Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urabianie skał
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Cemented carbide (CC) is an important material for the mining tools. During mining applications, the service life of the CC gets highly reduced due to complex conditions offered by mines. In various applications, such as, rock drilling and coal cutting, the tools show different type of wear behaviour. Wear assessment has been an important area of research for a long time. In order to develop improved mechanical properties in the tools, it is necessary to know the characteristics and cause of wear mechanisms. For analyzing wear mechanisms in the CC, researchers have adopted mainly three different conditions. They are: rock drilling, coal cutting, and laboratory wear test methods. In the present work, an attempt has been made to review and summarize all those wear mechanisms found in the CC. The causes and effects of each mechanism are also explained comprehensively. In addition, various properties of recently developed cemented carbide have also been discussed.
PL
Węglik spiekany (CC) jest znanym od dawna lecz wciąż powszechnie używanym twardym stopem metalu. Korzystne właściwości węglika spiekanego sprawiają, że jest niezwykle pożądanym materiałem z którego wykonywane są narzędzia górnicze. W trakcie prowadzenia wierceń w skałach i urabiania skał, narzędzia pracują w bardzo złożonych warunkach i różnorodnych zastosowaniach, stąd też wykazują różne oznaki zużycia zmęczeniowego. Ponieważ zużycie materiału skraca okres eksploatacji narzędzi, wielu badaczy podjęło się badań nad tym zagadnieniem. Kwestia oceny zużycia zmęczeniowego narzędzi wykonanych z węglika spiekanego badana jest od dłuższego czasu. Niezbędne jest poznanie charakterystyki procesu zużycia zmęczeniowego i jego przyczyn tak by można wyodrębnić do badania narzędzia nadające się do dłuższej eksploatacji, tym samym poprawiając opłacalność produkcji. Badano rozmaite mechanizmy zużycia zmęczeniowego węglików spiekanych związane z użytkowaniem narzędzi w wiertnictwie oraz urabianiu skał, opracowano także laboratoryjne metody jego badania. W artykule tym podjęto próbę zebrania i usystematyzowania wszystkich mechanizmów zużycia zmęczeniowego, jakiemu podlegają narzędzia wykonane z węglików spiekanych. Przyczyny i skutki każdego z procesów rozpatrywano w ujęciu całościowym. Ponadto, omówiono właściwości niedawno opracowanych węglików spiekanych.
PL
Nóż styczno-obrotowy jest jednym z najczęściej stosowanym narzędziem wykorzystywanym w procesie urabiania skał. Artykuł przedstawia podstawowe informacje dotyczące noża styczno-obrotowego, jego zastosowania, budowy, geometrii oraz zasady pracy.
EN
A tangential-rotary pick is one of the most common tools used in rock mining. The article presents a basic information about a tangential-rotary iick, its application, structure, geometry and an operation principle
PL
Mechaniczne metody urabiania - frezowanie, struganie, odbijanie, zwiercanie - stosowane są głównie w kopalniach podziemnych. Mogą jednak być wykorzystane również w górnictwie odkrywkowym. W jakich warunkach można więc zastąpić materiał wybuchowy np. frezowaniem?
PL
Przedstawiono nową generację gazogeneratorów. Opisano korzyści płynące z zastosowania gazogeneratorów w połączeniu z innowacyjnym systemem inicjacji w miejscach narażonych na negatywny wpływ wykonywania robót strzałowych z użyciem materiałów wybuchowych.
EN
The article presents the Royex Generation II rock breaking system made by AB Etken Teknologi. The use of the new system allows to do work in areas where conventional explosives are either prohibited by regulation or unsuitable for the task. Royex system offers a simple, safe and efficient option for blasters, miners and civil engineers alike, where the impact of ground vibration, noise, dust and fly-rock control inhibit the use of traditional blasting methods. The article presents first propellant based rock breaking system to be aligned with a sequential delay-timed initiation system.
