Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  udar mózgu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Magnetic resonance imaging (MRI) is effectively used for accurate diagnosis of acute ischemic stroke. This paper presents an automated method based on computer aided decision system to detect the ischemic stroke using diffusion-weighted image (DWI) sequence of MR images. The system consists of segmentation and classification of brain stroke into three types according to The Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) scheme. The stroke is mainly classified into partial anterior circulation syndrome (PACS), lacunar syndrome (LACS) and total anterior circulation stroke (TACS). The affected part of the brain due to stroke was segmented using expectation-maximization (EM) algorithm and the segmented region was then processed further with fractional-order Darwinian particle swarm optimization (FODPSO) technique in order to improve the detection accuracy. A total of 192 scan of MRI were considered for the evaluation. Different morphological and statistical features were extracted from the segmented lesions to form a feature set which was then classified with support vector machine (SVM) and random forest (RF) classifiers. The proposed system efficiently detected the stroke lesions with an accuracy of 93.4% using RF classifier, which was better than the results of the SVM classifier. Hence the proposed method can be used in decision-making process in the treatment of ischemic stroke.
EN
Stroke-related hemiplegia is an important factor influencing parameters of gait. So far, limited papers have assessed temporo-spatial capabilities and their correlations with gait parameters in the early post-stroke stage. This pilot study evaluated the temporospatial parameters of gait and assessed the maximal isometric and isokinetic torque production of the plantar flexor and dorsiflexor muscles. Methods: 15 patients with lower limb spasticity and 15 healthy controls were included. Stroke severity was assessed using the Modified Ashworth Scale and the Barthel Index. Gait cadence, gait speed, and gait cycle were assessed using inertial sensors during a Timed Up and Go test. Maximal isometric and isokinetic torque production of the ankle plantar flexor and dorsiflexor muscles were assessed using an isokinetic dynamometer device. Results: Post-stroke patients had statistically significantly lower gait cadence than healthy participants (17%, p < 0.05). Statistically significantly lower values of vertical acceleration were also noted during a sit-to-stand movement task (42%, p < 0.05). Plantar flexion torque of the affected limb was significantly different during isometric (63%, p ≤ 0.01) and isokinetic work for 30o /s (49%, p = 0.04), 60o /s (58%, p = 0.01) and 20 °/s (53%, p = 0.01). Dorsiflexor muscles’ torque production was significantly different in isometric activity (38%, p = 0.04). A statistically significant positive correlation occurred between the absolute peak torque of the dorsiflexor muscles in both static and speed phases of gait (Rs = 0.65, p = 0.04). Conclusions: Despite the low intensity of spasticity and early phase after stroke, differences in the muscle torque production and temporo-spatial parameters, as well as the correlations between them, were noticeable.
3
Content available remote Udar mózgu a zaburzenia widzenia– diagnostyka oraz możliwości postępowania
PL
Udar mózgu, zdarzenie mózgowo-naczyniowe (łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri) definiuje się jako incydent naczyniowy spowodowany zakłóceniem dopływu krwi do mózgu w wyniku zablokowania lub pęknięcia tętnicy zaopatrującej mózg w krew. Terminu tego używa się dla określenia ostrych i nieodwracalnych (co nie oznacza nieuleczalnych) neurologicznych objawów choroby naczyń mózgowych, która powoduje przerwanie dopływu krwi do mózgu. W Polsce rejestruje się około 60 tys. nowych zachorowań na udar rocznie, a zapadalność na tę chorobę określa się na około 175 na 100 tys. mężczyzn i 125 na 100 tys. kobiet. Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałego kalectwa oraz braku samodzielności u osób dorosłych. Ryzyko udaru mózgu rośnie wraz z wiekiem. Udary mózgu występują głównie u osób starszych (średni wiek zachorowania to około 70 lat), ale zdarzają się także u dzieci.
PL
Niniejsza praca dotyczy metod komputerowego wspomagania mających na celu zwiększenie skuteczność rozpoznania słabo widocznych objawów udaru niedokrwiennego mózgu na podstawie przetwarzania i analizy obrazów tomografii komputerowej. Efekty przetwarzania były ocenione i porównywane przy wykorzystaniu obiektywizowanej miary obliczeniowej. Ponadto przedstawiono algorytm automatycznej detekcji i rozpoznania podejrzanych zmian chorobowych na podstawie obrazów oraz z uwzględnieniem danych klinicznych.
