Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawa roślin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Osady ściekowe stanowią poważny koszt w procesie oczyszczania ścieków. Odpowiednie ich zagospodarowanie pozwoli na zmniejszenie kosztów oraz zwiększy bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.
PL
Rosnąca konkurencja pomiędzy firmami zajmującymi się uprawą roślin wymusza na działach badawczo-rozwojowych poszukiwanie nowych technologii i preparatów pozwalających osiągać lepsze rezultaty w tych dziedzinach. Nie mniej istotnym czynnikiem decydującym o wyborze technologii i preparatów do stosowania w uprawie roślin, jest ich oddziaływanie na środowisko. Przez nierozważne działania (przenawożenie, intensywne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, zaburzenia melioracyjne) środowisko naturalne ulega ciągłej degradacji. Problemów przysparzają także kapryśne zmiany klimatu, powodując bądź ulewne deszcze, bądź okresy długotrwałych susz. Wielką szansą wydaje się być technologia superabsorbentów. Rozwiązanie stosowane od lat w produkcji technicznych materiałów, dziś ma szansę wspomóc rolnictwo w walce z suszą. Rozwijająca się technika pozwala produkować w pełni biodegradowalne produkty spełniające funkcję doglebowych magazynów wody dla roślin. Hydrożele z przeznaczeniem do zastosowań rolniczych mają charakter dedykowany sprzyjający środowisku naturalnemu pozwalając jednocześnie ograniczać negatywne skutki suszy i rewitalizować zasoby naturalne. Podstawowe korzyści ekonomiczne i społeczne: ograniczenie konieczności nawadniania o ok. 20–50% – zapobieganie skutkom stresu wodnego i suszy, ograniczenie dawek nawozowych o ok. 30% poprzez „inteligentny” sposób uwalniania składników pokarmowych (nawozów) w obrębie systemu korzeniowego, ochrona środowiska naturalnego przed skutkami przenawożenia, zasolenia gruntów, ograniczenie wypłukiwania nawozów w głębsze partie gleby, ochrona wód gruntowych, ograniczenie intensywności zabiegów pielęgnacyjnych o ok. 9%, zwiększenie plonowania o ok. 15%.
EN
The growing competition between companies involved in the cultivation of plants, forces the research and development departments to search for new technologies and preparations to achieve better results in these fields. No less important factor determining the choice of technologies and preparations for use in the cultivation of plants, is their impact on the environment. By many years reckless actions (over-fertilization, intensive use of chemical plant protection products, irrigation) the natural environment is constantly degraded. Problems are also caused by capricious climate changes, causing either heavy rains or periods of prolonged drought. The superabsorbent technology seems to be a great opportunity. The solution used for years in the production in technical usage, today has the chance to help agriculture in the fight against drought. The developing technology allows to produce fully biodegradable products that perform the function of soil water storage for plants. Hydrogels designed for agricultural purposes are dedicated to the natural environment, in the same time are allowing to limit the negative effects of drought and revitalize natural resources. Basic economic and social benefits: reducing the need for irrigation by about 20–50% - preventing the effects of water stress and drought, limitation of fertilizer doses by approx. 30% through the “intelligent” way of release of nutrients (fertilizers) within the root system, protection of the natural environment against the effects of over-fertilization and land salinity. limiting the leaching of fertilizers into deeper soil parts, protection of groundwater, limiting the intensity of care treatments by approx. 9%, increase in yield by approx. 15%.
3
Content available remote Wpływ odpadów mineralnych na mobilność miedzi w osadach flotacyjnych
PL
Badano wpływ dodatku odpadów mineralnych do osadów flotacyjnych na mobilność miedzi oraz możliwość przemieszczania się tego pierwiastka do części nadziemnych uprawianych roślin. Doświadczenia prowadzono w nieczynnym zbiorniku osadów flotacyjnych „Wartowice 3” zlokalizowanym na Dolnym Śląsku. Na wyznaczonych tam poletkach osad flotacyjny mieszano z odpadami mineralnymi pochodzącymi z działalności wydobywczej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika. Odpad stanowił piasek, skała płonna, fosfogips oraz nadkład z eksploatacji kamieniołomu. Do osadu dodawano także preparat wapniowo-magnezowy (PRP). Wpływ odpadów na mobilność miedzi oceniano na podstawie zawartości tego pierwiastka w kilku gatunkach roślin oraz w podłożach, na których były uprawiane. Wykazano, że wprowadzenie do osadów flotacyjnych odpadów mineralnych powodowało obniżenie zawartości miedzi przyswajalnej przez rośliny oraz ograniczało jej pobieranie przez wszystkie gatunki roślin. Zawartość miedzi w roślinach zależała od okresu wegetacji i nie przekraczała 25 mg/kg s.m.
