Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ulepszanie cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozwój przemysłu jest związany ze stosowaniem zarówno nowych technologii, jak i nowych materiałów konstrukcyjnych. Idąc dalej, można zauważyć, że poszczególne wyroby, w tym nawet pojedyncze części, zbudowane są często nawet z kilku lub kilkunastu materiałów. W efekcie różnorodnych połączeń możliwe jest połączenie wielu właściwości w jednym elemencie.
PL
Azotowanie stali 41CrAlMo7 przeprowadzono w złożu fluidalnym z tlenku aluminium w stałej temperaturze 570oC/4 h w amoniaku z azotem technicznym lub z mieszaniną azotowo-wodorową. Węgloazotowanie przeprowadzano w amoniaku z azotem technicznym dla dwóch różnych nośników węgla. Ponadto jeden proces był przeprowadzony w amoniaku z dodatkiem 5% propanu. Badano wpływ rozcieńczania amoniaku czystym i technicznym azotem na twardość i grubość warstwy azotowanej. Porównano twardość i grubość warstwy węgloazotowanej w amoniaku z azotem technicznym i gazem ziemnym lub dwutlenkiem węgla z parametrami warstwy węgloazotowanej w amoniaku z propanem. Wysoką twardość powierzchni i grubość warstwy azotowanej uzyskano przy udziale 70% czystego azotu lub 30% azotu technicznego w mieszaninie z amoniakiem po wstępnym utlenianiu 350oC/30 min w powietrzu. W przypadku węgloazotowania najwyższą twardość i grubość warstwy azotowanej uzyskano w mieszaninie amoniaku z dodatkiem 5% propanu, a najwyższą grubość strefy związków azotkowych w mieszaninie amoniaku z azotem technicznym z dodatkiem gazu ziemnego lub dwutlenku węgla.
EN
Nitriding of 41CrAlMo7 steel was carried out in a fluidized bed of aluminum oxide at a constant temperature of 570oC/4h in ammonia with technical nitrogen or with nitrogen-hydrogen mixture. Carbonitriding was carried out in ammonia with technical nitrogen for two different carbon carriers. In addition, one process was carried out in ammonia with the addition of 5% propane. The influence of diluting ammonia with pure and technical nitrogen upon the hardness and thickness of the nitrided layer was investigated. The hardness and thickness of the carbonitrided layer in ammonia with technical nitrogen and natural gas or carbon dioxide were compared with the parameters of the layer carbonitrided in ammonia and propan. High surface hardness and thickness of the nitrided layer were obtained with the participation of 70% of pure nitrogen or 30% of technical nitrogen in a mixture with ammonia after preliminary oxidation at 350oC/ 30min in air. In case of carbonitriding, the highest hardness and thickness of the nitrided layer were obtained in a mixture of ammonia with and the addition of 5% propane, and the highest thickness of the nitride compound zone in a mixture of ammonia and technical nitrogen with the addition of natural gas or carbon dioxide.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań eksperymentalnych związanych z opracowywaniem superwytrzymałej stali przeznaczonej do zaawansowanych zastosowań konstrukcyjnych, m.in. w przemyśle lotniczym. W oparciu o badania mikrostruktury, własności mechanicznych i odporności na pękanie opracowano alternatywne sposoby obróbki cieplnej w stosunku do tradycyjnego hartowania z odpuszczaniem, takie jak wysokotemperaturowe austenityzowanie i obróbka na dolny bainit.
