Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultrasound
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The aim of this study was to determine the effects of sonication (S), convective freezing (F), convective freezing preceded by sonication (SF) as well as cryogenic freezing (N) on the osmo-microwave-vacuum drying kinetics, energy usage and properties of dried cranberries such as moisture content, moisture diffusion, water activity, density, porosity, thermal conductivity, thermal diffusivity, volumetric heat capacity, lightness, redness, yellowness, total differences in color, saturation and hue, hardness, cohesiveness, springiness and chewiness. Osmo-microwave-vacuum drying of cranberries took from 13.5 to 16.0 min. All initial treatments increased the moisture diffusivity and thus reduced the drying time. The most energy effective method was osmo-microwave-vacuum drying preceded by sonication (S) of fruits. Osmo-microwave-drying of cranberries subjected to convective freezing preceded by sonication (SF) resulted in the highest lightness (32.5 ± 0.5), redness (33.9 ± 0.7) and yellowness (11.3 ± 0.5) of fruits, as well as the lowest cohesion (the lowest resistant to stress associated with manufacturing, packaging, storage, and delivery). The lowest hardness, i.e. 12.3 ± 0.4 N and the highest cohesiveness and springiness, i.e. 0.38 ± 0.02 and 0.74 ± 0.03 of dried fruits, were noted for berries subjected to initial cryogenic freezing (N). Cryogenic freezing (N) combined with osmo-microwave-vacuum drying resulted in the largest color changes of fruits and the highest thermal conductivity. Sonicated and convectively frozen (SF) fruits were characterized by the highest thermal diffusivity. Sonication (S), convective freezing (F) and their combination (SF) significantly reduced the volumetric heat capacity of cranberry fruits.
EN
This paper provides results of studies of chemically induced deformation of PVA [poly(vinyl alcohol)] hydrogels due to interaction with diffusing NaCl and KCl solutions. The experimental studies were carried out in the specially modified reservoir system, where simultaneously registration the changes in the reservoir salt concentration and the deformation under chemical load were applied. The linear model is used to determine the chemo-mechanical coupling parameter. The results showed that PVA hydrogels deform in the presence of salts in pore fluid and the higher the salt concentration the greater deformation is observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań chemicznie indukowanej deformacji w hydrożelach poli(alkoholu winylowego) (PVA) pod wpływem oddziaływania z dyfundującymi roztworami NaCl i KCl. Badania obejmowały specjalnie zmodyfikowany test zbiornikowy, w trakcie którego rejestrowano jednocześnie zmiany stężenia soli w zbiorniku i deformację pod obciążeniem chemicznym. Do wyznaczenia parametrów sprzężenia chemiczno-mechanicznego zastosowano liniowy model chemo-deformacji. Stwierdzono, że hydrożele PVA deformują się w obecności soli w płynie porowym, w stopniu zależnym od stężenia soli.
EN
Inconel 718 is one of the modern materials widely used in the aviation and space industry, due to their excellent mechanical and chemical properties at elevated temperatures. These parts work in difficult conditions and they are required to be characterized by good accuracy and high quality surface finish to ensure greater durability and fatigue strength. Conventional machining of these materials is difficult and ineffective due to low thermal conductivity of the alloy. Electrical discharge machining (EDM) is often used to machine materials regardless of their mechanical and physical properties. In this process material is removed from the workpiece through series of electric discharges occurring in the sparking gap between a tool electrode and the workpiece. The physics of removing material from the workpiece is completely different from other traditional machining methods, and its effects determine the functional properties of the surface layer. The purpose of the experimental research was to investigate the influence of machining parameters on surface texture of Inconel 718 after electrical discharge machining assisted with ultrasonic vibration of the tool electrode (EDM+US). The study was carried out with a design experimental methodology. Input parameters were discharged current I and pulse duration ton. Roughness parameters Sa, St, Sz were designated for each machined surface.
