Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 451

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Nowe technologie transportowe i rozwój gospodarki cyfrowej są w ostatnich latach determinantami zmian w zachowaniach transportowych ludności. Władze publiczne przeznaczają znaczne kwoty na rozwój nowych sposobów przemieszczania się, nie doceniając znaczenia wyboru dla nowej działalności odpowiednich form organizacyjnych. Przedsiębiorcy prywatni, eksperymentując z różnymi modelami biznesowymi, pod presją czasu podejmują ryzykowne decyzje kończące się często wycofaniem oferty z rynku lub likwidacją działalności na danym rynku. Zjawiska te są typowe dla rynków charakteryzujących się wysoką dynamiką wzrostu. Cele zrównoważonej mobilności wymagają jednak stabilizacji oferty usług transportowych alternatywnych dla prywatnych samochodów. Problematyce uwarunkowań organizacyjnych na różnych rynkach cząstkowych poświęcony jest niniejszy artykuł. Omówiono czynniki rozwoju na rynku transportu publicznego, pojazdów na minuty oraz nowej formy mobilności – Mobility as a Service. Podsumowanie zawiera najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy.
EN
In recent years, new transport and digital technologies have been determinants of changes in the transport behavior of the population. Public authorities allocate considerable amounts to the development of new modes of transport. They underestimate the importance of choosing appropriate organizational forms for new activities. Private companies experiment with various business models and under time pressure, take risky decisions that often result in withdrawing services from the market or liquidating activities in a given market. These phenomena are typical for markets with high growth dynamics. Sustainable mobility objectives, however, require stabilization of alternative services to private cars. This article is devoted to the issue of organizational conditions on various sub-markets. Market development factors from public transport, vehicles per minute and a new form of mobility - Mobility as a Service were discussed. The summary contains the most important conclusions from the analysis.
PL
W funkcjonowaniu publicznego transportu miejskiego pojawiły się dwa bardzo niekorzystne procesy: eksploatowanie zużytego taboru i ciągły wzrost kwot dopłat do transportu miejskiego. Jedną z przyczyn tych zjawisk jest nikła współpraca środowisk nauki z praktykami. W artykule przedstawiono niedoskonałości w metodyce badania problemów funkcjonowania transportu publicznego. Ponadto wykazano, że występują niedoskonałości w zarządzaniu transportem publicznym na poziomie władz miejskich. Brak zmian w podejściu do badania procesów w transporcie miejskim przez praktyków i przedstawicieli nauki jest niekorzystny dla wdrażania nowoczesnych rozwiązań w systemie transportu miejskiego.
EN
Two very unfavourable processes have emerged in the functioning of urban public transport: the exploitation of used rolling stock and a continuous increase in the amount of urban transport subsidies. One of the reasons for these phenomena is the poor cooperation between the scientific community and practitioners. The article presents imperfections in the methodology of studying problems of the public transport functionning. On the other hand, it has been shown that there are imperfections in public transport management at the level of municipal authorities. The lack of changes in the approach to studying processes in urban transport by practitioners and scientists is unfavorable for the implementation of modern solutions in urban transport system.
3
Content available remote Multimodalne węzły przesiadkowe w przestrzeni Wrocławia
PL
Pasażerski transport multimodalny może w przyszłości stanowić efektywny i wydajny sposób przemieszczania się ludności. W polskiej przestrzeni widoczne są inwestycje służące budowie węzłów przesiadkowych w wielu miastach, które umożliwiają wygodne przesiadanie się między różnymi środkami transportu. Ten rodzaj organizacji przewozów może być badany nie tylko w makroskali w przewozach międzyregionalnych, np. w drodze do kurortów nadmorskich i górskich, ale też w skali lokalnej w przypadku przesiadki np. z pociągu na środek transportu miejskiego. Celem artykułu jest identyfikacja multimodalnych węzłów przesiadkowych we Wrocławiu, określenie ich lokalizacji, stopnia multimodalności oraz zależności przestrzennych między nimi, co pozwoli wskazać węzły funkcjonujące efektywnie oraz te, wymagające usprawnień. Do wykorzystanych metod należą przede wszystkim obserwacje, analizy sieciowe oraz analizy przestrzenne oparte na autokorelacji przestrzennej. Efektem badań są zarówno charakterystyki najważniejszych węzłów, jak i mapy przedstawiające ich przepustowość. Za węzły multimodalne zostały uznane zespoły przystanków umożliwiających przesiadkę między transportem: lotniczym, kolejowym, autobusowym, tramwajowym i rowerowym oraz autobusami regionalnymi i dalekobieżnymi, a także miejsca umożliwiające zmianę własnego samochodu na inne środki transportu. W końcowej części artykułu zaproponowane zostały rozwiązania usprawniające funkcjonowanie węzłów przesiadkowych we Wrocławiu, z uwzględnieniem spodziewanych inwestycji rozwojowych w zakresie transportu publicznego.
