Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawa ekologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The rootstock is an important element in the production of fruit trees. Proper selection of rootstocks affects the quality of trees produced in the nursery and their growth and fruiting in the orchard. In 2015, an assessment was performed of the effect of the rootstock on the quality of apple trees produced in an organic nursery. The assessment and measurements were made in a nursery located in the Experimental Ecological Orchard of the Research Institute of Horticulture in Nowy Dwór Parcela near Skierniewice. The studied objects included seven-month-old trees of four apple cultivars: ‘Szampion’, ‘Gold Milenium’, ‘Topaz’ and ‘Pinova’, which had been grafted onto rootstocks of different growth vigour: M.9, M.26 and M.7. The highest number of trees in relation to the number of the grafted rootstocks planted was obtained for apple trees growing on the M.7 rootstock. The best quality trees of the tested apple cultivars were also obtained on the M.7 rootstock.
PL
Podkładka jest ważnym elementem w produkcji drzewek owocowych. Odpowiedni jej dobór wpływa na jakość produkowanych drzewek w szkółce oraz na ich wzrost i owocowanie w sadzie. W 2015 roku oceniano wpływ podkładki na jakość drzewek jabłoni produkowanych w szkółce ekologicznej. Ocenę i pomiary przeprowadzono w szkółce zlokalizowanej na terenie Ekologicznego Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze Parceli koło Skierniewic. Materiał badawczy stanowiły siedmiomiesięczne drzewka czterech odmian jabłoni: ‘Szampion’, ‘Gold Milenium’, ‘Topaz’ i ’Pinova’, które były szczepione na podkładkach o zróżnicowanej sile wzrostu: M.9, M.26 i M.7. Największą liczbę drzewek w stosunku do liczby posadzonych szczepów, uzyskano dla jabłoni rosnących na podkładce M.7. Również najlepsze jakościowo drzewka otrzymano dla badanych odmian jabłoni na podkładce M.7.
EN
Berries belong to the best dietary sources of bioactive compounds, mainly phenolic compounds (phenolic acids, flavonoids including anthocyanins and flavonols, tannins) and vitamin C (ascorbic acid). These compounds, either individually or combined, are responsible for various health benefits of berries, in that protective effects to lower the risk of various cancers. Over the last 25 years, a significant number of research studies have compared the contents of phenolics and vitamins, nutritionally relevant minerals, toxic metals, pesticide residues and macronutrients in crops from organic and non-organic production systems. The most recent meta-analysis summarizing the results of 343 peer-reviewed studies comparing plant food from organic and conventional production concluded that organic products are, on average, characterized by significantly higher concentrations of various antioxidants (i.e. phenolic compounds) and much lower incidence of pesticide residues than their conventional comparators. This finding suggests that berries from organic production may have a grater health effects than non-organic ones. In this paper research on anticancer properties of berries and their bioactive compounds is reviewed.
PL
Owoce jagodowe należą do najlepszych dietetycznych źródeł związków bioaktywnych, a w szczególności związków fenolowych (kwasów fenolowych, flawonoidów, w tym antocyjanów i flawonoli, garbników) i witaminy C (kwasu askorbinowego). Składniki te, pojedynczo lub współdziałając, są odpowiedzialne za różnorodne korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania tych owoców, w tym działanie ochronne mające na celu zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe. W ciągu ostatnich 25 lat w wielu badaniach naukowych porównywano zawartość związków fenolowych i witamin, składników mineralnych, metali toksycznych, pozostałości pestycydów i makroelementów w płodach pochodzących z ekologicznych i konwencjonalnych systemów produkcji. Z najnowszej metaanalizy podsumowującej wyniki 343 recenzowanych prac porównujących żywność pochodzenia roślinnego z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej wynika, że produkty ekologiczne charakteryzują się średnio znacznie wyższymi zawartościami różnych przeciwutleniaczy (np. związków fenolowych) i znacznie niższą częstotliwością występowania pozostałości pestycydów niż ich konwencjonalne odpowiedniki. To odkrycie pozwala przypuszczać, że owoce jagodowe z upraw ekologicznych mogą mieć większy wpływ na zdrowie człowieka niż owoce z upraw konwencjonalnych. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących właściwości przeciwnowotworowych owoców jagodowych i ich składników bioaktywnych.
EN
In the years 2014-2016 four commercial winter wheat cultivars, released during 2008-2011, were grown in a field experiment at RZD Osiny according to organic and conventional farming systems. Each year in the first or second decade of May samples of rhizosphere soil were analyzed for numbers of colony forming units (CFU) of phosphate solubilizing microorganisms (PSM) and for acid and alkaline phosphatase activities. The synthesis of three-year results has shown that PSM numbers and activity of acid phosphatase in the rhizosphere soil of the tested cultivars were not significantly influenced by the farming systems used, nor by the cultivars. On the other hand, in all years the activity of alkaline phosphatase was significantly higher in the rhizosphere soil of all winter wheat cultivars grown according to the organic farming system than in soil under these cultivars grown in the conventional system.
PL
Cztery komercyjne odmiany pszenicy ozimej, wpisane do rejestru w latach 2008-2011, uprawiano w sezonach wegetacyjnych 2014-2016 według zasad rolnictwa ekologicznego (organicznego) i konwencjonalnego na poletkach doświadczalnych w RZD Osiny. Każdego roku w maju pobierano spod badanych odmian próbki gleby ryzosferowej i oznaczano w nich liczebność (CFU – colony forming units) mikroorganizmów rozpuszczających fosforany (PSM) oraz aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej. Synteza trzyletnich wyników wykazała, że liczebność PSM, jak i aktywność fosfatazy kwaśnej w glebie ryzosferowej badanych odmian nie były istotnie uzależnione zarówno od systemu uprawy, jak i od odmiany pszenicy ozimej. Jednak we wszystkich latach objętych badaniami aktywność fosfatazy alkalicznej była istotnie większa w glebie ryzosferowej wszystkich odmian pszenicy ozimej uprawianych w systemie ekologicznym (organicznym) niż tych samych odmian uprawianych w systemie konwencjonalnym.