PL
Inconel 718 jest jednym ze współczesnych materiałów szeroko stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym, ze względu na jego doskonałe właściwości mechaniczne i chemiczne w podwyższonych temperaturach. Elementy te pracują w trudnych warunkach i muszą charakteryzować się dobrą dokładnością i wysoką jakością wykończenia powierzchni, aby zapewnić większą trwałość i wytrzymałość zmęczeniową. Ze względu na niskie przewodnictwo cieplne konwencjonalna obróbka stopów Inconel jest bardzo trudna i mało skuteczna. Obróbka elektroerozyjna (EDM) jest często wykorzystywana do obróbki materiałów trudnoobrabialnych, niezależnie od ich właściwości mechanicznych i fizycznych. W procesie tym materiał jest usuwany z obrabianego przedmiotu poprzez wyładowania elektryczne, które zachodzą w szczelinie pomiędzy elektrodą roboczą a przedmiotem obrabianym. Fizyka usuwania materiału z przedmiotu obrabianego jest całkowicie odmienna od innych tradycyjnych metod obróbkowych, a jej efekty determinują własności użytkowe warstwy wierzchniej. Celem badań eksperymentalnych było określenie wpływu parametrów obróbki elektroerozyjnej wspomaganej drganiem ultradźwiękowym elektrody roboczej (EDM+US) na strukturę geometryczną powierzchni Inconelu 718. Badania przeprowadzono według metodyki eksperymentu planowanego. Parametrami wejściowymi były: natężenie prądu I i czas impulsu ton. Dla każdej obrobionej powierzchni próbki wyznaczono przestrzenne parametry chropowatości: Sa, St, Sz.
EN
The objectives of our study were to prepare of ZSM-5 and USY-based catalysts by hydrothermal method, containing metallic active phase, deposited by both conventional ionic-exchange or ultrasonic irradiation. Prepared materials were characterized by various physicochemical methods, such as XRD, BET, SEM, UV-VIS and the sorption of ammonia monitored by FT- -IR spectroscopy. The XRD data confirmed pure MFI or USY type structure zeolite. BET and ammonia sorption results have shown that the presented method leads to preparation of highly porous and acidic systems. Metallic active phase was found as cations and oxides with hexagonal and octahedral coordination.
PL
Artykuł przedstawia konstrukcję, trening i wykorzystanie adaptacyjnego modelu klasyfikacyjnego do eliminacji pozornych wad z zapisów badań ultradźwiękowych szyn kolejowych. Model został zbudowany na bazie wieloletniego archiwum nieprzetworzonych wyników pomiarów diagnostycznych szyn, wzbogaconych o werdykty kwalifikacyjne doświadczonych analityków. Model w postaci wielowarstwowej rekurencyjnej sieci neuronowej wykazuje sprawność kwalifikacyjną porównywalną z wynikami analityków.
EN
The paper presents construction, training and application of a classification model for elimination of false defects in the diagnostic ultrasound railway testing results. The model has been built based on measurement data collected for many years. Raw measurement results appended with classification by experienced personnel are used for model training. The resulting system reveals classification accuracy no worse than human verdict.
PL
Przeprowadzono serię prób pomiarowych dotyczących rozmrażania zanurzeniowego w wodzie wspomaganego ultradźwiękami. Do prób wykorzystano myjkę ultradźwiękową o pojemności 40 l, wyposażoną w generator ultradźwięków o częstotliwości 35 kHz i mocy 300 W. Materiałem badanym był lód czysty oraz tuszki śledzi zamrożone w formie bloków. Porównawczo wykonano próby rozmrażania w wodzie bez wspomagania ultradźwiękami. Próby przeprowadzone na czystym lodzie wykazały istotny wpływ oddziaływania ultradźwięków na zwiększenie szybkości jego topnienia. Podczas rozmrażania bloków tuszek śledzia czas rozmrażania zależał istotnie od mocy generatora ultradźwięków.
EN
A series of measurement trials relating to water immersion thawing aided by ultrasound were conducted. In the tests the reservoir with a capacity of 40 l equipped with an ultrasonic generator with a frequency of 35 kHz and power of 300 W was used. Tested material was pure ice and herring carcasses frozen in the form of blocks. In parallel an immersion thawing without the assistance of ultrasound were performed. Tests carried out on pure ice showed a significant effect of ultrasonic impact to increase the meling speed. During thawing blocks of herring herring, the time of defrosting depends on the power of the ultrasonic generator.