EN
The results of experimental study aimed at the development of steels for advanced structural applications, e.g. in the aircraft industry, were presented. For the quenched and tempered 40HSN3MWA steel, heat treatments alternative to the conventional quenching and tempering have been developed. The heat treatment involved high temperature austenitizing or transformation to microstructure of lower bainite, both leading to very high strength and fracture toughness.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz pomiarów twardości złączy spawanych wiązką elektronów wykonanych ze stali do ulepszania cieplnego w gatunku 42CrMo4. Celem badań było sprawdzenie możliwości wykonania złączy spawanych przy wykorzystaniu specjalnych technik spawania wiązką elektronów, tj. spawania z podgrzewaniem wstępnym, spawania wiązką oscylującą oraz spawania za pomocą techniki wieloprocesowej. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie specjalnych technik spawania wiązką elektronów umożliwia obniżenie twardości w obszarze SWC oraz w spoinie. Ponadto możliwe jest wyeliminowanie pęknięć w obszarze spoiny.
EN
In the paper the results of metallographic examination and hardness testing of electron beam welded joint for quenching and tempering 42CrMo4 steel grade are presented. The aim of the study was to examine the feasibility of correct welded joints using special electron beam welding techniques based on dynamic deflection of the electron beam, ie., welding with preheating, welding with beam oscillation and using the multiprocessing technique. The research showed that using special techniques of electron beam welding can reduce hardness in the area HAZ and in the weld. It is also possible to eliminate cracks in the weld area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szybkości chłodzenia na mikrostrukturę podczas hartowania i własności mechaniczne stali 34CrMo-4 po hartowaniu i wysokim odpuszczaniu. Jako chłodziwo stosowano wodę i dwa oleje hartownicze Hartex 70S i OH120M. Próbki po obróbce cieplnej poddano badaniom za pomocą mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz pomiarom twardości i udarności. Przeprowadzono numeryczną symulację procesu hartowania za pomocą programu komputerowego Heat_CTP.
EN
Results of the investigation of cooling rate during quenching on microstructure and mechanical properties of 34CrMo-4 steel are presented. Three quenchants for quench hardening of steel were applied: water and oils Hartex70S and OH120M. The hardness distribution on section of quenched specimens was investigated. Additionally, impact test of quenched and tempered steel was carried out. The microstructure of specimens after heat treatment was investigated, using light microscopy and SEM. Results of experimental investigations were in good agreement with results of computer simulation of quenching process.
6
Content available remote Mathematical modelling of hardness of quenched and tempered steel
EN
Purpose: In this paper a new mathematical model and expressions for prediction of hardness of quenched and tempered steel was established. Design/methodology/approach: Novel mathematical expression for prediction of hardness of quenched and tempered steel was established. This expression includes tempering temperature, hardenability properties and degree of hardening. By experimental work it was found out that results of quenching and tempering are related to hardenability properties of steel. Findings: Based on experimental work it was found out that prediction of hardness of quenched and tempered steel is more precise by novel mathematical expression than by relation according to the German standard DIN 17021, or than by relation established by Just, E. Research limitations/implications: By taking into account the hardenability properties of steels, influence of diffusivity on kinetic of tempering processes is indirectly taken into account in the mathematical modeling of tempering processes without using the chemical composition of steel. Practical implications: The established relations were applied in mathematical modeling and computer simulation of quenching and tempering of shaft made of low alloyed steel. It was found out that hardness of quenched and tempered steel workpieces can be successfully calculated by the proposed method. Originality/value: Hardenability properties of steel are included in the established relation to achieve more precise prediction of quenched and tempered steel hardness. The influence of diffusivity on kinetic of tempering processes is indirectly taken into account in the mathematical modeling of tempering processes without using the chemical composition of steel.
PL
Zbadano wpływ czasu międzykrytycznego wyżarzania przez 1, 3, 10 godzin w temperaturze 973 K na zmiany energii łamania próbek Charpy V i udział przełomu kruchego oraz własności wytrzymałościowe stali HN5MVNb. Po ulepszaniu cieplnym H973 K/1h +0893 K/1h uzyskano wysoką wytrzymałość i niską temperaturę przejściową udarności 81 J.
EN
Effect of time of intercritical annealing: 1, 3,10 hours at 973 K on changes of impact energy of Charpy V and fraction of brittle fracture and tensile properties ofHN5MVNb steel were investigated. After water quenching 973 K/1h and tempering 893 K/1h high tensile properties and low impact energy 81 J transition temperature were achieved.