EN
Three selected plant species and their mixts. were grown up in the region of Lower Silesia on substrates doped with sand, waste rock, phosphogypsum, and overburden from the operation of the quarry. In plants harvested 2–3 times a year, the Cu content was variable depending on the species and the grooving period but it was below 25 mg/kg dry mass.
PL
Od wielu lat największe nasilenie sprzedaży roślin obserwujemy w okresie wiosennym. Pomimo że jest to bardzo dobry termin na realizację zielonych inwestycji, wcale nie oznacza, że sadzenie roślin jesienią jest wyborem gorszym. Początek jesieni to odpowiedni okres na zakładanie terenów zieleni. Pod koniec sezonu wegetacyjnego można poświęcić znacznie więcej czasu na prawidłowe przygotowanie miejsca sadzenia roślin, ich wybór i pielęgnację. Miejscy ogrodnicy nie musza wówczas zmagać się z problemem wiosennego spiętrzenia prac ogrodniczych, związanych z utrzymaniem zieleni: cięciem drzew i krzewów, nawożeniem, przeprowadzaniem zabiegów ochronnych, koszeniem trawników, sadzeniem roślin jednorocznych na rabatach i kwietnikach. W przypadku dużych projektów publicznych, realizowanych przez miasta i gminy oraz przez jednostki odpowiedzialne za zieleń towarzyszącą ciągom komunikacyjnym, wykonanie nasadzeń jesienią może skutkować lepszym przyjęciem się drzew i krzewów, co jest wynikiem bardziej sprzyjających warunków zakorzeniania: umiarkowanych temperatur, długich okresów zachmurzenia i licznych opadów deszczu.
PL
Współczesna nauka coraz bardziej zmierza w kierunku prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym. Złożoność podejmowanych obecnie problemów stwarza konieczność czerpania z różnych dyscyplin wiedzy, które w wielu przypadkach są ze sobą powiązane. Umożliwia to bardziej kompleksowe podejście do problemu, a dzięki temu jego lepsze zrozumienie.
7
Content available remote Emisja gazów powstałych podczas uprawy miskanta
PL
W artykule podano metodę i wartości średnie emisji wybranych gazów dla poszczególnych cykli uprawy miskanta w podziale na zastosowane operacje technologiczne. Obliczono następujące emisje jednostkowe gazów przypadające na hektar uprawy miskanta przy zastosowaniu rzeczywistej technologii w ciągu okresu całego życia plantacji: C02 - 3 683 281,04 [g/ha], S02 - 8 341,75 [g/ha], NOx - 14 995,29 [g/ha], pyły - 2 383,36 [g/ha], VOC - 9 533,43 [g/ha]. Sformułowano wnioski wskazujące sposoby zmniejszenia emisji gazów dla całego cyklu życia plantacji. Optymalizacja doboru maszyn dla poszczególnych operacji pod kątem ich zużycia paliwa podczas pracy może zmniejszyć emisje gazów.
8
Content available System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych
PL
Systemy wsparcia decyzji jako narzędzia informatyczne są wykorzystywane coraz częściej przez różne sektory rolnictwa stanowiąc pomoc dla rolników, plantatorów, hodowców czy ogrodników, odciążając ich od nieraz żmudnego szukania i weryfikacji informacji dotyczących procedur stosowania zabiegów rolniczych, środków ochrony roślin czy pasz. W pracy omówiono przykład wdrożenia takiego systemu opartego na bazie danych służącego ochronie roślin przed różnego typu agrofagami. Do jego budowy wykorzystano technologie internetowe.
EN
Decision support systems as IT tools are being used more and more often in various sectors of agriculture, helping the farmers, planters, breeders and gardeners by relieving them from sometimes strenuous search and verification of the information on the procedures of applying agricultural treatment, using pesticides or fodders. The work discusses an example of implementing such system and database for protecting plants from various types of pests. The system was built with the use of Internet technologies.
