Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unieszkodliwianie odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Odpady medyczne generowane są głównie przez szeroko rozumiane placówki ochrony zdrowia, lecznice weterynaryjne, instytuty badawcze, przemysł farmaceutyczny i laboratoria. Problem odpadów medycznych dotyka coraz większą grupę społeczeństwa, wynika to z faktu specyficznych warunków ich unieszkodliwiania i składowania. Odpady medyczne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych, gdyż stwarzają możliwość skażenia epidemiologicznego patogenami i bakteriami chorobotwórczymi, jak również z uwagi na możliwość skażenia środowiska substancją niebezpieczną. Przedstawiono klasyfikację i właściwości odpadów medycznych. Omówiono stan prawny w zakresie ich utylizacji oraz przedstawiono możliwości skażenia środowiska substancjami chemicznymi w wyniku termicznego ich przetwarzania. Wykazano negatywne oddziaływanie produktów termicznej utylizacji na zdrowie człowieka.
EN
A review, with 66 refs., of origin, storage, treatment and methods for utilization of med. wastes. Legal problems, environmental hazards and statistical data were also taken into consideration.
2
Content available Determinants of the Perception of Asbestos
EN
Aim: The purpose of the article is to provide general information about the properties, application, legal aspects and methods of asbestos disposal. In addition, studies on the harmfulness of asbestos impact on the incidence of asbestos-related diseases among people are presented on the example of asbestosis in Poland. The threats that asbestos may cause during rescue and firefighting operations are discussed. Introduction: Asbestos has been used in a variety of ways since ancient times. It gained popularity in the mid-twentieth century, when it began to be used in many building materials. It has become popular because of its unique properties. However, after 1990 there was a drastic change in the approach to the use of asbestos and asbestos products. Asbestos has been banned in 55 countries, including the EU, due to its harmfulness to human health. In Poland, the use and production of asbestos was banned in 1997, and in 2009 the “Asbestos Removal Programme” was introduced, which shows that by 2032 asbestos-containing products should be removed from Poland. Although asbestos has been widely used for many years, safe commercial methods of asbestos disposal have not been developed yet. In the world, many scientific studies are carried out to develop a method for processing and neutralising asbestos products. The research is aimed at developing modern and ecological methods for dealing with asbestos-containing waste. Methodology: The article has been compiled on the basis of a review of selected literature on the subject matter covered. Conclusions: The analysis of the subject allows a statement that both in Poland and in the world the problem of the disposal of asbestos products, which were widely applied in the 20th century, is large. It is necessary to develop safe, environmentally friendly and cost-effective technologies to reduce asbestos waste in the environment to be utilised on an industrial scale. Every effort should be made to provide proper training for firefighters, who may be exposed to inhaling asbestos fibres during rescue and firefighting operations on collapsed or burning buildings.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych informacji o właściwościach, zastosowaniu, aspektach prawnych oraz metodach unieszkodliwiania azbestu. Ponadto przedstawiono badania szkodliwości oddziaływania azbestu na zachorowalność ludzi na choroby azbestozależne na przykładzie zapadalności na pylicę azbestową w Polsce. Omówiono zagrożenia, jakie może powodować azbest w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Wprowadzenie: Azbest był wykorzystywany w różnorodny sposób już od starożytności. Jego popularność wzrosła w połowie XX wieku, kiedy zaczął być stosowany w wielu materiałach budowlanych. Uznanie zyskał ze względu na swe unikalne właściwości. Natomiast po roku 1990 nastąpiła drastyczna zmiana w podejściu do stosowania azbestu i wyrobów azbestowych. Ze względu na szkodliwość dla zdrowia ludzi azbest został zakazany w 55 krajach, w tym w UE. W Polsce stosowanie i produkcja azbestu jest zabroniona od 1997 r, a w 2009 roku wprowadzono „Program usuwania azbestu”, który nakazuje do 2032 r. usunięcie z terytorium Polski wyrobów zawierających azbest. Mimo, że materiał ten był przez wiele lat powszechnie stosowany, do tej pory nie udało się opracować komercyjnych i bezpiecznych metod jego unieszkodliwiania. Na świecie realizowanych jest wiele prac naukowych mających na celu opracowanie metody przetwarza i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Realizowane prace naukowe mają na celu opracowanie nowoczesnych i ekologicznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest. Metodologia: Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu wybranej literatury z zakresu poruszanej tematyki. Wnioski: Analiza tematu pozwala na stwierdzenie, że zarówno w Polsce, jak i na świecie unieszkodliwianie wyrobów azbestowych cieszących się szerokim zainteresowaniem w XX wieku stanowi nadal duży problem. Istnieje konieczność opracowywania technologii – bezpiecznych, ekologicznych i opłacalnych do stosowania w skali przemysłowej – pozwalających na zmniejszenie odpadów azbestowych w środowisku . Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie przeszkolenie strażaków, którzy podczas działań ratowniczo-gaśniczych przy zawalonych lub palących się budynkach mogą być narażeni na wdychanie włókien azbestu.
