wokół średniej w porównaniu do rozkładu normalnego. W obu badanych glebach najwyższe współczynniki korelacji prostej uzyskano pomiędzy zawartością CORG i NOG. Korelogramy wykazały, że badane zmienne charakteryzowały się zróżnicowaną korelacją przestrzenną, a największą korelację wykazywała aktywność NR w próbkach czarnej ziemi. Mapy przestrzennego rozmieszczenia wyników badanych zmiennych wykazały, że rozmieszczenie wartości każdej z nich wykazywało inny kierunek. Ponadto wartości danej cechy były odmiennie rozmieszczone w obu typach gleb.
EN
The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total-N content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomorze and Kujawy region. 50 soil samples from both study areas were collected in April 2007 in a square sampling grid (90 m x 40 m). The results were evaluated with the use of classic statistical and modern geostatistical methods. Spatial variability of the investigated parameters was evaluated by using empirical semivariograms with adjusted theoretical mathematical model of variograms. Raster maps of the studied properties were drawn. Mean value of total-N content in Luvisol samples was 0.80 g•kg–1, while in case of Phaeozem it amounted to 1.80 g•kg–1. Urease activity ranged 7.30-19.3 mg NH4•kg–1•h–1, while arginine deaminase activity was 4.09 mg NH4•kg–1•h–1 in Phaeozem and 1.31 mg NH4•kg–1•h–1 in Luvisol. The nitrate reductase activity was similar in samples of both types of soils. Differentiation of NR activity was very high, what was confirmed by coefficients of variation values (CV%) amounting for 41.9% in Luvisol and 106.2% in Phaeozem, while UR, ADA activity and total-N content showed a moderate variability (CV = 16-35%). The kurtosis ranged from –1.369 to 8.909 and most of variables studied shown the positive values of this parameter, suggesting higher concentration of the data around the average value compared with the normal distribution. In both soil studied the highest positive correlation coefficients were found between CORG and NTOT content. Correlograms displayed various spatial correlation of properties determined and the highest spatial correlation was calculated for NR activity in Phaeozem. The raster maps showed that the distribution of each variable had the different direction in the area studied and the same variable was distributed diversely in both topsoils.
EN
We discuss a way to estimate results of forest recultivation process of lands affected by brown-coal strip mines in Stryzhivka. Biochemical transformation of organic compounds on affected lands is studied with the help of analysis of soil enzymatic activity as an important part of the process. Results of the analysis let us divide experimental plots into three categories: areas with higher levels of soil enzymatic activity, areas with a certain degree of inhibition of enzymatic activity, and areas with poor levels of enzyme activity. Achieved results show extents of effectiveness of biological stage of lands reclamation from brown-coal strip mines in Stryzhivka.
PL
W artykule przedstawiono wyniki procesu rekultywacji leśnej terenów, na których prowadzona była działalność górnicza kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w mieście Stryzhivka, Ukraina. Zbadano biochemiczną transformację elementów organicznych na tych terenach za pomocą analizy enzymatycznej aktywności gleby. Wynik analizy pozwolił podzielić badany teren na trzy kategorie: obszary o wysokim poziomie enzymatycznej aktywności gleby, obszary o wysokim średnim enzymatycznej aktywności gleby oraz obszary o niskim poziomie enzymatycznej aktywności gleby. Otrzymane wyniki pozwalają określić określić poziom rekultywacji biologicznej terenów, na których prowadzona była działalność górnicza kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w mieście Stryzhivka.
EN
The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total N (NTOT) content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomerania and Cuiavia region. 50 soil samples from both study areas were collected in April 2007 in a square sampling grid (90 × 40 m). The results were evaluated with the use of geostatistical methods. Spatial variability of the investigated parameters was evaluated by using empirical semivariograms with adjusted theoretical mathematical model of variograms. Raster maps of the studied properties were drawn. The concentration of chemical properties (TN, TOC, pHKCl) and the activity of UR and ADA was significantly higher in Phaeozem compared to Luvisol. Only the nitrate reductase activity was similar in samples of both types of soils. To characterise the spatial variability of the properties studied, spherical or mixed (spherical/linear) models with or without the nugget effect (only NR activity in Luvisol), were fitted to the calculated semivariograms. Total N content, NR activity in Phaeozem and ADA activity in Luvisol were in the strong variability class (the nugget effect < 25 %), while UR activity in both soil types and ADA activity in Phaeozem were situated in the moderate variability class (the nugget effect between 25 and 75 %). The ranges of influence calculated for properties studied ranged from 9.0 to 17 m. The raster maps showed that the distribution of each variable had a different pattern on the area studied. A specific variable was distributed in both topsoils in a different way.