EN
Multimodal passenger transport may, in the future, be an effective way of traveling. In the Polish space, there are visible investments in the construction multimodal interchanges in many cities which enable comfortable change between various means of transport. This type of transport organization can be tested not only on a macroscale in interregional transport, for example on the way to seaside and mountain resorts, but also on |a local scale, for example a change from a train to urban transport. The aim of this article is to identify multimodal interchanges in Wrocław, to determine their location, the degree of multimodality and spatial dependencies between them, which will allow to identify effective nodes and those which require improvement. The methods include, first of all, observations, network analyzes and spatial analyzes based on spatial autocorrelation. The results of the research are both the characteristics of the most important interchange and maps showing their capacity as far as travelling around Wrocław is concerned. As multimodal nodes, the author classified groups of stops enabling a change between air, rail, bus, tram and bicycle transport as well as regional and long-distance buses and changing private car to another way of transport. In the final part of the article proposed investments were presented to improve the functioning of multimodal interchanges in Wrocław, taking into account the expected investments in the development of public transport.
EN
The aim of the article is to draw readers' attention to radical changes that occur in the contemporary life of the developing civilization, which entails the necessity to adapt to these changes. Accommodating to these changes is not always successful, whereas in Poland the process usually takes place with a delay of about 50 years, compared to Western Europe. In the field of architecture and urban planning, it is necessary to pay attention to the distribution of places of residence in relation to the location of workplaces and leisure facilities in rapidly growing metropolises.
PL
Przedmiotem artykułu jest zwrócenie uwagi czytelników na diametralne zmiany, jakie następują w naszym współczesnym życiu rozwijającej się cywilizacji, co pociąga za sobą konieczność dostosowania się do nich, a nie zawsze to następuje, w Polsce zwykle z opóźnieniem o około 50 lat w stosunku do Europy Zachodniej. W dziedzinie architektury i urbanistyki dotyczy to przede wszystkim rozmieszczenia miejsc zamieszkania w stosunku do lokalizacji miejsc pracy i odpoczynku w rozrastających się gwałtownie metropoliach.
5
Content available remote Konstrukcje krawędzi peronowych transportu miejskiego w złożonych przypadkach
PL
Praca jest w istotny sposób powiązana z wcześniejszym artykułem „Dopasowanie krawędzi peronowych do taboru w istniejących systemach tramwajowych na przykładzie Wrocławia” (PK 7/2017, s. 10-16) [9], gdzie zaprezentowano przyczynek do opracowania optymalnego rozwiązania odległości poziomej i pionowej pomiędzy krawędzią peronową a progiem tramwaju we Wrocławiu. Opisano ogólną argumentację przemawiającą za rozwojem zbiorowego transportu szynowego w miastach, omówiono też podstawowe cechy atrakcyjnego systemu komunikacji miejskiej. Zebrano historyczne i bieżące prace skupiające się na położeniu podłogi wagonu względem peronu, z uwzględnieniem wybranych przepisów zagranicznych. Przedstawiono rozwiązania możliwe do zastosowania w warunkach wrocławskich, opisując przypadki bardziej złożone, uzupełniające poprzedni artykuł: możliwość poszerzania pudła powyżej krawędzi peronowej, perony tramwajowo – autobusowe czy przystanki dla tramwajów dwusystemowych. Nakreślono zasady tworzenia przykładowego algorytmu właściwego doboru konstrukcji krawędzi peronu. Całość zakończono podsumowaniem i wnioskami.