PL
Proces urabiania ośrodków skalnych poprzez wykorzystywanie metod mechanicznego odspajania ulega ciągłemu rozwojowi. Wiąże się to z rozwojem technologii wytwarzania oraz obróbki materiałów wykorzystywanych na narzędzia urabiające, jak również z rozwojem samych metod prowadzących do urabiania ośrodków skalnych. Rozwój ten prowadzi sukcesywnie do przesuwania się zakresu urabialności ośrodków skalnych w oparciu o metody mechaniczne w kierunku skał o coraz wyższym stopniu zwięzłości. Napotykamy tu ciągły dylemat w zakresie wyboru najwłaściwszej technologii urabiania wykorzystującej: - noże promieniowe lub styczne, działające najczęściej jako ostrza stożkowe zagłębiające się w caliznę skalną pod wpływem statycznego nacisku mechanicznego, - noże dyskowe, budowane jako konstrukcje gładkie względnie zbrojone zagłębiające się statycznie w caliznę skalną w wyniku wywierania nacisku prostopadłego lub pod określonym kątem i obtaczane po powierzchni urabianej calizny skalnej, - noże promieniowe lub dyskowe, pracujące w oparciu o statyczny nacisk mechaniczny wspomagany działaniem wibracyjnym względnie udarowym. Te trzy główne trendy rozwoju technologii urabiania determinują zakres technicznych rozwiązań samych głowic urabiających, jak również budowy kombajnów realizujących mechaniczne urabianie ośrodków skalnych. Przedstawiono model matematyczny opisujący proces wnikania narzędzia klinowego w ośrodek skalny. Analiza zjawisk obserwowanych podczas mechanicznego urabiania skał zwięzłych pozwoliła na wyodrębnienie dwóch zagadnień wytrzymałościowych różniących się pod względem towarzyszących zjawisk fizycznych: - powstawania pęknięć głównych w strefie zagęszczonej urabianego ośrodka skalnego po osiągnięciu granicznych warunków koncentracji nacisków pod czynną częścią ostrza, - powstawania bocznych odłamów skalnych po osiągnięciu granicznych warunków obciążeń pod wpływem rozklinowującego działania ostrza. Wyodrębnienie tych dwóch stanów obciążenia, charakteryzujących proces wnikania w ośrodek silnie zwięzły narzędzia ostrzowego pozwala na porównanie różnych metod mechanicznego urabiania skał wykorzystywanych w zróżnicowanych konstrukcjach kombajnów. W artykule przedstawiono różne trendy rozwojowe w zakresie budowy kombajnów do urabiania mechanicznego skał silnie zwięzłych.
EN
Unexcavated coal deposit in active and inactive mining areas, based on protective pillars or remaining deposits, excavation of which with the means of the currently used mining systems is uneconomical, put forward the idea of underground coal gasification, which, at least partly, could be a source of heat. Over the last decade research and development trends, both in Poland and abroad, focused, among others, on underground coal gasification. Some of the examples here could be the trials at 310 coal deposit of „Barbara” Experimental Mine, conducted in 2010 and 2013 as part of the HUGE-1 and HUGE-2 experiments financed by the European Coal and Steel Research Institute. The results of the conducted experiments served as starting point for preparation of rules and regulations assuring safe pilot trials of underground coal gasification in an active coal mine in 2014. The article presents an analytic synthesis of the experiences gained from the two trials of underground gasification of 310 coal deposit of „Barbara” Experimental Mine of the Chief Mining Institute.
PL
Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku urabianie kopalin odbywało się w sposób bardzo prymitywny. Były to czasy, w których dokonano wielu odstrzałów komór i zaczęto szeroko wprowadzać urabianie materiałem wybuchowym umieszczanym w otworach wiertniczych. Miało to szereg zalet, jak i wad, a o ich rentowności decydowała szeroko rozumiana urabialność skały.