EN
It was the goal of this paper to compare the intensity of occurrence of fungal diseases on the leaves, ears and the base of the culm in spring barley in case of pure and mixed sowing using the conventional and organic method under the mountain conditions of the area of Beskid Niski in southern Poland. The research was conducted in the years 2013-2014 at the Mountain Experimental Station in Czyrna Niżna, located in the western part of the range of Beskid Niski. The conducted research had indicated varied intensity of the emergence of fungal diseases of spring barley depending on the studied factors. Spring barley grown using the organic system was characterised by a significant reduction in the intensity of prevalence of barley scald (Rhynchosporium secalis), fusarium ear blight (Fusarium spp.) and fusarium foot rot (Fusarium spp.). At the same time, this growth system had shown an increase in the intensity of barley stripe (Pyrenophora graminea) and barley net blotch (Pyrenophora teres). Under the prevailing natural circumstances, in all analysed zones of the hill side, the growing system did not have a significant influence on the index of infection of the culm foot by Oculimacula spp. The growth of barley in a two-species mix with oat had materially reduced the intensity of fusarium ear blight (Fusarium spp.) and fusarium foot rot (Fusarium spp.). A three-species mix, in turn, had significantly reduced the development of Oculimacula spp., the causal agents of eyespot.
PL
Celem pracy było porównanie nasilenia występowania chorób grzybowych na liściach, kłosach i podstawie źdźbła jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym uprawianym metodą konwencjonalną i ekologiczną w warunkach górskich Beskidu Niskiego. Badania prowadzono w latach 2013-2014 w Górskiej Stacji Doświadczalnej znajdującej się w miejscowości Czyrna Niżna, położonej w zachodniej części Beskidu Niskiego. Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowanie nasilenia występowania chorób grzybowych jęczmienia jarego w zależności od badanych czynników. Jęczmień jary uprawiany metodą ekologiczną odznaczał się istotnym spadkiem nasilenia występowania rynchosporiozy (Rhynchosporium secalis), fuzariozy kłosa (Fusarium spp.) i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (Fusarium spp.). Jednocześnie w tym systemie gospodarowania odnotowano wzrost nasilenia występowania pasiastości liści (Pyrenophora graminea) oraz plamistości siatkowej liści jęczmienia (Pyrenophora teres). W zaistniałych warunkach przyrodniczych, we wszystkich badanych strefach stoku system gospodarowania nie miał istotnego wpływu na indeks porażenia podstawy źdźbła przez Oculimacula spp. Uprawa jęczmienia w mieszance dwugatunkowej z owsem istotnie ograniczyła nasilenie fuzariozy kłosa (Fusarium spp.) i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (Fusarium spp.). Z kolei mieszanka trójgatunkowa istotnie ograniczyła rozwój Oculimacula spp. sprawców łamliwości źdźbła.
EN
The quality of fruit trees obtained from a nursery is very important; it determines their precocity and productivity, and thus helps to obtain a better economic effect. In the years 2015-2016, the quality of two-year-old apple trees with a one-year-old crown (knip trees) was assessed in an organic nursery in relation to the rootstock used. The assessment and measurements were conducted in a nursery located in the Experimental Ecological Orchard of the Research Institute of Horticulture in Nowy Dwór Parcela near Skierniewice. The studied material consisted of two-year-old trees with one-year-old crown of the apple cultivars ‘Szampion’ and ‘Gold Milenium’, which were grafted onto rootstocks of different growth vigour: M.9, M.26 and M.7, in two thickness classes (8-10 mm and 10-12 mm). For both cultivars, the best quality of two-year-old trees with a one-year-old crown was obtained on the M.7 rootstock in both thickness classes.
PL
Jakość drzewek ze szkółki jest bardzo ważna, wpływa ona na wcześniejszy okres owocowania i plonowanie, co pozwala uzyskać lepszy efekt ekonomiczny. W latach 2015-2016 oceniono jakość dwuletnich drzewek z jednoroczną koroną w szkółce ekologicznej w zależności od zastosowanej podkładki. Ocenę i pomiary przeprowadzono w szkółce zlokalizowanej na terenie Ekologicznego Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze Parceli koło Skierniewic. Materiał badawczy stanowiły dwuletnie drzewka z jednoroczną koroną jabłoni odmian ‘Szampion’ i ‘Gold Milenium’, które zostały zaszczepione na podkładkach o różnej sile wzrostu w dwóch klasach grubości (8-10 mm i 10-12 mm): M.9, M.26 i M.7. Najlepsze jakościowo dwuletnie drzewka z jednoroczną koroną dla obu badanych odmian uzyskano na podkładce M.7 w obu klasach grubości.
6
Content available The occurrence of soil mesofauna in organic crops
EN
This study presents the quantitative and qualitative analysis of soil arthropods (Arachnida: Acari, Hexapoda: Collembola) occurring in four norfolk crop rotation, cultivated by organic method. The field research was carried out in the years 20142015 at the Experimental Research Station Swojec, belonging to the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at an organic farm in Kamieniec Wrocławski, Poland. In both locations, irrespectively of crop type, Prostigmata were the most common soil mites. Astigmata and predatory Gamasida were less numerous, while Oribatida were the least numerous. The largest number of springtails was noted in organic cultivation of winter rye. Less numerous Collembola were present in oat and fodder pea, and in the smallest number in organic cultivation of potato. Obtained results suggest that organic cultivation of cereals promotes the occurrence of beneficial mesofauna, mainly due to the lower frequency of agrotechnical activities in comparison to potato cultivation. The most numerous species of Collembola were: representatives of genera Mesaphorura and Desoria.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań stawonogów glebowych (Arachnida: Acari, Hexapoda: Collembola) występujących w czterech uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metodą ekologiczną. Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2014-2015, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu miejscowościach, niezależnie od rośliny uprawnej, do najliczniejszych roztoczy glebowych należały Prostigmata. Mniej liczne były Astigmata oraz drapieżne Gamasida, a najmniej liczne Oribatida. W przypadku skoczogonków najwięcej tych stawonogów stwierdzono w ekologicznej uprawie żyta ozimego. Mniej licznie Collembola występowały w uprawie owsa i grochu pastewnego, a w najmniejszej liczbie w ekologicznej uprawie ziemniaka. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że ekologiczna uprawa zbóż sprzyja występowaniu pożytecznej mezofauny, głównie ze względu na mniejszą częstotliwość wykonywania zabiegów agrotechnicznych w porównaniu do uprawy ziemniaka. Najliczniej oznaczanymi gatunkami Collembola były: Mesaphorura oraz przedstawiciele rodzaju Desoria.