EN
Presented work was aimed for developing methods supporting effective diagnosis of early ischemic stroke based on the processing and analysis of computer tomography images. The proposed algorithms were designed to improved recognition of hidden symptoms of early stroke, and automatic detection of suspected lesions with respect to clinical data. Image processing results were evaluated and compared by proposed objectified measures.
EN
The study objective was to evaluate the impact of a ten-day rehabilitation process on the change of the distribution of body mass and the load on the lower limbs, using the tandem balance test and the modified tandem balance test in a sitting position in stroke patients. The distribution of load on the lower limbs found its expression in the index, referred to as the Kwolek index, which was developed. It was calculated as the quotient of the greater value to the lesser one, both obtained in the tandem balance test; the normal limits ranged from 1.00 to 1.15. Material and methods. The test group comprised of 60 stroke patients. 30 people were qualified to the control group. The basis for the analysis was the measurements of the distribution of body mass and load on the lower limbs in the tandem balance test and in the modified tandem balance test. The distribution of body mass test was carried out on the first and last day of rehabilitation. The rehabilitation of ischaemic stroke patients involved comprehensive physiotherapy. Results. When analyzing the distribution of body mass symmetry before and after the therapy in both the control group and the test group, an increase in the number of people was observed in the groups with a lower Kwolek index, whereas a decrease was present in the number of people in groups with a higher Kwolek index. Conclusions. Comprehensive rehabilitation affects the improvement of the distribution of body mass.
PL
Celem badań była ocena wpływu dziesięciodniowej rehabilitacji na zmianę rozkładu masy ciała oraz obciążenie kończyn dolnych przy użyciu testu dwóch wag oraz zmodyfikowanego testu dwóch wag w pozycji siedzącej u pacjentów po udarze mózgu. Wykorzystano do tego między innymi indeks Kwolka, który obrazuje rozkład masy ciała w teście dwóch wag. Indeks Kwolka wyrażany jest jako iloraz wartości większej do mniejszej uzyskanej w standardowym lub zmodyfikowanym teście dwóch wag. Materiał i metoda. Badaniom zostało poddane 96 osób. Grupę badaną stanowiło 60 pacjentów po udarze mózgu. Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 30 osób. Podstawą analizy były pomiary rozkładu masy ciała i obciążenia kończyn dolnych w teście dwóch wag oraz zmodyfikowanym teście dwóch wag (w pozycji siedzącej). Badanie rozkładu masy ciała wykonano w pierwszym oraz ostatnim dniu rehabilitacji. Rehabilitacja pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu polegała na kompleksowej fizjoterapii. Wyniki. Analizując rozkład symetryczności masy ciała przed oraz po terapii zarówno w grupie kontrolnej jak i badawczej zaobserwowano tendencję do wzrostu liczby osób w grupach o niższym wskaźniku Kwolka, a zmniejszeniu się liczebności grup o wyższym wskaźniku Kwolka. Wnioski. Kompleksowa rehabilitacja ma wpływ na poprawę rozkładu masy ciała.
EN
In this paper, we present a new brain diagnostic method based on a computer aided multispectral ultrasound diagnostics method (CAMUD). We explored the standard values of the relative time of flight (RIT), as well as the attenuation, ATN, of multispectral longitudinal ultrasound waves propagated non-invasively through the brains of a standard Caucasian volunteer population across different ages and genders. For the interpretation of the volunteers health questionnaire and ultrasound data we explored various clustering and classification algorithms, such as PCA and ANOVA. We showed that the RIT and ATN values provide very good estimators of possible physiological changes in the brain tissue and can differentiate the possible high-risk groups obtained by other groups and methods (Russo et al. [1]; Lloyd-Jones et al. [2]; Medscape [3]). Special attention should be given to the subgroup which included almost 39% of the volunteers. Respondents in this group have a significantly increased minimum ATN value (see Classification Trees). These values are strongly correlated with the identified risk of stroke factors being: age, increased alcohol consumption, cases of heart disease and stroke in the family as already shown by Rusco and as incorporated into Lloyd-Jones et al., ‘‘Heart Disease and Stroke Statistics – 2009 Update’’, by the American Heart Association (AHA) and American Stroke Association (ASA), as updated recently in the 2015 ‘‘Stroke Prevention Guidelines’’.