7
Content available Computer-aided design of cutting heads
EN
The design of cutting heads is a complex process in which it is necessary to perform multiple recalculations of complicated formulas and to correct the assumptions of input data. The purpose is to provide high efficiency and effectiveness of these tools, along with their durability and reliability during exploitation in difficult mining and geological conditions. The article presents a program, developed by the authors, which enables to design a cutting head with picks or with discs. After the input data are entered and the calculation process is completed, the program presents in a graphic manner the distribution of cutting tools on the head and the distribution of cut slices generated by the designed head. The program enables to determine the forces and torques which act on a single cutting tool, as well as the forces and torques which are reduced at the end of the head shaft .
PL
Projektowanie organów urabiających jest procesem złożonym, wymagającym wielokrotnego przeliczania skomplikowanych wzorów, wiążącym się z dokonywaniem każdorazowo korekty założeń danych wejściowych w celu zapewnienia wysokiej skuteczności i efektywności ich działania oraz trwałości i niezawodności podczas eksploatacji w trudnych warunkach górniczo-geologicznych. W artykule zaprezentowano autorski program umożliwiający projektowanie organu z nożami oraz z dyskami. Po wprowadzeniu danych wejściowych do programu oraz dokonaniu procesu obliczeniowego przedstawia on w sposób graficzny rozkład narzędzi skrawających na rozwinięciu organu oraz rozkład skrawów generow any przez zaprojektowany organ. Umożliwia wyznaczenie sił i momentów sił działających na pojedyncze narzędzie skrawające oraz sił i momentów zredukowanych na końcu wału organu.
PL
W artykule rozpatruje się urabianie skał zwięzłych w kopalniach odkrywkowych, z których produkuje się kruszywo drogowe. Skały takie urabia się w kopalni strzelaniem za pomocą MW, które powodują drgania urabianego ośrodka a następnie gruntu. Drgania te przenoszą się poprzez propagacje fal parasejsmicznych w gruncie we wszystkich kierunkach i działają szkodliwie na infrastrukturę drogowa i mieszkalną. Wielkość szkodliwego oddziaływania czyli prędkości lub przyspieszenia drgań zależy w danym terenie od wielkości odstrzeliwanego ładunku MW oraz odległości miedzy kopalnią a danym obiektem. Drgania parasejsmiczne powstające w czasie strzelania podobnie jak powstające podczas przejazdu ciężkich samochodów po nierównym bruku lub pojazdów szynowych po złączach szyn rozchodzą się w gruncie. Ponieważ przyczyną ich powstania nie są wybuchy wulkanów czy trzęsienia ziemi dlatego nazywane są parasejsmicznymi. Przeanalizowano obecnie stosowane korelacyjne zależności do obliczania wartości prędkości drgań i promienia szkodliwości drgań parasejsmicznych. Z tej analizy wynika, że niektóre stosowane zależności dają błąd dochodzący do - + 60%.Zaproponowano zatem wprowadzenie zmian które zwiększą dokładność otrzymywanych wyników.
EN
The article examines the mining of hard rock in the open pit mines of which produces road aggregate rocks such sharpens the mine shooting by explosive materials, which cause vibrations molded rock and then ground. These vibrations move through the propagation of waves paraseismic in the ground in all directions and work harm to road infrastructure and residential . Size harmful effects of speed or acceleration or vibration in a given area depends on the size of explosive soaring materials load and the distance between the mine and the, object. Parameters that were analyzed during quarrying explosive materials [EM] have an impact on the value obtained during the shooting of harmful ground vibrations acting on buildings and structures. Paraseismic vibrations generated during shooting like car rides heavy on uneven pavement or tramway rail joints propagate in the ground. Because the cause of their creation are not volcanic eruptions or earthquakes why they are called paraseismic vibrations . Correlation analyzes the currently used depending on the calculation of the velocity and the radius of harmful vibration paraseismic. In the analysis shows that some used depending coming to give error - + 60% .