7
Content available remote Badanie ultrasonografi czne według protokołów FAST i eFAST
PL
W artykule przedstawiono procedurę badania ultrasonografi cznego FAST oraz eFAST.
EN
The ultrasound examination procedure FAST and eFAST is presented in the article.
EN
Modifications of polymer composites are one of the fastest developing fields of technology. Research is focused on two directions: obtaining new composites or modifying existing materials. The first group of tests uses methods for preparing new chemical formulas of polymers containing, as the main structural element: carbon (organic polymers) or silicon (inorganic polymers). In the second group, the research consists in seeking methods to modify the properties of polymers. In building construction, among the others types, the glues (adhesive polymers) are used. They are exerted to connect materials with different physical and mechanical properties. Under the influence of the factor initiating the crosslinking reaction (hardener or temperature), the polymers obtain a solid form. The strength of the glued joint depends on the initial parameters of the glue resin and the target substrate of its application. The glued surface is usually the weakest element in this connection in terms of the possibility of damage due to the effects of loads, therefore methods to improve the strength parameters of adhesives are sought.The study presents the results of own research on methods of modification of a selected epoxy resin used in the technique as a glue. In order to ensure effective mixing of the adhesive with the fillers, ultrasound energy was used. After the resin had hardened, tests were carried out to determine the hardness and tensile strength of the obtained composites. Based on the results, SEM analysis and observation of the effect of ultrasound, the phenomena affecting the changes in the above mechanical properties were explained.
PL
Modyfikacje kompozytów polimerowych to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin techniki. Badania skupiają się na dwóch kierunkach: uzyskiwaniu nowych materiałów lub modyfikacji materiałów już istniejących. W pierwszej grupie badań stosuje się metody sporządzania nowych wzorów chemicznych polimerów, zawierających główny pierwiastek strukturalny: węgiel (polimery organiczne) lub krzem (polimery nieorganiczne). W grupie drugiej badania polegają na poszukiwaniu metod modyfikacji właściwości polimerów. W budownictwie stosowane są m.in. są kleje (polimery adhezyjne). Wykorzystywane są do łączenia materiałów o różnych właściwościach fizyko – mechanicznych. Pod wpływem działania czynnika inicjującego reakcję sieciowania (utwardzacze lub temperatura) polimery uzyskują formę stałą. Wytrzymałość złącza klejonego zależy od parametrów wyjściowych kleju i docelowej powierzchni jego stosowania. Ponieważ takie złącze jest zazwyczaj najsłabszym elementem, to poszukuje się metod mogących pomóc w poprawieniu parametrów wytrzymałościowych klejów. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnych nad sposobami modyfikacji wybranej żywicy epoksydowej stosowanej w technice jako klej. W celu zapewnienia skutecznego wymieszania kleju z wypełniaczami zastosowano energię ultradźwięków. Po stwardnieniu żywicy przeprowadzono badania mające na celu ustalenie twardości i wytrzymałości na rozciąganie uzyskanych kompozytów żywicznych. Na podstawie wyników, analizy SEM oraz obserwacji efektu działania ultradźwięków wyjaśniono zjawiska wpływające na zmiany w/w cech mechanicznych.
EN
The article describes the method of controlling the recovered grade based on measuring the intensity of volume ultrasonic oscillations and Lamb waves covering a fixed distance through the test medium and on a metal plate contacting the test medium at various time points of deliberate motion of ground materials. The authors suggest a method of determining density of ground ore particles in the pulp periodically after isolating the pulp flow in the vertical part of the measuring vessel based on measuring attenuation change values in Lamb waves covering a fixed distance on a plate contacting the medium under study and high frequency volume ultrasonic oscillations that have come through it within a certain time period. There are given dependencies of amplitudes of measuring channels based on volume ultrasonic oscillations and surface Lamb waves, size distribution according to solid phase pulp particles for various types of ores under study, a set of curves for determining the recovered grade with regard to various types of ores under study.