EN
The work is a continuation of the first part of 2017, where the contribution to the development of the optimal solution of horizontal and vertical distance between the platform edge and the tram threshold in Wrocław was presented. The general argumentation for the development of collective rail transport in cities was described, and the basic features of an attractive public transport system were also discussed. The historical and ongoing works were collected focusing on the location of the wagon floor in relation to the platform, taking into account selected foreign regulations. Presented are solutions that can be used in Wrocław conditions, describing more complex cases, complementing the first part: the possibility of expanding the carbody above the platform edge, tram and bus platforms or stops for tram- -trains. The principles of creating an example algorithm for the proper selection of the edge structure of the platform have been proposed. The paper concludes with a summary and conclusions for both parts of the work.
6
Content available remote Dostępność usług typu sharing na terenie Szczecina
PL
W artykule przedstawiono problematykę wdrażania usług sharing economy w odniesieniu do miejskiego systemu transportowego. Omówione zostały podstawowe wiadomości związane z tą koncepcją i zasadą jej działania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych. W przeprowadzonej analizie brano pod uwagę rosnącą rolę wypożyczalni bezobsługowych różnego typu, których rozwój i funkcjonowanie wpływa na stopniową zmianę preferencji komunikacyjnych mieszkańców Szczecina. W części badawczej porównano czasy przejazdu dostępnych pojazdów na wybranym odcinku testowym. Prezentowane wnioski i spostrzeżenia mogą być pomocne w modernizacji obecnych lub wdrażaniu zupełnie nowych inicjatyw w zakresie udostępniania nowoczesnych środków transportu. Z założenia mają one zagwarantować publiczną dostępność na ściśle określonym obszarze i stosunkowo krótkim czasie użytkowania, a jednocześnie być dostosowane do potrzeb danej aglomeracji.
EN
The article presents the problem of implementation sharing economy services in relation to the urban transport system. Basic information related to this concept and the principle of its operation was discussed, with particular emphasis on economic, ecological and social aspects. The analysis considered the growing role of unmanned rental shops of various types, whose development and functioning infl uences the change in communication preferences of Szczecin residents. The research part compares travel times of available vehicles on a selected test section. The presented conclusions and observations can be helpful in modernizing current or implementing completely new initiatives in the fi eld of providing modern means of transport. They are to guarantee public availability in a precisely defi ned area and a relatively short time of use, and at the same time be adapted to the needs of a given agglomeration.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje niezbędne do skutecznego wdrażania miejskich autobusów wodorowych. Przedsięwzięcie to składa się z dwóch powiązanych z sobą części. Jedna to infrastruktura, druga to flota pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe. W pierwszej części przedstawiono infrastrukturę konieczną do uruchomienia komunikacji miejskiej opartej na wodorze. Przedstawiono różne rozwiązania stacji tankowania wodoru oraz zagadnienie logistyczne związane z wdrożeniem (transport i magazynowanie). Wyróżniono stacje zintegrowane z produkcją wodoru oraz stacje, do których wodór jest dostarczany ze źródeł zewnętrznych.
EN
The subject of the article is the concept of a sustainable urban transport system model for developing countries on the example of Lagos in Nigeria. The city of Lagos is the largest and most populated city in Africa. Nowadays, the state of Lagos is facing many challenges, and the problem of urban transport is becoming more and more important due to the increase in the number of inhabitants and the size of the city. Significant problems were identified in the urban transport system in the Lagos state, and conceptual solutions were proposed taking into account the approach of sustainable development.