EN
In organic agriculture only natural methods of cultivation (fertilization and plant protection) are allowed. The total conventional strawberry production in 2014 was 216 thousand tones on the 53 thousand ha. Organic production was on a very low level with only 5 thousand tones cultivated on 1.3 thousand ha of area. Experiment was carried out in the years2013-2014. One strawberry cultivar Honeyoe was cultivated in two experimental organic farms. In one organic farm EM, as well as in the second only organic practice without effective organisms have been used. Three times of harvest have been organized in every experimental year. In fruits the content of dry matter (by scale method), vitamin C (by spectrophotometric method) as well as polyphenols (by HPLC method) have been determinated. The obtained results were statistically elaborated with post-hoc Tukey test ( =0,05). The obtained results showed that using of effective organisms had significant impact on the caffeic, p-coumaric, quercetin, glucoside-3-O-quercetin and luteolin content in strawberry fruits. The third fruits harvest time was the most effective in case of dry matter, vitamin C, gallic, ellagic, p-coumaric acids as well as some flavonoids (quercetin and its derivates), luteolin, kaempferol and pelargonidine-3,5-di-rutinoside in experimental strawberry fruits.
PL
W rolnictwie ekologicznym dozwolone jest stosowanie tylko naturalnych metod upraw (nawożenia i ochrony roślin). W 2014 roku produkcja truskawek z upraw konwencjonalnych wyniosła 216 tys. ton i uprawiane one były na powierzchni 53 tys. ha. Niestety, produkcja truskawek w systemie ekologicznym była znikoma i wyniosła 5 tys. ton zebranych z powierzchni 1.3 tys. ha. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2013-2014 w dwóch gospodarstwach ekologicznych uprawiano jedną odmianę truskawki Honeyoe. W jednym z gospodarstw zastosowano efektywne mikroorganizmy, w drugim gospodarstwie ekologicznym nie stosowano żadnych dodatkowych zabiegów agrotechnicznych. Owoce truskawek były zbierane trzy razy w ciągu sezonu owocowania. W dojrzałych owocach oznaczono zawartość: suchej masy (metoda wagową), witaminy C (metoda spektrofotometryczną) oraz polifenoli (metoda HPLC). Otrzymane wyniki zostały poddane analizie statystycznej z użyciem testu post-hoc Tukey’a na poziomie istotności ( =0,05). Wykazały one, że zastosowanie w gospodarstwie ekologicznym efektywnych mikroorganizmów miało istotny wpływ na zawartość kwasu kawowego, p-kumarynowego, kwercetyny i jej glikozydu, jak też luteoliny w owcach truskawek. Najbardziej efektywny okazał się trzeci termin zbioru. Owoce zebrane w tym czasie charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością suchej masy, witaminy C, kwasu galusowego, elagowego, pkumarynowego, jak tez niektórych flawonoidów (kwercetyny i jej pochodnych), luteoliny, kempferolu i rutinozidu-3,5-di- pelargonidyny.
EN
In the years 2013-2014, the effectiveness of plant-derived preparations in controlling the rosy apple aphid Dysaphis plantaginea (Passerini) and the green apple aphid Aphis pomi (de Geer) was assessed in an organic apple orchard. Use was made of own in-house made preparations that included infusions of the field horsetail Equisetum arvense (L.), garlic Allium sativum (L.), seeds of white mustard Sinapis alba (L.) and Indian mustard Brassica juncea (L.) (2014), a decoction of the wood of Quassia amara (L.), an extract from the seeds of the Indian neem tree Azadirachta indica (L.), and horticultural potassium soap with tansy, with the addition of ethyl alcohol. Protective treatments were performed three times at sevenday intervals. Approx. 6 days after the last treatment, samples of shoots and leaves were collected, and the impact of the preparations on the mortality of aphids was assessed. In both years, the highest reduction in the number of aphid colonies of both species was recorded after the application of the decoction of Quassia wood (81.8% - in 2013, and 52.9% - in 2014), garlic extract (77.3% - in 2013), and the neem extract (59.1% - in 2013, and 66.2% - in 2014). The potassium soap limited the number of colonies of aphids to a lesser extent, but the results for both years were reproducible (31.8% - 2013, and 30.9% - 2014). Consistent percentage of mortality of the green apple aphid and the rosy apple aphid was also recorded in both years after the application of the extract from neem seeds (34.1% - 2013, and 35.1% - 2014). The other preparations showed a much more varied and smaller effect on the mortality of aphids, which ranged from 8.2% to 37.63%. At harvest, samples of fruit were collected randomly from each combination and assessed in terms of the occurrence of deformation resulting from the rosy apple aphid feeding on fruitlets. The fruits were divided into three groups depending on the extent of deformation (severe, moderate, slight). In 2013, there were from 4.5 to 7% of deformed fruits, the fewest after the application of extracts from garlic (4.5%) and white mustard (4.8%), and in 2014 from 9.3 to 16.8%, the fewest after using the neem extract (9.3%) and potassium soap (9.8%).
PL
W latach 2013 - 2014 oceniano skuteczność preparatów roślinnych w zwalczaniu mszycy jabłoniowo-babkowej Dysaphis plantaginea (Passerini) i mszycy jabłoniowej Aphis pomi (Degeer) w ekologicznym sadzie jabłoniowym. Zastosowano przygotowane we własnym zakresie napary ze skrzypu polnego Equisetum arvense (L.), czosnku Allium sativum (L.), nasion gorczycy białej Sinapis alba (L.) i sarepskiej Brassica juncea (L.) (2014), wywar z gorzkli właściwej Quassia amara (L.), ekstrakt z miodli indyjskiej Azadirachta indica (L.) oraz mydło potasowe z wrotyczem, z dodatkiem alkoholu etylowego. Zabiegi ochronne wykonano trzykrotnie w siedmio dniowych odstępach. Po upływie ok. 6 dni od ostatniego zabiegu pobrano próby pędów oraz liści i oceniono wpływ zastosowanych preparatów na śmiertelność mszyc. W obydwu latach najwyższą redukcję liczby kolonii mszyc obu gatunków zanotowano po zastosowaniu wywaru z gorzkli właściwej (81,8% - 2013 i 52,9% - 2014, wyciągu z czosnku (77,3% - 2013) oraz ekstraktu z miodli indyjskiej (59,1% - 2013 i 66,2% - 2014). Zastosowane mydło potasowe ograniczało liczbę kolonii mszyc w mniejszym stopniu ale uzyskane wyniki dla obu lat były powtarzalne (31,8% - 2013 i 30,9% - 2014). Wyrównany, w obu latach, odsetek śmiertelności mszycy jabłoniowej i jabłoniowobabkowej zanotowano po zastosowaniu ekstraktu z miodli indyjskiej (34,1% - 2013 i 35,1% - 2014). Pozostałe preparaty wykazały zdecydowanie bardziej zróżnicowany i mniejszy wpływ na śmiertelność mszyc, która wyniosła od 8,2% do 37,63%. W okresie zbioru pobrano losowo próby owoców w każdej kombinacji i oceniono je pod kątem wystąpienia deformacji będących wynikiem żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej na zawiązkach. Zebrane owoce podzielono na trzy grupy w zależności od stopnia deformacji (silnie, średnio, słabo). W roku 2013 zanotowano od 4,5 do 7% zdeformowanych owoców, najmniej po zastosowaniu wyciągu z czosnku (4,5%) i gorczycy białej (4,8%), a w roku 2014 od 9,3 do 16,8%, najmniej po zastosowaniu ekstraktu z miodli indyjskiej (9,3%) i mydła potasowego (9,8%).