EN
In this paper, we focused on the effects of ultrasound (US) irradiation at different parameters on solubilization, biodegradation and anaerobic fermentation of sludge from the dairy industry. The changes of TOC in soluble fraction of sludge, the biogas yield, and the methane content in the biogas were used as control parameters for evaluating the effects of the US pretreatment. The optimal sonication parameters were found to be an exposure time of 18 min and ultrasound wave amplitude of 48,8 µm. The UD field conditioning positively influenced the process effects measured by the biogas production coefficient. In comparison to the control sample in sediments conditioned with a UD field with an amplitude of 36.6 μm, 48.8 μm and 61.0 μm, an increase was noted in the above-mentioned parameter by 38, 73 and 60%, respectively.
PL
W niniejszym artykule określono wpływ preparowania przemysłowych osadów ściekowych polem ultradźwiękowym na efekt fermentacji metanowej. Najkorzystniejsze parametry nadźwiękawiania dla preparowanych osadów, ustalono na podstawie zmian TOC w wodzie nadosadowej oraz efektów fermentacji metanowej w układzie ciągłym, wyrażonej wzrostem produkcji biogazu oraz ubytku suchej masy organicznej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że optymalne parametry nadźwiękawiania to czas ekspozycji wynoszący 18 minut i amplituda drgań 48.8 μm. Kondycjonowanie polem UD pozytywnie wpłynęło na efekty procesu, wyrażone współczynnikiem produkcji biogazu. W porównaniu do próby kontrolnej w osadach kondycjonowanych polem UD o amplitudzie 36.6 μm, 48.8 μm i 61.0 μm odnotowano zwiększenie ww. parametru odpowiednio o 38, 73 i 60%.
11
EN
The influence of ultrasonic radiation in the cavitation regime on the properties of wood activated carbon has been studied. The optimum mode of ultrasound treatment that leads to increase of specific capacity of supercapacitors from 52 F/g to 151 F/g was determined. It was shown that ultrasound treatment does not cause significant changes in porous structure of activated carbon, but reduces the amount of surface groups. The impedance dependencies for the supercapacitors made both of the original and modified carbon have been analyzed. The equivalent electrical circuits modelling the impedance hodographs have been constructed. De Levie impedance model, modified by series connection of parallel RSCCSClinks, was used. It has been shown that ultrasonic radiation changes the properties of the surface and the Fermi level position shifts to the energy region with high states density of delocalised electrons.
PL
Badano wpływ promieniowania ultradźwiękowego w reżimie kawitacyjnym na właściwości węgla aktywnego drzewnego. Określono optymalny tryb leczenia ultrasonograficznego, który prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych superkondensatorów od 52 F / g do 151 F / g. Wykazano, że leczenie ultrasonograficzne nie powoduje istotnych zmian porowatej struktury węgla aktywnego, ale zmniejsza ilość grup powierzchniowych. Zależności impedancyjne dla superkondensatorów dokonano zarówno w oryginalnym, jak i modyfikowanym węglu. Zostały skonstruowane równoważne obwody elektryczne modelujące hodografy impedancji. Stosowano model impedancji De Levie, zmodyfikowany przez szeregowe połączenie równoległych łączników RSCCSC. Wykazano, że promieniowanie ultradźwiękowe zmienia właściwość powierzchni, a położenie poziomu Fermi przesuwa się do obszaru energetycznego z gęstą gęstością delokalizowanych elektronów.
PL
W artykule przedstawiono algorytm sterowania manipulatorem wykorzystywanym jako główna część robota do zdalnego, nieinwazyjnego badania ultrasonograficznego. Algorytm ten został opracowany w ramach projektu ReMeDi (Remote Medical Diagnostician), finansowanego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji. Na początku artykułu pokazano strukturę układu sterowania manipulatorem i omówiono zasadnicze jego elementy. Następnie przedstawiono problematykę związaną z wyznaczaniem sygnałów zadanych pozycji i orientacji w algorytmie sterowania. Na koniec omówiono niektóre wyniki oceny użytkowników.