EN
Purpose: The aim of the study is to define the impact of exercise on a treadmill on static balance and stability of posture in a group of patients after cerebral stroke rehabilitated in a late period, with an application of a treadmill with the function of visual biofeedback. Methods: The examination was carried out in a group of 46 people in a late period after ischemic cerebral stroke. The patients examined were randomly put to a group with intervention (n = 23), in which a rehabilitation programme with an application of a treadmill with the visual feedback function was realized and to a control group (n = 23). They evaluated balance in standing on both feet by means of a force plate, symmetry of load of lower limbs and dynamic balance in Up & Go test. Results: A statistically significant change of stabilometric parameters was observed only in the area of postural sways of the centre of pressure (COP). A significant improvement of the symmetry of load of lower limbs in standing ( p = 0.0266) was diagnosed in the examined group after the end of the programme. After the end of the programme no significant difference between the group with intervention and the control group as for a change of balance of the examined patients was found. Conclusions: In the examined group in the chronic period after cs no significant improvement of stabilometrically evaluated balance was obtained, but improvement of the symmetry of load of lower limbs as well as improvement of dynamic balance were observed.
PL
Udar mózgu jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej medycyny. Pomimo podjętych wielu działań w celu zwiększenia świadomości, oraz znaczenia profilaktyki, choroba ta wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn powstawania niepełnosprawności. Celem pracy była ocena wpływu rodzaju terapii, wieku oraz okresu od zachorowania na postępy w rehabilitacji zaburzeń równowagi i stabilności ciała występujących w grupie badanych pacjentów w oparciu o wyniki uzyskane ze Skali Równowagi Berg’a (Berg Balance Scale), testu dwóch wag, wskaźnika symetryczności Kwolka oraz testu Timed Up and Go. Grupę badaną stanowiło 55 pacjentów po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu. Wśród badanych było 29 kobiet (52,73%), oraz 26 mężczyzn (47,27%). Średnia wieku wszystkich badanych osób wynosiła 61,02 lat (przedział wieku 33-85 lat). Część pacjentów została poddana rehabilitacji przy pomocy klasycznej kinezyterapii, natomiast w drugiej grupie zastosowano rehabilitację opartą na metodzie proprioceptywnego torowania nerwowo – mięśniowego (PNF).
EN
Cerebral stroke is one of the most important issues for modern medicine. Despite the fact that numerous activities have been undertaken for the purpose of raising awareness and significance of prevention, this condition still remains one of the main reasons behind disability. The objective of the work was to assess the effects of the type of therapy, age and period from the incident occurrence, on the progress of rehabilitation of imbalance and body stability observed in a group of researched patients, on the basis of results obtained according to the Berg Balance Scale, tandem balance test, Kwolek's loading symmetry index and Timed Up and Go test. The test group comprised of 55 post-stroke patients. The group consisted of 29 women (52.73%) and 26 men (47.27%). The average age of the subjects was 61.02 years (age range between 33-85 years). A number of the patients were subjected to rehabilitation with the use of classic kinesitherapy, whereas the remaining group underwent rehabilitation based on the proprioceptive neuromuscular facilitation method (PNF).
EN
The paper presents an analysis of objective evaluation of speech quality. As an example, the recovering process after stroke for patients with vascular lesion of a central nervous system has been taken into account. Application of neural networks gives possibility for objective evaluation of speech quality of patient suffering from disorder of speech motor.
PL
Udar mózgu jest jedną z najpoważniejszych chorób stanowiących trzecią z najczęstszych przyczyn zgonów. W oparciu o badania siły ścisku dłoni z wykorzystaniem dynamometru elektronicznego firmy Vernier, podjęto próbę oceny zdolności siłowych dłoni pacjentów po przebytym udarze, a także przedstawiono znaczenie wdrażania nowoczesnych technologii, pomocnych przy analizach postępów rehabilitacji. To właśnie w dziedzinie techniki można upatrywać największego potencjału rozwojowego w metodach leczenia udarowców na nadchodzące lata.
EN
Stroke is one of the most severe diseases which is the third of the most frequent cause leading to death. Based on studies on hand grip force using electronic dynamometer made by Vernier company, some attempts were taken to assess hand force capability of patients with neurological disorders. Also the importance of the implementation of modern technologies to assist in the analysis of the progress of rehabilitation was presented. The field of technology has the biggest potential for development in methods for treating patients after stoke in the coming years.