PL
Przedstawiono możliwości przekwalifikowania zasobów nieprzemysłowych do przemysłowych w kopalniach eksploatujących skały zwięzłe urabiane materiałem wybuchowym w wyniku zmiany metody urabiania. Wprowadzenie metod urabiania mechanicznego w tych częściach złoża umożliwia pozyskanie dodatkowych zasobów, co jest równoznaczne z poprawieniem ich stopnia wykorzystania. W celu uzyskania optymalnych wyników przedstawione metody urabiania skał zwięzłych należy dostosować do parametrów urabianych skał.
EN
Presentation of the possibility of reclassification of non-economic resources into economic resources in mines exploiting solid rocks with use of explosives. Introduction of mechanical mining methods in those parts of the deposit enables mobilizing additional resources, which leads to improving their use. The presented solid rock mining methods must be adapted to the parameters of mined rock in order to obtain optimum results.
PL
Często jedynym sposobem utrzymania produkcji i maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów, również tych położonych w pobliżu zabudowań, jest zmiana technologii urabiania złoża. Alternatywą dla techniki strzelniczej jest urabianie mechaniczne, np. z wykorzystaniem zrywaka hydraulicznego. Metodą stosunkowo nową, zarówno na światowym, jak i na polskim rynku, jest wykorzystanie montowanych na wysięgniku koparki hydraulicznej mimośrodowych zrywaków skalnych. Hiszpański producent zaprezentował je po raz pierwszy w roku 2009. Artykuł ma za zadanie przedstawić wstępne doświadczenia z wykorzystania tego urządzenia w jednej z kopalń wapieni i margli.
11
Content available II edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego
PL
21 i 22 marca 2013 r. odbyła się druga edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, zorganizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie. Szkoła bywa określana jako „praktyczna strona wiedzy” oraz „dobre praktyki w górnictwie”.
EN
21st and 22nd March 2013 the second edition of the School of Opencast Mining took place, organized by the Department of Surface Mining of AGH University of Science and technology in Krakow.
PL
W pracy przedstawiono urządzenie służące do tzw. miękkiego strzelania, jakim jest gazogenerator (generator ciśnień) wstępnie nazwany Rocksplitter. Przedstawiono budowę i sposób działania urządzeń gazogenerujących do odspajania skał. Omówiono różnicę w sposobie działania gazogeneratora w porównaniu z materiałami wybuchowymi. Przedstawiono wady i zalety urządzeń gazo generujących, ograniczających efekty negatywnego oddziaływania na środowisko, oraz porównano jego działanie z robotami strzałowymi wykorzystywanymi do urabiania skał. Określono perspektywy, możliwości oraz zasadność wykorzystania tych urządzeń jako alternatywy dla materiałów wybuchowych, w górnictwie oraz w technice inżynierskiej.
EN
This paper presents the characteristics of innovative technology of quarrying using pressure generator (Rocksplitter). The idea of the gasgenerator is burning properly prepared non explosive chemical compound in the body of the device, which results in a gradual increase in the pressure applied to the surrounding rock. Pressure produced by the gasgenerator achieves lower values compared to the values obtained from the detonation explosives, resulting in a significant reduction in adverse effects on the environment, among others: paraseismic vibrations, scattering debris, air blast. This technology has little harm to the environment, so it can be used where laws regulation limit or prevent the use of explosives, which is mainly: in the areas showing a significant degree impact on environment (close presence of national parks, Nature 2000 areas, landscape parks etc.) and areas seismically sensitive (compact residential buildings and industrial). Gasgenerators are used both for work done in mining (quarrying, liquidation oversized blocks of rock) and engineering tasks (cutting objects, performing pits).