PL
Celem badań było określenie zmienności przestrzennej zawartości N-ogółem (TN) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu deaminacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W kwietniu 2007 r. z obu obszarów pobrano po 50 próbek glebowych z punktów zlokalizowanych w sztywnej siatce kwadratów (90 × 40 m). Wyniki zmienności przestrzennej badanych parametrów określono za pomocą empirycznych variogramów oraz map rastrowych. Zawartość parametrów chemicznych (TN, TOC, pHKCl) oraz aktywność UR i ADA były większe w czarnej ziemi w porównaniu do gleby płowej. Jedynie aktywność nitroreduktazy była zbliżona w obu typach badanych gleb. Zmienność przestrzenną badanych parametrów przedstawiono za pomocą sferycznych lub mieszanych (sferyczno-liniowych) modeli semivariogamów. Zawartość N ogółem, aktywność NR w czarnej ziemi oraz ADA w glebie płowej znajdowały się w niskiej klasie zmienności (wariancja samorodka < 25 %) natomiast aktywność UR w obu typach gleb oraz ADA w czarnej ziemi zaliczono do średniej klasy zmienności. Zakresy autokorelacji badanych zmiennych wynosiły od 9 do 17 m. Mapy przestrzennego rozmieszczenia wyników badanych zmiennych wykazały, że rozmieszczenie wartości każdej z nich wykazywało inny kierunek. Ponadto wartości danej cechy były odmiennie rozmieszczone w obu typach gleb.
EN
The aim of the study was to determine the effect of varied content of molybdenum and boron in soil on urease activity. Soil in a three-year pot experiment, to which different amounts of molybdenum (0, 0.05, 0.1 and 0.15 mgMo kg–1 of soil on a one-off basis as an aqueous solution of Na2MoO4 2 H2O) and boron (5, 10, 15 mgB kg–1 of soil as an aqueous solution of borax Na2B4O7 10 H2O) were used for analyses. Orchard grass and crimson clover were cultivated in the experiment. Four re-growths of the test plants were harvested during each vegetation period. Soil during each year of the experiment was analysed, after each re-growth of the test plants. Urease activity was determined by the Hoffman and Teicher method based on colorimetric determination of ammonia following enzymatic hydrolysis of urea. The application of increased amounts of molybdenum significantly increased the enzyme activity in soil samples taken after the grass and clover were harvested. Urease activity in soil samples taken after clover harvest was higher each year than in soil taken after grass harvest. No effect of increasing boron content on urease activity was observed in soil taken after the cultivation of test plants.
EN
During diesel fuel biodegradation in the sandy and the clay soil, changes in bacteria, actinomycetes and fungi counts were determined. These determinations included also the counts of specific microorganism groups, ie diesel fuel-resistant and diesel fuel-metabolising bacteria and amylolytic, proteolytic and lipolytic microorganisms. Also the activity of soil enzymes, ie of urease and acid and alkaline phosphatases, was determined. The obtained results point to the increase of bacteria and fungi counts accompanying diesel fuel biodegradation, with a decrease in the actinomycetes count. A notably large increase was stated for bacteria resistant to diesel fuel and for those capable of its biodegradation, in particular in the soil modified with compost additive. Also an increase in the count of amylolytic and proteolytic microorganisms was observed in soil microflora, but the largest one in that of lipolytic microorganisms. The activity of urease increased only in the clay soil modified with compost, whereas that of acid and alkaline phosphatases increased in the two examined soils, also more distinctly when compost was added. The application of bioaugmentation treatment induced stimulation of microorganism growth, in particular of those resistant to diesel fuel and those capable of its degradation.