PL
W pracy przedstawiono sposób obliczania twardości oraz własności wytrzymałościowych (Re, Rm), plastycznych (A, Z) oraz udarności niskostopowych stali konstrukcyjnych po hartowaniu i odpuszczaniu na podstawie znajomości składu chemicznego i parametrów obróbki cieplnej. Przeprowadzono badania doświadczalne i obliczenia własności dla dwóch gatunków stali do ulepszania cieplnego: 40Cr8 i 34CrMo4. Dla obliczeń opracowano program komputerowy, Quench. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników obliczeń z danymi eksperymentalnymi.
EN
The method and data for calculation of the mechanical properties of quenched and tempered structural steels using the chemical composition and heat treatment parameters are presented. The method of calculation was experimentally verified using two structural steels: 40Cr8 and 34CrMo4. For calculations the computer program, Quench, was developed. A satisfied agreement of calculated and experimental mechanical properties of heat treated steels was obtained.
PL
Wielkogabarytowe wały stalowe stosowane w siłowniach wiatrowych produkowane są ze stali do ulepszania cieplnego. Wysokie własności mechaniczne wałów zapewnia odpowiednia obróbka cieplna, polegająca na hartowaniu i wysokim odpuszczaniu. Ze względu na duże wymiary i skomplikowany kształt wałów obróbka cieplna musi być prowadzona z zachowaniem ostrożności, aby powstające podczas obróbki naprężenia cieplne i strukturalne nie spowodowały powstawania pęknięć. W optymalizacji parametrów obróbki cieplnej użytecznym narzędziem mogą być programy komputerowe do analizy powstającego podczas obróbki cieplnej pola temperatury. W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej mierzonych eksperymentalnie i obliczanych za pomocą programu Heat_Celsa szybkości nagrzewania i chłodzenia wielkogabarytowego wału dla przemysłu energetycznego.
EN
Large-size shafts for power industry are made using structural quenched and tempered steels. The appropriate heat treatment process provides the high mechanical properties for products. Because of the large size and complicated shape of shafts, the heat treatment process has to be carried out in such a way enabling to avoid the high values of thermal stresses, which could destroy the product. In optimizing the heat treatment parameters a very useful are the computer programs for calculations the temperature generated in the heat treated product during heat treatment process. In paper the comparison of experimental and calculated relationships between the temperature and time for large size shaft is presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania próbek udarnościowych ze stali 35B2+Cr. Stal 35B2+Cr została zaprojektowana jako materiał do produkcji śrub. Badania wykonano na stali w stanie ulepszonym cieplnie. Stal pochodziła od trzech dostawców i charakteryzowała się różną zawartością wtrąceń niemetalicznych. W każdym przypadku zawartość wtrąceń niemetalicznych była zgodna z wymaganiami określonymi w odpowiednich normach. Rolę wtrąceń niemetalicznych rozpatrywano zarówno zbiorczo, jak i w podziale na tlenki, siarczki, azotki oraz wtrącenia egzogeniczne. Wykazano, że pomimo poziomu zawartości wtrąceń niemetalicznych zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm, wpływają one bezpośrednio lub pośrednio na pracę łamania próbek ze stali 35B2+Cr. Wielkość tego wpływu zależy od rodzaju wtrąceń.
EN
This paper presents the results of the research on the influence of non-metallic inclusions on the impact energy of 35B2+Cr steel samples. 35B2+Cr steel was designed as a material for bolts. The investigations were carried out on a steel after quenching and tempering treatment. The investigated steels with different fraction of the non-metallic inclusions were delivered by three different suppliers. In each case, the fraction of non-metallic inclusions was in agreement with the corresponding standard. The role of nonmetallic inclusions was considered both in relation to their total fraction and in relation to the fraction of oxides, sulfides, nitrides and exogenous inclusions separately. It was proved, that in spite of the level of fraction of non-metallic inclusions compatible with the corresponding standards, they directly or indirectly influence the impact energy of 35B2+Cr steel. This influence depends on the type of the inclusions.