PL
Przedmiotem artykułu jest koncepcja modelu zrównoważonego systemu transportu miejskiego dla krajów rozwijających na przykładzie Lagos w Nigerii. Miasto Lagos jest największym i najbardziej zaludnionym miastem w Afryce. Stan Lagos stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, a problem transportu miejskiego jest coraz bardziej istotny z uwagi na wzrost liczby mieszkańców i powierzchnię miasta. Zidentyfikowano istotne problemy w systemie transportu miejskiego w stanie Lagos i zaproponowano koncepcyjne rozwiązania uwzględniające podejście zrównoważonego rozwoju.
EN
The paper presents decision problems related to the development of transport systems facing planning challenges of sustainable urban mobility. Currently, city decisionmakers must deal with growing difficulties related to the organisation of public transport systems. These difficulties involve the primary need for effective and ecological public transport systems and the capacity of transport service providers. These issues require a wide spectrum of research and analysis to determine expected future economic and social benefits from the implementation of environmentally friendly infrastructure investments and increasing capacity of service providers. The paper touches on the problem of the so-called green mobility in urban areas and the main management strategies associated with its development. A general formulation of the decision model, including boundary conditions and the criteria function using a sum of revenues from making the public transport offer more attractive, were proposed and discussed.
11
Content available remote Analysis of failures of selected technical objects
EN
The article deals with selected issues concerning tests results of failures of selected objects used in the analyzed real technical system. The main operation goal of the analyzed system is to provide passengers with safe transport services within a given quantitative range and over a given territory. The analyzed technical objects were transport means. Transport services were provided along scheduled routes. Selected features and characteristics of vehicle failures have been discussed. Vehicles used in the investigated technical object were disassembled for the needs of the research. Tests were performed with the use of the passive experiment method under real service conditions.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące uszkodzeń obiektów technicznych użytkowanych w analizowanym rzeczywistym systemie eksploatacji. Głównym celem działania, rozpatrywanego w pracy, systemu eksploatacji jest bezpieczne przewożenie pasażerów w wyznaczonym zakresie ilościowym i terytorialnym. Analizowanymi obiektami technicznymi są środki transportu. Zadania przewozowe polegały na realizacji przewozów pasażerskich na wyznaczonych trasach komunikacyjnych. Ponadto poddano analizie wybrane cechy i charakterystyki uszkodzeń pojazdów. Dla potrzeb pracy dokonano dekompozycji pojazdów eksploatowanych w obiekcie badań. Badania przeprowadzono metodą eksperymentu biernego w naturalnych warunkach eksploatacji.
EN
Transport is a considerable source of pollution in cities. The social impacts of transport activities result from emissions of pollutants, greenhouse gases, and noise, as well as traffic accidents. Not every urban investment that reduces such ‘external’ effects of transport will be found acceptable by the public. In order to assess and communicate the social impacts of investments, it is necessary to calculate external costs appropriately. This article discusses issues with estimating the social costs and benefits of transport-related investments in cities. The article also provides a classification of social benefits from urban transport investments and proposes a general methodology for estimating such benefits. Due to the versatility of urban investments, there can be no single, universal method. The article proposes methods for analysing social costs and benefits on the basis of two sample urban investments.
EN
For this study, an analysis of a system of transport nodes of the railway and bus service transportation was carried out. A principal scheme of a transport node in typical cities for Bulgaria and a sample flow chart are presented. The categories of basic requirements for transport nodes in cities are also defined. On the basis of a railway system and bus transport nodes in the city of Ruse, Bulgaria, research on the interaction of the system with the mass urban passenger transport has been conducted. As a result, a mathematical model is proposed for the average daily inbound flows of passengers to a specific passenger stop, and a specific route has been modelled to be used as a server. An assessment of the daily irregularity on this route has been performed and a system has been modelled as a system of mass service for assessing the capacity and organization of work. The incoming passenger flows and the speed of passenger service have also been defined as a non-stationary Poisson flow. Under the conditions of non-stationarity flows, the basic values of the system parameters have been calculated and an application has been created in the MatLab platform. For a model of the system of mass service, the system of the differential-algebraic equations Kolmogorov/Erlangen for stochastic processes has been selected.