3
PL
Przedstawiono problemy związane z zagospodarowaniem odpadów z palenisk domowych opalanych paliwem stałym, a głównie węglem kamiennym. Odpady z palenisk domowych zaliczono do grupy odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i zaklasyfikowano pod kodem ex 20 01 99. Ilość tych odpadów w postaci żużli i popiołów w Polsce przekracza poziom 2,5 miliona ton w skali roku. Odpady paleniskowe stanowią problem techniczny dla instalacji sortowniczych odpadów komunalnych. Przedstawiono wyniki badań próbek odpadów paleniskowych z kilku rodzajów urządzeń grzewczych stosowanych w gospodarce komunalnej. W próbkach stwierdzono wysoką zawartość niespalonego węgla tzw. niedopału, szczególnie we frakcjach o grubszym uziarnieniu, co utrudnia możliwość ich składowania, a także gospodarczego wykorzystania. Odpady paleniskowe nie spełniają również wymagań dla odpadów obojętnych. Dokonano przeglądu aktualnych kierunków zagospodarowania odpadów z palenisk domowych i zaproponowano zmiany legislacyjne umożliwiające ich składowanie lub gospodarcze wykorzystanie.
EN
The issues related to the management of waste from household furnaces fired with solid fuels, in particular hard coal, are presented in the paper. The waste from household furnaces is classified as non-hazardous municipal waste and is classified under the code ex 20 01 99. The amount of this waste in the form of slags and ashes in Poland exceeds 2.5 million tons per year. The furnace waste from households is a technical problem for municipal mixed wastes sorting installations. The paper presents the results pertaining to testing of furnace waste samples from several types of heating devices used in the households. The content of a large amount of unburned coal was found in the tested samples, especially in coarse fractions. This feature hinders the possibility of storing household waste as well as their economic use. Moreover, furnace waste does not meet the requirements for inert waste. The analysis of current opportunities of waste management/proceeding from household furnaces was made and legislative changes were proposed to facilitate their storage or economic use.
PL
Odpady niebezpieczne oraz składniki niebezpieczne znajdujące się w zużytych urządzeniach uchodzą za jedne z najbardziej kłopotliwych. Nieprawidłowy sposób ich zagospodarowania powoduje, że szkodliwe substancje w nich zawarte mogą skazić środowisko oraz spowodować problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt. Niniejszy artykuł stanowi kolejną część opracowania pt. „Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim”. Jest on kontynuacją poprzednich rozważań i dotyczy wybranych rodzajów odpadów, w szczególności pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów.
EN
Hazardous waste and hazardous components contained in the used devices are considered to be the most troublesome waste. Wrong way of waste management causes harmful substances they contain can contaminate the environment and cause health problems in humans and animals. This article is the next part of the study "Ways of hazardous waste management in the province of Silesia". It is a continuation of previous discussions and addresses certain types of waste, in particular, end of life vehicles, electrical and electronic equipment waste, oils waste, used batteries and accumulators.
PL
Zadaniem systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zagospodarowanie ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, dostosowany do warunków w regionie. Główne uwarunkowania to możliwości ekonomiczne i poziom technologiczny przedsiębiorstw, w których powstają odpady (źródło), ale również przedsiębiorstw, w których odpady są zagospodarowywane (obiekty gospodarki odpadami). Niniejszy artykuł jest wprowadzeniem do tematu „Sposoby postepowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim”.
EN
The task of the hazardous waste management system is the management them in a way that protects the environment, adapted to the conditions in the region. The main determinants of the possibility of economic and technological level of enterprises, which produce waste (source), but also companies in which waste shall be disposed (waste management facilities). This article is an introduction to the theme "Ways of hazardous waste management in the province of Silesia".