EN
35B2+Cr steel was designed as a material for screws. The investigations were carried out on toughened samples, taken from three ingots of 35B2+Cr steel (delivered from three various steel suppliers), and of different content of non-metallic inclusions. In each case, the fraction of non-metallic inclusions was in agreement with the corresponding standard. This study presents the results of the research focused on the influence of non-metallic inclusions on the impact energy of crack development in 35B2+Cr steel. The role of non-metallic inclusions was considered both in relation to their total fraction and in relation to the fraction of oxides, sulfides, nitrides and exogenous inclusions separately. Assuming linear dependence between notch-root radius and the impact energy of crack nucleation, basing on the impact toughness tests, the impact energy of the crack development was evaluated. It was proved, that in spite of the level of fraction of non-metallic inclusions compatible with the corresponding standards, they directly or indirectly influence the impact energy of 35B2+Cr steel. This influence depends on the character of the inclusions.
PL
Stal 35B2+Cr została zaprojektowana jako materiał do produkcji śrub. Badania wykonano na próbkach w stanie ulepszonym cieplnie, wykonanych z trzech wytopów stali 35B2+Cr (pochodzących od trzech różnych dostawców stali), charakteryzujących się różną zawartością wtrąceń niemetalicznych. W każdym przypadku zawartość wtrąceń niemetalicznych była zgodna z wymaganiami określonymi w odpowiednich normach. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wtrąceń niemetalicznych na pracę rozprzestrzeniania się pęknięcia w stali 35B2+Cr. Rolę wtrąceń niemetalicznych rozpatrywano zarówno zbiorczo, jak i w podziale na tlenki, siarczki, azotki oraz wtrącenia egzogeniczne. Stosując założenie o liniowej zależności pomiędzy promieniem zaokrąglenia karbu a pracą zarodkowania pęknięcia, na podstawie prób udarnościowych wyznaczono pracę rozprzestrzeniania się pęknięcia. Wykazano, że pomimo poziomu zawartości wtrąceń niemetalicznych zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm, wpływają one bezpośrednio lub pośrednio na pracę rozprzestrzeniania się pęknięcia w stali 35B2+Cr. Wielkość tego wpływu zależy od rodzaju wtrąceń.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej, przeprowadzonej z zastosowaniem chłodziw polimerowych, na twardość i strukturę prętów walcowanych na gorąco. Uzyskane wyniki i analizy były podstawą określenia warunków inwestycji i wdrożenia technologii obróbki cieplnej elementów wielkogabarytowych. Wyniki badań potwierdziły również wpływ nowoczesnych chłodziw syntetycznych typu PAG na stabilność oraz powtarzalność procesów obróbki cieplnej.
EN
In the article the effect of heat treatment carried out with application of polymer coolants, on hardness and structure of hot-rolled bars has been reported. Obtained results and analysis’s were the basis for determination of investment conditions and implementation of heat treatment process of large-size elements. The results confirmed also an effect of modern synthetic coolants of PAG type on stability as well as the repeatability of heat treatment processes.