EN
The paper presents control algorithm of robotic manipulator used as a main part of robot for remote noninvasive medical ultrasound examination. This algorithm has been developed within the ReMeDi (Remote Medical Diagnostician) project funded by the European Union's Research and Innovation 7th Framework Programme. At the beginning of the article, structure of the manipulator control system as a part of telemanipulation system is shown. The essential control system components are discussed in detail. Then problems and solutions connected with generation and conversion of position and orientation reference signals are presented. Finally, some results of users evaluation are discussed.
EN
Ultrasonic irradiation is one of the advanced oxidation methods used in wastewater treatment. In this study, ultrasonic treatment of petroleum refinery effluent was examined. An ultrasonic homogenizator with a 20 kHz frequency and an ultrasonic bath with a 42 kHz frequency were used as a source for ultrasound. The effects of parameters such as ZnO amount, ozone saturation time, and type of ultrasound source on the degradation of petroleum refinery effluent were investigated. The degradation of petroleum refinery effluent was measured as a change in initial chemical oxygen demand (COD) and with time. According to the results, degradation increased with the addition of ZnO in an ultrasonic probe. There was also a positive effect of ozone saturation before sonication then applying ultrasound on the degradation for an ultrasonic probe. It was observed that there was no positive effect of ZnO addition and ozone saturation on degradation for an ultrasonic bath.
EN
During exploitation motor vehicles require a number of maintenance, repair and diagnostic activities. Among all road vehicles, buses deserve special attention. These vehicles are designed to transport more than 9 people with the driver. Contemporary buses are characterized by a significant number of inseparable - adhesive joints. At the production stage the assessment of the quality of adhesive joints can be carried out using destructive and non-destructive methods. The assessment of the quality of adhesive joints of new vehicles can only be carried out using non-destructive methods. Adhesive joints of steel profile-plywood used in modern buses, is a combination difficult to test joints. Such combination can not be examined using classical control techniques. The article proposes not only the use of a surface ultrasonic wave, but also the possibility of analysis of the obtained signals in the frequency domain using the Fast Fourier Transform (FFT). The tests confirmed that within a certain range, this approach allows the assessment of the width of the adhesive path in adhesive joint.
PL
Eksploatowane pojazdy samochodowe wymagają szeregu czynności obsługowych, naprawczych i diagnostycznych. Spośród wszystkich pojazdów drogowych, na szczególną uwagę zasługują autobusy, czyli pojazdy, które są przeznaczone do przewozu więcej niż 9 osób wraz z kierowcą. Współcześnie produkowane autobusy cechują się znaczną liczbą połączeń nierozłącznych – klejowych. Na etapie produkcji, ocena jakości połączeń klejowych może być prowadzona z wykorzystaniem metod niszczących oraz nieniszczących. Ocena jakości połączeń klejowych pojazdów eksploatowanych może być prowadzona jedynie przy wykorzystaniu metod nieniszczących. Połączenie klejowe profil stalowy – sklejka, stosowane w we współczesnych autobusach, to połączenie o niskiej podatności defektoskopowe. Połączenia takiego nie można badać z wykorzystaniem klasycznych technik kontrolnych. W pracy zaproponowano nie tylko wykorzystanie powierzchniowej fali ultradźwiękowej, ale również zaproponowane przeprowadzenie analizy uzyskanych sygnałów w dziedzinie częstotliwości z wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera (FFT). Przeprowadzone badania potwierdziły, że w określonym zakresie, takie podejście umożliwia ocenę szerokości ścieżki kleju w połączeniu.
PL
Celem niniejszego artykułu było zbadanie wpływu ultradźwięków o niskiej częstotliwości na dezintegrację bakterii nitkowatych obecnych w osadzie czynnym. Do badań wykorzystano osad czynny oraz pianę pochodzące z Białostockiej Oczyszczalni Ścieków, które eksponowano na działanie ultradźwięków o częstotliwości 20 kHz, w zmiennym czasie sonifikacji. Badania dowiodły, iż ultradźwięki wykazują skuteczne działanie w odniesieniu do badanych drobnoustrojów. 10-minutowe oddziaływanie ultradźwięków o częstotliwości 20 kHz na bakterie nitkowate obecne w badanych mediach spowodowało wyraźny spadek liczby tych bakterii oraz ich defragmentację. Otrzymane wyniki wskazują zatem na możliwość wykorzystania tej metody do dezintegracji bakterii nitkowatych w komunalnych oczyszczalniach ścieków.
