Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban drainage systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Czasowa i przestrzenna zmienność opadów ma znaczący wpływ na obciążenie hydrauliczne miejskich systemów kanalizacji deszczowej, a w szczególności na działanie zbiorników retencyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu kierunku oraz prędkości przemieszczania opadów nad zlewnią na wymaganą objętość zbiornika retencyjnego. W badaniach zastosowano skalibrowany model hydrodynamiczny (SWMM5) zlewni miejskiej zlokalizowanej w centrum Częstochowy o powierzchni całkowitej 560 ha. Symulacje uwzględniały cztery kierunki ruchu opadów oraz zmienne prędkości ich przemieszczania się (2, 5 i 10 m/s). Rozpatrzono opady o różnym czasie trwania (10÷60 min) oraz zmienną wartość natężenie odpływu ze zbiornika retencyjnego. Uzyskane wyniki zostały odniesione do statycznego modelu opadów. Wyniki wskazują, że różnice względne w obliczanych objętościach retencyjnych wyniosły od 3% do 55% w zależności od przepływu zredukowanego Q0. W ujęciu bezwzględnym przekładało się to na objętość ok. 1000÷1200 m3, a odnosząc do powierzchni uszczelnionej zlewni: 6,5÷8,0 m3/ha.
EN
Temporal and spatial variability of rainfalls have a significant impact on the operation of urban drainage systems. Stormwater retention reservoirs are particularly sensitive to these variations. This paper presents the results of research on the impact of the direction and speed of rainfall movement over an urban catchment on required volume of the storage tank. Calibrated hydrodynamic model (SWMM5) of urban catchment (total area 560 ha) located at Czestochowa drainage system has been used in research. Simulations comprise varying values of: a) direction of rainfall movement, b) speeds of rainfall movement (2, 5 and 10 m/s), c) rain duration (10÷60min), d) outflow-rate from the storage tank Q0. Obtained results were compared to stationary storm conditions. Relative differences in obtained results between static and dynamic ranged from 3% to 55% depending on outflow-rate Q0. In absolute terms it is about 700÷1100m3, and expressed as unit volume 6.5÷8.0 m3/ha of impervious area.
2
Content available remote Occurrence of first flush phenomenon in drainage system of Częstochowa
EN
Definition of the first flush phenomenon in urban drainage systems is still a controversial problem. Scientists agree neither on its reality, nor on its influence on the size of treatment devices. This paper presents the overview of the available definitions and investigations on the first flush phenomena investigated at the urban site in Częstochowa. The measurements of total suspended solids (TSS) have been done for 3 catchments characterized by different land use (i.e. imperviousness) and 6 rainfall events. The results obtained have been used to calibrate the hydrodynamic model for the urban catchment (120 ha) at Częstochowa, developed with the use of EPA SWMM5. The analysis of the data obtained shows that this 30/80 first flush is rare. It occurs only once per 6 rainfalls in the catchment area.
PL
Definicja zjawiska pierwszej fali spłukującej nadal stanowi przedmiot dyskusji naukowców zarówno w odniesieniu do kwestii jego występowania, jak i wpływu na wymiarowanie urządzeń oczyszczających. W artykule przedstawiono proponowane definicje pierwszej fali oraz badania tego zjawiska przeprowadzone na miejskiej zlewni w Częstochowie. Badania objęły pomiary stężeń zawiesiny w trzech zlewniach cząstkowych o zróżnicowanym zagospodarowaniu dla 6 opadów deszczu. Dane z pomiarów terenowych wykorzystano do kalibracji modelu, wykonanego przy użyciu programu SWMM5 dla zlewni o powierzchni 120 ha. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że gdy stosuje się definicję 30/80 (80% ładunku zawiesiny w 30% objętości), wtedy zjawisko pierwszej fali w badanej zlewni występuje bardzo rzadko. Nierównomierną dystrybucję ładunku zanieczyszczeń względem objętości obserwuje się w mniejszym stopniu i dla przeciętnego opadu 80% ładunku zawiesiny jest zawarte w 50-60% objętości spływających ścieków deszczowych.