PL
Zgniatanie obrotowe na zimno stali niskowęglowej Cr-Mn-Mo-V stosuje się w celu uzyskania w wyrobie gotowym bardzo drobnej struktury. Uzyskanie bardzo drobnej struktury pozwala na podwyższenie właściwości wytrzymałościowych wyrobu gotowego przy bezpiecznym poziomic wydłużenia A5 powyżej 10%. Zgniatanie obrotowe wykonano na dwóch stanowiskach: na stanowisku doświadczalnym FPS Bolechowo, stosując stal wytapianą z zastosowaniem pozapiecowej obróbki próżniowej VAD, i na stanowisku produkcyjnym niemieckiej firmy MSR, stosując stal przetapianą elektrożużlowo EŻP. Stwierdzono, że mikrostruktura stali EŻP jest bardziej jednorodna i bardziej drobnoziarnista niż stali VAD, zarówno po ulepszaniu cieplnym jak i po zgniataniu obrotowym na zimno. Niskowęglowa stal Cr-Mn-Mo-V po hartowaniu z temperatury 970°C i odpuszczaniu w temperaturze ok. 660°C ma wydłużenie A5 od 12,0 do 12,9% przy Rm od 1114 do 1154 MPa i spełnia założone kryteria: przy Rm = 1080 + 1280 MPa A5≥ > 10. Po odkształceniu na zimno wytrzymałość tej stali wzrasta do ok. 1500 MPa.
EN
Microstructure low-carbon Cr-Mn-Mo-V electro-slag remelted (ESR) steel was more homogenous and more fine-grained than vacuum argon decarburization (VAD) steel. The same was found after quenching and tempering and after cold rotary extrusion. Also, ESR steel has more lower banding structure introduced by segregation of chemical composition (major C and Mn). After cold rotary extrusion on the experimental stand of FPS and industry stand of MSR, both VAD and ESR steels had a fine-structure, witch was composed of thin lath tempered martensite. In the structure deformation bands appeared arranged in space in different directions and carbides of chromium and molybdenum type M6C (this carbides often were found in the VAD steel) and carbides vanadium type MC. The fine laths of martensite received in the ESR steel were deformed on the industry stand MSR. The low-carbon Cr-Mn-Mo-V steel after quenching from 970°C and tempering at about 660°C has elongation A5 = from 12.6 to 12.9% and strength Rm = from 1114 to 1154 MPa and fulfils criteria of standards: Rm - from 1080 to 1280 MPa, A5 ≥ 10. After cold rotary extrusion strength incrased to about 1500 MPa.
14
PL
W opracowaniu zaprezentowano analizę własności mechanicznych prętów gorącowalcowanych ulepszanych cieplnie. Analizie badawczej poddano pręty stanowiące materiał wyjściowy do budowy części maszyn o określonym przeznaczeniu.
EN
The papers presents the mechanic properties of the bars round iron after quenching and tempering. The bars round iron which are the basic material for construction of special machine elements were analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny zmian struktury ulepszonych cieplnie stali 36HNM i 38HMJ na podstawie kontroli ich twardości, za pomocą przyrządu Wirotest 03 i czujnika stykowego przy częstotliwości prądu magnesowania 0,5 kHz. Próbki hartowano wg zaleceń podanych w normach: PN-EN 10083-1+A1:1999 i PN-EN 10085:2003. Odpuszczanie próbek wykonano w zakresie temperatury 180÷650°C. Strukturę próbek dokumentowano za pomocą mikroskopu świetlnego ECLIPSE L150. Pomiary twardości próbek wykonano metodą Rockwella HRC wg normy PN-EN ISO 6508-1:2002 za pomocą twardościomierza FR-3ATL (Future-Tech Corp.). Praktyczne stosowanie metody prądów wirowych do jakościowej oceny struktury badanych stali ograniczone jest do próbek hartowanych i odpuszczonych w zakresie niższych temperatur do ok. 400÷450 °C z powodu zmniejszania się przenikalności magnetycznej tych stali wskutek zwiększenia udziału objętościowego węglików i procesu ich koagulacji w temperaturach powyżej 500 °C.