PL
W artykule opublikowanym w numerze 3/2012 przestawiono przykładowe klasyfikacje urabialności skał zrywarkami. Najczęściej klasyfikacje te opierają się na wybranych właściwościach górotworu skalnego i wskazują możliwości realizacji procesu zrywania bez analizy aspektu osiąganych wydajności. Stąd też, dla pełniejszego przedstawienia możliwości zastosowania zrywarek, w niniejszym artykule scharakteryzowano wpływ wybranych właściwości górotworu skalnego oraz badań pomocniczych na wydajność urabiania zrywarkami.
PL
Rozwój technik pomiarowych umożliwia wprowadzenie do eksploatacji nowych systemów wspomagających pracę operatorów maszyn, w tym również w wykonaniu umożliwiającym ich eksploatowanie w kopalniach głębinowych. Powszechną tendencją jest szukanie rozwiązań technicznych umożliwiających zwiększenie wydajności pracy. W przypadku kopalni podstawowym parametrem jest ilość wydobytej rudy. W kopalniach KGHM Polska Miedź SA stosuje się urabianie rudy miedzi wybuchem. Ilość materiału urobionego przy pomocy wybuchu zależna jest od wielu parametrów. Jednym z ważniejszych jest dokładność rozmieszczenia oraz wykonania otworów strzałowych w przodku. W trakcie wiercenia otworów strzałowych dąży się do jak najdokładniejszego odwzorowania opisu geometrycznego oraz parametrów otworów zawartych w metryce strzałowej. Określenie położenia otworów w przestrzeni jest tym łatwiejsze, im więcej czasu i miejsca możemy na nie przeznaczyć, zależy też od dokładności zastosowanego systemu pomiarowo-pozycjonującego wiertarki. Przedmiar robót strzałowych można wykonać, między innymi: określając jednoznacznie położenie wszystkich otworów strzałowych; tylko jednego, względem którego będą wiercone pozostałe otwory; lub stosując oznaczenia graficzne osi przodka. Publikacja opisuje możliwe kierunki rozwoju systemów monitorowania prac wiertniczych, montowanych na pojazdach górniczych, z uwzględnieniem specyficznych warunków eksploatacji złoża panujących w kopalniach głębinowych KGHM Polska Miedź SA.
EN
Development of measurement techniques allow to introduce new systems supporting the work of the machines operators, including the solutions which could operate in underground mines. A common tendency is to find technical solutions that help improve the work productivity. In the case of mine, the mass of extracted ore is the basic parameter of the work productivity. In the mines of KGHM Polska Miedź SA used the explosion to crushing copper ore. The mass of the crushed copper ore depends on many parameters. One of the most important is the accuracy of the location and quality of the blast holes in the face of the ore wall. During the drilling of the blast holes operator tries to achieve the most accurate locations and the high quality of the blast holes, based on the parameters contained in the documentation. Determine the location of holes is the easier, if operator has more time and space, and depend of the accuracy used measuring and positioning drills system. Designation of the blast holes location can be done, inter alia, indicating the location of all blast holes, only one which is the base of the location for the all drilling holes or using a graphic sign of the mining tunnel axis. The publication describes the possible directions of development drilling monitoring systems installed on the mining vehicles, taking into account the specific conditions in the underground mines of KGHM Polska Miedź SA.
PL
W artykule opisano jeden z mechanicznych sposobów urabiania skał za pomocą materiałów wybuchowych. Na artykuł złożyły się następujące rozdziały: materiały wybuchowe, zapalniki, sprzęt strzałowy; wiercenie otworów strzałowych; wykonywanie robót strzałowych (pobieranie, przechowywanie i transport środków strzałowych, prace przygotowawcze przed właściwymi robotami strzałowymi, ładowanie i odpalanie środków strzałowych); dodatkowe zasady bezpiecznego wykonywania robót strzałowych.
EN
The article describes one of mechanical ways of rocks winning with the use of explosives. The article consists of the following sections: explosives, detonators, blasting equipment, drilling of blasting holes, execution of shot firing works (collecting, storing and transportation of explosives, preparatory works prior to proper shot firing works and blasting); additional principles of safe executing of shot firing works.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.