PL
Witryfikacja to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod immobilizacji odpadów szkodliwych. Polega ona na zamykaniu pierwiastków szkodliwych w strukturze szkła. Przedmiot badań stanowiły odpadowe szkła żarówkowe oraz hartowane szkło samochodowe. Jako immobilizowany odpad zastosowano dwa rodzaje osadów po neutralizacji ścieków. W efekcie przeprowadzonych badań określono właściwości termiczne odpadowych szkieł bazowych i szkieł powstałych z mieszaniny szkło-odpad. Testy odporności hydrolitycznej wykazały możliwość zastosowania obu rodzajów szkieł do immobilizacji osadów.
EN
Vitrification is one of the most effective methods of immobilization of hazardous waste. Toxic elements are incorporated into the glass structure. Waste bulb and tampered glasses were studied. Two kinds of sediments from the neutralization of industrial sewage were used as an immobilized waste. Thermal properties of the base glasses and glasses formed during vitrification of glass-waste mixtures were determined. Hydrolytic resistance tests proved the possibility of usage of both bulb and tampered waste glass to the immobilization of the sediments.
EN
Gaseous emissions during thermal animal waste treatment in a meat production plant have been determined. A dry flue gas system with a multisectional bag filter was installed at a meat production plant. Animal waste was incinerated in a rotary kiln, the capacity of the plant was 700 kg/h. The average thirty-minute (1352 samples) emission values of volatile dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2) and carbon oxide (CO) were obtained during a study period of 1 month. Specific samples were collected to determine dioxin, furane, heavy metal, mercury, cadmium and thallium concentrations. Histograms of the obtained results were prepared, and the results were compared with the permissible emission levels defined by the European Union. Additionally, justification was provided when the observed values exceeded the levels defined by the European Union.
EN
Survival of bovine enterovirus was studied in animal by-products subjected to sanitization processes. Composting technology and anaerobic digestion under mesophilic (37 °C) and thermophilic (55 °C) conditions were tested in terms of their effectiveness. Viruses were introduced into the biomass in the course of waste treatment processes and virus titres were determined at appropriate time intervals. Technology which allowed the most effective virus elimination, after 2 h, was thermophilic fermentation. During composting, bovine enterovirus survival ranged from 12 to 17 days, whereas the survival time for mesophilic fermentation was 28 days.
EN
Evaluation of waste landfilling technologies performed has been presented with the technology quality assessment method. This method enables complex (technological, environmental, economic) comparisons of technological options including waste disposal involving emission (I) or utilization (II) of biogas, landfilling of treated waste from the mechanical-biological treatment (MBT) unit with emission of biogas (III) and treatment of waste in MBT unit plus option III (IV). Results of the technology quality calculation for options I–IV are 1971, 1709, 1170, 1748 points, respectively. If the technology quality of option I is 100%, utilization of biogas or introducing the MBT system improves technical quality by 11–13%.
PL
Termiczna utylizacja odpadów jest efektywną, ale budzącą sprzeczne emocje metodą unieszkodliwiania odpadów. W krajach europejskich w latach 80. i 90. XX wieku powstawało wiele protestów i ruchów ekologicznych przeciwnych budowie spalarni. W Polsce podobne fale krytyki zaczęły się dekadę później i trwają do dzisiaj.
PL
XII Konferencja „Dla miasta i środowiska – problemy unieszkodliwiania odpadów”, zorganizowana 24 listopada br. na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, z pewnością stanowiła okazję do zaprezentowania interesujących wyników badań, dotyczących tematyki zagospodarowania odpadów. W tegorocznej odsłonie wydarzenia udział wzięło ok. 60 słuchaczy. Wysłuchali oni trzynastu prelekcji oraz zapoznali się z bogatą sesją plakatową. Na uwagę zasługuje m.in. wystąpienie Mateusza Szymańskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, dotyczące koncepcji recyklingu magnesów neodymowych. Jak się okazuje, poddanie złomowanych magnesów procesowi przemiany fazowej, zachodzącej przy reakcji z wodorem (metoda wodorowania HDDR), pozwala uzyskać półprodukt w postaci proszku o dobrych właściwościach magnetycznych, który po spiekaniu lub wiązaniu tworzywem stanowi nowy rynkowy produkt.