PL
Przedstawiono zastosowanie modelu diagnostycznego [Ostrowski, Gutkowska 2008] do delimitacji gruntów potencjalnie przydatnych do uprawy dziewięciu roślin energetycznych w woj. świętokrzyskim i do komputerowej prezentacji wyników i charakterystyki występujących warunków siedliskowych sprzyjających uprawie tych roślin. Prezentowany model opiera się na zasobach bazy danych o glebach marginalnych [Ostrowski 1998]. Weryfikację przeprowadzono na przykładzie województwa świętokrzyskiego, które charakteryzuje się znaczną różnorodnością warunków siedliskowych. Wynikiem tych działań były mapy komputerowe w skali 1:250 000 dla dziewięciu roślin, wskazujące rozmieszczenie gruntów potencjalnie przydatnych do ich uprawy. Sporządzono również syntetyczne zestawienie powierzchniowe z podziałem na powiaty, a także dokonano analizy, jakie układy diagnostyczne zawarte w modelu wystąpiły w obrębie rozpatrywanego województwa. Uzyskane wyniki wykazują, że zastosowany model diagnostyczny i procedura komputerowego przetwarzania danych przestrzennych charakteryzujących warunki siedliskowo-funkcyjne rozpatrywanego obszaru umożliwiają ocenę przydatności gruntów do uprawy poszczególnych roślin energetycznych.
EN
Paper discussed the application of a diagnostic model [Ostrowski, Gutkowska 2008] to delimitation of farmland in Świętokrzyskie province, potentially usable to cultivation of nine energy plants, as well as to computer presentation of the results and characteristics of existing habitat conditions convenient to growing these plants. Presented model is based on the resources of data base on marginal soils [Ostrowski 1998]. Verification was performed on an example of Świętokrzyskie province, characterized by considerable diversity of the habitat conditions. This activity resulted in computer maps (1:250 000 scale) for nine plants, indicating the locality of farmland potentially usable for their growing. There was also prepared a synthetic superficial sheet considering division into administrative districts, with the analysis, what diagnostic elements contained in the model occurred on the area of considered province. Obtained results indicate that applied diagnostic model and computer processing procedure of spatial data, characteristic for habitat-functional conditions on surveyed area, enable an evaluation of farmland usability for growing particular energy plants.
EN
The general aim of the paper is to present the range of information and cartographic features of chosen contemporary atlases – thematic maps, scales, graphic techniques applied, etc. Thematic maps provide moderate or high value for agriculture. The high information value for farming is contained in 9 soil maps and 25 climatic maps, for agriculture development in 6 soil maps and 10 agriclimatic maps and for farmland valuation in 3 soil maps and 12 climatic maps. The most useful for agricultural purposes are: Atlas of Geographical Environment, Atlas of Climatic Risk for Crop Cultivation, Atlas of Soil Moisture, regional climatic atlases.
PL
Głównym celem pracy jest prezentacja zakresu informacji i charakterystyka kartograficzna wybranych współczesnych polskich atlasów – map tematycznych, skali, technik graficznych itp. Mapy tematyczne dostarczają informacji o umiarkowanej lub dużej wartości dla rolnictwa. Dużą wartość informacyjną dla upraw roślin ma 9 map glebowych i 25 map agroklimatycznych, dla rozwoju rolnictwa – 6 map glebowych i 10 map agroklimatycznych, a dla wyceny gruntów – 3 mapy glebowe i 12 map agroklimatycznych. Najbardziej przydatne w rolnictwie są: Atlas środowiska geograficznego, Atlas ryzyka klimatycznego, Atlas uwilgotnienia gleb oraz atlasy regionalne.
PL
Doświadczenie wegetacyjne z Thuja `Smaragd' przeprowadzono w szklarni nieogrzewanej w Katedrze Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem badań było stwierdzenie przydatności dwóch typów nawozów o spowolnionym działaniu, z serii Hortiform do uprawy pojemnikowej Thuja `Smaragd'. Badano wpływ tych nawozów na wzrost i zawartość wybranych składników w łuskach Thuja `Smaragd'. Najwyższe rośliny uzyskano po zastosowaniu nawozu Hortiform Mg w dawce 5,6 g x dm -3. Rośliny nawożone nawozem Hortiform Mg największą masę części nadziemnej uzyskały przy dawce nawozu 11,2 g x dm-3. Natomiast rośliny nawożone nawozem Hortiform pH największą masę części nadziemnej uzyskały przy dawce 5,3 g x dm -3, jednak rośliny przy tym poziomie nawożenia charakteryzowały się słabą jakością i były najniższe. Rośliny w siedmiomiesięcznym okresie uprawy przy zastosowaniu nawozu Hortiform Mg nie wykazywały objawów niedożywienia mineralnego. Za najlepszy do uprawy Thuja `Smaragd' należy uznać nawóz Hortiform Mg w dawce 5,6 g x dm -3.