PL
Rezonans magnetyczny (RM) z obrazowaniem dyfuzyjnym (DWI) jest badaniem o bardzo wysokiej czułości i swoistości w rozpoznawaniu wczesnych zmian niedokrwiennych/obrazowaniu obrzęku cytotoksycznego. W ostatnich kilku latach wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem tensora dyfuzji do oceny dynamiki wczesnych zmian w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu.
EN
Stroke is the third cause of death in contemporary society and causes many disorders. Clinical scales, ground reaction force (GRF) and objective gait analysis are used for assessment of patient’s rehabilitation progress during treatment. The goal of this paper is to assess whether signal correlation coefficient matrix applied to GRF can be used for evaluation of post-stroke patients status. Group of patients underwent clinical assessment and instrumented gait analysis simultaneously three times. The difference between components of patient’s GRF (vertical, fore/aft, med/lat) and normal ones (reference GRF of healthy subjects) was calculated as correlation coefficient. Patients were divided into two groups (“worse and better”) based on the clinical functional scales tests done at the beginning of rehabilitation process. The results obtained by these two groups were compared using statistical analysis. Increase of median value of correlation coefficient is observed in all components of GRF, but only in non-paretic leg. Analysis of GRF signal can be helpful in assessment of post-stroke patients during rehabilitation. Improvement in stroke patients was observed in non-paretic leg of the “worse” group. GRF analysis should not be the only tool for objective validation of patient’s improvement, but could be used as additional source of information.
13
Content available remote Planar arm movement trajectory formation: an optimization based simulation study
EN
Rehabilitation of post stroke patients with upper extremity motor deficits is typically focused on relearning of motor abilities and functionalities requiring interaction with physiotherapists and/or rehabilitation robots. In a point-to-point movement training, the trajectories are usually arbitrarily determined without considering the motor impairment of the individual. In this paper, we used an optimal control model based on arm dynamics enabling also incorporation of muscle functioning constraints (i.e. simulation of muscle tightness) to find the optimal trajectories for planar arm reaching movements. First, we tested ability of the minimum joint torque cost function to replicate the trajectories obtained in previously published experimental trials done by neurologically intact subjects, and second, we predicted the optimal trajectories when muscle constraints were modeled. The resulting optimal trajectories show considerable similarity as compared to the experimental data, while on the other hand, the muscle constraints play a major role in determination of the optimal trajectories for stroke rehabilitation.
PL
Spastyczność to wzmożone napięcie mięśni, spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego. Niekorzystne skutki funkcjonalne spastyczności zmuszają do poszukiwań działań terapeutycznych, niwelujących ten problem. Toksyna botulinowa daje możliwość selektywnego wyłączenia nadaktywnych mięśni, bez wpływu na mięśnie nieobjęte spastycznością. Hamuje ona uwalnianie acetylocholiny z zakończeń nerwowych, powodując chemiczną denerwację mięśni. Praca niniejsza opisuje przypadek 47-letniej pacjentki po przebytym udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu (2007 r.), cierpiącej z powodu wzmożonego napięcia mięśniowego typu spastycznego, przeważającego w dystalnym odcinku kończyny górnej. Pacjentka została zakwalifikowana do leczenia toksyną botulinową. Chorej podano BOTOX do mięśni kończyny górnej prawej. Przed podaniem oceniono zakres ruchomości w stawie łokciowym i nadgarstkowym (bierny i czynny), napięcie mięśniowe, posługując się zmodyfikowaną skalą Ashworth oraz wykonano testy funkcjonalne i zarejestrowano obrazy termowizyjne przed i po leczeniu. Leczenie toksyną botulinową skojarzoną z postępowaniem fizjoterapeutycznym przyniosło pozytywny efekt. Uzyskano zwiększenie zakresów ruchów (biernych i czynnych), stwierdzono obniżone napięcie mięśniowe w obrębie mięśni przedramienia oraz ręki. Na podstawie analizy obrazu termowizyjnego wykazano zmiany temperatury w obrębie przedramienia i ręki, z tendencją do wzrostu temperatury w okolicy zaburzenia.