EN
The aim of the study was to conduct quantitative and qualitative analysis of epigeic arthropods (Carabidae, Staphylinidae, Arachnida) occurring in crops within "Norfolk" rotation in organic farming. Arthropods’ collecting was carried out in 2014 at the Experimental Research Station Swojec of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at the organic farm located at Kamieniec Wrocławski. In both locations ground beetles, rove beetles and arachnids were the most numerous arthropods. The highest number of ground beetles was found within oat treatment, while rove beetles and arachnids within fodder peas. The greatest diversity of ground beetles species was calculated in Kamieniec Wrocławski, in case of pea crops. It may be assumed that these crops, provided by organic farming method, are optimal habitat for beneficial epigeal arthropods development.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań stawonogów epigeicznych (Carabidae, Staphylinidae, Arachnida) występujących w uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metoda ekologiczna. Odłowy stawonogów do pułapek glebowych prowadzono w 2014 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu miejscowościach najliczniejsza grupa stawonogów były chrząszcze z rodzin biegaczowatych i kusakowatych oraz pajęczaki. Liczebność biegaczy najwyższa była w uprawie owsa, natomiast kusaków i pajęczaków najwięcej odłowiono w uprawie grochu pastewnego. Najwieksze zróżnicowanie gatunkowe biegaczowatych odnotowano w Kamieńcu Wrocławskim w uprawie peluszki. Można przypuszczać, że wymienione uprawy prowadzone metodą ekologiczną stanowią optymalne siedlisko dla rozwoju pożytecznych stawonogów naziemnych.
EN
In the study 9 varieties of winter rye: Bosmo, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament, Dańkowskie Złote, Daran, Kier, Rostockie, Stanko, Walet and one summer and winter sown variety - Bojko cultivated in organic system were compared. The research was conducted in 2012-2013 in two different locations: Grabów (Masovian voivodeiship) and Taraskowo (Podlasie voivodeship). The number of weeds and their dry matter were analyzed in two growing stages of rye: tillering and dough stage. Moreover the analysis of height, number of tillers and yielding of rye varieties were done. In dough stage number of weeds was big, 235 pcs∙m-2 on average, but their dry matter was on the level of 55 g∙m-2 on average. Rye varieties did not differ significantly due to the number of weeds, based on means from 2 years and locations, except of Bojko. Different reactions of rye varieties in relation to weeds in locations were observed. The most competitive varieties according to dry matter of weeds in dough stage were in Grabów: Dańkowskie Złote, Daran and Walet, and in Taraskowo: Bosmo, Dańkowskie Diament and Rostockie. There were no significant correlations between the level of infestation and morphological features of rye varieties: height and tillering. The observed level of weed infestation did not significantly affect grain yield of tested rye varieties.
PL
Porównano zachwaszczenie 10 odmian żyta ozimego uprawianego w systemie ekologicznym: Bojko, Bosmo, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament, Dańkowskie Złote, Daran, Kier, Rostockie, Stanko i Walet. Badania przeprowadzono w latach 2012-2013 w 2 lokalizacjach: Grabowie n. Wisłą (województwo mazowieckie) i Taraskowie (województwo podlaskie). Oznaczono liczebność oraz powietrznie suchą masę chwastów w dwóch terminach: w fazie krzewienia oraz dojrzałości woskowej pszenicy oraz wykonano analizy wysokości, rozkrzewienia i plonowania badanych odmian żyta ozimego. W fazie dojrzałości woskowej liczebność chwastów w zasiewach żyta była znacząca, średnio 235 szt.∙m-2, ale ich sucha masa nie była duża, średnio 55 g∙m-2. Odmiany żyta ozimego, średnio z 2 lat badań i miejscowości, nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby chwastów, z wyjątkiem odmiany Bojko. Stwierdzono różną reakcję odmian na zachwaszczenie w miejscowościach. Odmianami o największej konkurencyjności, mierzonej suchą masą chwastów w fazie dojrzałości woskowej były w Grabowie: Dańkowskie Złote, Daran i Walet, a w Taraskowie: Bosmo, Dańkowskie Diament i Rostockie. Nie stwierdzono wyraźnych zależności między poziomem zachwaszczenia a cechami morfologicznymi odmian żyta: wysokością i rozkrzewieniem. Obserwowany poziom zachwaszczenia nie wpływał istotnie na plony ziarna badanych odmian żyta ozimego.
EN
The aim of studies was to select the most suitable cultivars of snap bean for seed production under organic conditions. Seed cultivation in organic farms is rather troublesome because of the scarcity of efficient disease and pest control agents. On the other hand the legumes species are very much wanted in this kind of farms. The research was conducted on organic experimental field in the Institute of Horticulture at Skierniewice during 2012-2013. Ten open pollinated cultivars were examined as fallows: five yellow pod ones Furora Polana, Galopka, Korona, Tampa and Tara and five green pod Delfina, Eliza, Paulinera, Sandra and Syrenka. In general the yellow pod cultivars yielded better in both years of studies. Among them the highest yield was obtained from cv. Furora Polana and Tampa, but the lowest from cv. Tara. In the group of green pods cv. Syrenka yielded the best while the worst Eliza and Sandra. Seed parameters such as germination percentage, seedling and seed health differed between cultivars. Two of them distinguished themselves in the highest quality parameters. There were cv. Tampa with germination in average 89,4% and cv. Tara 83.3%. Seeds of some cultivars germinated below standards for this species. The seeds of three cultivars San-dra, Syrenka and Paulinera never reached the required minimum of germination.