PL
Rozwijająca się technologia wkracza we wszystkie obszary ludzkiej działalności. Jednym z tych obszarów jest transport miejski. Pojazdy obsługujące duże miasta i aglomeracje coraz częściej wyposażone są w komputery pokładowe, czujniki GPS, systemy zliczania pasażerów czy też systemy nadzoru ruchu. Umożliwia to znacznie efektywniejszą organizację i zarządzanie usługami transportu miejskiego, w tym jego kontrolę. Kontrola jest jednym z najistotniejszych zadań realizowanych przez organizatora transportu. Wraz z rozwojem technologii zadanie to zaczęto realizować przy użyciu nowoczesnych systemów nadzoru ruchu. Systemy te, poza spełnianiem swojej dyspozytorskiej funkcji bieżącego zarządzania ruchem, zbierają także kompleksowe dane dotyczące wykonania rozkładu jazdy. Posiadanie całego lub prawie całego zbioru danych zapewnia dużo większą swobodę jego eksplorowania, umożliwia analizowanie danych z różnych perspektyw czy też bliższe przyjrzenie się pewnym ich przekrojom. Wykorzystanie języków programowania pozwala natomiast na doprowadzenie ich do pożądanej postaci oraz zdefiniowanie reguł badających zawinione przez operatorów odstępstwa od realizacji rozkładu jazdy zgodnie z wymaganymi standardami. W opracowaniu zaprezentowano możliwości wykorzystania tego rodzaju danych do kontroli realizacji przewozów na przykładzie inteligentnego systemu zarządzania ruchem TRISTAR wykorzystywanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
EN
Developing technology is entering all areas of human activity. One of these areas is urban transport. Vehicles serving large cities and agglomerations are increasingly equipped with on-board computers, GPS sensors, passenger counting systems and traffic control systems. This enables much more efficient organization and management of urban transport services, including its control. Control is one of the most important tasks carried out by the transport organizer. With the development of technology, this task began to be implemented using modern traffic control systems. Apart from fulfilling their dispatcher's function of day-to-day traffic management, these systems also collect comprehensive data on the performance of the timetable. Having a whole or almost entire set of data provides much greater freedom of exploring it, it allows analyzing data from different perspectives or a closer look at some of their cross-sections. The use of programming languages, on the other hand, allows us to bring them to the desired form and define rules for examining operators' departures from the timetable. The article presents possibilities of using this type of data to control the services of transport on the example of the intelligent traffic management system TRISTAR used by the Public Transport Authority in Gdynia.
PL
W polskich miastach o liczbie mieszkańców od pół do miliona mieszkańców uprawnione są rozważania o celowości i realności budowy metra. Przedstawiono meandry ewolucji poglądów i decyzji w tej sprawie na przestrzeni lat. Zestawiono i skomentowano wskaźniki charakteryzujące sprawność i efektywność środków transportu zbiorowego w warunkach miejskich. Podano działania z zakresu organizacji ruchu i przewozów oraz polegające na rozwoju sieci tramwajowej w celu zwiększenia jej wydolności. Przedstawiono i skomentowano wieloaspektowe przesłanki uzasadniające podjęcie decyzji o budowie metra oraz związane z tym potencjalne zagrożenia. Wobec niepewności co do dostępności środków na sfinansowanie takiej inwestycji zaproponowano – na przykładzie Krakowa – tworzenie i realizowanie długookresowych planów rozwoju szynowego transportu zbiorowego, pozwalające przeorientować ten proces w zależności od zmieniających się uwarunkowań.
EN
In Polish cities of the size between half and million inhabitants, considerations about the purposefulness and feasibility of construction a subway are legitimate. The meanders of transformation of opinions and decisions related to the construction of subway are presented. The indicators characterizing the efficiency and effectiveness of public transport in urban conditions were listed and commented on. Actions in the field of traffic circulation and transportation as well as the development of a tram network in order to increase its efficiency have been presented. Multifaceted premises justifying the decision to build a subway and the associated potential threats have been discussed and commented on. In view of the uncertainty as to the availability of funds for financing this investment, the approach to creating and implementing long-term plans for the development of urban public transport was proposed. This allows reorienting the process of this development depending on the changing conditions.