PL
Podczas biodegradacji oleju napędowego w glebie lekkiej i ciężkiej określano zmiany liczebności bakterii, promieniowców i grzybów, jak również różnych grup drobnoustrojów: bakterii odpornych na olej napędowy, bakterii zdolnych do biodegradacji oleju napędowego oraz mikroorganizmów amylolitycznych, proteolitycznych i lipolitycznych. Określano także aktywność enzymów glebowych: ureazy oraz kwaśnych i zasadowych fosfataz. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększenie liczebności bakterii i grzybów podczas biodegradacji oleju napędowego, przy równoczesnym zmniejszeniu liczebności promieniowców. Nastąpiło również znaczne zwiększenie ilości bakterii odpornych na obecność oleju napędowego oraz zdolnych do jego biodegradacji, zwłaszcza w glebie modyfikowanej dodatkiem kompostu. Obserwowano także zwiększenie ilości mikroorganizmów amylolitycznych i proteolitycznych, a w jeszcze większym stopniu lipolitycznych. Aktywność ureazy zwiększała się jedynie w glebie ciężkiej modyfikowanej kompostem, podczas gdy aktywność kwaśnych i zasadowych fosfataz rosła w obydwu badanych glebach, również w większym stopniu po zastosowaniu kompostu. Zabieg bioaugumentacji stymulował wzrost mikroorganizmów, zwłaszcza odpornych na olej napędowy oraz zdolnych do jego biodegradacji.
EN
Possibilities of tha application of stabilized enzymic solutions for the estimation of dialysis progress with spectrophotometric method are discussed. The change of absorbance of the solution depends on the content of urea in the effluent dialysate which is added to it.
PL
Przedyskutowano możliwości zastosowania stabilizowanych roztworów enzymatycznych do oceny przebiegu dializy z wykorzystaniem spektrofotometrii. Zmiana absorbancji roztworu zależy od koncentracji mocznika w wypływającym dializacie, który dodaje się do roztworu enzymów.
13
Content available remote Oznaczanie niklu w żywności i próbkach biologicznych
PL
Zaproponowano zmodyfikowaną metodykę oznaczeń dimetyloglioksymianu niklu. Oszacowano oznaczalność graniczną jonów niklu (5ng w paśmie chromatograficznym) oraz skuteczność ich ekstrakcji i oczyszczania (w zależności od rodzaju matrycy, odzysk kształtuje się na poziomie 90÷97 %, odchylenie zaś standardowe nie przekracza ± 0.043). W stosunkowo szerokim zakresie stężeń Ni²⁺ (do 150 ng) uzyskano liniową charakterystykę zmian sygnałów densynometrycznych w funkcji stężenia analitu. Zaproponowane rozwiązania analityczne wykorzystano do badań poziomu niklu w surowicy (w próbkach osobników uczulonych na nikiel) i żywotności.
EN
A modified methodology of determination of nickel dimethylglyoximate was proposed. The detection limit of nickel ions (5ng in the chromatographic band) and the effectiveness of their extraction and purification (the recovery equals to 90÷97 % and the standard deviation does not exceed ± 0.043) were estimated. In a comparatively wide range Ni²⁺ concentration, a linear characteristic of the densitometric signal dependence on the analyte concentration was obtained. The proposed solution was applied to determine to nickel concentration in serum (samples from individuals allergic to nickel) and food.
14
Content available remote Kompozyty ceramiczne formowane z wykorzystaniem wybranych reakcji enzymatycznych
PL
Proces kontrolowanej koagulacji mas lejnych pod wptywem reakcji enzymatycznych (Direct Coagulation Casting) jest od kilku lat tematem prac prowadzonych w Zespole Ceramiki Specjalnej Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Polega on na zateżaniu masy lejnej poprzez wewnętrzną powolną zmianę pH (będącą wynikiem rozkładu pewnych substancji pod wpływem enzymów) wokół każdej cząstki proszku ceramicznego, co jest przyczyną zmiany budowy podwójnej warstwy elektrycznej wokół tego proszku zawieszonego w rozpuszczalniku. W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytów ceramicznych na drodze kontrolowanej koagulacji ceramicznych mas lejnych z Al2O3, nZrO2 lub mieszaniny wodorotlenków cyrkonu, hafnu i itru. Praca polegała na otrzymaniu i zbadaniu właściwości kompozytów zawierających 95% obj. tlenku glinu i 5% obj. domieszki nZrO2, wprowadzonej na dwa sposoby - jako proszek i jako "żel", a następnie na porównaniu otrzymanych wyników. W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań kształtek surowych otrzymanych z ceramicznych mas lejnych z tlenku glinu, z tlenku glinu z 5% dodatkiem nanoproszku tlenku cyrkonu oraz z tlenku glinu z dodatkiem "żelu" o całkowitym stężeniu fazy stałej 54,3% obj., a w tabelach 2-5 - kształtek spiekanych. Rysunki 1-4 przedstawiają kolejne powiększenia kształtki spiekanej otrzymanej metodą DCC z tlenku glinu i "żelu". Uzyskane wyniki badań wskazują na trafność wyboru mieszaniny wodorotlenków cyrkonu, hafnu i itru jako składników kompozytu Al2O3-nZrO2 w miejsce wcześniej stosowanego nZrO2.