PL
Problem odpadów powstających w obiektach służby zdrowia, w tym w gabinetach stomatologicznych, jest w Polsce szczególnie istotny. Ponieważ odpady medyczne wymagają odpowiednich sposobów klasyfikacji, gromadzenia, segregacji i unieszkodliwiania, dlatego procedury postępowania z tymi bardzo specyficznymi odpadami w zakładach świadczących usługi medyczne powinny pozwolić także na ograniczenie ich ilości. W pracy dokonano oceny czystości mikrobiologicznej narzędzi sterylizowanych w różnych opakowaniach, której wyniki mogłyby pomóc ograniczyć ilość odpadów powstających w gabinetach stomatologicznych. Przeprowadzono badania mikrobiologiczne narzędzi stomatologicznych przechowywanych w różnych opakowaniach bezpośrednio po sterylizacji oraz po różnym czasie ich przechowywania od sterylizacji. Stwierdzono, że 40% zestawów zabezpieczonych w rękaw papierowo-foliowy było zakażonych drobnoustrojami. Nie stwierdzono natomiast obecności drobnoustrojów w zestawach (tacka z przykrywką) bez rękawa papierowo-foliowego. Na narzędziach sterylizowanych w zestawach zabezpieczonych rękawem papierowo-foliowym najczęściej stwierdzano obecność bakterii chorobo-twórczych (83% badanych zestawów). Badania wykazały, że opakowanie papierowo-foliowe nie zapewnia czystości mikrobiologicznej przechowywanych narzędzi stomatologicznych, natomiast stosowanie opakowań w postaci metalowej tacki z przykrywką lub tacki z przykrywką i dodatkowym uszczelnieniem, zapewnia sterylność zestawu stomatologicznego tacka/narzędzia oraz zachowanie jego jałowości przez co najmniej 24 godziny. Zmiana opakowania narzędzi stomatologicznych przeznaczonych do sterylizacji na opakowania wielokrotnego użycia może znacząco ograniczyć ilość trudnych do utylizacji suchych odpadów medycznych powstających w placówkach służby zdrowia.
EN
Problem of waste produced in health care units, including dental practices, is particularly important in Poland. Medical waste requires appropriate classification, collection, segregation and utilization. Hence, in medical institutions procedures for dealing with this specific type of waste should contribute to limiting its volume. Microbiological purity of tools sterilized in different types of packaging was assessed. The results could help reduce amounts of waste produced by dental practices. Microbiological testing of dental instruments stored in different types of packaging was carried out, directly after sterilization as well as at different times in the process of storage. It was established that 40% of kits protected with paper and foil pouches was contaminated with microorganisms. However, microorganisms were not detected on kits without paper and foil laminate (metal tray with lid). Pathogens were present in 83% of the instrument kits sterilized in paper and foil pouches. The studies demonstrated that paper and foil packaging does not provide the stored dental instruments with full protection against microorganisms. In contrast, packaging such as metal tray with a lid or tray with an additional sealing ensures the dental tray/instrument kit stays sterile for at least 24 hours. Replacing disposable with multi-use packaging for dental instrument sterilization may significantly reduce the amount of dry medical waste difficult to utilize in the medical care units.
PL
Osady ściekowe ze względu na wysokie stężenia pierwiastków biogennych oraz obecność substancji humusowych stanowią cenny substrat, który może znaleźć zastosowanie w rekultywacji składowisk odpadów wiertniczych lub tworzeniu materiałów, bazujących na tych odpadach, mogących znaleźć zastosowanie w rekultywacji terenów zdegradowanych. W trakcie wiercenia otworów poszukiwawczych złóż paliw kopalnych powstają duże ilości odpadów, składających się w głównej mierze z płuczek i urobku skalnego. Wynoszony na powierzchnię urobek zbudowany jest przede wszystkim z minerałów typowych dla fazy stałej gleb mineralnych, co wskazuje na jego przydatność do wykorzystania przyrodniczego. Jednak obecność niektórych składników płuczek lub wód złożowych może stanowić czynnik limitujący tego typu zastosowania fazy stałej, wydzielonej ze zużytych płuczek wiertniczych. W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizycznych i chemicznych mieszanin mineralno-organicznych, uzyskanych w efekcie połączenia, w różnych proporcjach, fazy stałej wydzielonej ze zużytych płuczek wiertniczych (zwiercin) z przefermentowanymi osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków komunalnych i piaskiem, stanowiącym materiał poprawiający strukturę. Analizie poddano parametry fizyczne oraz chemiczne uzyskanych mieszanin, istotne z punktu widzenia możliwości ich przyrodniczego wykorzystania, takie jak: wilgotność, porowatość, zawartość Corg. i Nog oraz wymywalność wybranych metali i chlorków z fazy stałej. Badano również ekotoksyczność wyciągów wodnych uzyskanych z wytworzonych mieszanin mineralno-organicznych za pomocą testu Daphtoxkit F magna.