PL
W badaniach popytu i podaży w transporcie miejskim powinno stosować się zarówno metody tradycyjne, jak i nowoczesne. Te ostatnie są związane z wykorzystywaniem Big Data. W artykule przedstawiono badania popytu i podaży jako podstawę kształtowania oferty przewozowej transportu miejskiego. Następnie omówiono tradycyjne metody badania popytu potencjalnego i czasów jazdy pojazdów tego transportu. Na ich tle zwrócono uwagę na coraz większe możliwości wykorzystywania Big Data w tych badaniach. Określono ich specyfikę, posługując się m.in. doświadczeniami praktycznymi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni jako organizatora transportu miejskiego. Jednostka ta dysponuje zbiorami danych z systemu nadzoru miejskiego ruchu drogowego Tristar powiązanymi z programem Busman służącym do opracowywania i udostępniania pasażerom rozkładów jazdy oraz współuczestniczy z opracowywaniu koncepcji nowoczesnego systemu biletowego, który ma zapewnić istotny zbiór danych dla badań popytu i podaży.
EN
Both traditional and modern methods should be applied to urban transport demand and supply surveys. The latter are related to the use of big data. The article presents demand and supply research as a basis for shaping the transport offer of urban transport. Then, traditional methods of researches the potential demand and driving times of vehicles were discussed. Attention was drawn to the increasing possibilities of using big data in the studies in the light of traditional research methods. Their specifics were determined based on the practical experiences of the Public Transport Authority in Gdynia appearing as an organizer of urban transport. The unit has data sets from the Tristar city traffic supervision system associated with the Busman program for the preparation and provision of passenger timetables and participating in the development of modern ticketing system concept that is to provide a significant data set for demand and supply surveys.
PL
Zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej infrastruktura tramwajowa intensywnie się rozwija. Współczesne tramwaje niskopodłogowe zbudowane konstruowane są zgodnie z innymi rozwiązaniami technicznymi niż typowe pojazdy szynowe lub tramwaje wysokopodłogowe. W Polsce takie pojazdy jeżdżą często na liniach zaprojektowanych zgodnie ze standardami opracowanymi dla klasycznych pojazdów. Jednocześnie zwiększa się natężenie ruchu drogowego i liczba osób korzystających z rowerów w miastach, co powoduje większą liczbę niebezpiecznych sytuacji w punktach kontaktowych między różnymi środkami transportu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie tramwajowym oraz wskazanie metod ich redukcji. Jest to swoista analiza ryzyka występującego w transporcie tramwajowym. W artykule przedstawiono podział i opis czynników, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu tramwajowego. Zagrożenia zostały podzielone ze względu na przyczyny i skutki. Powody zostały podzielone na czynnik ludzki – pojazd – ruch drogowy – otoczenie. Na podstawie analizy przeprowadzonej na sieci tramwajowej w Gdańsku oraz na wykorzystywanym w Gdańsku taborze, zidentyfikowano główne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu tramwajowego.
EN
Both in Poland and in most of the countries in European Union, the tram infrastructure is developing intensively. Contemporary low-floor trams are constructed on the base of different technical solutions than typical rail vehicles or high-floor trams. In Poland, such vehicles often operate on lines designed in accordance with standards developed for typical rail vehicles. At the same time, the volume of road traffic and the number of people who use bicycles in cities is increasing, causing more dangerous situations at contact points of different modes of transport. The article is devoted to the analysis of safety hazards in tram transport and the indication of methods for their reduction. It is a specific analysis of the risk occurring in tram transport. The article presents the division and description of factors causing a threat to the safety of tram traffic. Threats have been divided for reasons and effects. Among reasons the human factor – vehicle – traffic – surroundings have been listed. Based on the analysis carried out on the tram network in Gdańsk and on the rolling stock used in Gdańsk, the main threats to tram traffic safety were identified.