EN
The direct coagulation casting by means of enzymatic reactions is the subject of research carried out m the Department of Specialty Ceramics of the Warsaw University of Technology Faculty of Chemistry Division of Inorganic Technology and Ceramics. This method consists in the concentration of the casting slip by internal, slow change of pH (resulting from the decomposition of certain substances by means of enzymes) round each particle of the ceramic powder. This is the reason for the change in the structure of the double electric layer round this powder suspended in a solvent. In the work the results of studies on the obtaining of ceramic composites by direct coagulation casting of slips with Al2O3, nZrO2 or a mixture of zirconium, hafnium and yttrium hydroxides are presented. The work consisted in the obtaining and studying the properties of composites comprising 95 vol.% of aluminum oxide and 5 vol.% of the ZrO2 additive, introduced by two methods - as a powder and as a "gel", and the comparison of the results obtained. Table 1 shows the results of studies of green samples obtained from ceramic casting slips with aluminum oxide, aluminum oxide with a 5 % additive of zirconium oxide nanopowder, and with aluminum oxide with the addition of a gel of total solid phase concentration of 54.3 vol.%. Tables 2-5 show the results of studics of sintered samples. Figures 1-4 show consecutive magnifications of the sintered sample obtained by the DCC method from aluminum oxide and gel. The obtained results of studies show the relevancy of selecting the mixture of zirconium, hafnium and yttrium hydroxides as components of the Al2O3-nZrO2 composite, instead of the earlier used nZrO2.
PL
Przeprowadzono badania laboratoryjne nad wpływem różnych dawek soli Cu(II), Pb(II) i Cd(II) zastosowanych oddzielnie i łącznie na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej, dehydrogenazy i ureazy. Stwierdzono całkowitą inhibicję badanych enzymów pod wpływem największego stężenia (50 mmol/kg gleby). Generalnie wszystkie z zastosowanych w doświadczeniu soli metali ciężkich wpłynęły w większym stopniu inhibitująco na enzymy glebowe niż aktywująco.
EN
Laboratory investigations into the influence of various doses of Cu(II), Pb(II) and Cd(II) salts, applied parately and jointly, on changes in activity of acidic and alkaline phosphetasas and also dehydrogenase and uretase, were carried out. The complete inhibition of enzymes investigated, under the influence of the highest concentration (50 mmol/kg of soil), was stated. Genrally, all of the heavy metal salts used in the tests had more inhibiting than activating influence upon soil enzymes.
PL
Przeprowadzono badania laboratoryjne nad wpływem różnych stężeń soli Hg(II), Cr(III), Mn(II), Fe(II), Fe(III) na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej, dehydrogenazy oraz ureazy glebowej. Stwierdzono inhibicję aktywności ureazy oraz stosunkowo wysoką aktywację dehydrogenazy. Aktywność badanych fosfataz utrzymywała się na poziomie aktywności w glebie kontrolnej, jedynie sole rtęci wywołały inhibicję tego enzymu.
EN
Laboratory experiments were carried out on the influence of various concentrations of Hg(II), Cr(III), Mn(II), Fe(II), Fe(III) salts on the activity of acid and alkaline phosphatases, dehydrogenase, urease in soil. An inhibition of the urease activity, and a considerably high activation of dehydrogenase was found. The activity of both phosphatases was maintained at that of the control soil, with the exception of mercury salts which inhibited these enzymes.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczeń laboratoryjnych nad wpływem różnych dawek soli miedzi i ołowiu od 0,5 do 50 [wzór] na zmiany aktywności enzymów glebowych w ciągu jednej doby. Stwierdzono inhibicję fofatazy kwaśnej i zasadowej pod wpływem wszystkich stosowanych dawek soli metali oraz obniżenie aktywności dehydrogenazy i ureazy przy najwyższych dawkach. Niewielką stymulację aktywności dehydrogenazy i ureazy zaobserwowano w 24 godz. doświadczenia przy dawkach niższych.
EN
The results of laboratory investigations on changes in soil enzymes activity under the influence of 0,5 - 50 [formula] of copper and lead salts during twenty-four hours are reported. The inhibition of acid and basic phosphatase was found, as a result of applying all used doses of tested heavy metals. The highest doses resulted in a decrease of activity of the soil dehydrogenase and urease. A slight stimulation of activity of this two enzymes was observed after 24 hours in soil treated with low doses of heavy metals salts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.