EN
The aim of this study was to investigate the influence of Iow frequency ultrasounds on the disintegrStion of filamentous bacteria present in activated sludge. An active sludge and foam were used for examinations coming from the Białystok Sewage Treatment Plant. They were exposed to ultrasound at 20 kHz, in varying sonification times. Research showed that ultrasound was demonstrating the effective action withthe tested microorganisms. A 10-minute influence of ultrasound for frequencies of 20 kHz to filamentous bacteria current at inspected media caused the distinct fali in the number of these bacteria and their defragmentation. The results thus obtained indicate the possibility of using this method for disintegration filamentous bacteriain municipal sewage treatment plants.
EN
Three experiments were carried out to assess the effectiveness of the so-called new technologies in extending birch tree sap shelf life. In the first one, microfiltration of birch sap was carried out using 0.22 μm, 0.45 μm and 0.8 μm filters. In the second experiment, ultraviolet radiation was applied for 5, 15 and 45 minutes. In the third experiment ultrasound was applied with one-, two-, three- and four-fold use. Regardless of the pore diameter, all the microfiltered samples were non-perishable for at least a month at room temperature. The efficacy of ultrasound was also demonstrated. The four-fold use of ultrasound proved to be the most effective and prolonged the shelf life of birch sap from one to two days at room temperature and from four to twelve days in refrigeration conditions. In turn, the use of ultraviolet radiation did not extend the shelf life of birch sap, although in refrigeration conditions the clouding was significantly inhibited. However, there is no doubt that among the so-called new technologies, microfiltration is the most advantageous in extending shelf life of birch sap and has perspectives for use in food industry.
EN
The aim of this article is to present a modern method of convective drying intensification caused by the external action of ultrasound. The purpose of this study is to discover the mechanism of ultrasonic interaction between the solid skeleton and the moisture in pores. This knowledge may help to explain the enhancement of drying mechanism affected by ultrasound, particularly with respect to biological products like fruits and vegetables. The experimental kinetics tests were conducted in a hybrid dryer equipped with a new ultrasonic generator. The drying kinetics curves determined on the basis of drying model developed by the author were validated with those by the ones obtained from experimental tests. The intensification of heat and mass transfer processes due to ultrasound induced heating effect and vibration effect are analysed. The obtained results allow to state that ultrasound makes drying processes more effective and enhance the drying efficiency of biological products without significant elevation of their temperature.
PL
Powłoki adhezyjne, takie jak np. powłoki lakiernicze czy szpachlówkowe znajdują szerokie zastosowanie w budowie nowoczesnych pojazdów, szczególnie samochodowych. Dlatego istotne jest kontrolowanie ich jakości na etapie nakładania, która wpływa na trwałość połączenia w trakcie jego eksploatacji. W artykule przedstawiono wyniki badań przyczepności powłoki szpachlówkowej do podłoża stalowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej. Jako miara przyczepności użyty został moduł ciśnieniowego współczynnika odbicia |r| fali podłużnej propagującej w obszarze połączenia adhezyjnego. Badania wykonano dla połączenia blacha karoseryjna - powłoka szpachlówkowa, w którym zróżnicowano przygotowanie powierzchni próbki stalowej. Najniższą wartość modułu ciśnieniowego współczynnika odbicia uzyskano dla powierzchni szlifowanej ręcznie papierem ściernym o gradacji 120, która jest zalecana przez producenta szpachlówki, a najwyższą dla papieru ściernego o oznaczeniu P1000. Wyniki wykonanych pomiarów pokazują, że możliwe jest szacowanie przyczepności powłoki adhezyjnej do podłoża stalowego na podstawie pomiarów ultradźwiękowych, a im mniejsza jest wartość modułu |r|, tym większa jest przyczepność mechaniczna powłoki do podłożą.