PL
Wydzielone pasy dla autobusów to jedna z najskuteczniejszym metod nadawania priorytetu dla autobusowego transportu publicznego. Działania te dają zazwyczaj poczucie płynących korzyści, jednakże najczęściej bez znajomości ich wymiernej postaci. Dlatego też podjęto próbę skwantyfikowania tych efektów. Efektywność wdrożonych i planowanych do wdrożenia wydzielonych pasów dla autobusów oparto na inwestycjach w Bydgoszczy. Analizowano cztery następujące czynniki: przepustowość ciągu komunikacyjnego; bilans ekonomiczny kosztów eksploatacyjnych w transporcie publicznym (oszczędności) i kosztów inwestycyjnych oraz utrzymaniowych infrastruktury drogowej; wzrost prędkości eksploatacyjnej i komunikacyjnej oraz wskaźników punktualności; straty czasu pasażerów. Analizę oparto na wynikach badań parametrów eksploatacyjnych przed i po uruchomieniu wydzielonych pasów dla autobusów (z wykorzystaniem systemu ITS), badania potoków pasażerskich i wskaźników punktualności, własny, jak też adaptowany matematyczny model ruchu potoku pojazdów w warunkach miejskich oraz danych finansowych operatora transportu. Na tej podstawie opracowano metodę i obliczono efekty zrealizowanych pasów dla autobusów oraz prognozę efektów dla inwestycji planowanych. Wykazano, że efektywność wydzielonych pasów dla autobusów można wyrazić w sposób wymierny tak pod względem ekonomicznym, eksploatacyjnym, jak też ruchowym. Wskazano, że takie podejście może być narzędziem wspomagającym w procesie optymalnego planowania inwestycji w postaci wydzielonych pasów dla autobusów. Ponadto pokazano możliwość powiązania danych gromadzonych w systemie ITS do wnioskowania statystycznego w zakresie optymalizacji parametrów eksploatacyjnych w transporcie publicznym.
EN
Separated bus lanes are among the most effective means of the priority policy in bus public transport in cities. These activities give the impression of benefits, however measurable effects are usually unknown. This is why the attempt to quantify results of introduction of separated bus lines was undertaken. Effectiveness of implemented separated bus lanes and estimated effectiveness of planned lines was calculated on the example of the city of Bydgoszcz. The following four factors have been analysed: capacity of transportation section, economic level of operating costs in public transport (savings) and investment and maintenance costs of road infrastructure, increase in operating and communication speed as well as punctuality indicators, and finally the loss of passenger time in trips. The analysis was based on the results of tests of operating parameters before and after the implementation of separated bus lanes (with the use of the ITS system), passenger flows counts and punctuality indicators, own as well as an adapted mathematical models of traffic flow in urban conditions and financial data of the transport operator. At the above base the method was developed and the effects of the implemented separated bus lanes were calculated as well as the forecast effects of the planned investments have been projected. It has been proofed that the efficiency of separated (dedicated) bus lanes can be expressed in a measurable manner in terms of both economic and operational efficiency as well as the schedule. It was pointed out that such an approach may be a tool supporting the process of optimal separated bus lanes planning. In addition, the possibility of linking data collected in the ITS system to statistical inference in the field of optimization of operating parameters in public transport is presented.
PL
Celem artykułu jest ocena dostępności przestrzennej do publicznej komunikacji miejskiej w obrębie miasta średniej wielkości na przykładzie Sanoka. W szczególności skupiono się na kwestii dostępności pieszej do przystanków autobusowych, zwłaszcza w kontekście rozmieszczenia zabudowy mieszkaniowej i ludności a także częstotliwości kursów. Ponadto, celem dodatkowym jest określenie możliwości zastosowania źródeł danych dostępnych w Polsce, takich jak Baza Danych Obiektów Topograficznych, Open Street Map czy Spis Powszechny 2011, do badań dostępności do publicznej komunikacji miejskiej w ośrodkach średniej wielkości. Wyniki pracy powinny stworzyć podstawę do dalszych analiz porównawczych tego typu miast. Przeprowadzona analiza wskazała, że zdecydowana większość ludności Sanoka posiada dostęp do komunikacji miejskiej ze swoich miejsc zamieszkania, jednak liczba dostępnych kursów znacząco różni się na poszczególnych obszarach i w podziale na dni robocze, soboty i niedziele. W większości przypadków liczba kursów obsługujących przystanki odpowiada charakterystyce ich obszarów dostępności pod względem liczby ludności lub lokalizacji ważnych obiektów docelowych. Zidentyfikowano także obszary zabudowane o relatywnie niskiej dostępności lub nieposiadające dobrej dostępności do komunikacji miejskiej. Użyte w badaniu źródła danych, dostępne na obszarze całego kraju, jak i zastosowane procedury ich opracowania i prezentacji pozwalają na przeprowadzenie w przyszłości szerszych badań porównawczych na obszarze wielu miast.