PL
Celem prowadzonych badań było wytypowanie odmian fasoli szparagowej najbardziej przydatnych do produkcji nasion w uprawie ekologicznej. Produkcja nasion w systemie ekologicznym jest obarczona trudnościami związanymi z niedostatkiem skutecznych środków ochrony roślin. Z drugiej strony rośliny motylkowate są zalecane do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Badania prowadzono na ekologicznym polu doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w latach 2012-2013. Do badań wzięto dziesięć odmian ustalonych fasoli, pięć żółtostrąkowych: Furora Polana, Galopka, Koro-na, Tampa i Tara oraz pięć zielonostrąkowych: Delfina, Eliza, Paulinera, Sandra i Syrenka. W obu latach badań żółtostrąkowe odmiany plonowały lepiej niż zielonostrąkowe. Wśród tych pierwszych najlepiej plonującymi w obu latach badań były Furora Polana i Tampa, a najgorzej plonowała Tara. W grupie odmian zielonostrąkowych najwyższy plon dała Syrenka, a najniższy Eliza i Sandra. Parametry jakości nasion, takie jak energia i zdolność kiełkowania, udział siewek i nasion chorych, były zróżnicowane w zależności od odmiany. Dwie odmiany wyróżniały się najwyższymi parametrami kiełkowania: Tampa - ze średnią zdolnością kiełkowania 89,4% i Tara - 83.3%. Nasiona niektórych odmian kiełkowały poniżej wymaganej normy dla tego gatunku. Nasiona trzech odmian: Sandra, Syrenka i Paulinera w żadnym roku nie osiągnęły wymaganego minimum kiełkowania.
PL
Podkładka jest ważnym elementem w produkcji drzewek owocowych. Odpowiedni jej dobór wpływa na jakość wyprodukowanych drzewek oraz na ich wzrost i owocowanie. W latach 2011-2012 oceniano wpływ podkładki na jakość drzewek moreli produkowanych w szkółce ekologicznej. Ocenę i pomiary przeprowadzono w szkółce zlokalizowanej na terenie Ekologicznego Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze Parceli koło Skierniewic. Materiał badawczy stanowiły jednoroczne drzewka trzech odmian moreli: ‘Early Orange’, ‘Goldrich’ i ‘Harcot’, które zaokulizowano na podkładkach o zróżnicowanej sile wzrostu: siewkach ałyczy, klonie ‘Pumiselect’ i siewkach ‘Węgierki Wangenheima’. Największą liczbę drzewek w stosunku do liczby okulizowanych podkładek, uzyskano dla moreli okulizowanych na siewkach ałyczy, a najmniejszą na siewkach ‘Węgierki Wangenheima’. Najlepsze jakościowo drzewka otrzymano dla badanych odmian moreli na klonie ‘Pumiselect’, a najsłabsze na siewkach ‘Węgierki Wangenheima’.
EN
The rootstock is a very important component in the production of fruit trees in the nursery. Its suitable choice effects on quality parameters of maiden trees, their growth and fruiting in the orchard. The effect of different rootstocks on the quality of apricot trees produced in the organic nursery was evaluated in 2011-2012. Assessment and measurement was carried out in the nursery, located at the Experimental Organic Orchard at Nowy Dwór Parcela near Skierniewice, Central Poland. Clonal rootstocks ‘Pumiselect’, as well as seedlings of Myrobalan and ‘Wangenheim Prune’ were budded with three apricot cultivars: 'Early Orange', 'Goldrich' and 'Harcot’. In the autumn of the first and the second year of the experiment the height and stem diameter of the rootstocks and maiden trees were measured. The number of lateral shoots and their length were also recorded for the maiden trees. The highest number of trees, in relation to the number of budded rootstocks, was obtained for trees on Myrobalan seedlings. The lowest number was obtained for maidens on 'Wangenheim Prune' seedlings. The best quality trees were obtained for apricot cultivars budded on 'Pumiselect' clonal rootstock, and the weakest on 'Wangenheim Prune’ seedlings.
PL
Celem podjętych badań była ocena plonowania seradeli wsiewanej w zboża jare zbierane w różnych terminach, uprawianych w gospodarstwie ekologicznym. Doświadczenia przeprowadzono w latach 2011 i 2012 w PODR Szepietowo, w układzie losowanych podbloków (split-plot) z obiektami kontrolnymi, w 4 powtórzeniach. W doświadczeniu ze zbożami jarymi uwzględniono następujące obiekty; kontrola – owies i jęczmień w siewie czystym, czynnik I – gatunki zbóż, jako roślina ochronna dla wsiewki seradeli: owies, jęczmień jary, czynnik II - terminy zbioru rośliny ochronnej: dojrzałość mlecznowoskowa, dojrzałość pełna (na ziarno). Plonowanie seradeli uprawianej jako wsiewka w owies lub jęczmień było różnicowane gatunkiem zboża oraz terminem jego zbioru. Większe plony uzyskano z wsiewanej w zboża zbierane w okresie dojrzałości mleczno-woskowej, niż w dojrzałości pełnej. Niezależnie od terminu zbioru rośliny ochronnej seradela lepiej plonowała wsiewana w jęczmień niż owies. W roku o mniejszej ilości opadów (2011) średni plon suchej masy jęczmienia i owsa był zbliżony, natomiast w roku wilgotnym (2012) znacznie lepiej plonował owies. Poziom plonowania owsa w czystym siewie był znacznie większy niż jęczmienia, natomiast z wsiewką seradeli był podobny. W warunkach gospodarstwa ekologicznego większy plon ziarna uzyskano z uprawy owsa niż jęczmienia niezależnie od sposobu siewu. Poziom plonowania owsa z wsiewką seradeli był zbliżony do plonu owsa w czystym siewie, natomiast plonowanie jęczmienia z wsiewką seradeli było istotnie mniejsze.
EN
The aim of this study was to evaluate yield of serradella sown in spring cereals harvested on different dates, grown in organic farm. The experiments were performed in the years 2011 and 2012, in Agricultural Advisory Centre Szepietowo (podlaskie province). It was conducted in the split-plot design, with the control objects, in four replications. In the scheme of the experiment two factors were included: species of cereals: oats, barley and the cover crop harvesting time: milk-dough stage, complete maturity (grain). Cereals without serradella were sown in a sole-crop sowing on the control objects. The yielding of serradella, cultivated as undersown crop in oats or barley, was differentiated by cereal species and its harvesting time. The higher yield was obtained from serradella sowing in cereals harvested at milky-dough stage than complete maturity. Regardless of the cover crop harvesting time, higher yield of serradella in barley than oats was obtained. In the year with smaller amounts of rainfall (2011), the average dry matter yield of barley and oats was similar but in wet year (2012) oats yielded significantly better. The yielding of oats in pure sowing was much greater than barley, but with undersown serradella was similar. In organic farming higher level of grain yield was obtained from oats than barley, regardless of the method of sowing. The yield of oats in sole-crop sowing and with undersown serradella was similar, but yield of barley with undersown serradella was significantly lower than in pure sowing.