EN
Adhesive coatings, such as, varnish or car putty coatings are widely used in the construction of modern motor vehicles. Therefore it is important to control their quality at the manufacturing stage, which affects the durability of the connection during its exploitation. The paper presents the results of the tests of adhesion of the car putty coating to steel substrate using the ultrasonic method. As a measure of adhesion a reflection coefficient |r| was used calculated on the base of longitudinal wave propagation in the area of the adhesive joint. The tests were performed for car body sheet - car putty coating connection in which the surface preparation of the steel sample was varied. The lowest value of reflection coefficient was obtained for surface grinded manually with 120 abrasive paper, which is recommended by the car putty manufacturer. The highest value of coefficient |r| was calculated for abrasive paper marked P1000. The results of the measurements shown that it is possible to estimate the adhesion of the adhesive coating to the steel substrate based on ultrasonic measurements and the smaller the value of the module |r| the greater the mechanical adhesion of the coating to the substrate.
19
PL
Połączenia zgrzewane punktowo znajdują szerokie zastosowanie w budowie karoserii nowoczesnych pojazdów samochodowych. Średnio na jednej karoserii pojazdu osobowego znajduje się około 6000 połączeń zgrzewanych punktowo. Wysokiej jakości połączenia zapewniają trwałość i sztywność całej konstrukcji nadwozia zarówno podczas jego eksploatacji, jak i sytuacji ekstremalnych, jakim jest wypadek samochodu na drodze. Dlatego istotne jest kontrolowanie jakości połączeń zgrzewanych punktowo, szczególnie z zastosowaniem metody ultradźwiękowej. W artykule zawarto wyniki badań ultradźwiękowych dla połączeń zgrzewanych wykonanych przy różnym prądzie zgrzewania. Wykorzystano głowice ultradźwiękowe o częstotliwości 20 MHz z wodną linią opóźniającą. Wyznaczono ilość ech powrotnych z obszaru połączenia oraz parametr RWS. Ponadto połączenia poddano weryfikacji badaniami niszczącymi, jakim było wykonanie próby ścinania na maszynie wytrzymałościowej oraz pomiar średnicy jądra zgrzeiny.
EN
Spot welded connections are widely used in the construction of modern car bodies. On average, there are about 6,000 spot welded connections on one car body. High-quality connections ensure durability and rigidity of the entire body structure both during its operation and extreme situations such as the car accident on the road. Therefore, it is important to control the quality of spot welded connections, especially with the use of the ultrasonic method. The article contains the results of ultrasonic tests for welded connections made at different welding currents. Ultrasound transducer with a water delay line and frequency of 20 MHz were used. The number of echoes from the connection area and the RWS parameter were determined. In addition, the connections were verified by destructive tests, which was the execution of a shear test on a strength machine and measurement of the diameter of the weld core.
20
Content available remote Wpływ ultradźwięków na produkty transestryfikacji olejów roślinnych
PL
Zbadano wpływ ultradźwięków na produkty transestryfikacji olejów roślinnych. Sprawdzono zmianę takich właściwości fizykochemicznych, jak gęstość i lepkość, oraz możliwość tworzenia się pierwotnych i wtórnych produktów utlenienia, mających wpływ na stabilność oksydacyjną otrzymywanego biodiesla. Dodatkowo zbadano wpływ ultradźwięków na stężenie estrów metylowych w badanym produkcie. Stwierdzono, że zastosowanie ultradźwięków nie wpływa na gęstość, lepkość oraz skład biodiesla, wpływa jednak na pogorszenie stabilności oksydacyjnej, co wynika z powstawania pierwotnych i wtórnych produktów utleniania.
EN
Fatty acid Me ester was treated with ultrasounds at 40°C (energy input 20–100 Wh) and studied for oxidn. stability after 4 and 8 days. The anisidine values of the ester increased with increasing energy input. No substantial changes of the peroxide no., kinematic viscosity and d. were obsd.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.