Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawa konserwująca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań było poznanie wpływu różnych wariantów uprawy oraz nawożenia organicznego, stosowanych pod buraki cukrowe, na strukturę roli. Nawożenie słomą przedplonową i międzyplonem ścierniskowym nie powodowało wyraźnych zmian wskaźnika struktury. W żadnej badanej warstwie i w żadnym terminie badań w porównaniu z obiektem nawożonym samą zieloną masą gorczycy białej. Średnia ważona średnica gruzełka MWDg wiosną oraz w okresie zbioru buraków nie była istotnie zależna od nawożenia organicznego. Z zastosowanych sposobów uprawy najkorzystniej na wodoodporność agregatów glebowych wpłynęła uprawa konserwująca, natomiast najmniejszą trwałość struktury odnotowano po zastosowaniu uprawy tradycyjnej i nawożenia obornikiem w dawce 10 t*ha-1.
EN
Studies aimed at recognizing the influence of different cultivation and organic fertilization variants applied at growing of sugar beets, on the structure of soil. Fertilization with the forecrop straw and stubble field intercrop did not cause distinct changes in structural index W in any of tested soil layers and term of investigations, in comparison to the object fertilized with green matter of charlock (Sinapsis alba) only. Weighted mean diameter of soil aggregate (MWDg) in spring and in the period of beet harvest, was not significantly dependent on organic fertilization. From among applied soil tillage methods the best effect on water- resistance of soil aggregates showed conservative tillage, whereas the least durability of soil structure was observed after applied traditional tillage and manure fertilization at a rate of 10 t*ha-1.
PL
Celem badań było poznanie wpływu różnych wariantów konserwującej uprawy roli oraz intensywnego i ekstensywnego poziomu ochrony herbicydowej na zmiany właściwości fizycznych gleby. Najwyższą zwięzłość odnotowano na poletkach uprawianych tradycyjnie, a najniższą po zastosowaniu słomy i siewu bezpośredniego. Poziom ochrony herbicydowej istotnie wpłynął na zbitość gleby tylko w okresie wschodów w warstwach 5-10 i 20-25 cm, gdzie stwierdzono istotnie większą zwięzłości po zastosowaniu wariantu intensywnego. Wpływ sposobów uprawy na zapas wody we wszystkich warstwach udowodniono tylko wiosną. W tym okresie najwięcej wody, w każdej badanej warstwie, zgromadziły poletka, na których zastosowano siew bezpośredni w mulcz ze słomy. Porowatość ogólna była istotnie zależna od sposobu uprawy oraz poziomu ochrony herbicydowej.
EN
The experiments were carried out to recognize the effect of conservation soil tillage (different variants) as well as the intensive and extensive herbicide plant protection, on the changes in physical soil properties. The highest soil firmness was observed on the plots under traditional tillage, while the lowest - after application of the straw and direct sowing. The level of herbicide plant protection significantly affected soil firmness only in the sprouting period, in 5-10 and 20-25 cm layers, where significantly higher firmness was found after using the intensive variant of herbicide application. The impact of tillage variants on the water resources in all soil layers was stated in the spring only. At that time most of water - in each of soil layers tested - was cumulated on the plots where direct sowing into straw mulch was applied. Total soil porosity was significantly dependent on both, the tillage manner and the level of herbicide application.
PL
Zastosowanie intensywnej ochrony herbicydowej przyczyniło się do istotnego wzrostu zawartości potasu o 7,8% w porównaniu z wariantem ekstensywnym. Koncentracja pozostałych melasotworów nie była istotnie uzależniona od poziomu ochrony chemicznej. Zastosowane różne systemy uprawy konserwującej miały istotny wpływ na zawartość melasotworów. Najwyższą zawartość sodu i azotu alfa-aminowego stwierdzono w korzeniach uprawianych po zastosowaniu słomy przedplonowej przykrytej kultywatorem podorywkowym i siewu bezpośredniego, natomiast najlepszą jakością przetwórczą charakteryzował się plon uzyskany na poletkach z międzyplonem ścierniskowym pozostawionym do wiosny i siewem bezpośrednim. Zawartość cukru technologicznego wahała się od 15,1% do 14,5%.
EN
The application of intensive herbicide protection resulted in significant increase of potassium content (by 7.8%) in comparison to extensive cultivation variant. Concentration of the remaining treacle-creating elements in sugar beet roots did not significantly depend on the level of chemical protection. Different systems of applied preservative cultivation significantly affected the contents of treacle-creating elements in roots. The highest contents of sodium and alpha-amino-nitrogen were found in beet roots growing after application of the fore crop straw covered with a skim-cultivator and the direct sowing. However, the best processing quality showed the yield of roots obtained on plots with the stubble intercrop left to the spring and direct sowing. The content of technological sugar in roots ranged from 15.1 to 14.5%.
PL
Na czarnej ziemi kujawskiej badano wpływ głęboszowania w tradycyjnej i konserwującej uprawie roli na plon buraka cukrowego. Nie stwierdzono wpływu zastosowanych wariantów uprawy na plon korzeni, obsadę końcową i zawartość cukru. Badania wykazały, że zastosowanie głęboszowania na czarnych ziemiach kujawskich w warunkach występowania nadmiernego zagęszczenia gleby w warstwie podornej umożliwia eliminację uprawy płużnej i uprawę roli zgodnie z zasadami uprawy konserwującej bez ryzyka obniżenia plonu korzeni i ich jakości.
EN
On the Kujawy black earth (Phaeozems) an effect of subsoiling in conventional and conservation tillage on sugar beet yield has been studied. Effect of the used tillage treatments on root yield, plant density at harvest and sugar content was not found. The studies showed that subsoiling used on the Kujawy black earth under the conditions of occurrence of excessive soil compaction in the subsoil horizon enables elimination of plough tillage and soil cultivation according to the rules of conservation tillage without the risk of a reduction in the yield of roots and their quality.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.