EN
Due to the high concentration of nutrients and humic substances sewage sludge is a valuable substrate that can be used in a reclamation of drill cuttings landfills or in a formation of the soil-like materials, that are created on the base on this waste. Drill cuttings are the waste separated from the spent drilling fluids, generated during the processes of fossil fuels exploration. The main components of drill cuttings are minerals, typical for the solid phase of mineral soils. This argues for their use in land reclamation. However, the presence of some components derived from drilling fluids or formation water may be a limiting factors for this type of drill cuttings application. The results of the examination of selected physical and chemical properties of mineral-organic materials, obtained by the mixing the drill cuttings separated from spent polymer drilling fluids, digested sewage sludge from municipal wastewater treatment plant, and sand, are presented in the paper. The sand was use as a structural component for improving the water-air conditions of prepared materials. The parameters, such as moisture content, porosity, organic carbon and Kjeldahl nitrogen content, pH value, hydrolytic acidity, and cation exchange capacity, that are relevant to assess the possibility of the use of the materials in land applications, were analyzed. Additionaly, the elution of heavy metals and chlorides from the solid phase to water solution, and ecotoxicity of water extracts by the standard test Daphtoxkit F™ were examined.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane ze zmianą technologii składowania odpadów, powstających w trakcie procesu produkcji miedzi na Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most (OUOW ŻM), z technologii składowania „na mokro”, na technologię składowania w postaci odpadów zagęszczonych, w tym do konsystencji pasty. Zmiana technologii będzie skutkować znacznym ograniczeniem oddziaływania obiektu na otoczenie, a także wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa sąsiednich obszarów. Przy deponowaniu odpadów w postaci zagęszczonej, układanie urobku powoduje samowykształcanie się stabilnych plaż. W znacznym stopniu zmniejsza się też ilość gromadzonej wody, co ogranicza przedostawanie się wód zasolonych poza granice obiektu – do wód powierzchniowych i gruntowych. Dodatkowo odpad zagęszczony po stosunkowo krótkim czasie uzyskuje wytrzymałość pozwalającą na prowadzenie na nim robót ziemnych, umożliwiając szybką rekultywację.
EN
The article shows prediction of reduction of environmental impact of Żelazny Most Tailings Storage Facility (TSF). Expectations of reduction of impact of TSF are due to change of method of tailings disposal. The Żelazny Most (TSF) is only site for the deposition of tailings generated during the flotation process of copper ore in KGHM Polska Miedz S.A. Żelazny Most TSF is one of the largest facilities of this kind in the world and biggest in Europe. According to current permits, the Żelazny Most TSF will be raised up to the elevation of 180 m asl which results in the ability to store 620,000,000 m3 of tailings by 2016. Nowadays tailings from ore enrichment plants (OEP) are being delivered by a pipeline to the Żelazny Most TSF. Tailings are being stored as a mixture of water and crushed rocks. The solid particles sediment at the bottom and the clarified water is returned to the ore enrichment plant. Permit limitation indicate a need to create additional storage capacity. New destination for tailings disposal was chosen next to old TSF and it’s called Southern Extension. After several studies KGHM Polska Miedz S.A. decided to choose thickened tailings disposal. According to calculation and simulation KGHM predicts reduction of seepage, water erosion, wind erosion, dust generation, reclamation and closure costs.
PL
W Polsce w niewielkim stopniu podejmuje się działania w kierunku unikania wytwarzania odpadów, a gospodarka odpadami komunalnymi opiera się głównie na ich składowaniu w różnej postaci.
PL
Ochrona środowiska potrzebuje efektywnych metod i rozwiązań w gospodarowaniu odpadami, ponieważ staje się to jednym z istotnych aspektów rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Eco- Protect Base - to nazwa unikalnej nowej technologii stabilizacji/zestalania w branży gospodarki odpadami, a w szczególności odpadami niebezpiecznymi. Jest to proces wiązania i stabilizacji odpadów niebezpiecznych znoszący cechy odpadu niebezpiecznego nawet dla mieszanin odpadów w różnej formie i różnym stopniu uwodnienia (np. błoto, popiół, zanieczyszczenia gleby, zawieszenie, emulsje, odpady przemysłowe, itp.). Dzięki technologii EPB możliwe jest tworzenie produktów z odpadów, które spełniają normy i wymogi budowlane, bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
The environment need to efectively cope with the waste streams of modern society and cities is now becoming paramount and in time will have an impact on the framework of entire society. Eco- Protect Base - is the name given to unique new stabilization/solidification technology for the waste management industry, in particular, hazardous waste. This is the process of binding and stabilising dangerous waste, depriving of features of dangerous waste even for mixtures of waste in various forms and different degree of hydratation (for example: mud, ashes, soil pollution, suspension, emulsions, industrial waste, etc.). With the EPB technology it is possible to making products using of the waste which will pass building, health and safety standards.