PL
Pomiary natężenia deszczu są podstawowym i niezbędnym elementem w procesie projektowania i eksploatacji systemów odwodnienia terenów zurbanizowanych. Przestrzenne pomiary chwilowych wartości natężenia deszczu umożliwiają monitoring i sterowanie odpływem wód deszczowych. W pracy prezentowane i dyskutowane są różne techniki pomiaru natężenia deszczu do tych celów. Ponadto opisano budowę i funkcjonowanie nowego typu elektronicznego deszczomierza wagowego przeznaczonego szczególnie do pomiarów natężenia deszczu na potrzeby projektowania i eksploatacji systemów odwodnienia.
EN
Rainfall intensity measurements are a basic and necessary element at the process of drainage systems' design and exploitation for urban areas. Spatial measurements of the instant rainfall intensity allow for monitoring and controlling storm water outflow. Different techniques of rainfall intensity measurements are presented and discussed in this paper. Moreover, the construction and functioning of a new electronic gravimetric rain-gauge designated especially for rainfall intensity measurements for the purposes of drainage systems' exploitation and design are described.
PL
Systemy odwodnienia są ważnym elementem infrastruktury zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich. Ich właściwe projektowanie i eksploatacja powinny być oparte na dobrym rozpoznaniu lokalnych charakterystyk opadu, głównie ich maksymalnych natężeń. Maksymalne chwilowe natężenie deszczu w wielu przypadkach można określić tylko na podstawie klasycznych papierowych pasków rejestracyjnych, co jest dość drogie i czasochłonne. Biorąc to pod uwagę, postawiono sobie dwa podstawowe cele badawcze. Pierwszy z nich - to opracowanie propozycji metody konwersji klasycznych graficznych rejestracji pluwiograficznych do formatu cyfrowego (digitalizacji) i późniejsze użycie skonwertowanych danych do obliczenia wartości chwilowego natężenia deszczu, a drugi - opracowanie narzędzia do prognozowania natężenia maksymalnego deszczu dla przedziałów czasu: 5, 15, 20, 30, 45, 90 i 120 minut na podstawie prostych do określenia parametrów deszczu, tj. całkowitej sumy i czasu trwania oraz jego 10- i 60-minutowych maksymalnych wysokości opadu. Badania przeprowadzono na podstawie rejestracji opadów z lat 1975-2002 w Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które wykorzystano do wykazania przydatności digitalizacji danych opadowych. Dane w formacie cyfrowym były łatwo adaptowalne do analiz w różnych skalach czasu. Poza tym opracowano zestaw liniowych modeli regresji wielokrotnej do prognozowania maksymalnego natężenia chwilowego deszczu. Działanie wszystkich modeli okazało się poprawne, a prognozy wartości maksymalnych chwilowego natężenia deszczu bliskie bądź równe rzeczywistym wartościom.
EN
Drainage systems are important part of infrastructure in both rural and urban areas. Their proper design and exploitation should be based on a good knowledge of local precipitation characteristics, mainly on maximum precipitation intensities. Derivation of maximum instant precipitation intensities is still in most cases possible only from the classical paper strips registrations, which is a very expensive and time-consuming operation. Having this in mind, two basic research aims were established. The first one was to propose the conversion method of classical paper strips' records into the digital format (digitalization) and afterwards to use converted data for calculating maximum instant rainfalls intensities. Development of the tool to predict maximum rainfall intensities for the time periods of: 5, 15, 20, 30, 45, 90 and 120 minutes based on easily established storm parameters (total amount, duration and its 10- and 60-minute maximum precipitation) was the second aim of the study. The study was based on precipitation data registered from 1975 to 2002 at the Agro- and Hydrometeorology Observatory of the Agricultural University in Wroclaw. The usefulness of the precipitation data digitalization was demonstrated. Data in the digital format were easily adapted to analysis at different time scales. Development of the simple linear multiple regression models to predict maximum instant rainfall intensities was the second study result. All models performance appeared correct and their predicted maximum rainfall intensities were close or equal to real, observed values.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.