EN
The paper presents the results of structure change assessment in 36HNM and 38HMJ toughened steels based on the check of their hardness by means of the Wirotest 03 device and a contact sensor with the magnetizing current frequency of 0.5 kHz. Samples were hardened as per the recommendations stated in the standards: PN-EN 10083-1+A1:1999 and PN-EN 10085:2003. Toughening of the samples was effected within the temperature range of 180¸650°C. The sample structure was documented by means of a metallurgical microscope ECLIPSE L150. Hardness measurements were performed by the Rockwell method, HRC, acc. to standard PN-EN ISO 6508-1:2002 by means of a FR-3ATL hardness tester (Future-Tech Corp.). The practical application of the eddy current method for qualitative assessment of the steel structures is limited to samples hardened and toughened within a lower temperature range of about 400¸450°C due to the decrease of the magnetic permeability of those steels as a result of the increase of volumetric content of carbides and the process of their coagulation at the temperatures above 500°C.
PL
W opracowaniu przedstawiono wpływ ulepszania cieplnego na strukturę oraz własności mechaniczne prętów walcowanych na gorąco. Analiza przeprowadzona została na podstawie wstępnej symulacji komputerowej oraz badań na próbkach pobranych z prętów ulepszanych cieplnie, hartowanych w chłodziwie polimerowym.
EN
The paper presents the influence of quenched and tempering onto the mechanical properties and structure of the hot rolling bars. The article contains the comparison of computer simulation and real mechanical testing onto samples taken from hot rolling bars after heat treatment the polymer quenching fluid.
17
Content available remote Przemiana martenzytyczna w brązach aluminiowo-niklowo-żelazowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i własności mechanicznych brązu aluminiowo-niklowo-żelazowego BA1044 po hartowaniu i ulepszaniu cieplnym. Wykazano. że optymalne połączenie Rm, R_p0,2, A_5 i HB uzyskuje się po hartowaniu i odpuszczaniu w temperaturze 5OO°C.
EN
The results of investigations of microstructure and mechanical properties of aluminium-nickel-iron bronze after hardening and tempering were presented here. It was revealed that the optimal composition of Rm, R_p0,2, A_5 and HB was obtained after hardening and tempering at temperature 500°C.
18
Content available remote Analiza pęknięcia zmęczeniowego stali stopowanej węglikiem chromu.
PL
Proces stopowania polegający na przetopieniowym wprowadzeniu pierwiastków stopowych do warstwy wierzchniej, prowadzi między innymi do znacznego wzrostu własności wytrzymałościowych, jak między innymi twardości i odporności na ścieranie, kosztem obniżenia wytrzymałości na zmęczenie. W artykule przedstawiono sposób na polepszenie własności zmęczeniowych otrzymanych warstw poprzez ich kolejne ulepszenie cieplne.
EN
Modification of surface is a universal process commonly used for fulfilment of the requirements superimposed on steel surface layers by modern techniques. Alloying is one of several methods of surface treatment. This method is based on melting of the substrate surface and introducing additional material. The alloying process was performed using welding method (TIG). The experiments were done on 41Cr4-DIN EN (low alloy steel) which was alloyed with Cr3C2 chromium carbide powders.
19
Content available remote Łańcuchy kotwiczne kategorii 3 nie wymagające ulepszania cieplnego
PL
Opracowano wzory korelacyjne wlaściwości mechanicznych i mikrostruktury prętów ze stali na łańcuchy kotwiczne kategorii 3. Zaprojektowano nowy gatunek stali 28GA na łańcuchy kotwiczne kategorii 3. w hucie Lucchini w Warszawie wykonano próbny wytop stali i z otrzymanego wlewka /720kg/ wykuto pręty o średnicy 76 mm. Przedstawiono wyniki badań tych prętów pokazujące, że uzyskane właściwości mechaniczne spełniają wymagania towarzystw klasyfikacyjnych dla łańcuchów kotwicznych kategorii 3 bez ulepszenia cieplnego.
EN
The correlation formuale of mechanical properties and microstructure of steel bars for anchor chain cables grade 3 weredeveloped. New steel grade 28GA for anchor chain cables grade 3 was designed. In Lucchini steel works in Warsaw experimental steel heat and forging of bars were carried out. The test results of these bars were presented and showed that the machanical properties of bars meet requiremenrs of clasification societes for anchor chain cables grade 3 without quenching and tempering.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.