EN
A vegetation experiment was carried out in an unheated greenhouse in the Department of Horticultural Plant Fertilization of the Poznań University of Life Sciences with Thuja `Smaragd'. Two types of multicomponent fertilizers with slowed down action from Hortiform group were used: Hortiform Mg and Hortiform pH. Influence of these fertilizers was studied on growth and content of chosen nutrients in shuck of Thuja `Smaragd'. The highest plants of Thuja `Smaragd' were obtained after the application to the substrate of Hortiform Mg in the dose of 5.6 g x dm -3. Plants fertilized with Hortiform Mg obtained the highest weight of their above ground plant parts at the dose of 11.2 g x dm -3 of substrate. While plants fertilized with Hortiform pH obtained the highest weight of their aboveground plant parts at the dose of 5.3 g x dm -3 of substrate, but these plants were weak quality and were lowest. Plants in a 7-month period of growing with the application of the fertilizers Hortiform Mg did not show any signs of mineral malnutrition. The best fertilizer for the growing of Thuja `Smaragd' cv. has shown to be Hortiform Mg in the dose of 5.6 g x dm -3.
12
Content available remote Zastosowanie pian poza pożarnictwem
PL
Piany wytwarzane przez napowietrzanie roztworów wodnych specjalnych środków pianotwórczych są szeroko stosowane w ochronie przeciwpożarowej. Najważniejszym obszarem zastosowania pian jest gaszenie pożarów cieczy palnych. Właściwości pian pozwalają na zastosowanie ich także i w innych dziedzinach. W artykule przedstawiono metody wytwarzania i wymagane parametry dla pian przeznaczonych do ochrony upraw przed przymrozkami.
PL
Przedstawiono sposób wykorzystania osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Gdyni do produkcji materiału strukturotwórczego w procesach kompostowania, w aspekcie rekultywacji gruntów o obniżonej wartości użytkowej. Ze względu na fakt, iż osady przeznaczone do wykorzystania do celów rekultywacyjnych nie spełniały wymogów nałożonych Rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 11.08.1999 r. odnośnie do stosowania w rolnictwie, rekultywacji gruntów na cele rolnicze i do kompostowania (zbyt wysokie stężenia rtęci, kadmu i cynku), zadecydowano o wykorzystaniu tych odpadów do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu. Efektem dodatkowym miała być poprawa jakości gleby, do której wprowadzano osad ściekowy. Uzyskana masa zielona z terenów poddanych rekultywacji została zużytkowana, jako materiał strukturotwórczy i źródło węgla organicznego, w procesach kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni "Swarzewo" k. Pucka. Stwierdzono również znaczną poprawę jakości gleby, na której zastosowano osady ściekowe - nastąpił tam wzrost zawartości podstawowych składników mineralnych i organicznych, zwiększył się poziom próchnicy. Pozwala to na przyjęcie tezy, iż zastosowanie osadów ściekowych pozwala na wzrost wartości użytkowych częściowo zdegradowanych gleb.
EN
The paper describes how sludge from ,,Dębogórze" treatment plant in Gdynia is used to produce texture-forming material by composting, as a way of low-utility land reclamation. As the sludge in question does not meet the requirements of the 11 August 1999 ordinance by the Ministry of the Environment, Natural Resources and Forestry on the use of sludge in agriculture, farmland reclamation and composting (too high mercury, cadmium and zinc concentrations), the waste was designated for compost-making plant growing. An expected additional effect was the amelioration of the soil which the sludge had been applied into. The green matter thus obtained from the area under reclamation was used in sludge composting at ,,Swarzewo" Sewage Treatment Plant near the town of Puck, as a texture-forming material and a source of organic carbon. The soil on which the sludge had been used was also found to be ameliorated significantly, as there was an increase in the content of basic mineral and organic components and in the humus level. This allows us to claim that the application of sludge helps to enhance the value of partly degraded soils. An interesting aspect of the implemented solution was the use of another bulk waste, i.e. plant ashes, to build a storage and handling yard at ,,Swarzewo" plant. The yard is the site of sludge composting in which green matter and a number of organic waste components are utilized. The comprehensive approach to sludge utilization made it possible to combine the management of heavy-metal-build-up sludge with non-agricultural land reclamation and ash utilization.
EN
Utilization of synthetic ion composites to prepare artificial soil substrates has been described. Studies showed that ion exchanger composites are good hortizols for growth of different plant species and they may be used as fertilizer which gradually releases ions nutriens.As synthetic ion exchangers work similary to soil colloids,they may be used not only for horticultural aims but for restoration of degradated soils as well.For the degradaded sols the ion exchanger composites may replace humic substances and other ion exchange colloids.Applicatoin of spent ion exchangers can decrease a cost of the restoration of degraded lands.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.