PL
Zbadano stopień wpływu karbonatyzacji zapraw lub betonów na ich zdolność do immobilizacji wybranych metali ciężkich: Cr, Zn i Pb. Uzyskane wyniki pokazują, że kompozyty cementowe stanowią skuteczną metodę składowania odpadów i karbonatyzacja, w badanym zakresie, nie ma niekorzystnego wpływu na potencjał immobilizacyjny tych matryc. Jednak ważnym problemem jest wybór odpowiedniego cementu dla bezpiecznego związania niebezpiecznego odpadu. Należy zbadać wpływ tego odpadu na hydratację cementu w celu uniknięcia zakłóceń tego procesu i w efekcie zmniejszenia wytrzymałości zapraw lub betonów. W przypadku negatywnego wpływu odpadu trzeba wybrać odpowiedni cement, lub zmniejszyć zawartość metali ciężkich przez zmieszanie odpadu z obojętnym dodatkiem, na przykład drobnym piaskiem.
EN
The degree of carbonation of the mortar and concrete on their immobilization behaviour of heavy metals: Cr, Zn and Pb was studied. The results have shown that cement composite is an effective method of waste disposal and carbonization, in a studied range, has no disadvantageous effect on the immobilisation potential of this matrix. However, in the selection of cement type for the solidification of the particular hazardous waste The influence of the waste on the cement hydration should be verified in order to avoid the disturbance of this process and consequently of mortars or concretes strength decrease. In the case of an negative effect the suitable cement must be chosen, or the dilution of heavy metal content by mixing the waste with suitable inert material, for example fine sand.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia związane ze zmianami w gospodarce odpadami, mającymi na celu ograniczenie ilości deponowanych odpadów komunalnych, uszczelnienie systemu finansowania i gospodarowania odpadami i wyeleminowanie powstawania „dzikich” wysypisk degradujących środowisko, w tym poprzez przejęcie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez gminy. Analizie poddano kluczowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy odpadach po zmianach, które wymagają realizacji bez względu na wielkość danej jednostki administracyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na dostosowanie gminnych regulaminów utrzymania czystości i porządku do zapisów zawartych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie ograniczenia ilości deponowanych odpadów ulegających biodegradacji. Jako hierarchię działań wskazano najpierw na odzysk, a w ostateczności na unieszkodliwianie odpadów resztkowych. Za korzystną w latach 2006-2010 uznano tendencję wzrostu ilości odzyskiwanych odpadów o 521 tys. Mg, przy kilku procentowym spadku ilości deponowanych odpadów. Artykuł zakończono wnioskami wskazującymi na powstanie pozytywnych rozwiązań sprzyjających w konsekwencji ograniczeniu ilości deponowanych odpadów bezużytecznych i obojętnych dla środowiska.
EN
The article discussed were issues related to changes in the economy, aimed at limiting the amount of waste deposited municipal waste, seal of the system of financing and the management of waste and prevent the formation of “wild” dumps downgrading environment, including through assumption of the obligation to receive waste from property owners by the municipalities. Analysed key records act to maintain cleanliness and order in the municipalities act and the waste after changes that require implementation regardless of the size of the administrative unit concerned. Particular attention was paid to the adaptation of municipal regulations maintain cleanliness and order to the records contained in the regional waste management plan, including the reduction of the amount deposited biodegradable waste. As a hierarchy of activities indicated first on the recovery, and ultimately on the disposal of waste. For profitable in the years 2006-2010 was considered a tendency of growth quantity of recycled waste to 521 thousand Mg, with few percentage decrease in the quantity of deposited waste. The article was completed by indicating the emergence of a positive solution conducive to reducing the quantity of deposited waste in consequence of useless and inert for the environment.
PL
Omówiono przepisy, które określają zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, wymagania dotyczące ich składu chemicznego, oznakowania oraz zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów powstałych z ich użytkowania.
EN
The paper discusses legal articles that determine rules to be observed : at marketing primary and secondary batteries, requirements concerning their chemical composition, labelling, rules of collecting, processing, recycling and neutralizing wastes arising during using them.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.