EN
Spasticity is a muscle pathology involving hypertonia syndrome due to the central neural disorders. It is associated with many unfavorable functional consequences, therefore there is a need to treat the patients in order to improve their overall performance. Botulinum toxin allows for selective deactivation of overactive muscles, excluding muscles not affected by the spasticity. It inhibits the release of acetylcholine from the nerve endings, thus resulting in a chemical denervation of the muscle. This paper is a case report, presenting the treatment of a 47 years old female patient after acute left hemispheric ischemic stroke (2007), suffering from an extensive muscle tension, resulting from the spasticity prevailing in a distal part of the upper limb. The patient was qualified to injection of botulinum toxin (BOTOX), administered directly into the upper right limb muscles. The following parameters before and after the treatment, were evaluated: range of movement in the elbow and brachiocarpal joints (passive and active), muscle tone (by means of Modified Ashworth Scale). Additionally, thermograms of the distal part of the upper limb. The study confirmed that the treatment with botulinum toxin combined with the physiotherapy procedures is an effective therapeutic measure. The increase of range of movements (passive and active) and decrease of muscle tone within the muscles of forearm and hand, were achieved. Thermograms revealed the increase of temperature due to the applied treatment.
EN
In the motor system, transcranial magnetic stimulation (TMS) has proved an invaluable tool to study the organisation and interaction of the cortical motor areas. In this review I describe some of the ways in which TMS has been used to map out the major topographical features of the motor output and to test how these change in response motor learning or after peripheral (e.g. amputation) or central (e.g. stroke) injury. More recent work has shown that longer periods of repeated TMS involving several hundred to a thousand pulses can lead to lasting changes in motor cortex excitability that are thought to involve changes in the efficacy of intracortical synapses equivalent to LTP and LTP in slice preparations. These are accompanied by changes in the rate of motor learning and are presently being trialled as potential treatments to speed recovery from stroke.
16
Content available Manipulator for upper limb rehabilitation
EN
This paper describes the development of a robot for functional movement training of arm, forearm and hand after stroke. Introduction presents statistical data about upper limb motor disability. This new solution of manipulator gives a chance to realize controlled passive and active exercises. Particular attention was paid to the spastic hand. In the document we present also the kinematics and dynamics of manipulator. Moreover, the device will be prepared to carry out diagnosis and allowed to summarize the results.
PL
Referat dotyczy opisu zrobotyzowanych systemów RENUS-1 oraz RENUS-2 służących do wspomagania rehabilitacji ruchowej pacjentów po przebytych udarach mózgu lub schorzeniach ortopedycznych. RENUS-1 jest przeznaczony do rehabilitacji kończyn górnych, zaś RENUS-2 do rehabilitacji kończyn dolnych. Oba systemy zostały opracowane w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie w wyniku realizacji zadań badawczych projektu PW-004/ITE/02/2004 objętego Programem Wieloletnim PW-004, koordynowanym przez Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu.
EN
This paper shortly presents two robots systems for the after stroke mobility rehabilitation. The RENUS-1 system is designed for support the upper limb rehabilitation, and the RENUS-2 is for the rehabilitation of the lower limb. Both systems are invented and build in the Industrial Institute for Automation and Measurements PIAP in Warsaw. They are the results of research tasks in the PW-004/ITE/02/2004 project covered by the Multiyear State Program that was coordinated by the Institute of Operating Technology PIB in Radom.
PL
Cel. Celem pracy jest ocena wpływu rehabilitacji metodą PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation - torowanie nerwowo-mięśniowe) na poprawę równowagi pacjentów po udarze mózgu oraz ocena równowagi w zależności od wieku, strony niedowładu, okresu od wystąpienia udaru na podstawie badań posturograficznych. Materiał i metody. Badaniem objęto 32 pacjentów po udarze mózgu poddanych 12-tygodniowej rehabilitacji metodą PNF w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Grupę badawczą stanowiło 8 kobiet i 24 mężczyzn w wieku od 25 do 73 lat. W celu oceny skuteczności terapii i jej wpływu na poprawę parametrów równowagi przeprowadzono dwukrotne badanie stabilności posturalnej na platformie posturograficznej: w pierwszym i ostatnim dniu terapii. Badanie wykonano przy oczach otwartych i zamkniętych oraz w warunkach sprzężenia zwrotnego. Zestaw badanych parametrów obejmował: średni promień wychyleń, pole powierzchni statokinezjogramu, długość drogi przebytej przez środek ciężkości oraz koordynację.Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono istotnie statystycznie zmiany wszystkich parametrów całej badanej grupy (poziom istotności p. 0,05). Porównując wyodrębnione grupy, można stwierdzić istotną statystycznie poprawę wybranych parametrów równowagi po terapii w grupie chorych do 59. roku życia, w grupie chorych do 12. miesiąca od udaru i w grupie z lewostronnym niedowładem. Wnioski. Fizjoterapia metodą PNF wpływa na poprawę równowagi w pozycji stojącej u pacjentów po udarze mózgu, co potwierdzają wyniki uzyskane w badaniu posturograficznym. Wydaje się, że posturografia pozwala na obiektywną ocenę postawy ciała pacjentów po udarze mózgu.