PL
Celem podjętych badań była ocena plonowania seradeli, wsiewanej w żyto ozime lub orkisz zbierane w stadium dojrzałości mleczno-woskowej i pełnej, uprawianych w gospodarstwie ekologicznym. Doświadczenia polowe przeprowadzono w roku 2011 w gospodarstwie rolnika indywidualnego w rejonie Włodawy, a w roku 2012 w PODR Szepietowo, w układzie podbloków losowanych (split-plot), z obiektami kontrolnymi w 4 powtórzeniach. Czynnikiem badawczym I rzędu w doświadczeniu były gatunki zbóż: żyto i orkisz, a czynnikiem II terminy zbioru rośliny ochronnej: dojrzałość mleczno-woskowa, dojrzałość pełna (na ziarno). Kontrolę stanowiły obiekty żyta ozimego i orkiszu w czystym siewie .Plon seradeli zbieranej jesienią był znacząco zróżnicowany terminem zbioru rośliny ochronnej, jak również gatunkiem zboża, w który była wsiewana. Plon ściernianki wsiewanej w zboża zbierane w okresie dojrzałości mleczno-woskowej był prawie dwukrotnie większy niż zbieranych w dojrzałości pełnej. Ponadto lepiej plonowała seradela wsiewana w żyto niż orkisz. Mała ilość opadów w lipcu, zwłaszcza po zbiorze roślin ochronnych spowodowała zaschnięcie roślin seradeli wsiewanej orkisz, a plony seradeli wsiewanej w żyto były stosukowo niskie. Na plon suchej masy żyta i orkiszu, zbieranych w okresie dojrzałości mleczno-woskowej korzystnie oddziaływało wsiewanie seradeli. Poziom plonowania żyta w czystym siewie był znacznie większy niż orkiszu, natomiast z wsiewką seradeli większy był tylko w roku bardziej wilgotnym. W roku o ograniczonej ilości opadów uzyskanie większego plonu ziarna niezależnie od sposobu siewu zapewniała uprawa orkiszu, natomiast w roku o większej sumie opadów lepiej plonowało żyto. W roku 2011 wsiewanie seradeli nie miało wpływu na poziom plonowania zbóż, natomiast w następnym roku miało niewielki wpływ na orkisz, a obniżało plon żyta.
EN
The aim of study was to evaluate serradella yielding cultivated as undersown crop in rye (Secale) or spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta L.) harvested in milk-dough stage and complete maturity in ecological farm. The study was carried out in 2011 in individual farm in Włodawa region (lubelskie province) and in 2012 at Agricultural Advisory Center in Szepietowo (podlaskie province). The trial was conducted in split-plot terms with control objects, in four replications. In trials with winter cereals following objects have been compared: control – rye – sowing without serradella, control – spelt wheat – sowing without serradella. In the scheme of experiment two factors were included. Cereal species: rye and spelt wheat were the first experimental factor. Terms of cover crop harvesting: milk-dough stage and complete maturity (on grain) were the other factor. Yield of serradella harvested in autumn was significantly differentiated depending on term of cover crop harvesting as well as cereal species, in which was sown. It was noted almost two times greater yield of stubble sown in cereals harvested in milk-dough stage period than those harvested in complete maturity. Moreover a higher level of yield was obtained from serradella sown in rye than serradella sown in spelt wheat. Lower amount of precipitation in July, especially after harvesting of the cover crops caused desiccating of serradella plants sown in spelt wheat and yields of serradella sown in rye were relatively low. Undersown crop of serradella in cereals had positive influence on dry matter yields of rye and spelt wheat harvested in milk-dough stage. The yielding level of rye in pure sowing was significantly greater than spelt wheat one. However yield of rye with undersown crop of serradella was greater only in more wet year. In year of limited amount of precipitation spelt wheat cultivation ensured obtaining a greater yield of grain irrespective of the sowing method. However, better yielding of rye was noted in year of greater amount of precipitation. In 2011 undersown crop of serradella in cereals had no influence on yielding level of cereal, however in second year (2012) had low influence on spelt wheat and decreased yield of rye.
PL
Celem badań była ocena zawartości i wartości żywieniowej wybranych składników mineralnych (azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, miedzi, żelaza, manganu, cynku i boru) w bulwach ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym. Ponadto zbadano zależności między pierwiastkami. Ziemniaki uprawiano na glebie lekkiej (mazowieckie) pola doświadczalnego Oddziału w Jadwisinie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w latach 2008-2010. Dominujacym pierwiastkiem decydującym o wartości odżywczej ziemniaka jest potas, którego zawartość w bulwach z upraw ekologicznych wahała się w granicach 280-580 mg*100g-1 świeżej masy. Przy zapotrzebowaniu dziennym 3500 mg, średnia zawartość 410 mg K*100g-1 pokrywa zapotrzebowanie człowieka na ten składnik w 12% (bez uwzględnienia strat podczas obróbki produktu). Ważnym pierwiastkiem będącym głównym składnikiem białka jest azot, którego zawartość w bulwach wynosiła średnio 0,26 mg*100g-1, co daje około 1,63% białka. Pozostałe badane minerały: fosfor i magnez po spożyciu 100g ziemniaków pokrywają dzienne zapotrzebowanie na te składniki odpowiednio w ok. 8 i 7%. Wapń w ziemniakach z upraw ekologicznych wystąpił w śladowych ilościach - 11 mg*100g-1 *św. masy. Przeciętna zawartość żelaza, miedzi, manganu, cynku i boru wynosiła średnio: 0,97, 0,095, 0,15, 0,26 i 0,10 mg*100g-1, co pokrywa zapotrzebowanie odpowiednio w 12, 11, 8-6, 3-2, 10-5% na dzień. Analiza regresji i korelacji wykazały wysoką zależność pomiędzy niektórymi biopierwiastkami występujacymi w bulwach ziemniaka wyrażoną współczynnikiem korelacji Pearsona wynoszącym dla P i K = 0,74; P i Cu =0,75; K i Fe = 0,43; K i Cu = 0,50 i Fe i Mn =0,86.