EN
The aim of the article is to assess spatial accessibility to public urban transport within a medium-sized city on the example of Sanok. In particular, the focus was put on the walking accessibility to bus stops, especially in the context of the spatial distribution of residential areas and population as well as the frequency of routes. The additional aim is to determine the possibility of using data sources available throughout Poland, such as the Topographic Objects Database (pol. Baza Danych Obiektów Topograficznych), Open Street Map, and the 2011 Census, for studying accessibility to public transport in medium-sized municipalities. The results of the work should form the basis for further comparative analyzes of this type of cities. The conducted analysis indicated that the vast majority of Sanok population has access to public transport from their places of residence, however the number of available routes varies significantly between areas and between business days, Saturdays and Sundays. In most cases, the number of routes serving particular stops corresponds to the characteristics of their accessibility areas in terms of population or location of important points of interest. Moreover, built-up areas with relatively low accessibility or without sufficient accessibility have been identified. The data sources used in the study, available throughout the country, as well as the procedures used for their preparation and presentation, allow for further comparative research in the area of multiple cities.
20
Content available remote Przekształcenia transportowe miast służące poprawie jakości życia
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych przekształceń transportowych miast, które służą poprawie jakości życia ich mieszkańców. Wynikają one z różnorodnych uwarunkowań, które stanowią tło dla tych przekształceń. Znaczna część tych uwarunkowań jest destruktywna, w tym zwłaszcza: wzrost liczby samochodów osobowych na świecie, duża emisja zanieczyszczeń z ruchu samochodów osobowych oraz brak spadku wielkości tej emisji mimo wzrastającej liczby samochodów niskoemisyjnych i problem kongestii. Jednak część uwarunkowań posiada charakter konstruktywny, w tym zwłaszcza: dostrzeganie przez władze, że jakość życia w mieście jest bardzo istotna, zmiany w myśleniu o transporcie w mieście – zwłaszcza dwie przełomowe – książka Jane Jacobs „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki” oraz Raport Buchanana, a także zmniejszanie się liczby samochodów osobowych w wielkich miastach krajów rozwiniętych. Na takim tle przedstawiono przekształcenia transportowe miast służące poprawie jakości życia w zakresie: planowania ulic, płynności ruchu, uspokojenia oraz ograniczenia ruchu samochodów, komunikacji rowerowej, komunikacji urządzeniami transportu osobistego, a także rangi, integracji, dostępności i atrakcyjności komunikacji publicznej.
EN
The aim of the article is to present current transformations of the city transport that serve to improve the quality of their residents’ lives. They result from various determinants that form the background for these transformations. A substantial number of these conditions is destructive, in particular: an increase in the number of passenger cars in the world, significant pollution from passenger car traffic and no decrease in this emission despite a growing number of low-emission cars and problems with congestion. However, some of these determinants are constructive, particularly: noting by the authorities that the quality of life in the city is essential, changes in thinking about transport in the city – especially two ground-breaking publications – Jane Jacobs’s book The Death and Life of Great American Cities and Buchanan’s report, as well as a decrease in the number of passenger cars in large cities of developed countries. In this context, urban transport transformations aiming to improve the quality of life are presented in terms of: street planning, traffic flow, slowing down and reducing car traffic, bicycle transportation, Personal Mobility Devices transportation, as well as the rank, integration, accessibility and attractiveness of public transport.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.