EN
Aim. The aim of this study was to evaluate the influence of the PNF method (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) on a balance improvement in a group of patients after the stroke, as well as to evaluate the influence of age, side of paresis and time elapsed from a stroke on balance disorders in this group. Material and methods. The examination of 32 stroke patients, who participated in a 12-week rehabilitation session with the PNF method, was carried out at the Rehabilitation Unit of University Hospital in Krakow. The group consisted of 8 women and 24 men, in the age of 25 to 73. In order to assess the therapy effectiveness, posturography measurements were performed before and after therapy course. The posturographic test was performed with open and closed eyes and with the feedback conditions. The examined parameters were: average radius of deflection, area of the statokinesiogram surface, lengths of the distance covered by the gravity center, as well as parameters of coordination. Results. Statistically significant (p . 0,05) change was observed in all tested parameters measured before and after therapy in an entire group of patients. The statistically significant improvement was noticed after therapy in the group of stroke patients younger than 59 years old, in a group under 12 months after stroke and also in a group with left hemiparesis. Conclusions. Physiotherapy conducted by PNF method improves the body balance in case of patients subjected to cerebral strokes, what was confirmed by posturographic examinations. It seems that the posturography allows for the objective assessment of the posture stability in stroke patients.
PL
Udar niedokrwienny mózgu jest trzecią co do częstości, po zawałach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Celem podjętych badań byta ocena wpływu zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Grupę badawczą stanowiło 40 osób, w wieku 41-73 lat. U wszystkich badanych przeprowadzono pomiary zakresów ruchów w stawach oraz obwodach kończyn górnych i dolnych. Badaną grupę osób poddano zabiegom z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Kompleksowy program zabiegów fizjoterapeutycznych wpłynął na poprawę ruchomości ocenianych stawów oraz przyrost masy mięśniowej kończyn górnych i dolnych. Większą poprawę czynnych i biernych zakresów ruchów w stawach zaobserwowano w grupie kobiet. Zastosowana metoda leczenia, wirfywając na poprawę stanu czyimościowego stawów oraz obwodów kończyn górnych i dolnych, umożliwiła pacjentom po udarze niedokrwiennym mózgu poprawę jakości życia.
EN
Ischemic cerebral stroke is the third most frequent, after myocardial infarctions and tumors, cause of death and the most frequent cause of disabilities in people after 40 years of age. The aim of the study was the assessment of effectiveness of applied physiotherapeutic treatment of patients after ischemic cerebral stroke. 40 people aged 41-73 years old comprised the study group. All patients have been measured with regards to: ranges of joints movement and cirumferences of upper and lower limbs. The study group has imdergone treatment in the scope of kinesiotherapy, physiotherapy and massage. The extensive programme of physiotherapeutic treatment sessions has improved mobility of the assessed joints as well as an increase of muscle mass of upper and lower limbs in both examined groups. A greater improvement of active and passive raises of joints movement has been observed in the group of women. By improving the functional condition of joints and circumferences of upper and lower limbs, the applied treatment method has enabled the patients who had suffered from ischemic cerebral stroke to improve their quality of life.
PL
Terapia pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu powinna przebiegać według ustalonych zasad, bezboleśnie i prowadzić do uzyskania jak największej funkcjonalności m.in. kończyny górnej. Przeprowadzona analiza biomechaniczna ma na celu zwrócenia szczególnej uwagi na pozycje stawu barkowego podczas coraz częściej stosowanych ćwiczeń wg koncepcji metody Bobath. Potwierdza również słuszność i ważność stabilizacji barku poprzez aproksymację w okresie wiotkim porażenia, aby zapobiegać jego podwichnięciu i bolesności, co utrudniłoby a nawet uniemożliwiłoby proces usprawniania.
EN
Therapy of patients with hemiparesis after cerebral stroke should be conducted due to strict methods, in painless manner leading to the highest possible functionning of upper limb. The aim of biomechanical analysis was to pay attention on shoulder joint positions during commonly used exercises based on Bobath method. Analysis also confirmed significance and importance of shoulder joint stabilization by approximation during limp period of paralysis to prevent pain and sprain which can make the rehabilitation impossible.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.