EN
Aim of this study was to assess the content and nutritional value of selected minerals (nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, copper, iron, manganese, zinc and boron) in potato tubers grown in the organic system. In addition the relationship between elements was examined. Potatoes grown on sandy soil of experimental fields in Jadwisin Department (Mazovia) in Plant Breeding and Acclimatization Institute - National Research Institute in the years 2008-2010. The dominant element determining the nutritional value of potatoes is potassium, which accounts for organic tubers ranged from 280-580 mg*100 g-1 of fresh weight. With daily demands of 3500 mg, average content of 410 mg K*100 g-1covers human demand for this component in 12% (without taking into account losses during processing of the product). Nitrogen is an important element being the main component of protein and its content in tubers was on average 0.26 mg*100 g-1, which gives about 1.63% protein. Other studied minerals: phosphorus, and magnesium after consumption of 100g of potatoes cover daily requirements for these components respectively in about 8 and 7%. Calcium in organic potatoes occurred in trace amounts - 11 mg*100g-1 of fresh matter. The average content of iron, copper, manganese, zinc and boron was: 0.97 and 0.095, 0.15, 0.26 and 0.10 mg*100 g-1, which covers the demand respectively in 12, 11, 8-6, 3-2, 10-5% for the day. Regression and correlation analysis showed a high correlation between some elements occurring in potato tubers expressed as Pearson's correlation coefficient at the P and K = 0.74, P and Cu= 0.75, K and Fe = 0.43, K and Cu = 0.50 and Fe and Mn = 0.86.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2010-2011 na terenie gospodarstwa prowadzonego metodami ekologicznymi w województwie małopolskim w gminie Gdów. Celem badań była ocena występowania grzybów owadobójczych w glebie gospodarstwa ekologicznego w różnych porach roku. Analizę wykonywano w czterech terminach, związanych z porami roku (wiosna, lato, jesień, zima). Uzyskane wyniki wskazują, że pora roku oraz sposób użytkowania pól uprawnych, mogą wpływać na liczebność grzybów owadobójczych znajdujących się w glebie. W 2010 roku najwięcej grzybów owadobójczych izolowano w okresie letnim, zaś w 2011 roku w okresie wiosennym. Najmniej grzybów owadobójczych izolowano w okresie zimowym zarówno w 2010, jak i 2011 roku.
EN
The study was conducted in 2010-2011 on the organic farm in the Malopolska province in the municipality of Gdów. The aim of this study was to determine the effect of soil moisture on the occurrence of entomopathogenic fungi in different seasons. Analyses were performed in four sessions: spring, summer, autumn and winter. The results indicate that both season and crop cover, may affect the number of entomopathogenic fungi in soil. In 2010, most of entomopathogenic fungi strains were isolated in summer, and in 2011 in spring. Entomopathogenic fungi were very rarely isolated in winter, both in 2010 and in 2011.
PL
Kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu uprawy rzepaku ozimego w systemie ekologicznym jest możliwość ograniczenia agrofagów, szczególnie owadów szkodliwych. W artykule zamieszczono wyniki doświadczeń polowych uwzględniających siew czysty i mieszany z rzepikiem. W trakcie wegetacji, w celu eliminacji patogenów i zwiększenia zdrowotności roślin, stosowano produkty mikrobiologiczne oparte na pożytecznych mikroorganizmach, takich jak Trichoderma asperellum i Pythium oligandrum. Zastosowano również spinosad oraz mączkę bazaltową w celu ograniczenia żerowania szkodników. Obserwowano bardzo wysoką liczebność szkodników oraz brak różnic statystycznych pomiędzy kombinacjami. Reasumując, można stwierdzić, że stosowanie siewu mieszanego z rzepikiem nie zabezpiecza upraw rzepaku ozimego przed szkodnikami.
EN
The presence of pests is a key factor with respect to the organic growing of winter oil seed rape. The results of monitoring the presence of selected groups of insects and pathogens with respect to different combinations of the experiments are included in paper. Some trials with pure and mixed with Brassica rapa sowing were carried out in field conditions. During vegetation the microbial products based on Trichoderma asperellum and Pythium oligandrum were used in order to eliminate pathogens and increase of the viability of plants. Furthermore the application of bio-pesticide like spinosad and basalt powder was tested towards control of insects. Very high presence of insects was found and significant differences between combinations were not noted. Based on the results, mixed or pure cultivation of oilseed rape with turnip rape cannot be recommended as a method of oilseed rape pest control.
PL
Celem badań przeprowadzonych w latach 2009-2011 było określenie wpływu zabiegu nawadniania i stosowania efektywnych mikroorganizmów na wielkość plonów głównych (bulwy, ziarno, nasiona) i ubocznych (słoma) oraz skład chemiczny plonów (zawartość azotu ogólnego, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, miedzi, żelaza, manganu, cynku i boru) gatunków roślin uprawianych w płodozmianie ekologicznym na glebie lekkiej. Zmianowanie obejmowało następujące gatunki roślin rolniczych: ziemniak, żyto, owies, gryka, łubin żółty. W badaniach uwzględniono cztery kombinacje: nawadniana (N), nawadniana + efektywne mikroorganizmy (N+EM), nienawadniana (NN), nienawadniana + efektywne mikroorganizmy (NN+EM). Nawadnianie wykonywano metodą kroplującą (ziemniak) i deszczującą (pozostałe gatunki roślin). Efektywne mikroorganizmy w formie preparatów EM Farming i Humobak stosowano wiosną i mieszano z glebą. Wykazano istotne zróżnicowanie wielkości plonów głównych i ubocznych pomiędzy uprawianymi gatunkami roślin, natomiast w odniesieniu do badanych kombinacji różnice nie zostały udowodnione statystycznie. Istotne zróżnicowanie zawartości azotu, fosforu, miedzi i manganu w plonach głównych wykazano w stosunku do kombinacji jak i gatunków roślin, natomiast potasu, magnezu, wapnia oraz cynku, boru i żelaza tylko pomiędzy uprawianymi gatunkami roślin. W plonie ubocznym istotne zróżnicowanie zawartości makro- jak i mikroelementów stwierdzono pomiędzy uprawianymi gatunkami roślin.
EN
The aim of investigation conducted in the years 2009-2011 was to determine the influence of irrigation and effective microorganisms on quantity of main crops (tubers, grain, seeds) and side-line crops (straw) and chemical composition of crops (content of total nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, copper, iron, manganese, zinc and boron) of the plants species cultivation in organic crop rotation on light soil. The crop rotation contained following agricultural plant species: potato, rye, oat, buckwheat, yellow lupine. This experiment considered four combinations: irrigated (N), irrigated + effective microorganisms (N + EM), non-irrigated (NN), non-irrigated + effective microorganisms (NN + EM). Drip irrigation method (potato) and spray irrigation method (different species plants) was applied in this experiment. The effective microorganisms in form of EM Farming and Humobak in spring were applied and mixed with soil. Significant differences for quantity of main and side-line crops among cultivation plants species were stated, but there were not significant differences regarding research combinations. Significant differences content of nitrogen, phosphorus, copper and manganese in relationship to main crops between combinations and plants species were found, but for of potassium, magnesium, calcium, zinc, boron and iron only between plants species. For side-line crops significant differences content of macro- and microelements between plants species were stated.
PL
Jakość kiszonek warzywnych, otrzymanych w wyniku naturalnej fermentacji mlekowej, jest zależna od mikroorganizmów bytujących na surowcu. Warzywa pochodzące zarówno z upraw ekologicznych jak i konwencjonalnych są w różnym stopniu zakażone drobnoustrojami niepożądanymi w procesie kiszenia (bakteriami z rodzaju Enterobacteriaceae, pleśniami). Stosowanie wyselekcjonowanych kultur starterowych, w porównaniu z prowadzeniem fermentacji spontanicznej, powinno zapewnić właściwy rozwój mikroflory odpowiedzialnej za fermentację i cechy sensoryczne oraz stałą jakość kiszonek. Celem pracy było opracowanie kultury starterowej składającej się z bakterii fermentacji mlekowej (LAB) wyselekcjonowanych spośród szczepów endogennie występujących na ogórkach ekologicznych. Porównano mikroflorę występującą naturalnie, na ogórkach z upraw ekologicznych i konwencjonalnych, które następnie poddawano fermentacji. Spontanicznie fermentujące ogórki z upraw ekologicznych stanowiły źródło izolacji szczepów LAB, z których po przeprowadzeniu ich charakterystyki biotechnologicznej, skomponowano kulturę starterową. Do zastosowania w kulturze starterowej wybrano szczepy bakterii, charakteryzujące się wysoką aktywnością antybakteryjną, między innymi skierowaną przeciwko szczepom bakterii patogennych z gatunków E. coli, Salmonella sp., oraz przeciwko drożdżom z gatunku Geotrichum candidum. Wybrane szczepy wykorzystano do zainicjowania fermentacji mlekowej ogórków z upraw ekologicznych. Oceniono wpływ badanych szczepów LAB na jakość mikrobiologiczną i sensoryczną kiszonek po 7 dniach fermentacji. Opracowana kultura starterowa umożliwia uzyskanie kiszonych ogórków dorównujących smakowitością dobrej jakości kiszonkom uzyskanym w wyniku fermentacji spontanicznej, przy zapewnieniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Stosowanie w kulturach starterowych bakterii autochtonicznych jest korzystne w celu zachowania w produktach cech smakowo-zapachowych charakterystycznych dla kiszonek otrzymywanych tradycyjnie.
EN
The quality of fermented vegetables, obtained by natural lactic acid fermentation is dependent on the bacteria in the raw material. Vegetables from both organic and conventional production are infected with varying degrees of unwanted microorganisms in the process of fermentation (bacteria of the genus Enterobacteriaceae, molds). The use of selected starter cultures, compared with spontaneous fermentation, should provide the proper development of microflora responsible for fermentation and sensory characteristics and ensure a constant quality. The aim of this work was to develop a starter culture consisting of lactic acid bacteria (LAB) strains selected from endogenously occurring in organic cucumbers. Microflora, naturally occurring on cucumbers from organic and conventional farming, was compared. Spontaneously fermented cucumbers were the source of LAB strains from which after biotechnological characterization starter culture was composed. Bacteria with high antimicrobial activity against pathogenic bacteria of the species E. coli, Salmonella sp, and against yeasts of the genus Geotrichum candidum were selected for use in starter culture. Selected strains were used to initiate the lactic acid fermentation of organic farming cucumbers. The effects of the LAB strains used as a starter cultures was evaluated in terms of microbiological and sensory quality after 7 days of fermentation. Developed starter culture allows to obtain fermented cucumbers with palatability equal to proper quality of spontaneously fermented products while ensuring the microbiological safety. It is advantageous to use autochthonous bacteria in starter cultures in order to preserve the natural flavor characteristics typical for traditional product.
PL
W latach 2010-2011 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie przeprowadzono badania dotyczące rozwoju dwóch chorób okresu wegetacji tj zarazy ziemniaka i alternariozy na plantacji ekologicznej i konwencjonalnej. Na plantacji ekologicznej aplikowano tylko fungicydy miedziowe, a na konwencjonalnej stosowano dwa poziomy ochrony, tj. ograniczoną: 3-4 zabiegi i intensywną: 6-7 zabiegów fungicydami syntetycznymi. Badano odmiany należące do różnych grup wczesności i różnej odporności na zarazę. Stwierdzono, że na rozwój chorób istotny wpływ miały wszystkie badane czynniki, tj. lata badań, system produkcji i wczesność odmian. Warunki termiczno-wilgotnościowe panujące w latach badań wpłynęły zarówno na termin pojawienia się pierwszych objawów alternariozy i zarazy ziemniaka, jak i na rozwój chorób. Rok 2010 sprzyjał rozwojowi alternariozy a 2011 rozwojowi zarazy. średnio dla lat badań szybciej obie choroby rozwijały się w systemie ekologicznym, a wolniej w konwencjonalnym z intensywną ochroną. Jednak tempo szerzenia zarazy na obu plantacjach zależało od presji patogena w danym roku. W roku ,,niezarazowym'' rozwój choroby na plantacji ekologicznej był na zbliżonym poziomie, jak w systemie konwencjonalnym. W roku ,,zarazowym'' różnice te były znacznie większe. Zarówno alternarioza, jak i zaraza ziemniaka rozwijały się najszybciej w grupie odmian wczesnych, o mniejszej odporności. Plon bulw był ściśle związany z nasileniem zarazy ziemniaka w poszczególnych systemach produkcji. Im szybsze tempo szerzenia się choroby, tym niższy plon bulw.
EN
In the years 2010-2011 at the Plant Breeding and Acclimatization Institute in Jadwisin the performed experiment aimed to comparison of development two potato plant diseases : early and late blight during vegetation period on organic and conventional plantations. Tested cultivars were from different maturity groups and different resistance to Phytophthora infestans. It was stated that the development of both diseases depended on all tested factors : years, crop production system and cultivar. Climatic conditions during vegetation period influenced the date of first symptoms as well as rate of diseases development. Year 2010 was favorable for early blight but year 2011 for late blight. On average, for two years disease development was faster under organic system but it was different in the years. In the year 2010 the rate of diseases development under organic and conventional system was similar but in 2011 it was much faster under organic system. Development of both diseases was quicker among very early and early cultivars. Tuber yield was strongly connected with intensity of late blight development. The faster disease development, the lower yield.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.